• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 一閃一閃亮晶晶

      一閃一閃亮晶晶

     1. zhèng
     2. xiǎng
     3. zhe
     4.  
     5. jīn
     6. tiān
     7. de
     8. gāi
     9. xiě
     10. shí
     11. me
     12. hǎo
     13. ne
     14.  
     15. kāi
     16. mén
     17. 正想著,今天的日記該寫什么好呢?我打開門
     18.  
     19. xiǎng
     20. ràng
     21. fēng
     22. chuī
     23. chuī
     24. hūn
     25. hūn
     26. chén
     27. chén
     28. de
     29. nǎo
     30.  
     31. jiá
     32. zhe
     33. chén
     34. ,想讓風吹吹我昏昏沉沉的大腦,夾雜著塵土
     35. shēng
     36. de
     37. liáng
     38. fēng
     39. yíng
     40. miàn
     41. lái
     42.  
     43. zhēn
     44. shū
     45.  
     46. jīn
     47. 氣息和勃勃生機的涼風迎面撲來,真舒服!今
     48. wǎn
     49. yǒu
     50. méi
     51. yǒu
     52. yuè
     53. liàng
     54. ne
     55.  
     56. tái
     57. tóu
     58.  
     59. xiǎng
     60. xīn
     61. shǎng
     62. xià
     63. yuè
     64. liàng
     65. 晚有沒有月亮呢?我抬起頭,想欣賞一下月亮
     66. de
     67. qiàn
     68. yǐng
     69.  
     70. 的倩影。
     71.  
     72.  
     73. wa
     74.  
     75. zhēn
     76. měi
     77.  
     78. gǎn
     79. tàn
     80. dào
     81.  
     82. méi
     83. yǒu
     84. kàn
     85. dào
     86. yuè
     87. liàng
     88.  
     89.  哇!真美!我感嘆道。我沒有看到月亮,
     90. dàn
     91. kàn
     92. dào
     93. le
     94. hěn
     95. jiǔ
     96. dōu
     97. méi
     98. jiàn
     99. miàn
     100. de
     101. mǎn
     102. tiān
     103. de
     104. fán
     105. xīng
     106.  
     107. 但看到了我很久都沒見面的滿天的繁星。
     108.  
     109.  
     110. xīng
     111. xīng
     112. měi
     113.  
     114. xiàng
     115. zuàn
     116. shí
     117. yàng
     118. zài
     119. tiān
     120. biān
     121. shǎn
     122.  星星美,像一個個鉆石一樣在天邊熠熠閃
     123. guāng
     124.  
     125. xīng
     126. xīng
     127. měi
     128.  
     129. dàn
     130. měi
     131. kōng
     132. dòng
     133.  
     134. dàn
     135. shì
     136. zài
     137. 光。星星美,但美得不空洞,但也不是密布在
     138.  
     139. zài
     140. zhè
     141. hēi
     142. de
     143. tiān
     144. zhōng
     145.  
     146. xīng
     147. xīng
     148. diǎn
     149. zhuì
     150. zhe
     151.  
     152. 一起。在這黑壓壓的天幕中,星星點綴著它,
     153. suǒ
     154. cái
     155. shǐ
     156. zhè
     157. tiān
     158. zhì
     159. tài
     160. dān
     161. diào
     162. wèi
     163.  
     164. 所以才使這天幕不至于太單調乏味。
     165.  
     166.  
     167. hěn
     168. huān
     169. xīng
     170. xīng
     171.  
     172. huān
     173. de
     174. ài
     175.  
     176. huān
     177. de
     178.  我很喜歡星星,喜歡它的可愛,喜歡它的
     179. guāng
     180. máng
     181.  
     182. néng
     183. tài
     184. yáng
     185. xiàng
     186. jiào
     187.  
     188. tài
     189. yáng
     190. shì
     191. me
     192. huǒ
     193. 光芒。它不能和太陽相比較,太陽是那么火辣
     194.  
     195. xiàng
     196. qíng
     197. bēn
     198. fàng
     199. de
     200. xiǎo
     201. huǒ
     202.  
     203. ér
     204. xīng
     205. xīng
     206. jìng
     207. jìng
     208. de
     209.  
     210. ,像一個熱情奔放的小伙子,而星星靜靜的,
     211. xiàng
     212. wēn
     213. róu
     214. de
     215. shǎo
     216.  
     217. zhàn
     218. zài
     219. de
     220. gǎng
     221. wèi
     222. shàng
     223.  
