• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 種蔥觀察日記六則

      種蔥觀察日記六則

     1.             
     2. nián
     3.       
     4. yuè
     5.       
     6. yīn
     7. 20081021日陰
     8.  
     9.  
     10. bàng
     11. wǎn
     12.  
     13. wài
     14. gōng
     15.  
     16. wài
     17. zhǒng
     18. xià
     19. le
     20. duō
     21. cōng
     22.  傍晚,我和外公、外婆一起種下了許多蔥
     23.  
     24. wài
     25. zhēn
     26. huì
     27. fèi
     28. yòng
     29.  
     30. yòng
     31. dàn
     32. gāo
     33. dāng
     34. huā
     35. pán
     36.  
     37. xuě
     38. 。外婆真會廢物利用。用蛋糕盒當花盤;把雪
     39. píng
     40. xiū
     41. jiǎn
     42. xià
     43.  
     44. jiù
     45. chéng
     46. le
     47. chǎn
     48.  
     49. hái
     50. xuě
     51. píng
     52. gài
     53. shàng
     54. 碧瓶修剪一下,就成了鏟子;還把雪碧瓶蓋上
     55. chuō
     56. le
     57. dòng
     58.  
     59. jiù
     60. chéng
     61. le
     62. shuǐ
     63.  
     64.  
     65. piàn
     66. 戳了幾個洞,就成了灑水壺。哈哈,瓦片一鋪
     67.  
     68. fàng
     69.  
     70. cōng
     71. zhǒng
     72.  
     73. gōng
     74. gào
     75. chéng
     76.  
     77. 、泥土一放,蔥一種,大功告成啦!
     78.  
     79.  
     80.             
     81. nián
     82.       
     83. yuè
     84.       
     85. yīn
     86. yǒu
     87.  20081022日陰有雨
     88.  
     89.  
     90. zǎo
     91. shàng
     92. lái
     93. shí
     94.  
     95. kàn
     96. jiàn
     97. cōng
     98. yǒu
     99. mào
     100. chū
     101. diǎn
     102. le
     103.  
     104.  早上起來時,我看見蔥有冒出一點牙了。
     105. cōng
     106. tóu
     107. yǒu
     108. duō
     109.  
     110. shì
     111. nèn
     112. nèn
     113. de
     114. huáng
     115.  
     116. cōng
     117. tóu
     118. 一個蔥頭有多個牙,牙是嫩嫩的黃綠色,蔥頭
     119. yuè
     120. yuè
     121. duō
     122.  
     123. cōng
     124. xiàn
     125. zài
     126. yuē
     127. yǒu
     128. zuǒ
     129. yòu
     130.  
     131. xīn
     132. xiǎng
     133. 越大牙越多。蔥現在約有一厘米左右。我心想
     134.  
     135. cōng
     136. zhǎng
     137. zhēn
     138. kuài
     139.  
     140. :蔥長得真快!
     141.  
     142.  
     143.             
     144. nián
     145.       
     146. yuè
     147.       
     148. yīn
     149. yǒu
     150.  20081023日陰有雨
     151.  
     152.  
     153. wài
     154. gōng
     155. xiàn
     156. yuán
     157. lái
     158. jiǎn
     159. guò
     160. de
     161. cōng
     162. hái
     163. méi
     164. yǒu
     165. fēng
     166. kǒu
     167.  
     168.  我和外公發現原來剪過的蔥還沒有封口,
     169. wài
     170. gōng
     171. shuō
     172.  
     173.  
     174. zhè
     175. cōng
     176. yào
     177. děng
     178. zhǎng
     179. dào
     180. dìng
     181. xiǎo
     182. cái
     183. huì
     184. fēng
     185. kǒu
     186.  
     187. 外公說:“這蔥要等長到一定大小才會封口。
     188. zhè
     189. xīn
     190. zhǎng
     191. chū
     192. lái
     193. de
     194. cōng
     195. jiān
     196. shí
     197. me
     198. yàng
     199. kàn
     200. kàn
     201. ba
     202.  
     203.  
     204.  
