• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 給你講個故事,希望你能喜歡(⊙o⊙)

      給你講個故事,希望你能喜歡(⊙o⊙)

     1. cóng
     2. qián
     3.  
     4. yǒu
     5. hěn
     6. huài
     7. de
     8. nán
     9. hái
     10. de
     11. gěi
     12. le
     13. 從前,有一個脾氣很壞的男孩他的爸爸給了他
     14. dài
     15. dìng
     16.  
     17. gào
     18.  
     19. měi
     20. huò
     21. zhě
     22. gēn
     23. rén
     24. chǎo
     25. jià
     26. 一袋釘子,告訴他,每次發脾氣或者跟人吵架
     27. de
     28. shí
     29. hòu
     30.  
     31. jiù
     32. zài
     33. yuàn
     34. de
     35. shàng
     36. dìng
     37. gēn
     38.  
     39. tiān
     40.  
     41. 的時候,就在院子的籬笆上釘一根。第一天,
     42. nán
     43. hái
     44. dìng
     45. le
     46.       
     47. gēn
     48. dìng
     49.  
     50. hòu
     51. miàn
     52. de
     53. tiān
     54. xué
     55. huì
     56. le
     57. kòng
     58. zhì
     59. 男孩釘了37根釘子。后面的幾天他學會了控制自
     60. de
     61.  
     62. měi
     63. tiān
     64. dìng
     65. de
     66. dìng
     67. zhú
     68. jiàn
     69. jiǎn
     70. shǎo
     71. le
     72.  
     73. 己的脾氣,每天釘的釘子也逐漸減少了。他發
     74. xiàn
     75.  
     76. kòng
     77. zhì
     78. de
     79.  
     80. shí
     81. shàng
     82. dìng
     83. dìng
     84. yào
     85. róng
     86. 現,控制自己的脾氣,實際上比釘釘子要容易
     87. de
     88. duō
     89.  
     90. zhōng
     91. yǒu
     92. tiān
     93.  
     94. gēn
     95. dìng
     96. dōu
     97. méi
     98. yǒu
     99. dìng
     100.  
     101. 的多。終于有一天,他一根釘子都沒有釘,他
     102. gāo
     103. xìng
     104. de
     105. zhè
     106. jiàn
     107. shì
     108. gào
     109. le
     110.  
     111. 高興的把這件事告訴了爸爸。
     112.  
     113.  
     114. shuō
     115.  
     116. cóng
     117. jīn
     118. hòu
     119.  
     120. guǒ
     121. tiān
     122. dōu
     123. méi
     124. yǒu
     125.  爸爸說:從今以后,如果你一天都沒有發
     126.  
     127. jiù
     128. zài
     129. zhè
     130. tiān
     131. diào
     132. gēn
     133. dìng
     134. tiān
     135. 脾氣,就可以在這天拔掉一根釘子日子一天一
     136. tiān
     137. guò
     138.  
     139. zuì
     140. hòu
     141.  
     142. dìng
     143. quán
     144. bèi
     145. guāng
     146. le
     147.  
     148. dài
     149. lái
     150. 天過去,最后,釘子全被拔光了。爸爸帶他來
     151. dào
     152. biān
     153. shàng
     154.  
     155. duì
     156. shuō
     157.  
     158. ér
     159.  
     160. zuò
     161. hěn
     162. hǎo
     163.  
     164. 到籬笆邊上,對他說:兒子,你做得很好,可
     165. shì
     166. kàn
     167. kàn
     168. shàng
     169. de
     170. dìng
     171. dòng
     172.  
     173. zhè
     174. xiē
     175. dòng
     176. yǒng
     177. yuǎn
     178. néng
     179. 是看看籬笆上的釘子洞,這些洞永遠也不可能
     180. huī
     181. le
     182.  
     183. jiù
     184. xiàng
     185. rén
     186. chǎo
     187. jià
     188.  
     189. shuō
     190. le
     191. xiē
     192. nán
     193. tīng
     194. de
     195. 恢復了。就象你和一個人吵架,說了些難聽的
     196. huà
     197.  
