• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 我的煩惱

      我的煩惱

     1. de
     2. hǎo
     3. péng
     4. yǒu
     5. yǒu
     6.  
     7. jīn
     8. nián
     9. liù
     10. suì
     11. le
     12.  
     13. hěn
     14. 我的好朋友有一個弟弟,他今年六歲了,他很
     15. diào
     16.  
     17. hěn
     18. huān
     19. de
     20. wán
     21.  
     22. 調皮,很喜歡和我的爸爸一起玩。
     23.  
     24.  
     25. hěn
     26. huān
     27.  
     28. dàn
     29. shì
     30. zài
     31. mǒu
     32. xiē
     33. shí
     34. hòu
     35.  
     36. hěn
     37. zhāo
     38.  我也很喜歡他,但是在某些時候,他很招
     39. rén
     40. tǎo
     41. yàn
     42.  
     43. měi
     44. dāng
     45. zhè
     46. shí
     47. hòu
     48.  
     49. zǒng
     50. huì
     51. zài
     52. xīn
     53. niàn
     54. 人討厭,可每當這個時候,我總會在心里默念
     55.  
     56.  
     57. hái
     58. xiǎo
     59.  
     60. shì
     61.  
     62. yào
     63. ràng
     64. zhe
     65.  
     66.  
     67. yǒu
     68. de
     69. shí
     70. hòu
     71. :“他還小,是弟弟,要讓著他。”有的時候
     72. zhè
     73. yàng
     74. xiǎng
     75. xiǎng
     76. jiù
     77. guò
     78. le
     79.  
     80. shì
     81. zhēn
     82. de
     83. shì
     84. yuè
     85. lái
     86. yuè
     87. 這樣想一想也就過去了,可是他真的是越來越
     88. guò
     89. fèn
     90. le
     91.  
     92. 過分了。
     93.  
     94.  
     95. zuó
     96. tiān
     97.  
     98.  
     99. hái
     100. yǒu
     101. péng
     102. yǒu
     103.  
     104. péng
     105. yǒu
     106. de
     107.  昨天,我和媽媽,還有朋友、朋友的媽媽
     108.  
     109. péng
     110. yǒu
     111. de
     112.  
     113. gōng
     114. yuán
     115. wán
     116. ér
     117.  
     118. men
     119. zhī
     120. shì
     121. zhuǎn
     122. 、朋友的弟弟,一起去公園玩兒,我們只是轉
     123. le
     124. zhuǎn
     125.  
     126. ér
     127. xiǎo
     128. què
     129. wán
     130. ér
     131. le
     132. hěn
     133. duō
     134. dōng
     135.  
     136. 了轉,而小弟弟卻玩兒了很多東西。
     137.  
     138.  
     139. men
     140. huí
     141. dào
     142. jiā
     143. mén
     144. qián
     145. zuò
     146. le
     147. huì
     148. ér
     149.  
     150. zhè
     151. shì
     152. xiǎo
     153.  我們回到我家門前坐了一會兒,這是小弟
     154. zhī
     155. wéi
     156. shí
     157. me
     158.  
     159. kāi
     160. shǐ
     161.  
     162.  
     163. rén
     164. le
     165.  
     166. de
     167. 弟不知為什么,開始“磨”人了。他的媽媽和
     168. ā
     169. shuō
     170. huà
     171.  
     172. chā
     173. zuǐ
     174.  
     175. bèi
     176. ā
     177. le
     178. hòu
     179. 一個阿姨說話,他去插嘴,被阿姨罵了幾句后
     180.  
     181. guāi
     182. guāi
     183. de
     184. zuò
     185. xià
     186. le
     187.  
     188. shì
     189. kāi
     190. shǐ
     191. fán
     192. le
     193.  
     194. zuò
     195. ,他乖乖的坐下了,可是他開始煩我了,我坐
     196. zài
     197. xià
     198. miàn
     199.  
     200. zuò
     201. zài
     202. shàng
     203. miàn
     204.  
     205. yòng
     206. jiǎo
     207. dēng
     208. de
     209.  
     210. 在下面,他坐在上面,他用腳蹬我的衣服,我
     211. ràng
     212. dēng
     213.  
     214. dǎo
     215. hǎo
     216.  
     217. zhěng
     218. zhī
     219. jiǎo
     220. de
     221. miàn
     222. dōu
     223. dēng
     224. zài
     225. 不讓他蹬,他倒好,他把整只腳的底面都蹬在
     226. de
     227. shàng
     228.  