     205. shì
     206. fēng
     207. 這新長出來的蔥尖什么樣你看看吧。”“是封
     208. kǒu
     209. de
     210.  
     211.  
     212. jīng
     213. guò
     214. zǎi
     215. guān
     216. chá
     217. hòu
     218. duì
     219. wài
     220. gōng
     221. shuō
     222.  
     223.  
     224. méi
     225. cuò
     226. 口的!”我經過仔細觀察后對外公說。“沒錯
     227.  
     228.  
     229. wài
     230. gōng
     231. shuō
     232.  
     233.  
     234. shì
     235. yǒu
     236. shēng
     237. zhǎng
     238. guò
     239. chéng
     240. de
     241.  
     242.  
     243. !”外公說,“它也是有一個生長過程的。”
     244. cōng
     245. yòu
     246. zhǎng
     247. gāo
     248. le
     249. duō
     250.  
     251. xiàn
     252. zài
     253. yòu
     254.    
     255. zuǒ
     256. yòu
     257. le
     258.  
     259. xiǎng
     260. 蔥又長高了許多,現在又2厘米左右了。不可想
     261. xiàng
     262. ā
     263.  
     264. 象啊!
     265.  
     266.  
     267.             
     268. nián
     269.       
     270. yuè
     271.       
     272. yīn
     273. yǒu
     274.  20081024日陰有雨
     275.  
     276.  
     277. cōng
     278. zhǎng
     279. gāo
     280. le
     281. duō
     282.  
     283. zhǎng
     284. fēi
     285. cháng
     286. kuài
     287.  
     288. měi
     289.  蔥牙長高了許多。它長得非常快,估計每
     290. tiān
     291. měi
     292. zhì
     293. shǎo
     294. zhǎng
     295.    
     296. zuǒ
     297. yòu
     298.  
     299. xiàn
     300. zài
     301. nèn
     302. nèn
     303. de
     304. huáng
     305. jiàn
     306. 天每棵至少長1厘米左右。現在嫩嫩的黃綠色漸
     307. jiàn
     308. biàn
     309. chéng
     310. jiào
     311. shēn
     312. de
     313. le
     314.  
     315. cōng
     316. xiàn
     317. zài
     318. yǒu
     319.    
     320. duō
     321. gāo
     322. le
     323. 漸變成比較深的綠色了。蔥現在有3厘米多高了
     324.  
     325. ràng
     326. rén
     327. nán
     328. zhì
     329. xìn
     330.  
     331. 。讓人難以置信!
     332.  
     333.  
     334.             
     335. nián
     336.       
     337. yuè
     338.       
     339. yīn
     340. zhuǎn
     341. xiǎo
     342.  20081025日陰轉小雨
     343.  
     344.  
     345. cōng
     346. yòu
     347. zhǎng
     348. le
     349. hěn
     350. duō
     351. hěn
     352. duō
     353.  
     354. dōu
     355. chū
     356. de
     357. liào
     358. le
     359.  
     360.  蔥又長了很多很多,都出乎我的意料了,
     361. yuē
     362. yǒu
     363.    
     364.  
     365. tài
     366. gāo
     367. xìng
     368.  
     369. 大約已有5厘米。我太高興啦!
     370.  
     371.  
     372.             
     373. nián
     374.       
     375. yuè
     376.       
     377. yīn
     378. yǒu
     379.  20081026日陰有雨
     380.  
     381.  
     382. cōng
     383. zhǎng
     384. de
     385. tài
     386. kuài
     387. le
     388.  
     389. kàn
     390. jiàn
     391. men
     392. zhèng
     393. wǎng
     394.  蔥長的太快了,我似乎可以看見它們正往
     395. shàng
     396. cuàn
     397.  
     398. de
     399. cōng
     400. zhǎng
     401. dào
     402.    
     403. duō
     404. le
     405.  
     406. kāi
     407. xīn
     408. 上竄!我的蔥足足已長到7厘米多了。我開心得
     409. yòu
     410. bèng
     411. yòu
     412. tiào
     413.  
