• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 愛與不舍

      愛與不舍

     1. zhè
     2. shì
     3. jiè
     4. shàng
     5. ài
     6. de
     7. rén
     8. ài
     9. de
     10. rén
     11. yǒu
     12. shù
     13.  
     14. 這世界上也許你愛的人與愛你的人有無數個,
     15. shì
     16. ràng
     17. cóng
     18. zhōng
     19. xuǎn
     20. ài
     21. de
     22. rén
     23.  
     24. zhī
     25. yǒu
     26.    
     27.  
     28. huì
     29. xuǎn
     30. 可是讓你從中選擇你愛的人,只有5個,你會選
     31. shuí
     32. ne
     33.  
     34. ér
     35. huì
     36. xuǎn
     37.  
     38.  
     39.  
     40. nǎi
     41. nǎi
     42.  
     43. táng
     44. 擇誰呢?而我會選擇:媽媽、爸爸、奶奶、堂
     45. mèi
     46.  
     47. èr
     48. ā
     49.  
     50. dāng
     51. lǎo
     52. shī
     53. shuō
     54. xuǎn
     55. shí
     56.  
     57. bēng
     58. kuì
     59. le
     60. 妹、二阿姨,可當老師說五選四時,我崩潰了
     61.  
     62. yīn
     63. wéi
     64. zhè
     65. dōu
     66. shì
     67. ài
     68. de
     69. rén
     70.  
     71. shě
     72. de
     73. huá
     74. ,因為這幾個都是我愛的人,我舍不得的劃去
     75. le
     76. èr
     77. ā
     78.  
     79. yuán
     80. yīn
     81. shì
     82. jīng
     83. cháng
     84. zài
     85. guó
     86. wài
     87. dài
     88. zhe
     89.  
     90. huí
     91. lái
     92. 了二阿姨,原因是她經常在國外待著,不回來
     93.  
     94. jiàn
     95. miàn
     96. de
     97. huì
     98. hěn
     99. shǎo
     100.  
     101. rán
     102. gōu
     103. tōng
     104. shǎo
     105.  
     106. ,與她見面的機會很少,自然與她溝通也少。
     107.  
     108.  
     109. zhè
     110. shí
     111. lǎo
     112. shī
     113. yòu
     114. shuō
     115. huá
     116.  
     117. yóu
     118. le
     119. huì
     120.  
     121.  這時老師又說劃去一個,我猶豫了一會,
     122. huá
     123. le
     124. táng
     125. mèi
     126.  
     127. yuán
     128. yīn
     129. shì
     130.  
     131. xiàn
     132. zài
     133. hái
     134. huì
     135. shuō
     136. huà
     137.  
     138. 劃去了堂妹,原因是:她現在還不會說話,無
     139. liáo
     140. huǒ
     141. cháo
     142. tiān
     143.  
     144. 法與我聊得火熱朝天。
     145.  
     146.  
     147. zhè
     148. shí
     149. lǎo
     150. shī
     151. yòu
     152. ràng
     153. men
     154. huá
     155.  
     156. huá
     157. nǎi
     158. nǎi
     159.  這時老師又讓我們劃去一個,我劃去奶奶
     160.  
     161. zhī
     162. yīn
     163. wéi
     164. nǎi
     165. nǎi
     166. gèng
     167. zhòng
     168. yào
     169.  
     170. shì
     171. ,只因為爸爸媽媽比奶奶更重要,是爸爸媽媽
     172. gěi
     173. le
     174. shēng
     175. mìng
     176.  
     177. gěi
     178. le
     179. ròu
     180.  
     181. méi
     182. yǒu
     183. men
     184.  
     185. jiù
     186. méi
     187. yǒu
     188. 給我了生命,給我了骨肉,沒有他們,就沒有
     189.  
     190. nǎi
     191. nǎi
     192. suī
     193. rán
     194. cháng
     195. cháng
     196. guān
     197. xīn
     198.  
     199. jiàn
     200. miàn
     201. de
     202. huì
     203. 我,奶奶雖然常常關心我,可與我見面的機會
     204. shèn
     205. shǎo
     206.  
     207. 甚少。
     208.  
     209.  
     210. dāng
     211. lǎo
     212. shī
     213. shuō
     214. zhī
     215. néng
     216. èr
     217. xuǎn
     218. shí
     219.  
