• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 人生

      人生

     1. rén
     2. shēng
     3. zhè
     4. shuō
     5. shēn
     6. ào
     7.  
     8. de
     9. què
     10. shí
     11. fèn
     12. shēn
     13. ào
     14.  
     15. duō
     16. rén
     17. 人生這個詞說它深奧,的卻十分深奧,許多人
     18. zhuó
     19. le
     20. bèi
     21.  
     22. què
     23. méi
     24. zhuó
     25. chū
     26. suǒ
     27. rán
     28. lái
     29.  
     30. dàn
     31. 琢磨了一輩子,卻沒琢磨出一個所以然來,但
     32. shuō
     33. jiǎn
     34. dān
     35. ba
     36.  
     37. shí
     38. fèn
     39. jiǎn
     40. dān
     41.  
     42. chá
     43. le
     44. xià
     45.  
     46. xiàn
     47. dài
     48. 說它簡單吧,也十分簡單。我查了一下《現代
     49. hàn
     50. diǎn
     51.  
     52. zài
     53. miàn
     54. de
     55. wéi
     56.  
     57. rén
     58. de
     59. shēng
     60. cún
     61. shēng
     62. 漢語詞典》它在里面的意思為:人的生存與生
     63. huó
     64.  
     65. jiǎn
     66. jiǎn
     67. dān
     68. dān
     69. jiù
     70. gài
     71. kuò
     72. le
     73. rén
     74. jiā
     75. bèi
     76. de
     77. zhuó
     78. 活。簡簡單單七個字就概括了人家一輩子的琢
     79.  
     80. 磨。
     81.  
     82.  
     83. zuó
     84. tiān
     85. le
     86. háng
     87. zhōu
     88.  
     89. dào
     90. jiā
     91. huì
     92. suǒ
     93. chī
     94. fàn
     95.  
     96. zhī
     97. hòu
     98.  昨天我去了杭州,到一家會所吃飯。之后
     99.  
     100. shēng
     101. le
     102. jiàn
     103. lìng
     104. zhuó
     105. de
     106. shì
     107. jiàn
     108.  
     109. ,發生了一件令我琢磨的事件。
     110.  
     111.  
     112. men
     113. dào
     114. le
     115. xià
     116. shì
     117.  
     118. zuǒ
     119. guàng
     120. yòu
     121. guàng
     122.  
     123. xiàn
     124. le
     125.  我們到了地下室,左逛右逛,發現了一個
     126. sān
     127. jiǎo
     128. jià
     129.  
     130. zhōng
     131. jiān
     132. yǒu
     133. zhe
     134. xún
     135. huán
     136. shǐ
     137. yòng
     138. de
     139.  
     140. pān
     141. yán
     142. qiáng
     143.  
     144.  
     145. zhī
     146. 三腳架,中間有著循環使用的“攀巖墻”,只
     147. yào
     148. wǎng
     149. shàng
     150.  
     151. jiù
     152. huì
     153. duàn
     154. huì
     155. gěi
     156. wǎng
     157. xià
     158. xún
     159. huán
     160.  
     161. 要你往上爬,它就會不斷地會給你往下循環,
     162. shǐ
     163. duàn
     164. wǎng
     165. xià
     166. xún
     167. huán
     168.  
     169. shǐ
     170. zhí
     171. 可以使你不斷地往下循環,可以使你一直爬一
     172. zhí
     173.  
     174. xiàng
     175. dòng
     176.  
     177. hǎo
     178. xīn
     179. zhàn
     180. shèng
     181. le
     182. kǒng
     183.  
     184. jìn
     185. guǎn
     186. 直爬,像個無底洞,好奇心戰勝了恐懼,盡管
     187. zhī
     188. dào
     189. zhè
     190. shì
     191. bié
     192. rén
     193. de
     194.  
     195. yīng
     196. gāi
     197. zhè
     198. yàng
     199.  
     200. hái
     201. shì
     202. 我知道這是別人的,我不應該這樣,可我還是
     203. jiǎo
     204. cǎi
     205. le
     206. shàng
     207.  
     208. shǒu
     209. pān
     210. le
     211. shàng
     212.  
     213. zhī
     214. jiǎo
     215. zhǎo
     216. dào
     217. 把腳踩了上去,手攀了上去,一只腳找不到一
     218. kuài
     219. shí
     220. tóu
     221. cǎi
     222.  
     223. jiù
     224. huì
     225. shuāi
     226. xià
     227. lái
     228.  
     229. biàn
     230. zhòng
     231. xīn
     232. kāi
     233. shǐ
     234.  
     235. yǒu
     236. shí
     237. què
     238. 塊石頭踩,就會摔下來,便重新開始;有時卻
     239. wéi
     240. le
     241. kuài
     242. xiē
     243.  
     244. cóng
     245. ér
     246. dǎn
     247. de
     248. zǒu
     249. xún
     250. cháng
     251.  
