• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 一段難熬的日子

      一段難熬的日子

     1. měi
     2. dāng
     3. kàn
     4. dào
     5. qiáng
     6. jiǎo
     7. de
     8. duī
     9. shì
     10. juàn
     11. jiù
     12. yǒu
     13. zhǒng
     14. gǎn
     15. jiào
     16.  
     17. 每當看到墻角的那堆試卷我就有一種感覺。
     18.  
     19.  
     20. nán
     21. áo
     22.  
     23.  難熬。
     24.  
     25.  
     26. huí
     27. xiǎng
     28. duàn
     29. nán
     30. áo
     31. de
     32.  
     33. jiù
     34. méng
     35. shàng
     36. xīn
     37. tóu
     38.  回想起那段難熬的日子,可怕就蒙上心頭
     39.  
     40. lìng
     41. kān
     42. huí
     43. xiǎng
     44.  
     45. ,令我不堪回想。
     46.  
     47.  
     48. cǎn
     49.  慘
     50.  
     51.  
     52. jiē
     53. duàn
     54.  
     55. lǎo
     56. shī
     57. jiù
     58. lín
     59.  
     60. tóng
     61.  復習階段,一個個老師就如臨大敵,如同
     62. zhàn
     63. qián
     64. xùn
     65. liàn
     66. bān
     67.  
     68. néng
     69. duō
     70. shàng
     71. diǎn
     72. jiù
     73. duō
     74. shàng
     75. diǎn
     76.  
     77. néng
     78. jiāo
     79. duō
     80. 戰前訓練一般。能多上點課就多上點,能教多
     81. shǎo
     82. jiù
     83. jiāo
     84. duō
     85. shǎo
     86.  
     87. zǒng
     88. jiào
     89. shì
     90. jiāo
     91. shī
     92. zhī
     93. jiān
     94. de
     95. sài
     96. yàng
     97. 少就教多少,總覺得是和教師之間的比賽一樣
     98.  
     99. zhuī
     100. gǎn
     101.  
     102. xiàng
     103. ràng
     104.  
     105. ,你追我趕,互不相讓。
     106.  
     107.  
     108. yīn
     109. wéi
     110. zhè
     111. yàng
     112.  
     113. cǎn
     114. jiù
     115. shì
     116. men
     117. le
     118.  
     119. wǎng
     120. mén
     121. zhǔ
     122.  因為這樣,慘得就是我們了!往日四門主
     123. lǎo
     124. shī
     125. hái
     126. huì
     127. xiàng
     128. zhào
     129. yīng
     130. xià
     131.  
     132. diào
     133. zhěng
     134. zuò
     135. liàng
     136.  
     137. xiàn
     138. 課老師還會互相照應一下,調整作業量;可現
     139. zài
     140.  
     141. mén
     142. lǎo
     143. shī
     144. fēng
     145. de
     146. zhì
     147. zuò
     148.  
     149. diǎn
     150. 在,四門課老師發瘋似的布置作業,一點也不
     151. qiān
     152. ràng
     153.  
     154. měi
     155. tiān
     156. kàn
     157. jiàn
     158. tóng
     159. xué
     160. men
     161.  
     162. zǒng
     163. néng
     164. qiáo
     165. jiàn
     166. liǎng
     167. qīng
     168. hēi
     169. 謙讓。每天看見同學們,總能瞧見兩個青黑色
     170. de
     171. hēi
     172. yǎn
     173. quān
     174.  
     175. zhè
     176. zhēn
     177. shì
     178. jiào
     179. tiān
     180. tiān
     181. líng
     182.  
     183. jiào
     184. yīng
     185. ā
     186. 的黑眼圈。這真是叫天天不靈,叫地地不應啊
     187.  
     188.  
     189.  
     190. màn
     191.  慢
     192.  
     193.  
     194. kǎo
     195. shì
     196. jiē
     197. duàn
     198.  
     199. zǒng
     200. shì
     201. gǎn
     202. jiào
     203. shí
     204. jiān
     205. jiù
     206. màn
     207. le
     208.  
     209. kōng
     210. zhōng
     211.  考試階段,總是感覺時間就慢了,空氣中
     212. hǎo
     213. xiàng
     214. níng
     215. le
     216. yàng
     217.  
     218. gàn
     219. de
     220.  
     221. 好像凝固了一樣,干巴巴的。
     222.  
     223.  
     224. wàng
     225. zhe
     226. shàng
     227. lǎo
     228. shī
     229. tíng
     230. de
     231. zuǐ
     232. zěn
     233. me
     234. jiù
     235. huì
     236.  望著上課老師一刻不停的嘴巴怎么就不會
     237. gàn
     238. ne
     239.  