     220. shì
     221. jiè
     222. cóng
     223. cǎi
     224. xià
     225.  當老師說只能二選一時,世界從彩色一下
     226. biàn
     227. huī
     228. méng
     229. méng
     230. de
     231. piàn
     232.  
     233. huá
     234. le
     235.  
     236. huá
     237. le
     238. kuài
     239. 變得灰蒙蒙的一片,我劃去了爸爸,劃去了快
     240.  
     241. huá
     242. le
     243. hǎo
     244. wán
     245. bàn
     246.  
     247. zhè
     248. shì
     249. xīn
     250. dāo
     251. jiǎo
     252.  
     253. 樂,劃去了一個好玩伴。這是我心如刀絞,無
     254. tòng
     255.  
     256. zhēn
     257. wàng
     258. lǎo
     259. shī
     260. zhè
     261. shì
     262. qiān
     263. wàn
     264. bié
     265. shuō
     266. zuì
     267. hòu
     268. 比痛苦,真希望老師這是千萬別說把最后一個
     269. huá
     270. le
     271.  
     272. chéng
     273. shòu
     274. zhù
     275. le
     276.  
     277. 也劃去了,我承受不住了。
     278.  
     279.  
     280.  
     281. hěn
     282. xīn
     283.  
     284. de
     285. lǎo
     286. shī
     287. jiù
     288. ràng
     289. men
     290. zuì
     291. hòu
     292.  可“狠心”的老師依舊讓我們把最后一個
     293. huá
     294.  
     295. de
     296. xīn
     297. fǎng
     298. bèi
     299. tāo
     300. kōng
     301. le
     302.  
     303. tiān
     304. le
     305. xià
     306. lái
     307.  
     308. 劃去,我的心仿佛被掏空了,天塌了下來,我
     309. de
     310. nèi
     311. xīn
     312. yǒu
     313. zhe
     314. tiān
     315. de
     316. kǒng
     317.  
     318. zěn
     319. me
     320. guò
     321. xià
     322.  
     323. 的內心有著天大的恐懼,自己怎么過下去,以
     324. hòu
     325. de
     326. hái
     327. zěn
     328. me
     329. guò
     330.  
     331. fǎng
     332. diào
     333. jìn
     334. le
     335. wàn
     336. zhàng
     337. shēn
     338. 后的日子還怎么過,我仿佛掉進了一個萬丈深
     339. yuān
     340.  
     341. ér
     342. zài
     343. chū
     344. lái
     345.  
     346. 淵,而自己再也爬不出來。
     347.  
     348.  
     349. hái
     350. hǎo
     351.  
     352. zhè
     353. zhī
     354. shì
     355. yóu
     356.  
     357. hái
     358. yǒu
     359. zhe
     360. děng
     361.  還好,這只是一個游戲,我還有著媽媽等
     362. xiē
     363. qīn
     364. rén
     365.  
     366. hái
     367. yōng
     368. yǒu
     369. qiē
     370.  
     371. yào
     372. zhēn
     373. men
     374.  
     375. zhēn
     376. 一些親人,我還擁有一切,我要珍惜他們,珍
     377. men
     378. zài
     379. de
     380. měi
     381. miǎo
     382. de
     383. měi
     384. hǎo
     385. shí
     386. guāng
     387.  
     388. zhēn
     389. xiàn
     390. 惜與他們在一起的每一秒的美好時光,珍惜現
     391. zài
     392.  
     393. shí
     394. guāng
     395.  
     396. 在,把握時光。
     397.  
     398.  
     399.  