     198. jiù
     199. zài
     200. xīn
     201. liú
     202. xià
     203. le
     204. shāng
     205. kǒu
     206.  
     207. xiàng
     208. zhè
     209. dìng
     210. 話,你就在他心里留下了一個傷口,像這個釘
     211. dòng
     212. yàng
     213.  
     214. chā
     215. dāo
     216. zài
     217. rén
     218. de
     219. shēn
     220.  
     221. zài
     222. 子洞一樣。插一把刀子在一個人的身體里,再
     223. chū
     224. lái
     225.  
     226. shāng
     227. kǒu
     228. jiù
     229. nán
     230. le
     231.  
     232. lùn
     233. zěn
     234. me
     235. dào
     236. qiàn
     237. 拔出來,傷口就難以愈合了。無論你怎么道歉
     238.  
     239. shāng
     240. kǒu
     241. zǒng
     242. shì
     243. zài
     244. ér
     245.  
     246. yào
     247. zhī
     248. dào
     249.  
     250. shēn
     251. shàng
     252. de
     253. shāng
     254. kǒu
     255. ,傷口總是在那兒。要知道,身體上的傷口和
     256. xīn
     257. líng
     258. shàng
     259. de
     260. shāng
     261. kǒu
     262. yàng
     263. dōu
     264. nán
     265. huī
     266.  
     267. de
     268. péng
     269. yǒu
     270. shì
     271. 心靈上的傷口一樣都難以恢復。你的朋友是你
     272. bǎo
     273. guì
     274. de
     275. cái
     276. chǎn
     277.  
     278. men
     279. ràng
     280. kāi
     281. huái
     282.  
     283. ràng
     284. gèng
     285. yǒng
     286. gǎn
     287.  
     288. 寶貴的財產,他們讓你開懷,讓你更勇敢。他
     289. men
     290. zǒng
     291. shì
     292. suí
     293. shí
     294. qīng
     295. tīng
     296. de
     297. yōu
     298. shāng
     299.  
     300. yào
     301. men
     302. de
     303. shí
     304. hòu
     305. 們總是隨時傾聽你的憂傷。你需要他們的時候
     306.  
     307. men
     308. huì
     309. zhī
     310. chí
     311.  
     312. xiàng
     313. chǎng
     314. kāi
     315. xīn
     316. fēi
     317.  
     318. gào
     319. de
     320. péng
     321. ,他們會支持你,向你敞開心扉。告訴你的朋
     322. yǒu
     323. duō
     324. me
     325. ài
     326. men
     327.  
     328. gào
     329. suǒ
     330. yǒu
     331. rèn
     332. wéi
     333. shì
     334. péng
     335. yǒu
     336. de
     337. rén
     338. 友你多么愛他們,告訴所有你認為是朋友的人
     339.  
     340. de
     341. háng
     342. dòng
     343. cóng
     344. yóu
     345. zhè
     346. xiǎo
     347. xiǎo
     348. de
     349. shì
     350. kāi
     351. shǐ
     352.  
     353. ,你的行動可以從郵寄這個小小的故事開始。
     354. yǒu
     355. tiān
     356.  
     357. dāng
     358. zhè
     359. fēng
     360. xìn
     361. huí
     362. dào
     363. de
     364. xìn
     365. xiāng
     366. shí
     367.  
     368. huì
     369. 有一天,當這封信回到你的信箱里時。你會發
     370. xiàn
     371. yǒu
     372. hěn
     373. de
     374. péng
     375. yǒu
     376. quān
     377. 現你有一個很大的朋友圈
     378.  
     379.  
     380. zuì
     381. hòu
     382.  
     383. yào
     384. shuō
     385.  
     386. yǒu
     387. de
     388. xìng
     389. zhī
     390.  
     391. shì
     392. zhī
     393. dào
     394.  最后,我要說:友誼的幸福之一,是知道
     395. le
     396. xiàng
     397. shuí
     398. qīng
     399.  
     400. guǒ
     401. shōu
     402. dào
     403. le
     404. zhè
     405. fēng
     406. xìn
     407.  
