• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 觀察日記

      觀察日記

     1. jīn
     2. tiān
     3.  
     4. guò
     5. chí
     6. táng
     7. biān
     8. de
     9. shí
     10. hòu
     11. kàn
     12. jiàn
     13. zài
     14. cǎo
     15. cóng
     16. 今天,我和媽媽路過池塘邊的時候看見在草叢
     17. yǒu
     18. zhī
     19. qīng
     20.  
     21. gào
     22. qīng
     23. zhī
     24. chī
     25. huó
     26.  
     27. 里有一只青蛙。媽媽告訴我青蛙只吃活物。我
     28. xiǎng
     29.  
     30. zhè
     31. shì
     32. zhēn
     33. de
     34. me
     35.  
     36. nán
     37. dào
     38. chī
     39. de
     40. ma
     41.  
     42. zhè
     43. yǐn
     44. 想:這是真的么?它難道不吃死的嗎?這引起
     45. le
     46. de
     47. hǎo
     48. xīn
     49.  
     50. 了我的好奇心。
     51.  
     52.  
     53. shì
     54.  
     55. jiào
     56. zhuō
     57. lái
     58. zhī
     59. qīng
     60. guān
     61. zài
     62. lóng
     63.  于是,我叫爺爺捉來一只青蛙把它關在籠
     64.  
     65. rán
     66. hòu
     67.  
     68. zhǎo
     69. lái
     70. zhī
     71. wén
     72. fàng
     73. zài
     74. qīng
     75. miàn
     76. qián
     77.  
     78. 子里。然后,找來幾只死蚊子放在青蛙面前,
     79. dūn
     80. zài
     81. páng
     82. biān
     83. xīn
     84. guān
     85. chá
     86. de
     87. dòng
     88. jìng
     89.  
     90. guò
     91. le
     92. hǎo
     93. huì
     94.  
     95. 我蹲在旁邊細心觀察它的動靜。過了好一會,
     96. zhī
     97. kàn
     98. jiàn
     99. qīng
     100. zài
     101. lóng
     102. tiào
     103. lái
     104. tiào
     105.  
     106. jiù
     107. shì
     108. chī
     109. xiē
     110. 只看見青蛙在籠子里跳來跳去,就是不吃那些
     111. wén
     112.  
     113. xīn
     114. xiǎng
     115.  
     116. shì
     117. shì
     118. wén
     119. fàng
     120. tài
     121. kào
     122. jìn
     123. lóng
     124. 蚊子。心想:是不是我把蚊子放得太靠近籠子
     125. le
     126.  
     127. qīng
     128. hěn
     129. kùn
     130. nán
     131. chī
     132. dào
     133.  
     134. shì
     135.  
     136. yòng
     137. qīng
     138. qīng
     139. pèng
     140. le
     141. 了,青蛙很困難吃到?于是,我用筆輕輕碰了
     142. xià
     143. wén
     144.  
     145. wén
     146. shàng
     147. bèi
     148. qīng
     149. chī
     150. diào
     151. le
     152.  
     153. wéi
     154. le
     155. zhèng
     156. míng
     157. 一下蚊子,蚊子馬上被青蛙吃掉了。為了證明
     158. zhè
     159. wèn
     160.  
     161. yòu
     162. zhǎo
     163. le
     164. zhī
     165. cāng
     166. yíng
     167. fàng
     168. zài
     169. gāng
     170. cái
     171. 這個問題,我又找了一只死蒼蠅放在剛才那個
     172. bèi
     173. chī
     174. diào
     175. de
     176. wén
     177. fāng
     178.  
     179. xiàn
     180. qīng
     181. hái
     182. shì
     183. duì
     184. háo
     185. xìng
     186. 被吃掉的蚊子地方。發現青蛙還是對它毫無興
     187.  
     188. zhī
     189. hǎo
     190. zài
     191. yòng
     192. dòng
     193. cāng
     194. yíng
     195.  
     196. cāng
     197. yíng
     198. shàng
     199. chéng
     200. le
     201. qīng
     202. 趣。我只好再用筆撥動蒼蠅。蒼蠅馬上成了青
     203. de
     204. měi
     205. cān
     206.  
     207. 蛙的美餐。
     208.  
     209.  
     210. wéi
     211. le
     212. jìn
     213. zhèng
     214. shí
     215. zhè
     216. shí
     217. yàn
     218.  
     219. shàng
     220. wǎng
     221. chá
     222. le
     223.  為了進一步證實這個實驗,我上網查了一
     224. xià
     225. liào
     226.  
     227. yuán
     228. lái
     229.  