     224. zhàn
     225. 像一個溫柔的少女,它站在自己的崗位上,綻
     226. fàng
     227. zhe
     228. wēi
     229. ruò
     230. de
     231. diǎn
     232. guāng
     233. liàng
     234.  
     235. dàn
     236. shì
     237. rán
     238. 放著自己微弱的一點光亮,但它是大自然不可
     239. quē
     240. shǎo
     241. de
     242. fèn
     243.  
     244. 缺少的一部分。
     245.  
     246.  
     247. men
     248. bān
     249. yǒu
     250. hěn
     251. duō
     252. shǎn
     253. yào
     254. de
     255. xīng
     256. xīng
     257.  
     258.  
     259. huì
     260. huà
     261.  我們班也有很多閃耀的星星,例如:繪畫
     262. zhī
     263. xīng
     264. sòng
     265.  
     266. zhì
     267. huì
     268. zhī
     269. xīng
     270. jiā
     271. huān
     272.  
     273. zhī
     274. xīng
     275. chén
     276. zhǐ
     277. rén
     278. 之星宋詞,智慧之星何家歡,體育之星陳址仁
     279.  
     280. lǎng
     281. zhī
     282. xīng
     283. xīn
     284. yáng
     285.  
     286. zhǐ
     287. shì
     288. men
     289.  
     290. shí
     291. men
     292. měi
     293. ,朗讀之星胡欣陽。不止是他們,其實我們每
     294. rén
     295. dōu
     296. shì
     297. xiǎo
     298. xīng
     299. xīng
     300.  
     301. měi
     302. rén
     303. yǒu
     304. suǒ
     305. zhǎng
     306.  
     307. dōu
     308. shì
     309. 個人都是一顆小星星,每個人各有所長,都是
     310. me
     311. zhàn
     312. fàng
     313. de
     314. guāng
     315. máng
     316.  
     317. dàn
     318. dōu
     319. shì
     320. zuì
     321. shǎn
     322. liàng
     323. 那么努力地綻放自己的光芒,但都不是最閃亮
     324. de
     325.  
     326. yīn
     327. wéi
     328.  
     329. méi
     330. yǒu
     331. zuì
     332. hǎo
     333.  
     334. zhī
     335. yǒu
     336. gèng
     337. hǎo
     338.  
     339.  
     340. guǒ
     341. 的一顆。因為“沒有最好,只有更好”。如果
     342. men
     343. dōu
     344. shì
     345. xīng
     346. xīng
     347.  
     348. me
     349. jiù
     350. shì
     351.  
     352. méi
     353. yǒu
     354. zuì
     355. liàng
     356.  
     357. zhī
     358. yǒu
     359. gèng
     360. 我們都是星星,那么就是“沒有最亮,只有更
     361. liàng
     362.  
     363.  
     364. 亮”。
     365.  
     366.  
     367. guǒ
     368. shì
     369. tiān
     370. shàng
     371. de
     372. xīng
     373. xīng
     374.  
     375. me
     376. shì
     377.  如果我是天上的一顆星星,那么我是哪一
     378. ne
     379.  
     380. xiǎng
     381.  
     382. lùn
     383. shì
     384.  
     385. dōu
     386. dìng
     387. huì
     388. jìn
     389. 顆呢?我想,無論是哪一顆,我都一定會盡我
     390. suǒ
     391. néng
     392. shǎn
     393. shǎn
     394. liàng
     395. jīng
     396. jīng
     397. de
     398.  
     399. 所能去一閃一閃亮晶晶的。
     400.  
     401.  
     402.  
     403. zhēn
     404. měi
     405.  
     406. tiān
     407. biān
     408.  
     409. shǎn
     410. shǎn
     411. liàng
     412. jīng
     413. jīng
     414. de
     415. xīng
     416. xīng
     417.  夜,真美。天邊,一閃一閃亮晶晶的星星
     418. gèng
     419. měi
     420.  
     421. 更美!
     422.  
     423.  
     424.  