       
      無注音版:愛與不舍
       這世界上也許你愛的人與愛你的人有無數個,可是讓你從中選擇你愛的人,只有5個,你會選擇誰呢?而我會選擇:媽媽、爸爸、奶奶、堂妹、二阿姨,可當老師說五選四時,我崩潰了,因為這幾個都是我愛的人,我舍不得的劃去了二阿姨,原因是她經常在國外待著,不回來,與她見面的機會很少,自然與她溝通也少。
       這時老師又說劃去一個,我猶豫了一會,劃去了堂妹,原因是:她現在還不會說話,無法與我聊得火熱朝天。
       這時老師又讓我們劃去一個,我劃去奶奶,只因為爸爸媽媽比奶奶更重要,是爸爸媽媽給我了生命,給我了骨肉,沒有他們,就沒有我,奶奶雖然常常關心我,可與我見面的機會甚少。
       當老師說只能二選一時,世界從彩色一下變得灰蒙蒙的一片,我劃去了爸爸,劃去了快樂,劃去了一個好玩伴。這是我心如刀絞,無比痛苦,真希望老師這是千萬別說把最后一個也劃去了,我承受不住了。
       可“狠心”的老師依舊讓我們把最后一個劃去,我的心仿佛被掏空了,天塌了下來,我的內心有著天大的恐懼,自己怎么過下去,以后的日子還怎么過,我仿佛掉進了一個萬丈深淵,而自己再也爬不出來。
       還好,這只是一個游戲,我還有著媽媽等一些親人,我還擁有一切,我要珍惜他們,珍惜與他們在一起的每一秒的美好時光,珍惜現在,把握時光。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.faisltd.com:宜宾市| www.yiyituofu.com:阿巴嘎旗| www.videodownloadming.com:六安市| www.zzcsfs.com:鄂尔多斯市| www.foxconn371.com:静安区| www.soulshakti.org:邢台县| www.appletwig.com:鄂伦春自治旗| www.gaindealsnow.com:祥云县| www.chameleon-dating.com:沁阳市| www.douooo.com:景泰县| www.blogsfere.com:安宁市| www.mz733.com:虞城县| www.freeportluxembourg.com:绥棱县| www.mydzs.com:梁河县| www.considerthereasons.com:饶平县| www.beautyonstage.com:长岛县| www.705180.com:广州市| www.mcmhonmono.com:特克斯县| www.cxpfx.cn:微山县| www.jsjingming.com:丰原市| www.wwwhg7825.com:黎城县| www.culasse-moteur.com:山阳县| www.99069ww.com:洛川县| www.nadabula.com:康马县| www.h-lm.com:新津县| www.nexlinkz.com:临桂县| www.doubletmortgage.com:长岛县| www.yijingdec.com:巴彦淖尔市| www.xinsss777.com:寻甸| www.amnestyforanimals.org:弥渡县| www.gxdz66.com:固镇县| www.chinajx6688.com:沁源县| www.atramusic.com:屏山县| www.killdevilhillbrooklyn.com:青神县| www.smashingoffernow.com:古浪县| www.yttianyufood.com:富源县| www.relationshipbreakp.com:松溪县| www.befms.com:高州市| www.brochesyalfileres.com:忻州市| www.airsolution-group.com:通城县| www.686105.com:汉川市| www.thomasinjune.com:长宁县| www.999yingcheng.com:中阳县| www.xtrunchang.com:收藏| www.abtqq.com:固原市| www.usfluence.com:德保县| www.sacnakil.com:武陟县| www.inspirediversity.com:资溪县| www.curlytoppipeco.com:南昌市| www.sparta-gym.com:西城区| www.ao-to-ao.com:大厂| www.preciosmadrid.com:临颍县| www.aganinsuranceagency.com:合肥市| www.aircompressorhose.org:无极县| www.krowstore.com:宁化县| www.kingsfishing.com:广元市| www.intdz.com:司法| www.grandmasn.com:方山县| www.xlodz.com:铁力市| www.wangshangyouxi.com:万源市| www.jxwanli.com:甘泉县| www.tynale.com:华池县| www.harmsworth.org:乌鲁木齐县| www.yuanquanfeiye.com:阳原县| www.102371.com:镶黄旗| www.andcamera.com:上饶市| www.climatepro2015.com:万安县| www.banchuan888.com:濉溪县| www.atanasteodosiev.com:富锦市| www.gvionlinetraining.com:栾川县| www.fengfa-china.com:修水县| www.how2scuba.com:安平县| www.binggankong.com:高清| www.youngwon1004.com:界首市| www.giggiblu.com:来宾市| www.cp9557.com:买车| www.timphimhay.com:宽城| www.rordsm.com:鄂尔多斯市| www.suntopcar.com:湟源县| www.jacobswelldrilling.net:沈阳市| www.sqbaijiu.com:石狮市| www.hammerheadradio.com:江油市| www.wodacorp.com:桓台县| www.digitalcartonprinter.com:尼勒克县|