     230. qīng
     231. de
     232. shì
     233. shì
     234. fēi
     235. cháng
     236. hǎo
     237. de
     238.  
     239. dàn
     240. 下資料。原來,青蛙的視力是非常好的,但它
     241. zhī
     242. néng
     243. kàn
     244. jiàn
     245. huì
     246. dòng
     247. de
     248. dōng
     249.  
     250. ér
     251. kàn
     252. jiàn
     253. jìng
     254. de
     255. dōng
     256.  
     257. suǒ
     258. 只能看見會動的東西,而看不見靜的東西。所
     259.  
     260. qīng
     261. chī
     262. huó
     263. shì
     264. zhēn
     265. de
     266. le
     267.  
     268. 以,青蛙吃活物是真的了。
     269.  
     270.  
     271. hái
     272. chá
     273. dào
     274. qīng
     275. zhī
     276. yào
     277. rán
     278. bèi
     279. qiáng
     280. liè
     281. de
     282. dēng
     283. guāng
     284. zhào
     285. shè
     286.  我還查到青蛙只要忽然被強烈的燈光照射
     287.  
     288. jiù
     289. huì
     290. dòng
     291. le
     292.  
     293. xiàn
     294. zài
     295.  
     296. shè
     297. huì
     298. shàng
     299. yǒu
     300. hěn
     301. ,就不會動了。現在,社會上有很
     302.  
     303.  
     304. duō
     305. fèn
     306.  
     307. yòng
     308. qīng
     309. zhè
     310. xìng
     311.  
     312. jiù
     313. zài
     314.  多不法分子,利用青蛙這一特性,就在夜
     315. jiān
     316. yòng
     317. shǒu
     318. diàn
     319. tǒng
     320. zhào
     321. shè
     322. qīng
     323. de
     324. bàn
     325.  
     326. lái
     327. liàng
     328. shā
     329. qīng
     330. 間用手電筒照射青蛙的辦法,來大量捕殺青蛙
     331.  
     332. shǐ
     333. qīng
     334. měi
     335. nián
     336. de
     337. shù
     338. liàng
     339. dōu
     340. zài
     341. jiǎn
     342. shǎo
     343.  
     344. zhī
     345. qīng
     346. 。使得青蛙每年的數量都在減少。一只青蛙一
     347. tiān
     348. chī
     349.       
     350. duō
     351. zhī
     352. hài
     353. chóng
     354.  
     355. nián
     356. jiù
     357. néng
     358. chī
     359. diào
     360.             
     361. duō
     362. zhī
     363. hài
     364. chóng
     365.  
     366. 天可以吃70多只害蟲,一年就能吃掉2550多只害蟲。
     367. zhēn
     368. zhèng
     369. chēng
     370. shàng
     371.  
     372. zhuāng
     373. jià
     374. de
     375. bǎo
     376. shén
     377.  
     378. shì
     379.  
     380. shā
     381. hài
     382. 它可真正稱得上“莊稼的保護神”是“捕殺害
     383. chóng
     384. zhuān
     385. jiā
     386.  
     387.  
     388. 蟲專家”。
     389.  
     390.  
     391. suǒ
     392.  
     393. men
     394. yīng
     395. gāi
     396. háng
     397. dòng
     398. lái
     399. xuān
     400. chuán
     401. bǎo
     402.  所以,我們應該行動起來積極宣傳和保護
     403. qīng
     404.  
     405. 青蛙。
     406.  
     407.  
     408. xiǎng
     409. dào
     410. zhè
     411.  
     412. lián
     413. máng
     414. zhe
     415. lóng
     416. lái
     417. dào
     418. chí
     419. táng
     420. biān
     421.  
     422.  想到這里,我連忙提著籠子來到池塘邊,
     423. qīng
     424. fàng
     425. le
     426.  
     427. tōng
     428. guò
     429. zhè
     430. de
     431. shí
     432. yàn
     433.  
     434. zài
     435. zhuō
     436. 把青蛙放了。通過這次的實驗,我再也不捉蝌
     437. dǒu
     438. qīng
     439. wán
     440. le
     441.  
     442. 蚪和青蛙玩了。
     443.  
     444.  
     445.  
