• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 敬供月神

      敬供月神

     1. xiǎo
     2. shí
     3. hòu
     4.  
     5. cháng
     6. cháng
     7. kàn
     8. dào
     9. nǎi
     10. nǎi
     11. zài
     12. zhōng
     13. qiū
     14. jiē
     15. de
     16. wǎn
     17. shàng
     18.  
     19. 小時候,我常常看到奶奶在中秋節的晚上,把
     20. xiē
     21. lìng
     22. chuí
     23. xián
     24. sān
     25. chǐ
     26. de
     27. shí
     28. fàng
     29. zài
     30. yuàn
     31. de
     32. fāng
     33. zhuō
     34. shàng
     35. 一些令我垂涎三尺的食物放在院子里的方桌上
     36.  
     37. shuí
     38. pèng
     39.  
     40. hǎo
     41. le
     42.  
     43. zěn
     44. me
     45. píng
     46. shí
     47. me
     48. jiē
     49. ,誰也不許碰。我可好奇了,怎么平時那么節
     50. jiǎn
     51. de
     52. nǎi
     53. nǎi
     54. yào
     55. hǎo
     56. hǎo
     57. de
     58. shí
     59. fàng
     60. zài
     61. wài
     62. miàn
     63. ne
     64.  
     65. 儉的奶奶要把好好的食物放在外面呢?
     66.  
     67.  
     68. xīn
     69. yǒu
     70. gān
     71. wèn
     72.  
     73. què
     74. xiào
     75. ér
     76.  
     77.  我心有不甘地問媽媽,媽媽卻笑而不答,
     78.  
     79. kàn
     80. kàn
     81.  
     82. cháng
     83. é
     84. bēn
     85. yuè
     86.  
     87. de
     88. shì
     89. ba
     90.  
     91.  
     92. zhè
     93. shì
     94. “去看看《嫦娥奔月》的故事吧。”這是媽媽
     95. gào
     96. de
     97. wéi
     98. xiàn
     99. suǒ
     100.  
     101. zòng
     102. yǒu
     103. wàn
     104. bān
     105. yuàn
     106.  
     107. zhī
     108. hǎo
     109. 告訴我的唯一線索。縱有萬般不愿,我也只好
     110. tàn
     111. jiū
     112. jìng
     113. le
     114.  
     115. 去一探究竟了。
     116.  
     117.  
     118. zhēn
     119. shì
     120. zhī
     121. dào
     122.  
     123. jiù
     124. huō
     125. rán
     126. kāi
     127. lǎng
     128. ā
     129.  
     130. xiān
     131.  真是不讀不知道,一讀就豁然開朗啊。先
     132. tīng
     133. tīng
     134. zhè
     135. shì
     136. ba
     137.    
     138. zài
     139. hěn
     140. jiǔ
     141. hěn
     142. jiǔ
     143. qián
     144.  
     145. měi
     146. shàn
     147. liáng
     148. de
     149. 聽聽這個故事吧U在很久很久以前,美麗善良的
     150. cháng
     151. é
     152. zài
     153. nài
     154. zhī
     155. xià
     156.  
     157. chī
     158. le
     159. wáng
     160. gěi
     161. hòu
     162. de
     163. zhǎng
     164. shēng
     165. 嫦娥在無奈之下,吃了西王母給后羿的長生不
     166. lǎo
     167. yào
     168.  
     169. chī
     170. xià
     171. xiān
     172. dān
     173. hòu
     174.  
     175. piāo
     176. piāo
     177. yōu
     178. yōu
     179. fēi
     180. shàng
     181. le
     182. yuè
     183. liàng
     184. 老藥。她吃下仙丹后,飄飄悠悠地飛上了月亮
     185.  
     186. chéng
     187. le
     188. yuè
     189. shén
     190.  
     191. hòu
     192. xiāng
     193. qīn
     194. men
     195. dōu
     196. hěn
     197. xiǎng
     198. niàn
     199. cháng
     200. é
     201.  
     202. biàn
     203. ,成了月神。后羿和鄉親們都很想念嫦娥,便
     204. zài
     205. jiā
     206. yuàn
     207. bǎi
     208. shàng
     209. le
     210. cháng
     211. é
     212. píng
     213. ài
     214. chī
     215. de
     216. shí
     217.  
     218. 在自家院子里擺上了嫦娥平日里愛吃的食物,
     219. lái
     220. niàn
     221. cháng
     222. é
     223.  
     224. jīng
     225. guò
     226. duō
     227. nián
     228. de
     229. yǎn
     230. biàn
     231.  
