• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 夢里紅葉落下

      夢里紅葉落下

     1. píng
     2.  
     3. liú
     4. zài
     5. de
     6. xīn
     7. shàng
     8.  
     9. zài
     10. xīn
     11. zhōng
     12.  
     13. guò
     14. 浮萍:我留在你的心上,一如你在我心中,過
     15. xiàn
     16. zài
     17.  
     18. men
     19. dōu
     20. shì
     21. liǎng
     22. néng
     23. shū
     24. yuǎn
     25. de
     26. shēng
     27. mìng
     28.  
     29. 去和現在,我們都是兩個不能疏遠的生命。
     30.  
     31.  
     32. jiā
     33. shēn
     34. shēn
     35. de
     36. míng
     37. bái
     38. zhe
     39. qiē
     40. qiē
     41. dōu
     42. shì
     43. men
     44.  佳我深深的明白著一切一切都是我們自記
     45. de
     46. xuǎn
     47.  
     48. dàn
     49. shì
     50. yǒu
     51. men
     52. de
     53. shě
     54.  
     55. hái
     56. men
     57. chū
     58. 的選擇,但是也有我們的不舍。還記得我們初
     59. xiàng
     60. shí
     61. men
     62. shǒu
     63. qiān
     64. shǒu
     65. jiān
     66. bìng
     67. jiān
     68. zǒu
     69. zài
     70. shí
     71.  
     72. men
     73. 次相遇時我們手牽手肩并肩走在一起時,我們
     74. zài
     75. tiān
     76. jiān
     77. chuān
     78. suō
     79.  
     80. zài
     81. lán
     82. tiān
     83. xià
     84. xiàng
     85. wàng
     86.  
     87. yào
     88. wèn
     89. men
     90. céng
     91. 在天地間穿梭,在藍天下相望,不要問我們曾
     92. jīng
     93. yǒu
     94. duō
     95. shǎo
     96. shí
     97. jiān
     98. fèn
     99. xiǎng
     100. guò
     101.  
     102. kuài
     103. guò
     104.  
     105. shì
     106. zhǎng
     107. jiǔ
     108. 經有多少時間分享過,快樂過,那是一個長久
     109. de
     110. shù
     111.  
     112. lào
     113. zài
     114. men
     115. xīn
     116. zhōng
     117.  
     118. tiān
     119. zhī
     120. zhī
     121.  
     122. zhī
     123. zhī
     124. 的數字,烙在我們心中。天知地知,你知我知
     125.  
     126. xuàn
     127. yào
     128.  
     129. zhī
     130. dào
     131. jiù
     132. hǎo
     133.  
     134. jiān
     135. xìn
     136. shí
     137. jiān
     138. ,無需炫耀,自己知道就好。我堅信時間足以
     139. ràng
     140. men
     141. bèi
     142. duì
     143. fāng
     144. suǒ
     145. yǐn
     146.  
     147. yīn
     148. wéi
     149. zhī
     150. yào
     151. yǒu
     152. qíng
     153. zài
     154. jiù
     155. dìng
     156. 讓我們被對方所吸引,因為只要有情在就一定
     157. huì
     158. shū
     159. yuǎn
     160.  
     161. zhī
     162. yào
     163. yǒu
     164. ài
     165. zài
     166. jiù
     167. dìng
     168. huì
     169. cún
     170. zài
     171.  
     172. 不會疏遠,只要有愛在就一定不會不復存在。
     173. qíng
     174. de
     175. fēng
     176. chuī
     177. zhe
     178.  
     179. qǐng
     180.  
     181. de
     182. xīn
     183. dōu
     184. jǐn
     185. jǐn
     186. 無情的風吹著,請勿哭泣,彼此的心都緊緊地
     187. kòu
     188. zài
     189. duì
     190. fāng
     191. shǒu
     192. zhōng
     193.    
     194. men
     195. xīn
     196. zhōng
     197. de
     198. jiǎo
     199. luò
     200.  
     201.  
     202. 扣在對方手中-我們心中的那個角落??那個即
     203. shǐ
     204. fēng
     205. zài
     206. měng
     207. liè
     208.  
     209. yǒng
     210. yuǎn
     211. chuī
     212.  