       
      無注音版:觀察日記
       今天,我和媽媽路過池塘邊的時候看見在草叢里有一只青蛙。媽媽告訴我青蛙只吃活物。我想:這是真的么?它難道不吃死的嗎?這引起了我的好奇心。
       于是,我叫爺爺捉來一只青蛙把它關在籠子里。然后,找來幾只死蚊子放在青蛙面前,我蹲在旁邊細心觀察它的動靜。過了好一會,只看見青蛙在籠子里跳來跳去,就是不吃那些蚊子。心想:是不是我把蚊子放得太靠近籠子了,青蛙很困難吃到?于是,我用筆輕輕碰了一下蚊子,蚊子馬上被青蛙吃掉了。為了證明這個問題,我又找了一只死蒼蠅放在剛才那個被吃掉的蚊子地方。發現青蛙還是對它毫無興趣。我只好再用筆撥動蒼蠅。蒼蠅馬上成了青蛙的美餐。
       為了進一步證實這個實驗,我上網查了一下資料。原來,青蛙的視力是非常好的,但它只能看見會動的東西,而看不見靜的東西。所以,青蛙吃活物是真的了。
       我還查到青蛙只要忽然被強烈的燈光照射,就不會動了。現在,社會上有很
       多不法分子,利用青蛙這一特性,就在夜間用手電筒照射青蛙的辦法,來大量捕殺青蛙。使得青蛙每年的數量都在減少。一只青蛙一天可以吃70多只害蟲,一年就能吃掉2550多只害蟲。它可真正稱得上“莊稼的保護神”是“捕殺害蟲專家”。
       所以,我們應該行動起來積極宣傳和保護青蛙。
       想到這里,我連忙提著籠子來到池塘邊,把青蛙放了。通過這次的實驗,我再也不捉蝌蚪和青蛙玩了。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.chateaudumarteray.com:三门峡市| www.dachodesign.com:开江县| www.wateric-valve.com:天等县| www.siamcornerthaikitchen.com:武川县| www.crosseandco.com:桐乡市| www.heritagehandbag.com:长兴县| www.jnchtg.com:邛崃市| www.tcslsoccer.org:长子县| www.bjgyxw.com:云南省| www.payza-scam.com:朔州市| www.grandmasn.com:攀枝花市| www.unichina-tech.com:如皋市| www.mmn2015.org:灵川县| www.continue1.com:原平市| www.whqc008.com:盐山县| www.bateriaslight-infinity.com:昌平区| www.g888886.com:辉南县| www.cleitonschaefer.com:缙云县| www.tianlijiqi.com:随州市| www.medianewslive.com:义马市| www.hg61456.com:阜新市| www.cloud-place.com:台中市| www.102371.com:丰顺县| www.s59uk.com:芜湖市| www.bigideasgroup.org:保亭| www.99069ww.com:厦门市| www.goldenliongames.com:中超| www.meilesou.com:宝山区| www.baidu48.com:亚东县| www.choicecityrebels.com:陆河县| www.mfcsj.com:县级市| www.guxingrun.com:积石山| www.eegeu.com:布拖县| www.samsungsdsu.com:张北县| www.626190.com:科技| www.avexi.cn:蒙自县| www.xuiacona.com:内乡县| www.celiacosviajeros.com:秭归县| www.hongtaitiyu.com:阿拉善左旗| www.f5862.com:罗田县| www.zlqfw.cn:平远县| www.52aiqing.com:福泉市| www.taikunco.com:潍坊市| www.blogsfere.com:偏关县| www.azulrestaurante.com:长治县| www.xishimeiecuador.com:特克斯县| www.romanyrestaurant.com:阿拉尔市| www.jslhmm.com:德昌县| www.775935.com:西华县| www.gzdecen.com:建宁县| www.char-o-lotranch.com:西乌珠穆沁旗| www.ccredimix.com:顺义区| www.blgzs88.com:芦溪县| www.c-c-creekside.com:雷山县| www.advsignco.com:日土县| www.dreclements.com:石家庄市| www.desaisartstudio.com:剑河县| www.skatesharks.com:蓝田县| www.ipodsmart.com:禄丰县| www.yfsco.com:隆昌县| www.15590742199.com:岚皋县| www.focusmedia-zh.com:贵南县| www.zcfpw.cn:尼玛县| www.baijiale55.com:且末县| www.01qiuxiady.com:邯郸县| www.midwestdivers.com:赤峰市| www.643950.com:密云县| www.ffbjw.com:绵竹市| www.mowgliden.com:信阳市| www.abc-telecom.com:南涧| www.stoppenmetrokentips.com:东兴市| www.celebedia.com:浑源县| www.taobaokk8.com:上林县| www.msplg.com:贺州市| www.thsxled.com:荔浦县| www.nbphq.cn:沙坪坝区| www.oudianfamen.com:灵璧县| www.shahidhashmi.net:蚌埠市| www.spec1als.com:莱阳市| www.ck733.com:英德市| www.mofo-nyc.com:宜都市| www.suntopcar.com:阳朔县| www.goodgirltoys.com:益阳市| www.8a88004.com:南安市|