• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 受傷的小白兔

      受傷的小白兔

     1.             
     2. nián
     3.    
     4. yuè
     5.    
     6. xīng
     7. qíng
     8. 201075日星期一晴
     9.  
     10.  
     11. jīn
     12. tiān
     13. shàng
     14.  
     15. rán
     16. xiǎng
     17. bào
     18. de
     19. xiǎo
     20. qiú
     21. qiú
     22. wán
     23.  今天上午,我突然想抱我的小兔子球球玩
     24. wán
     25.  
     26. chū
     27. lóng
     28.  
     29. bào
     30. zhe
     31.  
     32. shēn
     33. shàng
     34. zhēn
     35. shū
     36. 玩。我把它拿出籠子,抱著它,它身上真舒服
     37.  
     38. ruǎn
     39. ruǎn
     40. de
     41.  
     42. huá
     43. huá
     44. de
     45.  
     46. rán
     47. hòu
     48. yòu
     49. ràng
     50. zài
     51. shàng
     52. pǎo
     53.  
     54. ,軟軟的,滑滑的。然后我又讓它在地上跑,
     55. néng
     56. yīn
     57. wéi
     58. bǎn
     59. yǒu
     60. diǎn
     61. huá
     62.  
     63. pǎo
     64. lái
     65. zǒng
     66. shì
     67. hěn
     68. bié
     69. niǔ
     70.  
     71. 可能因為地板有點滑,它跑起來總是很別扭。
     72.  
     73.  
     74. xiǎo
     75. qiú
     76. qiú
     77. zài
     78. lóng
     79. wài
     80. miàn
     81. de
     82. shí
     83. jiān
     84. jīng
     85. hěn
     86. zhǎng
     87. le
     88.  小兔子球球在籠子外面的時間已經很長了
     89.  
     90. yào
     91. fàng
     92. huí
     93. lóng
     94. le
     95.  
     96. shì
     97.  
     98. wài
     99. shēng
     100. le
     101.  
     102. ,我要把放回籠子里了,可是,意外發生了,
     103. xiǎo
     104. bái
     105. zài
     106. huí
     107. lóng
     108. de
     109. shí
     110. hòu
     111.  
     112. zhí
     113. zài
     114. dòng
     115.  
     116. hǎo
     117. xiàng
     118. yuàn
     119. 小白兔在回籠子的時候,一直在動,好象不愿
     120. de
     121.  
     122. jié
     123. guǒ
     124. de
     125. tóu
     126. qián
     127. zhǎo
     128. jìn
     129. le
     130.  
     131. tiáo
     132. hòu
     133. tuǐ
     134. 意似的,結果它的頭和前爪進去了,一條后腿
     135. què
     136. jiá
     137. zài
     138. le
     139. lóng
     140. féng
     141. zhōng
     142.  
     143. hǎo
     144. xiàng
     145. gǎn
     146. jiào
     147. hěn
     148. nán
     149. shòu
     150.  
     151. 卻夾在了籠子縫隙中,它好象感覺很難受,一
     152. zhí
     153. zài
     154. jiào
     155.  
     156. jiàn
     157. miào
     158.  
     159. lián
     160. máng
     161. tuō
     162. chū
     163. lái
     164.  
     165. de
     166. 直在叫。我見不妙,連忙把它拖出來,把它的
     167. tuǐ
     168. cóng
     169. féng
     170. zhōng
     171. chū
     172. lái
     173.  
     174. dàn
     175. hái
     176. zài
     177. jiào
     178.  
     179. bào
     180. zhe
     181.  
     182. 腿從縫隙中取出來,但它還在叫,我抱著它,
     183. qīng
     184. qīng
     185.  
     186. cái
     187. jiào
     188. le
     189.  
     190. yòu
     191. xiǎo
     192. xīn
     193. 輕輕地撫摸它,它才不叫了。我又小心翼翼地
     194. fàng
     195. huí
     196. lóng
     197.  
     198. shēng
     199. zài
     200. chū
     201. shí
     202. me
     203. wài
     204.  
     205. zhōng
     206. shuì
     207. 把它放回籠子里,生怕再出什么意外。中午睡
     208. jiào
     209. de
     210. shí
     211. hòu
     212.  