     240. lǎo
     241. shī
     242. zhàn
     243. zhe
     244. zěn
     245. me
     246. huì
     247. lèi
     248. ne
     249.  
     250. xiě
     251. zěn
     252. me
     253. 干呢?老師站著怎么不會累呢?寫一個字怎么
     254. zhè
     255. me
     256. màn
     257. ne
     258.  
     259. 這么慢呢?
     260.  
     261.  
     262. zhàn
     263.  占
     264.  
     265.  
     266. shàng
     267. shí
     268. de
     269. shí
     270. guāng
     271. jīng
     272. hěn
     273. màn
     274.  
     275. lǎo
     276. shī
     277. hái
     278. yào
     279.  上課復習時的時光已經很慢,可老師還要
     280. zhàn
     281.  
     282. xià
     283. běn
     284. lái
     285. zhī
     286. yǒu
     287. duǎn
     288. duǎn
     289. de
     290. shí
     291. fèn
     292. zhōng
     293.  
     294. zhàn
     295. zǒu
     296. le
     297. shí
     298. 占課,下課本來只有短短的十分鐘,占走了十
     299. fèn
     300. zhī
     301. jiǔ
     302.  
     303. zǒng
     304. shì
     305. yóu
     306. jīng
     307. tàn
     308.  
     309. lǎo
     310. shī
     311. shù
     312. xué
     313. xué
     314. de
     315. tài
     316. hǎo
     317. le
     318. 分之九,總是不由驚嘆“老師數學學的太好了
     319.  
     320.  
     321. !”
     322.  
     323.  
     324. xià
     325.  
     326. lìng
     327. mén
     328. de
     329. lǎo
     330. shī
     331. jiù
     332. jiē
     333. de
     334. kuà
     335. jìn
     336.  一下課,另一門課的老師就接力似的跨進
     337. jiāo
     338. shì
     339.  
     340. ràng
     341. men
     342. ān
     343. níng
     344.  
     345. shì
     346. shì
     347. lǎo
     348. shī
     349. dōu
     350. pái
     351. 教室,讓我們一刻也不安寧。是不是老師都排
     352. duì
     353. děng
     354. zài
     355. wài
     356. miàn
     357. ne
     358.  
     359. 隊等在外面呢?
     360.  
     361.  
     362. xiū
     363. shí
     364. jiān
     365.  
     366. yuán
     367. běn
     368. shì
     369. shuì
     370. de
     371.  
     372. lǎo
     373. shī
     374. hái
     375. wèi
     376.  午休時間,原本是午睡的,可老師還未死
     377. xīn
     378.  
     379. hái
     380. yào
     381. zhàn
     382.  
     383. wéi
     384. le
     385. bèi
     386. lǎo
     387. shī
     388. chá
     389. jiào
     390. dào
     391.  
     392. 心,還要占課!為了不被其他老師查覺到,一
     393. yǒu
     394. lǎo
     395. shī
     396. lái
     397.  
     398. men
     399. bān
     400. de
     401. jiān
     402. dié
     403.  
     404. jiù
     405. shì
     406. men
     407. bān
     408. de
     409. wén
     410. míng
     411. 有老師來,我們班的間諜(就是我們班的文明
     412. jiān
     413. yuán
     414.  
     415. jiù
     416. huì
     417. lái
     418. bào
     419. gào
     420.  
     421. rén
     422. zǒu
     423.  
     424. shàng
     425. zuò
     426. lái
     427. shàng
     428. 監督員)就會來報告。人一走,馬上坐起來上
     429.  
     430. 課。
     431.  
     432.  
     433. wěi
     434. shēng
     435.  尾聲
     436.  
     437.  
     438. duàn
     439. nán
     440. áo
     441. de
     442. xiàn
     443. zài
     444. suī
     445. guò
     446.  
     447. dàn
     448. zài
     449. xiǎo
     450.  那段難熬的日子現在雖已過去,但在我小
     451. xué
     452. hái
     453. méi
     454. zhī
     455. jiān
     456.  
     457. duàn
     458. hái
     459. huì
     460. zài
     461. yǒu
     462.  
     463. dàn
     464. 學還沒畢業之間,那段日子還會再有,但我不
     465. zhī
     466. shí
     467. de
     468. shì
     469. fǒu
     470. hái
     471. néng
     472. tǐng
     473. zhù
     474.  
     475. 知那時的我是否還能挺住!
     476.  
     477.  
     478.  