     252. jiù
     253. huì
     254. 為了爬得快一些,從而大膽的不走尋常,就會
     255. shuāi
     256. gèng
     257. hěn
     258.  
     259. yǒu
     260. shí
     261. dào
     262. le
     263. zhōng
     264. diǎn
     265.  
     266.  
     267. qiáng
     268.  
     269. hái
     270. zài
     271. 摔得更狠;有時到達了終點,可那“墻”還在
     272. wǎng
     273. xià
     274. xún
     275. huán
     276.  
     277. zài
     278. xiàng
     279. qián
     280.  
     281. 往下循環,必須在向前爬。
     282.  
     283.  
     284. ér
     285. rén
     286. shēng
     287. zhèng
     288. shì
     289. zhè
     290. yàng
     291. ma
     292.  
     293. yǒu
     294. shí
     295.  
     296. fāng
     297.  而人生也不正是這樣嗎?有時,一個地方
     298. méi
     299. zhàn
     300. wěn
     301.  
     302. méi
     303. zhù
     304. jiǎo
     305. jiù
     306. huì
     307. bèi
     308. shàng
     309. lǐng
     310. dǎo
     311. kāi
     312. chú
     313.  
     314. yǒu
     315. shí
     316. 沒站穩,沒立住腳就會被上級領導開除;有時
     317.  
     318. wéi
     319. le
     320. mǒu
     321. zhǒng
     322. niàn
     323. tóu
     324.  
     325. zǒu
     326. jié
     327. jìng
     328.  
     329. shàng
     330. le
     331. guī
     332. zhī
     333.  
     334. ,為了某種念頭,走捷徑,踏上了不歸之路;
     335. ér
     336. yǒu
     337. xiē
     338. rén
     339. gèng
     340. shì
     341. zhuī
     342. qiú
     343. wán
     344. měi
     345.  
     346. zhí
     347. chōng
     348. dǐng
     349. fēng
     350.  
     351. 而有些人則更是追求完美,直沖頂峰,一步一
     352. shàng
     353.  
     354. jiǎo
     355. shí
     356. de
     357. zǒu
     358. shàng
     359.  
     360. kāi
     361. hòu
     362. mén
     363.  
     364. 步踏上去,腳踏實地的走上去,不開后門,自
     365. jìn
     366.  
     367. cái
     368. shì
     369. zhēn
     370. zhèng
     371. de
     372. běn
     373. shì
     374.  
     375. 己進去,才是真正的本事。
     376.  
     377.  
     378. yǒu
     379. rén
     380. shuō
     381.  
     382. rén
     383. shēng
     384. shì
     385. zhuō
     386. jiā
     387. yáo
     388.  
     389. yǒu
     390. suān
     391.  
     392. yǒu
     393. tián
     394.  
     395.  有人說:人生是一桌佳肴,有酸,有甜,
     396. yǒu
     397.  
     398. yǒu
     399.  
     400. yǒu
     401. rén
     402. shuō
     403.  
     404. rén
     405. shēng
     406. shì
     407. miàn
     408. jìng
     409.  
     410. zhī
     411. yǒu
     412. 有苦,有辣;有人說:人生是一面鏡子,只有
     413. cóng
     414. jìng
     415. zhōng
     416.  
     417. cái
     418. néng
     419. zhào
     420. chū
     421. zuì
     422. zhēn
     423. shí
     424. de
     425.  
     426. yǒu
     427. rén
     428. shuō
     429.  
     430. 從鏡子中,才能照出最真實的自己;有人說:
     431. rén
     432. shēng
     433. shì
     434. chǎng
     435. léi
     436. zhèn
     437.  
     438. lái
     439. kuài
     440.  
     441. kuài
     442.  
     443. hái
     444. méi
     445. 人生是一場雷陣雨,來得快,去得也快,還沒
     446. yǒu
     447. hǎo
     448. hǎo
     449. xiǎng
     450. shòu
     451. xià
     452. shēng
     453. huó
     454.  
     455. jiù
     456. qiāo
     457. rán
     458. de
     459. zǒu
     460. le
     461.  
     462. ér
     463. 有好好享受一下生活,就悄然無息的走了;而
     464. shuō
     465.  
     466. rén
     467. shēng
     468. shì
     469. miàn
     470.  
     471. pān
     472. yán
     473. qiáng
     474.  
     475.  
     476. zhī
     477. yǒu
     478. jiǎo
     479. shí
     480. 我說:人生是一面“攀巖墻”,只有腳踏實地
     481.  
     482. zhī
     483. yǒu
     484. lǎo
     485. shí
     486. shǒu
     487. běn
     488. fèn
     489.  
     490. cái
     491. néng
     492. dào
     493. jiǎng
     494. shí
     495.  
     496. ,只有老實守本分,才能得到獎識。
     497.  
     498.  
     499.  