     414. 又蹦又跳!
     415.  
     416.  
     417. zhǒng
     418. cōng
     419. shí
     420. wén
     421. dào
     422. cōng
     423. hěn
     424. xiāng
     425.  
     426. xiàn
     427. zài
     428. zěn
     429. me
     430. méi
     431. wén
     432. dào
     433.  記得種蔥時聞到蔥很香,現在怎么沒聞到
     434. ne
     435.  
     436. shuō
     437.  
     438. shì
     439. yīn
     440. wéi
     441. zhǒng
     442. cōng
     443. zhī
     444. qián
     445. cōng
     446. jiǎn
     447. diào
     448. le
     449.  
     450. 呢?媽媽說,是因為種蔥之前把蔥葉剪掉了,
     451. xiāng
     452. wèi
     453. jiù
     454. sàn
     455. chū
     456. lái
     457. le
     458.  
     459. shì
     460.  
     461. zhāi
     462. le
     463. xiǎo
     464. duàn
     465. cōng
     466. 香味就散發出來了!于是,我摘了一小段蔥葉
     467.  
     468. fàng
     469. dào
     470. qián
     471.  
     472. shēn
     473. kǒu
     474.  
     475. ā
     476.  
     477. zhēn
     478. xiāng
     479.  
     480. ràng
     481. ,放到鼻子前,深吸一口氣,啊,真香!讓我
     482. xiǎng
     483. xiē
     484. hòu
     485.  
     486.  
     487. xiǎo
     488. cōng
     489. bàn
     490. dòu
     491.  
     492.  
     493. qīng
     494. èr
     495. chǔ
     496. 想起一個歇后語:“小蔥拌豆腐??一清二楚
     497.  
     498.  
     499.  
     500. xiǎo
     501. cōng
     502. bàn
     503. dòu
     504.  
     505. dìng
     506. hěn
     507. xiāng
     508.  
     509. děng
     510. zhè
     511. xiē
     512. cōng
     513. zhǎng
     514. ”。“小蔥拌豆腐“一定很香,等這些蔥長大
     515. le
     516.  
     517. yào
     518. jiào
     519. shāo
     520. gěi
     521. cháng
     522. cháng
     523. ya
     524.  
     525. 了,我要叫媽媽燒給我嘗嘗呀!
     526.  
     527.  
     528. de
     529. xiǎo
     530. cōng
     531. cōng
     532.  
     533. kuài
     534. kuài
     535. zhǎng
     536. ba
     537.  
     538.  我的小蔥蔥,快快長吧!
     539.  
     540.  
     541.  
       
      無注音版:種蔥觀察日記六則
       2008年10月21日陰
       傍晚,我和外公、外婆一起種下了許多蔥。外婆真會廢物利用。用蛋糕盒當花盤;把雪碧瓶修剪一下,就成了鏟子;還把雪碧瓶蓋上戳了幾個洞,就成了灑水壺。哈哈,瓦片一鋪、泥土一放,蔥一種,大功告成啦!
       2008年10月22日陰有雨
       早上起來時,我看見蔥有冒出一點牙了。一個蔥頭有多個牙,牙是嫩嫩的黃綠色,蔥頭越大牙越多。蔥現在約有一厘米左右。我心想:蔥長得真快!
       2008年10月23日陰有雨
       我和外公發現原來剪過的蔥還沒有封口,外公說:“這蔥要等長到一定大小才會封口。這新長出來的蔥尖什么樣你看看吧。”“是封口的!”我經過仔細觀察后對外公說。“沒錯!”外公說,“它也是有一個生長過程的。”蔥又長高了許多,現在又2厘米左右了。不可想象啊!
       2008年10月24日陰有雨
       蔥牙長高了許多。它長得非常快,估計每天每棵至少長1厘米左右。現在嫩嫩的黃綠色漸漸變成比較深的綠色了。蔥現在有3厘米多高了。讓人難以置信!
       2008年10月25日陰轉小雨
       蔥又長了很多很多,都出乎我的意料了,大約已有5厘米。我太高興啦!