     213. zhí
     214. dān
     215. xīn
     216. xiǎo
     217. bái
     218. huì
     219. huì
     220. yīn
     221. wéi
     222. tuǐ
     223. bèi
     224. 覺的時候,我一直擔心小白兔會不會因為腿被
     225. jiá
     226. zhe
     227. le
     228. ér
     229. le
     230.  
     231. yīn
     232. wéi
     233. dān
     234. xīn
     235.  
     236. gāng
     237. kāi
     238. shǐ
     239. dōu
     240. shuì
     241. zhe
     242. 夾著了而死了!因為擔心,剛開始我都睡不著
     243.  
     244.  
     245.  
     246. dào
     247. le
     248. xià
     249.  
     250. ràng
     251. kàn
     252. kàn
     253. xiǎo
     254. bái
     255.  
     256.  到了下午,媽媽讓我去看看小白兔,我不
     257. gǎn
     258.  
     259. yīn
     260. wéi
     261. yào
     262. shì
     263. zhēn
     264. le
     265. gāi
     266. zěn
     267. me
     268. bàn
     269. ne
     270.  
     271. zhè
     272. shí
     273. hòu
     274. 敢去,因為它要是真死了該怎么辦呢?這時候
     275.  
     276. tīng
     277. jiàn
     278. lóng
     279. zài
     280. xiǎng
     281.  
     282. ō
     283.  
     284. yuán
     285. lái
     286. xiǎo
     287. bái
     288. méi
     289. yǒu
     290.  
     291. ,我聽見籠子在響,噢,原來小白兔沒有死,
     292. yīn
     293. wéi
     294.  
     295. lóng
     296. xiǎng
     297. jiù
     298. wèi
     299. zhe
     300. xiǎo
     301. bái
     302. xiǎng
     303. chū
     304. lái
     305.  
     306. rán
     307. 因為,籠子響就意味著小白兔想爬出來,既然
     308. néng
     309.  
     310. tuǐ
     311. dāng
     312. rán
     313. méi
     314. shì
     315. le
     316.  
     317. wéi
     318. le
     319. zhèng
     320. míng
     321. qiú
     322. qiú
     323. de
     324. tuǐ
     325. méi
     326. 它能爬,腿當然沒事了。為了證明球球的腿沒
     327. shì
     328.  
     329. fàng
     330. le
     331. chū
     332. lái
     333.  
     334. dào
     335. miàn
     336. shàng
     337. jiù
     338. kāi
     339. shǐ
     340. pǎo
     341. 事,我把它放了出來,它一到地面上就開始跑
     342. lái
     343.  
     344. huān
     345. le
     346.  
     347. 起來,可歡了!
     348.  
     349.  
     350. jīn
     351. tiān
     352. zhè
     353. wài
     354.  
     355. xià
     356. de
     357. gòu
     358. qiàng
     359.  
     360. tōng
     361. guò
     362.  今天這次意外,可把我嚇的夠嗆,也通過
     363. zhè
     364. wài
     365.  
     366. ràng
     367. zhī
     368. dào
     369. le
     370. zuò
     371. shì
     372. dìng
     373. yào
     374. xiǎo
     375. xīn
     376.  
     377. qiān
     378. wàn
     379. 這次意外,讓我知道了做事一定要小心,千萬
     380. néng
     381. zài
     382. máo
     383. shǒu
     384. máo
     385. jiǎo
     386. le
     387.  
     388. 不能再毛手毛腳了。
     389.  
     390.  
     391.  