     408. 了可以向誰傾吐秘密。如果你收到了這封信,
     409. shì
     410. yīn
     411. wéi
     412. yǒu
     413. rén
     414. zài
     415. de
     416. zhù
     417.  
     418. yīn
     419. wéi
     420. ài
     421. shēn
     422. 是因為有人在默默的祝福你,因為你也愛你身
     423. biān
     424. de
     425. xiē
     426. rén
     427.  
     428. guǒ
     429. zǒng
     430. shuō
     431. tài
     432. máng
     433.  
     434. néng
     435. jiāng
     436. zhè
     437. fēng
     438. xìn
     439. 邊的一些人。如果你總說太忙,不能將這封信
     440. zhuǎn
     441. chū
     442.  
     443. lǎo
     444. shì
     445. shuō
     446.  
     447. gǎi
     448. tiān
     449. zài
     450.  
     451. jiāng
     452. yǒng
     453. yuǎn
     454. dōu
     455. 轉寄出去,老是說:改天再寄。你將永遠都不
     456. huì
     457. zuò
     458. zhè
     459. jiàn
     460. shì
     461. de
     462.  
     463. suǒ
     464.  
     465. yào
     466. zhǎo
     467. jiè
     468. kǒu
     469.  
     470. jìng
     471. xīn
     472. de
     473. 會去做這件事的。所以,不要找借口,靜心的
     474. kàn
     475. kàn
     476. zhè
     477. piān
     478. lǎo
     479. yìn
     480. lái
     481. de
     482. shì
     483.  
     484. rán
     485. hòu
     486. jué
     487. dìng
     488. wéi
     489. de
     490. 看看這篇古老印度來的故事,然后決定為你的
     491. péng
     492. yǒu
     493. men
     494. zuò
     495. xiē
     496. shì
     497.  
     498. cóng
     499. chuán
     500. zhè
     501. fēng
     502. xìn
     503. kāi
     504. shǐ
     505.  
     506. dāng
     507. shuō
     508. 朋友們作一些事,從傳寄這封信開始。當你說
     509.  
     510. shì
     511. de
     512. hǎo
     513. péng
     514. yǒu
     515. shí
     516.  
     517. qǐng
     518. rèn
     519. zhēn
     520. de
     521. shuō
     522. chū
     523. lái
     524.  
     525. dāng
     526. :你是我的好朋友時,請認真的說出來。當你
     527. dào
     528. qiàn
     529. shí
     530. qǐng
     531. kàn
     532. zhe
     533. duì
     534. fāng
     535. de
     536. yǎn
     537. jīng
     538. yōu
     539.  
     540. 道歉時請看著對方的眼睛呦。
     541.  
     542.  
     543.  
       
      無注音版:給你講個故事,希望你能喜歡(⊙o⊙)
       從前,有一個脾氣很壞的男孩他的爸爸給了他一袋釘子,告訴他,每次發脾氣或者跟人吵架的時候,就在院子的籬笆上釘一根。第一天,男孩釘了37根釘子。后面的幾天他學會了控制自己的脾氣,每天釘的釘子也逐漸減少了。他發現,控制自己的脾氣,實際上比釘釘子要容易的多。終于有一天,他一根釘子都沒有釘,他高興的把這件事告訴了爸爸。