       2008年10月26日陰有雨
       蔥長的太快了,我似乎可以看見它們正往上竄!我的蔥足足已長到7厘米多了。我開心得又蹦又跳!
       記得種蔥時聞到蔥很香,現在怎么沒聞到呢?媽媽說,是因為種蔥之前把蔥葉剪掉了,香味就散發出來了!于是,我摘了一小段蔥葉,放到鼻子前,深吸一口氣,啊,真香!讓我想起一個歇后語:“小蔥拌豆腐??一清二楚”。“小蔥拌豆腐“一定很香,等這些蔥長大了,我要叫媽媽燒給我嘗嘗呀!
       我的小蔥蔥,快快長吧!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.liansheng-tech.com:伽师县| www.foxconn371.com:巩留县| www.zgjxcf.com:丰顺县| www.lucyssportsbar.com:贡山| www.shishibo4646.com:紫阳县| www.southerncrossnat.com:布拖县| www.iberobox.com:民县| www.shanghai-limo.com:崇礼县| www.geyikmakinesi.com:临泽县| www.qywdj.com:通河县| www.jade-capital.com:蕉岭县| www.wmeiyi888.com:昌吉市| www.vgsscandinaviansig.org:扶沟县| www.ahtydzs.com:湄潭县| www.puzzle-tours.com:兰西县| www.aomei1.com:英山县| www.150mee.com:清远市| www.bestquality365.com:江孜县| www.stmgqhw.com:屏东市| www.essenceofmassage.com:霍州市| www.6969t.com:贡山| www.bigbanganimation.com:湖州市| www.reelgeeksguide.com:阿鲁科尔沁旗| www.kljlw.cn:深圳市| www.urbir.com:嘉荫县| www.dghuayao.com:高雄县| www.cp2996.com:界首市| www.foodboxmenu.com:咸阳市| www.fitmora.com:亳州市| www.georgepappasltd.com:工布江达县| www.v3r7.com:台州市| www.yujiangquan.com:玛沁县| www.easterlingtribe.com:开平市| www.chinagoodbuy.com:洛浦县| www.uncanventional.com:邵阳市| www.hg10456.com:华池县| www.tjwanliguotong.com:新密市| www.desmohio.com:崇州市| www.gx-dg.com:比如县| www.anjiescl.com:西吉县| www.jordantrainerprime.com:留坝县| www.gqsh99.com:泸州市| www.karolak-k.com:弥勒县| www.boostbob.com:湛江市| www.fengxiangfa.com:湖南省| www.bjjyzy.com:临汾市| www.ds779.com:黄冈市| www.5677k.com:霍州市| www.r3989.com:咸宁市| www.valentine1china.com:海兴县| www.gabrielmoginot.com:新津县| www.hendry-l.com:扎兰屯市| www.jimmysocks.com:元朗区| www.aganinsuranceagency.com:米林县| www.donorsnet.net:库伦旗| www.shnanxiang.com:绍兴县| www.umudumsohbet.com:石门县| www.bushenev.com:衡阳市| www.zzhfjx.com:湘阴县| www.yifanhaigou.com:卓尼县| www.bbtwl.com:洛隆县| www.oranjebastion.org:麟游县| www.lowlf.com:桂平市| www.13425690000.com:上思县| www.217765.com:忻州市| www.3883pj.com:呼玛县| www.chery-ruixiang.com:大洼县| www.myearnedincome.com:大荔县| www.wuxi-zhoucheng.com:富宁县| www.zgjxcf.com:安化县| www.le-bon-debarras.com:沈阳市| www.vailplex.com:韶关市| www.fw776.com:佛教| www.onlinesocialnetworkingsite.com:砚山县| www.hornyhomepages.com:偏关县| www.lsyteam.com:武冈市| www.leijindianqi.com:鄯善县| www.chinatourphoto.com:方正县| www.139951.com:巴彦县| www.revyveskin.org:揭西县| www.932382.com:桐城市| www.iclcsw.com:怀安县| www.gzmaituo.com:武安市| www.markctalbot.com:肃北|