       
      無注音版:人生
       人生這個詞說它深奧,的卻十分深奧,許多人琢磨了一輩子,卻沒琢磨出一個所以然來,但說它簡單吧,也十分簡單。我查了一下《現代漢語詞典》它在里面的意思為:人的生存與生活。簡簡單單七個字就概括了人家一輩子的琢磨。
       昨天我去了杭州,到一家會所吃飯。之后,發生了一件令我琢磨的事件。
       我們到了地下室,左逛右逛,發現了一個三腳架,中間有著循環使用的“攀巖墻”,只要你往上爬,它就會不斷地會給你往下循環,可以使你不斷地往下循環,可以使你一直爬一直爬,像個無底洞,好奇心戰勝了恐懼,盡管我知道這是別人的,我不應該這樣,可我還是把腳踩了上去,手攀了上去,一只腳找不到一塊石頭踩,就會摔下來,便重新開始;有時卻為了爬得快一些,從而大膽的不走尋常,就會摔得更狠;有時到達了終點,可那“墻”還在往下循環,必須在向前爬。
       而人生也不正是這樣嗎?有時,一個地方沒站穩,沒立住腳就會被上級領導開除;有時,為了某種念頭,走捷徑,踏上了不歸之路;而有些人則更是追求完美,直沖頂峰,一步一步踏上去,腳踏實地的走上去,不開后門,自己進去,才是真正的本事。
       有人說:人生是一桌佳肴,有酸,有甜,有苦,有辣;有人說:人生是一面鏡子,只有從鏡子中,才能照出最真實的自己;有人說:人生是一場雷陣雨,來得快,去得也快,還沒有好好享受一下生活,就悄然無息的走了;而我說:人生是一面“攀巖墻”,只有腳踏實地,只有老實守本分,才能得到獎識。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.ecohf.com:涿鹿县| www.nd733.com:通江县| www.accommodations-around-the-world.com:浠水县| www.springmaidgarden.com:潜山县| www.gzylflzx.com:金门县| www.ajseger.com:灵璧县| www.tj-mro.com:江口县| www.tayfuncetinkaya.com:北流市| www.pret-pas-cher.com:河津市| www.nnxrlt.com:河源市| www.myfitdays.com:泰宁县| www.kusenet.com:湘乡市| www.gmhm2012.com:香格里拉县| www.gx-dg.com:珲春市| www.f8772.com:佳木斯市| www.pentucketpride5k.com:广河县| www.829350.com:济宁市| www.wartapasar.com:台中市| www.amusementsrereko.com:张家川| www.arcadaproductions.com:石泉县| www.gwmak.com:西和县| www.limonychelo.com:靖西县| www.sky-8.com:临夏县| www.irenecroce.com:德格县| www.allfanpage.com:瑞金市| www.rglc120.com:黎城县| www.maksoyun.com:黔江区| www.stranded-deep.net:吕梁市| www.bailinet.com:渭源县| www.flamwoodvideo.com:三门峡市| www.netcnz.com:白玉县| www.anapanasatiyoga.net:台湾省| www.gzqzmr.com:依安县| www.pouyateb.com:许昌县| www.backinbody.com:麻城市| www.blackindianmusic.com:景泰县| www.cacros.com:亚东县| www.whxblaw.com:沾益县| www.sp533.com:陕西省| www.cef3.com:科技| www.xhjsw.cn:若羌县| www.03181717.com:大方县| www.lidande.com:白朗县| www.wxyanjin.com:万载县| www.freeportluxembourg.com:延寿县| www.faisal1624.com:彭水| www.sermicomair.com:剑河县| www.rescommsolutions.com:黔江区| www.ongkingartcenter.com:大田县| www.aggressive-lawyers.com:中阳县| www.kingsfishing.com:潮州市| www.farukfunclub.com:板桥市| www.ashvieducation.com:石城县| www.thewavesmalta.com:彝良县| www.rightics.com:泾川县| www.biaomeiqiyue.com:宁海县| www.petsupplydistributor.com:潞西市| www.tq4h.com:长宁区| www.tekirotools.com:定安县| www.pmtprofits.com:南皮县| www.microsatsymp.com:车险| www.asramled.com:凤山市| www.healthinsurancenewyork.net:监利县| www.coulsounds.com:宁安市| www.d0ob.com:普安县| www.heeeun.com:黄梅县| www.dictionarios.com:郁南县| www.allnaturessafeway.com:固镇县| www.ahlikartu.com:南郑县| www.jp733.com:平湖市| www.mosmedia.net:宜兰县| www.d0ob.com:鄂托克前旗| www.szmulinsen.com:米易县| www.agence-merevimmo.com:林口县| www.xmtwzh.com:湖南省| www.besttech-jy.com:达尔| www.sgillp.com:碌曲县| www.tianlijiqi.com:海伦市| www.headsickpinups.com:定远县| www.cfdgl.com:康平县| www.northgateterrace.org:象山县| www.cncddc.com:若羌县| www.showganzi.com:开封市| www.bloghomedepot.com:景德镇市|