     213. diào
     214. de
     215. zhēn
     216. guì
     217. 使風雨再猛烈,也永遠吹不去,抹不掉的珍貴
     218.  
     219. shí
     220. jiān
     221. de
     222. shì
     223.  
     224. dōu
     225. céng
     226. wàng
     227. què
     228. guò
     229.  
     230. shī
     231. guò
     232.  
     233. 。時間的磨逝,你我都不曾忘卻過,遺失過。
     234.  
     235.  
     236. jiā
     237. zuó
     238. hái
     239. zài
     240. kàn
     241. de
     242. zhào
     243. piàn
     244.  
     245. jīn
     246.  佳昨日還在看你的照片,今日我已把它密
     247. fēng
     248. lái
     249.  
     250.  
     251. zài
     252. rén
     253. zhī
     254. xiǎo
     255. de
     256. fāng
     257.  
     258. céng
     259. jìn
     260. de
     261. 封起來??在一個無人知曉的地方。曾進的你
     262. ài
     263. guò
     264.  
     265. huó
     266. guò
     267.  
     268. zài
     269. de
     270. shēng
     271. mìng
     272. zhōng
     273. 可愛過,活潑過,在我的生命中
     274.  
     275.  
     276. xiāo
     277. guò
     278.  
     279. guò
     280.  
     281. xiàn
     282. zài
     283. de
     284. měi
     285. guò
     286.  
     287. qīng
     288.  瀟灑過,也哭訴過;現在的你美麗過,青
     289. chūn
     290. guò
     291.  
     292. tóng
     293. shí
     294. zài
     295. de
     296. zhōng
     297. guò
     298.  
     299. duō
     300. shǎo
     301. 春過,同時也在我的記憶中模糊過。我多少次
     302. jìn
     303. de
     304.  
     305.  
     306. hái
     307. shì
     308. piàn
     309. méng
     310. lóng
     311.  
     312. de
     313. què
     314.  
     315. 盡力的去擦,去抹,可還是一片朦朧。的確,
     316. ér
     317. qián
     318. duō
     319. de
     320. men
     321. shēng
     322. huó
     323. zài
     324. piàn
     325. lán
     326. tiān
     327. xià
     328.  
     329. qiān
     330. duō
     331. 而錢多的日子我們生活在一片藍天下,一千多
     332. de
     333. yuán
     334. fèn
     335. ràng
     336. men
     337. xiàng
     338. yuē
     339. zài
     340.  
     341. bǎi
     342. duō
     343. tiān
     344. de
     345. 的日子緣分讓我們相約在一起,一百多天的日
     346. men
     347. xiàng
     348. qīng
     349.  
     350. jian
     351. yǒu
     352.  
     353. bǎi
     354. tiān
     355. suī
     356. duǎn
     357.  
     358. dàn
     359. 子我們互相傾訴,建立友誼,一百天雖短,但
     360. duì
     361. ér
     362. yán
     363.  
     364. gòu
     365. le
     366.  
     367. jīn
     368. liù
     369. shí
     370. duō
     371. tiān
     372. de
     373. men
     374. cuò
     375. 對我而言,夠了。如今六十多天的日子我們錯
     376. guò
     377. guò
     378.  
     379. xiào
     380. zhe
     381. duì
     382. shuō
     383. huì
     384. děng
     385.  
     386.  
     387. zhòng
     388. féng
     389. de
     390. tiān
     391. 過過,我笑著對你說我會等??重逢的那一天
     392.  
     393.  
     394.  
     395.  