     229. shēng
     230. le
     231.  
     232. rén
     233. zài
     234. shēn
     235. biān
     236.  
     237. 我的褲子上,我生氣了,可大人在身邊,我不
     238. xiǎng
     239. shuō
     240.  
     241. xiǎng
     242. yòu
     243. rěn
     244. zhe
     245. méi
     246.  
     247. yīn
     248. wéi
     249. shì
     250. xiǎo
     251. 想說他,想打他又忍著沒打,因為他是小弟弟
     252.  
     253.  
     254.  
     255. hòu
     256. lái
     257. huí
     258. dào
     259. jiā
     260. lái
     261. rén
     262. kàn
     263. dòng
     264. huà
     265. piàn
     266.  
     267. jiě
     268.  后來我回到家里來一個人看動畫片,他姐
     269. jiě
     270. gēn
     271. le
     272. lái
     273.  
     274. gèng
     275. le
     276. lái
     277.  
     278. dǎo
     279. shì
     280. méi
     281. yǒu
     282. ràng
     283. kàn
     284. 姐跟了來,他也更了來,我倒是沒有不讓他看
     285.  
     286. dēng
     287. kāi
     288.  
     289. shì
     290. de
     291. mén
     292. guān
     293. zhù
     294.  
     295. wén
     296. fēi
     297. jìn
     298. ,我把燈打開,把臥室的門關住,怕蚊子飛進
     299.  
     300. yòu
     301. mén
     302. kāi
     303.  
     304. mén
     305. àn
     306. zhù
     307. ràng
     308. 去,可他又把門大打開,我把門按住不讓他打
     309. kāi
     310.  
     311. shuí
     312. xiǎng
     313. dào
     314.  
     315. yòu
     316. yòng
     317. jiǎo
     318. dēng
     319. mén
     320.  
     321. wán
     322. quán
     323. shēng
     324. le
     325.  
     326. 開,誰想到,他又用腳蹬門。我完全生氣了,
     327. dāng
     328. zhe
     329. jiě
     330. jiě
     331. de
     332. miàn
     333. shuō
     334. le
     335.  
     336. pǎo
     337. le
     338.  
     339. 當著她姐姐的面說了他幾句,他跑了。
     340.  
     341.  
     342. zhēn
     343. de
     344. shì
     345. fēi
     346. cháng
     347. shēng
     348.  
     349. kāi
     350. shǐ
     351. de
     352. huà
     353. yuè
     354. xiǎng
     355. yuè
     356.  我真的是非常生氣,開始的那句話越想越
     357. shēng
     358.  
     359. 生氣。
     360.  
     361.  
     362. cóng
     363. de
     364. shēn
     365. shàng
     366. zhī
     367. dào
     368. le
     369.  
     370. zuò
     371. rén
     372. néng
     373. zuò
     374. de
     375. tài
     376. jué
     377.  我從他的身上知道了,做人不能做的太絕
     378. le
     379.  
     380. yàng
     381. huì
     382. ràng
     383. rén
     384. qiáo
     385. shuō
     386.  
     387. ér
     388. qiě
     389. méi
     390. rén
     391. huì
     392. zhè
     393. 了,那樣會讓人瞧不起不說,而且沒人會和這
     394. yàng
     395. de
     396. rén
     397. zuò
     398. zhēn
     399. xīn
     400. péng
     401. yǒu
     402.  
     403. jiù
     404. lián
     405. péng
     406. yǒu
     407. de
     408. dōu
     409. zuò
     410.  
     411. 樣的人做真心朋友,就連朋友的都不做。
     412.  
     413.  
     414. wèi
     415. xué
     416. yǒu
     417. men
     418.  
     419. yǒu
     420. duì
     421. de
     422. fāng
     423.  
     424. qǐng
     425. zhǐ
     426. diǎn
     427.  各位學友們,我也有不對的地方,請指點
     428. zhǐ
     429. diǎn
     430.  
     431. xiè
     432. xiè
     433.  
     434. 指點,謝謝。
     435.  
     436.  
     437.  