       爸爸說:從今以后,如果你一天都沒有發脾氣,就可以在這天拔掉一根釘子日子一天一天過去,最后,釘子全被拔光了。爸爸帶他來到籬笆邊上,對他說:兒子,你做得很好,可是看看籬笆上的釘子洞,這些洞永遠也不可能恢復了。就象你和一個人吵架,說了些難聽的話,你就在他心里留下了一個傷口,像這個釘子洞一樣。插一把刀子在一個人的身體里,再拔出來,傷口就難以愈合了。無論你怎么道歉,傷口總是在那兒。要知道,身體上的傷口和心靈上的傷口一樣都難以恢復。你的朋友是你寶貴的財產,他們讓你開懷,讓你更勇敢。他們總是隨時傾聽你的憂傷。你需要他們的時候,他們會支持你,向你敞開心扉。告訴你的朋友你多么愛他們,告訴所有你認為是朋友的人,你的行動可以從郵寄這個小小的故事開始。有一天,當這封信回到你的信箱里時。你會發現你有一個很大的朋友圈
       最后,我要說:友誼的幸福之一,是知道了可以向誰傾吐秘密。如果你收到了這封信,是因為有人在默默的祝福你,因為你也愛你身邊的一些人。如果你總說太忙,不能將這封信轉寄出去,老是說:改天再寄。你將永遠都不會去做這件事的。所以,不要找借口,靜心的看看這篇古老印度來的故事,然后決定為你的朋友們作一些事,從傳寄這封信開始。當你說:你是我的好朋友時,請認真的說出來。當你道歉時請看著對方的眼睛呦。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.hatukafitness.com:奉化市| www.40photography.com:阜南县| www.0523163.com:武功县| www.ggnotes.com:泾川县| www.jll-ah.com:清河县| www.chinazigong.com:广宗县| www.fam-love.com:云林县| www.223980.com:德格县| www.nogoum-b.com:乌拉特后旗| www.hflsggc.com:酒泉市| www.2nbe.com:鄂尔多斯市| www.g9838.com:英山县| www.uidongmun.com:包头市| www.lomondtimberframe.com:松潘县| www.xashanjia.com:仁怀市| www.everyounggroup.com:盐池县| www.gongweb.com:绥阳县| www.199bongo.com:高州市| www.bkentertainments.com:彰化市| www.ptlpw.cn:府谷县| www.altinfircareklam.com:孟连| www.myserverfortest.com:沙河市| www.esbtrade.com:玉树县| www.tztdkyj.com:沅陵县| www.trackallpackages.net:濮阳县| www.hg30789.com:承德市| www.kpt555.com:锦屏县| www.bol-usa.com:蚌埠市| www.xinhuigroup.com.cn:昌平区| www.cdkemu.com:滨州市| www.cueballbeograd.com:南通市| www.xirunjiaoyu.com:湘潭市| www.alpost120.org:民乐县| www.patricshawbeauty.com:广德县| www.cp2996.com:台中市| www.zxnqw.cn:花莲市| www.mei-le-jia.com:阿荣旗| www.glitznglow.com:龙海市| www.lipinhuishou123.com:栾川县| www.story-of-us.com:虞城县| www.ss-shop.org:临江市| www.non-league.net:杂多县| www.taki100.net:绵竹市| www.pourmastersca.com:岳阳县| www.bestquality365.com:潢川县| www.lool82.com:乐安县| www.itbruce.com:澜沧| www.cm966.com:临高县| www.cp3380.com:弋阳县| www.andersonyoga.com:北京市| www.cp2205.com:潢川县| www.hireandrental.com:福安市| www.n6858.com:小金县| www.hg79456.com:兴山县| www.dong000.com:永平县| www.jrjhl.com.cn:迭部县| www.chaoren555.com:赤峰市| www.tztdkyj.com:中超| www.2eos.com:新竹市| www.aobento.com:麦盖提县| www.363005.com:克拉玛依市| www.quenetic.com:宁陕县| www.kyoteam.com:北碚区| www.allaboutcleaningmonterey.com:台北市| www.mu788.com:太康县| www.studiocopyright.com:龙门县| www.chansamabut.com:乌拉特中旗| www.ranpuya.com:昭觉县| www.ohmygodvideo.com:韶关市| www.alamat-sekolah.com:南昌县| www.usfluence.com:金阳县| www.changsha8.com:泽州县| www.frmep.com:中牟县| www.ajseger.com:凌云县| www.parcfrankston.com:新平| www.total-cover.com:武邑县| www.mftyd.com:忻城县| www.mortalgames.net:湾仔区| www.biaomeiqiyue.com:竹北市| www.songzhixiang.com:磐石市| www.jizxsc.com:万全县| www.onlinesocialnetworkingsite.com:铜鼓县| www.qhzxz.com:贡山| www.club-editeur-web.com:乐昌市|