       
      無注音版:夢里紅葉落下
       浮萍:我留在你的心上,一如你在我心中,過去和現在,我們都是兩個不能疏遠的生命。
       佳我深深的明白著一切一切都是我們自記的選擇,但是也有我們的不舍。還記得我們初次相遇時我們手牽手肩并肩走在一起時,我們在天地間穿梭,在藍天下相望,不要問我們曾經有多少時間分享過,快樂過,那是一個長久的數字,烙在我們心中。天知地知,你知我知,無需炫耀,自己知道就好。我堅信時間足以讓我們被對方所吸引,因為只要有情在就一定不會疏遠,只要有愛在就一定不會不復存在。無情的風吹著,請勿哭泣,彼此的心都緊緊地扣在對方手中-我們心中的那個角落??那個即使風雨再猛烈,也永遠吹不去,抹不掉的珍貴。時間的磨逝,你我都不曾忘卻過,遺失過。
       佳昨日還在看你的照片,今日我已把它密封起來??在一個無人知曉的地方。曾進的你可愛過,活潑過,在我的生命中
       瀟灑過,也哭訴過;現在的你美麗過,青春過,同時也在我的記憶中模糊過。我多少次盡力的去擦,去抹,可還是一片朦朧。的確,而錢多的日子我們生活在一片藍天下,一千多的日子緣分讓我們相約在一起,一百多天的日子我們互相傾訴,建立友誼,一百天雖短,但對我而言,夠了。如今六十多天的日子我們錯過過,我笑著對你說我會等??重逢的那一天。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.kinostream.net:图木舒克市| www.citiestoashes.com:灌云县| www.bzwanhe.com:崇礼县| www.cskxd.com:盐源县| www.hearthemlive.com:新晃| www.ganzaojijs.com:宜黄县| www.non-league.net:镇雄县| www.bjkxxsh.com:黑龙江省| www.lomachihuahuas.com:司法| www.glass-suppliers.com:万盛区| www.johncusick.com:庄浪县| www.posthostelprague.com:通河县| www.zn355.com:抚宁县| www.ossean.com:宿迁市| www.chenseo.com:富锦市| www.continue1.com:凤台县| www.yang-xx.com:清流县| www.steven-z.com:永定县| www.aromatherapy-eucalyptus.com:青川县| www.jln9.com:云霄县| www.majohairbraiding.com:榆树市| www.pornofilmid.net:布拖县| www.chinaghjy.com:肇东市| www.jumpingjacksjumps.com:泽州县| www.mtpgm.com:阜南县| www.l248.com:新源县| www.ddhsyl.com:松阳县| www.helioshs.com:清远市| www.youhumitwesingit.com:寿阳县| www.8689msc.com:商丘市| www.mdhrh.cn:华宁县| www.8dem.com:中西区| www.caitoule.com:文化| www.btzyxy.org:宝坻区| www.loucolagiovanni.com:虎林市| www.cheap-uggboots4u.com:广丰县| www.jnquanjing.com:金溪县| www.mobkar.com:依安县| www.nord-lefilm.com:鞍山市| www.live2save2live.com:含山县| www.dcwt.org:噶尔县| www.egehannakliyat.com:奉节县| www.91guntang.com:郑州市| www.ecobioprogetti.com:阜宁县| www.jingmeihb.com:曲松县| www.720742.com:西林县| www.bd9777.com:曲阳县| www.showbar8.com:临泽县| www.politicallyscrewed.com:江川县| www.uggboots999.com:邯郸市| www.ahmaj.com:建昌县| www.alpinegardens.net:云浮市| www.a-leap-of-faith.com:大港区| www.clubefarroupilha.com:密云县| www.helioshs.com:乌兰浩特市| www.gcgazette.com:衡阳县| www.bymio.com:思茅市| www.ledastar.com:永善县| www.781312.com:平利县| www.slooking.com:延庆县| www.multihullsbyus.com:麻栗坡县| www.ascendingwings.com:昂仁县| www.b-noy.com:永定县| www.wynlyn.com:宕昌县| www.09dn.com:开封市| www.best-wpthemes.com:泰宁县| www.kmm-llc.com:秦安县| www.cp5561.com:忻州市| www.flowernames.net:衡阳县| www.weiyanwangluo.com:和政县| www.huizhoupf.com:遵化市| www.xizig.com:克东县| www.dedicationcompilation.com:唐海县| www.kidizzle.com:西丰县| www.wwwhg5844.com:福安市| www.aromatherapy-eucalyptus.com:南和县| www.zazenint.com:城市| www.zibohonglu.com:新郑市| www.escenamobile.com:东平县| www.tiekekaiguan.com:海丰县| www.chuanweimuye.com:临高县| www.huazhugg.com:文登市| www.magic-ts.com:疏附县| www.xingyixiehe.com:垫江县|