       
      無注音版:我的煩惱
       我的好朋友有一個弟弟,他今年六歲了,他很調皮,很喜歡和我的爸爸一起玩。
       我也很喜歡他,但是在某些時候,他很招人討厭,可每當這個時候,我總會在心里默念:“他還小,是弟弟,要讓著他。”有的時候這樣想一想也就過去了,可是他真的是越來越過分了。
       昨天,我和媽媽,還有朋友、朋友的媽媽、朋友的弟弟,一起去公園玩兒,我們只是轉了轉,而小弟弟卻玩兒了很多東西。
       我們回到我家門前坐了一會兒,這是小弟弟不知為什么,開始“磨”人了。他的媽媽和一個阿姨說話,他去插嘴,被阿姨罵了幾句后,他乖乖的坐下了,可是他開始煩我了,我坐在下面,他坐在上面,他用腳蹬我的衣服,我不讓他蹬,他倒好,他把整只腳的底面都蹬在我的褲子上,我生氣了,可大人在身邊,我不想說他,想打他又忍著沒打,因為他是小弟弟。
       后來我回到家里來一個人看動畫片,他姐姐跟了來,他也更了來,我倒是沒有不讓他看,我把燈打開,把臥室的門關住,怕蚊子飛進去,可他又把門大打開,我把門按住不讓他打開,誰想到,他又用腳蹬門。我完全生氣了,當著她姐姐的面說了他幾句,他跑了。
       我真的是非常生氣,開始的那句話越想越生氣。
       我從他的身上知道了,做人不能做的太絕了,那樣會讓人瞧不起不說,而且沒人會和這樣的人做真心朋友,就連朋友的都不做。
       各位學友們,我也有不對的地方,請指點指點,謝謝。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.hbccp.com:黔西| www.creantik.com:义乌市| www.chenxuan88.com:嫩江县| www.b495.com:垣曲县| www.24drugstore.net:塔城市| www.childhoroscopes.com:长白| www.jkhly.com:庐江县| www.gerakansehat.com:盘山县| www.gxunx.com:凤凰县| www.raid88.com:尼玛县| www.tiehimup.com:双桥区| www.cp7769.com:深州市| www.apachasdesign.com:上蔡县| www.568263.com:定西市| www.svoidom.org:历史| www.leonardhaleyelectric.com:柯坪县| www.sunsetinnusa.com:洛宁县| www.wodacorp.com:紫金县| www.advancedperformers.com:侯马市| www.chengziw.com:广州市| www.dechavanne.net:桃江县| www.0523163.com:泸溪县| www.bichengdecoration.com:延边| www.cp7172.com:深水埗区| www.eliping.com:汉川市| www.uniahes.com:丽水市| www.chuangxinyuanyi.com:陆良县| www.starsmadrid.com:龙口市| www.acssecuritygroup.com:台州市| www.barnfrog.com:佛教| www.cesnievyemekleri.com:涪陵区| www.624761.com:本溪市| www.hbtw.net:沅江市| www.auburnoysterbar.com:磐安县| www.dechavanne.net:利川市| www.99069ff.com:宜良县| www.cfzqq.com:肇东市| www.scriedespretine.com:文化| www.service-moto.net:灵丘县| www.ys2003.com:萝北县| www.jf1298.com:淮阳县| www.nmgshanhua.com:蓬安县| www.xyg1688.com:正宁县| www.notarydmv.com:阳东县| www.awesome-book.com:永济市| www.hidprovisionplus.net:安庆市| www.eugeniopetulla.com:濉溪县| www.anthemgamegroup.com:灵丘县| www.hg70345.com:广安市| www.xwjsw.cn:乐安县| www.cbsrhelp.com:抚州市| www.alshamdc.com:保定市| www.yulinbang.com:玉溪市| www.zhouluopiaoliu.com:荆州市| www.maranathawichita.com:宜昌市| www.commandotech.com:轮台县| www.singaku-antenna.com:庆元县| www.pure-gen.com:余江县| www.desaisartstudio.com:兴仁县| www.quizgrok.com:白河县| www.tgase.com:泽州县| www.ydgongce.com:五原县| www.870hk.com:全椒县| www.sunfar001.com:阳信县| www.xinya-painting.com:西丰县| www.pwblue.com:白水县| www.play-nike.com:安乡县| www.knightsvisual.com:江都市| www.nescafechina.com:新河县| www.farukfunclub.com:邛崃市| www.beauty-na.com:霍林郭勒市| www.navette-9.com:阳谷县| www.101ddsnappers.com:横峰县| www.weieixuan.com:芷江| www.zyfoodmachine.com:长沙市| www.eguaji.com:任丘市| www.wed-direct.com:梁平县| www.revyveskin.org:三台县| www.w-b-z.com:尼玛县| www.globalnj.com:张北县| www.damnkidbrand.org:武强县| www.ljmyp.cn:谢通门县| www.siamcornerthaikitchen.com:辽阳县| www.h20proof.com:呼和浩特市|