     232. chéng
     233. le
     234. xiàn
     235. zài
     236. de
     237. 來紀念嫦娥。經過許多年的演變,成了現在的
     238. jìng
     239. gòng
     240. yuè
     241. shén
     242.  
     243. 敬供月神。
     244.  
     245.  
     246.  
     247. jìng
     248. gòng
     249. yuè
     250. shén
     251. yǒu
     252. shí
     253. me
     254. ma
     255.  
     256.  
     257. wèn
     258.  “敬供月神有什么意義嗎?”媽媽故意問
     259.  
     260.  
     261. běn
     262. lái
     263. jìng
     264. gòng
     265. yuè
     266. shén
     267. zhī
     268. shì
     269. wéi
     270. le
     271. niàn
     272. cháng
     273. é
     274.  
     275. hòu
     276. lái
     277. 我。“本來敬供月神只是為了紀念嫦娥,后來
     278. rén
     279. men
     280. yuè
     281. shí
     282. dìng
     283. wéi
     284. le
     285. zhōng
     286. qiū
     287. jiē
     288.  
     289. jìng
     290. gòng
     291. yuè
     292. shén
     293. biàn
     294. chéng
     295. 人們把八月十五定為了中秋節,敬供月神便成
     296. le
     297. zhǒng
     298.  
     299. shì
     300. rén
     301. men
     302. pàn
     303. tuán
     304. yuán
     305. de
     306. zhǒng
     307. fāng
     308. shì
     309.  
     310.  
     311. 了一種習俗,是人們期盼團圓的一種方式。”
     312. xiōng
     313. yǒu
     314. chéng
     315. zhú
     316. huí
     317.  
     318. 我胸有成竹地回答。
     319.  
     320.  
     321.  
     322. yào
     323. zhǔn
     324. bèi
     325. shí
     326. ne
     327.  
     328.  
     329. tān
     330. chī
     331. de
     332. xiǎo
     333. mèi
     334.  “那要準備哪個食物呢?”貪吃的小妹也
     335. còu
     336. guò
     337. lái
     338.  
     339.  
     340. yóu
     341. xiàn
     342. zài
     343. shēng
     344. huó
     345. shuǐ
     346. píng
     347. de
     348. gāo
     349.  
     350. jìng
     351. 湊過來。“由于現在生活水平的日益提高,敬
     352. gòng
     353. de
     354. dōng
     355. yóu
     356. dāng
     357. chū
     358. de
     359. liù
     360. zhǒng
     361.  
     362. biàn
     363. chéng
     364. le
     365. shí
     366. duō
     367. zhǒng
     368.  
     369. 供的東西由當初的五六種,變成了十多種。一
     370. bān
     371. yǒu
     372.  
     373. líng
     374. jiǎo
     375.  
     376. yuè
     377. bǐng
     378.  
     379. shí
     380. liú
     381.  
     382. xiāng
     383. jiāo
     384.  
     385. mán
     386. tóu
     387.  
     388. 般有栗子、菱角、月餅、石榴、香蕉、饅頭…
     389.  
     390.  
     391. jiàn
     392. duì
     393. liú
     394.  
     395. mǎn
     396. diǎn
     397. le
     398. diǎn
     399. tóu
     400.  
     401. …”見我對答如流,媽媽滿意地點了點頭。
     402.  
     403.  
     404. tōng
     405. guò
     406. jīn
     407. tiān
     408. de
     409. xué
     410.  
     411. chéng
     412. rèn
     413. zhōng
     414. huá
     415. wén
     416. huà
     417.  通過今天的學習,我不得不承認中華文化
     418. de
     419. jīng
     420. shēn
     421.  
     422. lián
     423. dōu
     424. yǒu
     425. me
     426. duō
     427. de
     428. chuán
     429. shuō
     430.  
     431. 的博大精深,連一個習俗都有那么多的傳說,
     432. me
     433. shēn
     434. de
     435.  
     436. zhēn
     437. lìng
     438. kāi
     439. yǎn
     440. jiè
     441.  
     442. hòu
     443. hǎo
     444. 那么深的意義,真令我大開眼界,以后我得好
     445. hǎo
     446. zuàn
     447. yán
     448. xià
     449. le
     450.  
     451.  
     452. 好鉆研一下了……
     453.  
     454.  
     455.  
       
      無注音版:敬供月神
       小時候,我常常看到奶奶在中秋節的晚上,把一些令我垂涎三尺的食物放在院子里的方桌上,誰也不許碰。我可好奇了,怎么平時那么節儉的奶奶要把好好的食物放在外面呢?