       
      無注音版:受傷的小白兔
       2010年7月5日星期一晴
       今天上午,我突然想抱我的小兔子球球玩玩。我把它拿出籠子,抱著它,它身上真舒服,軟軟的,滑滑的。然后我又讓它在地上跑,可能因為地板有點滑,它跑起來總是很別扭。
       小兔子球球在籠子外面的時間已經很長了,我要把放回籠子里了,可是,意外發生了,小白兔在回籠子的時候,一直在動,好象不愿意似的,結果它的頭和前爪進去了,一條后腿卻夾在了籠子縫隙中,它好象感覺很難受,一直在叫。我見不妙,連忙把它拖出來,把它的腿從縫隙中取出來,但它還在叫,我抱著它,輕輕地撫摸它,它才不叫了。我又小心翼翼地把它放回籠子里,生怕再出什么意外。中午睡覺的時候,我一直擔心小白兔會不會因為腿被夾著了而死了!因為擔心,剛開始我都睡不著。
       到了下午,媽媽讓我去看看小白兔,我不敢去,因為它要是真死了該怎么辦呢?這時候,我聽見籠子在響,噢,原來小白兔沒有死,因為,籠子響就意味著小白兔想爬出來,既然它能爬,腿當然沒事了。為了證明球球的腿沒事,我把它放了出來,它一到地面上就開始跑起來,可歡了!
       今天這次意外,可把我嚇的夠嗆,也通過這次意外,讓我知道了做事一定要小心,千萬不能再毛手毛腳了。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.warnarumah.net:卢龙县| www.oltreilmarmo.com:会同县| www.pikaglass.com:普兰县| www.atramusic.com:天祝| www.565783.com:宁明县| www.k7672.com:荆州市| www.absabsolutely.com:嵊泗县| www.leandrosales.com:南康市| www.mugua668.com:巴彦县| www.wwwr26006.com:贵阳市| www.coocooconcepts.com:平果县| www.bmnjn.com:永仁县| www.hao-jiazheng.com:萍乡市| www.bestjav4you.com:怀来县| www.ystsclq.com:滨海县| www.biganimaimovies.com:合山市| www.zhimeijie.com:河北省| www.madisonkungfu.com:崇左市| www.wxbqf.com:黄梅县| www.smsactivation.com:齐河县| www.esqqw.com:武隆县| www.onceders.com:安阳县| www.cp5517.com:盐城市| www.compassionhealing.com:兴和县| www.m8556.com:公主岭市| www.bagit2go.com:衡水市| www.catsltd-ng.net:若尔盖县| www.baiyunplaza.com:阳山县| www.desertridgesuperblock7north.com:吴堡县| www.daiyun15.com:建湖县| www.hsbeads.com:县级市| www.barcelona-taxis.com:新民市| www.hongshunpuyi.com:昭平县| www.sidewaysmilk.com:晋城| www.chepaijiaoyi.com:龙游县| www.wzs66.com:大安市| www.z8689.com:青阳县| www.rlphw.cn:汝州市| www.banthuoconline.com:两当县| www.amnestyforanimals.org:长子县| www.ph337.com:沙湾县| www.0573packages.com:峨边| www.kjjdyp.com:鄢陵县| www.ycmyxs.com:兴安盟| www.manytronics.com:拉萨市| www.mcmhonmono.com:石首市| www.cmagermany.com:土默特右旗| www.dracowar-gaming.com:密云县| www.ljf21sj.com:广饶县| www.wwwhg5844.com:蛟河市| www.bolemaimai.com:千阳县| www.5i7du.com:江阴市| www.bling2day.com:鲜城| www.plg-light.com:沁阳市| www.erausquyn.com:玛多县| www.edcvanuatu.com:密云县| www.wisconsingaynews.com:石首市| www.alphaaidtraining.com:乌恰县| www.sycomps.com:扶余县| www.epwiforum.com:沐川县| www.gamezhuan8.com:武安市| www.yyyuanyi.com:托克托县| www.schpw.cn:高碑店市| www.weekdigital.com:额尔古纳市| www.0668321.com:汾西县| www.brilliantgarmentco.com:辽宁省| www.ship-worldwide.com:略阳县| www.whagy.com:福州市| www.goldenliongames.com:吉木乃县| www.chengchitong.com:米林县| www.979903.com:孟州市| www.9trix.com:贺兰县| www.fomrf.org:承德市| www.jipiao126.com:黑龙江省| www.xuiacona.com:邵东县| www.zhongyancheng.com:定州市| www.youjjez.com:益阳市| www.ulisesmoralesabogados.com:东乌珠穆沁旗| www.blimprobotics.com:梓潼县| www.focusmedia-zh.com:正安县| www.xuanfengling.com:门源| www.xzjwgczw.com:阳泉市| www.zshxyl.com:宁南县| www.turismogay.net:桂东县|