       
      無注音版:一段難熬的日子
       每當看到墻角的那堆試卷我就有一種感覺。
       難熬。
       回想起那段難熬的日子,可怕就蒙上心頭,令我不堪回想。
       慘
       復習階段,一個個老師就如臨大敵,如同戰前訓練一般。能多上點課就多上點,能教多少就教多少,總覺得是和教師之間的比賽一樣,你追我趕,互不相讓。
       因為這樣,慘得就是我們了!往日四門主課老師還會互相照應一下,調整作業量;可現在,四門課老師發瘋似的布置作業,一點也不謙讓。每天看見同學們,總能瞧見兩個青黑色的黑眼圈。這真是叫天天不靈,叫地地不應啊!
       慢
       考試階段,總是感覺時間就慢了,空氣中好像凝固了一樣,干巴巴的。
       望著上課老師一刻不停的嘴巴怎么就不會干呢?老師站著怎么不會累呢?寫一個字怎么這么慢呢?
       占
       上課復習時的時光已經很慢,可老師還要占課,下課本來只有短短的十分鐘,占走了十分之九,總是不由驚嘆“老師數學學的太好了!”
       一下課,另一門課的老師就接力似的跨進教室,讓我們一刻也不安寧。是不是老師都排隊等在外面呢?
       午休時間,原本是午睡的,可老師還未死心,還要占課!為了不被其他老師查覺到,一有老師來,我們班的間諜(就是我們班的文明監督員)就會來報告。人一走,馬上坐起來上課。
       尾聲
       那段難熬的日子現在雖已過去,但在我小學還沒畢業之間,那段日子還會再有,但我不知那時的我是否還能挺住!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.godfoodwine.com:金山区| www.howtowriteanad.com:从江县| www.520lei.com:大荔县| www.hellobuynow.com:孟村| www.beroaf.com:都匀市| www.spjjs.com:荔浦县| www.savvytravelshop.com:确山县| www.xzwsst.com:莫力| www.mysoamoa.com:江安县| www.cuidighlinn.com:桐梓县| www.21cloudnet.com:高淳县| www.w-b-z.com:吴川市| www.fjhyqm.com:雷波县| www.manytronics.com:康平县| www.czmjjr.com:漳浦县| www.elihunter.com:九龙坡区| www.trade-address.com:政和县| www.switchgeardubai.net:卢湾区| www.wewworld.com:漳浦县| www.lee4mayor.com:宜春市| www.pinkycandylens.com:新安县| www.217765.com:沙坪坝区| www.beardiac.com:潢川县| www.coutdev.com:五河县| www.jinzhouqu.com:舒兰市| www.zjyrjy.com:腾冲县| www.firmware-drivers.com:石屏县| www.czmjjr.com:苏尼特左旗| www.qhsjb.com:铁力市| www.yuanquanfeiye.com:东港市| www.scene72.com:京山县| www.suhang-cn.com:中超| www.used-staticcaravans.com:西宁市| www.dessertsstraightup.com:吉水县| www.otunetwork.com:红原县| www.792642.com:北票市| www.kpryw.cn:乌审旗| www.zhjuzi.com:顺昌县| www.bearmouthrvpark.com:巩义市| www.bristoldoors.net:吉水县| www.yunlvhuahui.com:永修县| www.taoquanou.com:乐安县| www.640206.com:瑞安市| www.52syn.com:石渠县| www.szqtouch.com:城固县| www.play-nike.com:铜梁县| www.21wangmi.com:道真| www.elitetrainingca.com:洛扎县| www.mancharus.com:堆龙德庆县| www.6322park.com:监利县| www.lenserver.com:萍乡市| www.bdygjt.com:双牌县| www.ljseducation.com:南城县| www.sustainablenepal.com:西盟| www.2eos.com:闵行区| www.ztxx.com.cn:黄石市| www.voilayl.com:永宁县| www.topgunshops.com:乳山市| www.hdneyo.com:正安县| www.ccchz.com:体育| www.shanghai-limo.com:卓资县| www.holytemplenc.org:文成县| www.hongxingbj.com:东阳市| www.hollyflicks.com:贵港市| www.yhrnw.cn:泰宁县| www.q5686.com:兰西县| www.serrurier-houilles.net:长宁区| www.carahedgepeth.com:华池县| www.theonlynetwork.com:策勒县| www.ccshcy.com:九江县| www.m6885.com:抚顺县| www.revyveskin.org:贵港市| www.commonelementllc.com:长垣县| www.jln9.com:西和县| www.mysoamoa.com:万安县| www.nghethuatbongbay.com:镇雄县| www.mdgc360.com:铜陵市| www.gparkin.com:琼结县| www.023chbg.com:阜城县| www.hg38345.com:北流市| www.abtriv.com:祁东县| www.bloghomedepot.com:蓬安县| www.shaileshsinha.com:阳西县| www.vennaresidence.com:江口县|