       
      無注音版:一閃一閃亮晶晶
       正想著,今天的日記該寫什么好呢?我打開門,想讓風吹吹我昏昏沉沉的大腦,夾雜著塵土氣息和勃勃生機的涼風迎面撲來,真舒服!今晚有沒有月亮呢?我抬起頭,想欣賞一下月亮的倩影。
       哇!真美!我感嘆道。我沒有看到月亮,但看到了我很久都沒見面的滿天的繁星。
       星星美,像一個個鉆石一樣在天邊熠熠閃光。星星美,但美得不空洞,但也不是密布在一起。在這黑壓壓的天幕中,星星點綴著它,所以才使這天幕不至于太單調乏味。
       我很喜歡星星,喜歡它的可愛,喜歡它的光芒。它不能和太陽相比較,太陽是那么火辣,像一個熱情奔放的小伙子,而星星靜靜的,像一個溫柔的少女,它站在自己的崗位上,綻放著自己微弱的一點光亮,但它是大自然不可缺少的一部分。
       我們班也有很多閃耀的星星,例如:繪畫之星宋詞,智慧之星何家歡,體育之星陳址仁,朗讀之星胡欣陽。不止是他們,其實我們每個人都是一顆小星星,每個人各有所長,都是那么努力地綻放自己的光芒,但都不是最閃亮的一顆。因為“沒有最好,只有更好”。如果我們都是星星,那么就是“沒有最亮,只有更亮”。
       如果我是天上的一顆星星,那么我是哪一顆呢?我想,無論是哪一顆,我都一定會盡我所能去一閃一閃亮晶晶的。
       夜,真美。天邊,一閃一閃亮晶晶的星星更美!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.lesblives.com:利川市| www.kylegreerrocks.com:肥乡县| www.ctspecialistsllc.com:板桥市| www.totoadmin.com:襄汾县| www.k7679.com:泾阳县| www.catsltd-ng.net:苍南县| www.joomlaku.com:上高县| www.j2jb.com:彭水| www.spielothekspiele.com:从化市| www.bestpriceditemz.com:宜章县| www.wwwxfplay.com:图片| www.imitrexinfo.org:淄博市| www.szjrgb.com:西峡县| www.tellasurvey.com:伊宁县| www.figure-king.com:固阳县| www.monkeyresorts.com:龙门县| www.onetimeofferz.com:香格里拉县| www.ipadwallpaperhd.com:湖口县| www.serviceideas-blog.com:丰顺县| www.dwbkp.cn:上杭县| www.aumetrodeslilas.com:睢宁县| www.wwwxfplay.com:阿合奇县| www.hibibhoora.com:丽江市| www.zealousjourney.com:光泽县| www.51pag.com:张家川| www.apartemenkuningancity.com:祁东县| www.sznks.com:塔河县| www.zone416.com:佛冈县| www.rivercityrugby.com:宁波市| www.rssjw.com:水城县| www.qqyyzs.com:汪清县| www.braedenarnold.com:五华县| www.8888cngroup.com:竹北市| www.dongda-wood.com:莱阳市| www.aggressive-lawyers.com:苏尼特右旗| www.reelgeeksguide.com:南丹县| www.wwwmamma.com:田阳县| www.ohhiyo.com:新密市| www.tw-graphics.com:新兴县| www.blackindianmusic.com:玛曲县| www.zhongshanfapii.com:金塔县| www.ccwanzhou.com:武鸣县| www.wkdlc.com:上思县| www.178host.com:靖宇县| www.white-label-host.com:饶阳县| www.creativegroupbd.com:康马县| www.mermecinc.com:茶陵县| www.summeranciationalize.com:高唐县| www.maizuyupen.com:德令哈市| www.airuite0553.com:万盛区| www.13425690000.com:长兴县| www.izltech.com:嘉黎县| www.fionarr.com:宁夏| www.ikanbawal.com:理塘县| www.bookingcomuk.com:乳源| www.tech1950.com:视频| www.webyinfo.com:东台市| www.mylisen.com:钟祥市| www.waerdi.com:色达县| www.thisdayinmusicapps.com:高邑县| www.kjyzw.cn:衡水市| www.sijiecn.com:讷河市| www.82aaaa.com:乌海市| www.liujianshufa.com:高碑店市| www.jgwgb.com:绥江县| www.ynsh9188.com:昌乐县| www.bicaraperpustakaan.com:亳州市| www.dubailandresort.com:伊吾县| www.ypqkw.cn:南平市| www.r7586.com:金塔县| www.laproducers.net:广南县| www.sunmesjournals.com:德惠市| www.bjkxxsh.com:东乡县| www.cp7375.com:泾源县| www.cec-ci.org:游戏| www.pentucketpride5k.com:丽水市| www.gzjdvc.com:长丰县| www.wrenandlark.net:高青县| www.midtownmt.com:资溪县| www.rrrsz.com:德化县| www.krior.com:克什克腾旗| www.shopitbd.com:卓资县| www.theabsenceofsounds.com:清水河县| www.512825.com:贡山|