       我心有不甘地問媽媽,媽媽卻笑而不答,“去看看《嫦娥奔月》的故事吧。”這是媽媽告訴我的唯一線索。縱有萬般不愿,我也只好去一探究竟了。
       真是不讀不知道,一讀就豁然開朗啊。先聽聽這個故事吧U在很久很久以前,美麗善良的嫦娥在無奈之下,吃了西王母給后羿的長生不老藥。她吃下仙丹后,飄飄悠悠地飛上了月亮,成了月神。后羿和鄉親們都很想念嫦娥,便在自家院子里擺上了嫦娥平日里愛吃的食物,來紀念嫦娥。經過許多年的演變,成了現在的敬供月神。
       “敬供月神有什么意義嗎?”媽媽故意問我。“本來敬供月神只是為了紀念嫦娥,后來人們把八月十五定為了中秋節,敬供月神便成了一種習俗,是人們期盼團圓的一種方式。”我胸有成竹地回答。
       “那要準備哪個食物呢?”貪吃的小妹也湊過來。“由于現在生活水平的日益提高,敬供的東西由當初的五六種,變成了十多種。一般有栗子、菱角、月餅、石榴、香蕉、饅頭……”見我對答如流,媽媽滿意地點了點頭。
       通過今天的學習,我不得不承認中華文化的博大精深,連一個習俗都有那么多的傳說,那么深的意義,真令我大開眼界,以后我得好好鉆研一下了……
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.makpad.com:淮南市| www.vizarron.com:上高县| www.kkaa99.com:微博| www.rcaaart.org:高尔夫| www.kingandqueenspapa.com:镇江市| www.mu788.com:乌什县| www.cachuongcollagen.com:沿河| www.philjohannes.com:区。| www.fqchat.com:上杭县| www.rescommsolutions.com:克山县| www.gzswsk.com:鄂州市| www.quicksharehq.com:孝义市| www.cnzqhc.com:义乌市| www.skillupnavi.com:海晏县| www.cp6167.com:军事| www.sandersfieldtrees.org:随州市| www.wnwgj.com:太康县| www.abbyfoods.com:怀集县| www.firewateroside.com:北碚区| www.alexanderday.net:都安| www.chasyostsculpture.com:阳原县| www.cp6167.com:板桥市| www.doedoehuis.com:双江| www.nbajerseysaustralia.com:蓝田县| www.toyanaepf.com:靖西县| www.awakenhaven.com:关岭| www.gmhm2012.com:贞丰县| www.913980.com:十堰市| www.xashanjia.com:安泽县| www.bjdkth.com:郯城县| www.karimjavadi.com:玉溪市| www.kd933.com:四平市| www.hjzrw.cn:上思县| www.stuffurama.com:石林| www.xianfenghuashi.com:深泽县| www.treasuredspotbookreviews.com:韩城市| www.v7h6.com:天柱县| www.wdxshop.com:本溪| www.sableridgevillage.com:鄂尔多斯市| www.aidaomu.com:馆陶县| www.cskurumsaltuketim.com:昌图县| www.juegosdraculaura.com:凤冈县| www.wughsc.com:黔东| www.33fsfs.com:乌鲁木齐市| www.680378.com:云林县| www.zcxjw.cn:丰都县| www.rctrw.cn:平顶山市| www.yujiangquan.com:木兰县| www.foteng888.com:涞源县| www.zjxklpme.com:贺州市| www.htjfbjlaw.com:阿拉善右旗| www.090577.com:昭平县| www.99069vv.com:开鲁县| www.99069pp.com:霍山县| www.alamat-sekolah.com:福泉市| www.lavicardesigne.com:普洱| www.theminimina.com:武清区| www.concreteinanyform.com:崇左市| www.phone-winn4.com:茶陵县| www.dj-ruki.com:天峨县| www.autapoleasingowe.net:石景山区| www.sz-sg.com:库车县| www.ynunxjlx.com:昭苏县| www.aec-avocats.com:防城港市| www.hirfigyelo.com:永定县| www.chris-sabin.com:合川市| www.midtownmt.com:遂昌县| www.toreadmoto.com:襄垣县| www.animerica-extra.com:陵水| www.xtremeracing.net:毕节市| www.sharansoft.com:淮安市| www.asklow.com:万年县| www.sharebd.net:达日县| www.advsignco.com:桐乡市| www.tjlc56.com:乐昌市| www.tssth.org:威信县| www.shofarr.com:尼玛县| www.200v200.com:容城县| www.kneadinbread.com:常德市| www.931821.com:兴业县| www.racetorecoverynow.org:印江| www.kdtlw.cn:岳池县| www.maluna-lighting.com:衡东县| www.fzjiaolun.com:古田县|