• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 日記一則

      日記一則

     1. jīn
     2. tiān
     3. xià
     4.  
     5. gēn
     6. zhe
     7. lǎo
     8. lái
     9. dào
     10. zhōng
     11. xué
     12. miàn
     13. de
     14. 今天下午,我跟著我老爸來到義烏中學里面的
     15.  
     16. duō
     17. lái
     18.  
     19. yóu
     20. yǒng
     21. guǎn
     22. yóu
     23. yǒng
     24.  
     25. “多來嬉”游泳館里游泳。
     26.  
     27.  
     28. men
     29. lái
     30. dào
     31. yóu
     32. yǒng
     33. guǎn
     34.  
     35. xiān
     36. mǎi
     37. le
     38. piào
     39.  
     40. huàn
     41. hǎo
     42. le
     43. yǒng
     44.  我們來到游泳館,先買了票,換好了泳褲
     45.  
     46. fēi
     47. bēn
     48. dào
     49. yóu
     50. yǒng
     51. chí
     52.  
     53. zhè
     54. yóu
     55. yǒng
     56. chí
     57. zhēn
     58. ya
     59.  
     60. ,飛奔到游泳池里。這個游泳池可真大呀!它
     61. yǒu
     62. men
     63. xué
     64. xiào
     65. de
     66. yóu
     67. yǒng
     68. chí
     69. de
     70. me
     71. 足足有我們學校的那個游泳池的四五個那么大
     72. ne
     73.  
     74. 呢!
     75.  
     76.  
     77. ā
     78.  
     79. yóu
     80. yǒng
     81. chí
     82. de
     83. rén
     84. zhēn
     85. duō
     86. ā
     87.  
     88. yóu
     89. yǒng
     90. chí
     91. jiǎn
     92.  啊!游泳池里的人可真多啊!游泳池里簡
     93. zhí
     94. chéng
     95. le
     96. rén
     97. de
     98. hǎi
     99. yáng
     100.  
     101. zhī
     102. jiàn
     103. xiē
     104. huì
     105. yóu
     106. yǒng
     107. de
     108. rén
     109.  
     110. dōu
     111. 直成了人的海洋。只見那些不會游泳的人,都
     112. dài
     113. zhe
     114. yóu
     115. yǒng
     116. quān
     117.  
     118. yǒu
     119. de
     120. zài
     121. fèn
     122. xiàng
     123. duì
     124. miàn
     125. yóu
     126.  
     127. yǒu
     128. de
     129. zhèng
     130. 帶著游泳圈,有的在奮力向對面游去;有的正
     131. kào
     132. zài
     133. yǒng
     134. chí
     135. biān
     136. shàng
     137. xiū
     138.  
     139. hái
     140. yǒu
     141. de
     142. rén
     143.  
     144. bèi
     145. shuǐ
     146. làng
     147. tuī
     148. 靠在泳池邊上休息;還有的人,被水波浪推入
     149. shēn
     150. shuǐ
     151.  
     152. dāi
     153. zài
     154. zhī
     155. suǒ
     156. cuò
     157.  
     158. hái
     159. yǒu
     160. xiǎo
     161. hái
     162. 深水區,呆在那里不知所措。還有一個小孩子
     163. zuì
     164. yǒu
     165. le
     166.  
     167. zuò
     168. zài
     169. yóu
     170. yǒng
     171. quān
     172. shàng
     173.  
     174. zhù
     175. le
     176.  
     177. xiǎo
     178. hái
     179. 最有趣了,他坐在游泳圈上(注意了,那小孩
     180. shì
     181. zuò
     182. zài
     183. yóu
     184. yǒng
     185. quān
     186. shàng
     187. de
     188.  
     189.  
     190. biān
     191. rèn
     192.  
     193. yóu
     194. yǒng
     195. quān
     196.  
     197. piāo
     198. 是坐在游泳圈上的),一邊任它(游泳圈)漂
     199.  
     200. biān
     201. yōu
     202. rán
     203. chī
     204. zhe
     205.  
     206.  
     207. shǔ
     208. piàn
     209.  
     210. 浮,一邊悠然自得地吃著“可比克”薯片。那
     211. xiē
     212. huì
     213. yóu
     214. yǒng
     215. de
     216.  
     217. dāng
     218. rán
     219. shì
     220. zhōng
     221. de
     222. yuán
     223.  
     224.  
     225. yǒu
     226. de
     227. 些會游泳的(我當然是其中的一員啦),有的
     228. zài
     229. yóu
     230. yǒng
     231.  
     232. yǒu
     233. de
     234. zài
     235. yǒng
     236.  
     237. yǒu
     238. de
     239. zài
     240. qián
     241. yǒng
     242.  
     243. hái
     244. kàn
     245. 在自由泳、有的在蛙泳、有的在潛泳,我還看
     246. jiàn
     247. yǒu
     248. rén
     249. zhèng
     250. zài
     251. dié
     252. yǒng
     253. ne
     254.  
     255. 見有一個人正在蝶泳呢!
     256.  
     257.  
     258. lái
     259. dào
     260. yóu
     261. yǒng
     262. chí
     263. de
     264. qiǎn
     265. shuǐ
     266.  
     267. shàng
     268. miàn
     269. qiǎn
     270. shuǐ
     271.  我來到游泳池里的淺水區,那上面淺水區
     272. de
     273. shuǐ
     274. shēn
     275. zhī
     276. yǒu
     277.    
     278.  
     279. tiào
     280. xià
     281. de
     282. shí
     283. hòu
     284.  
     285. jié
     286. guǒ
     287.  
     288.  
     289.          
     290.  
     291. 的水深只有3米,我跳下去的時候,結果……god
     292. miàn
     293. de
     294. shuǐ
     295. rán
     296. chāo
     297. guò
     298. le
     299. de
     300. tóu
     301. dǐng
     302.  
     303. zhī
     304. yǒu
     305.       
     306. ne
     307.  
     308. 里面的水居然超過了我的頭頂(我只有46米呢!
     309.  
     310.  
     311. hēng
     312.  
     313. dìng
     314. huì
     315. gōng
     316. shāng
     317. bào
     318. men
     319. de
     320.  
     321. shì
     322. )!哼,我一定會去工商里去舉報他們的,是
     323. men
     324. hài
     325. lián
     326. qiàng
     327. le
     328. hǎo
     329. kǒu
     330. shuǐ
     331.  
     332. zhī
     333. jiào
     334. zhōng
     335.  
     336. 他們害得我連嗆了好幾口水!不知不覺中,我
     337. rán
     338. yóu
     339. dào
     340. le
     341. shēn
     342. shuǐ
     343.  
     344. gāng
     345. hǎo
     346. yǒu
     347. diǎn
     348. lèi
     349.  
     350. jiù
     351. wǎng
     352. xià
     353. zhàn
     354.  
     355. 居然游到了深水區,剛好有點累,就往下站,
     356. jié
     357. guǒ
     358.  
     359. dōng
     360.  
     361. shēng
     362.  
     363. hái
     364. méi
     365. fǎn
     366. yīng
     367. guò
     368. lái
     369.  
     370. jiù
     371. chén
     372. 結果“咕咚”一聲,我還沒反應過來,就沉入
     373. le
     374. shuǐ
     375.  
     376. chà
     377. diǎn
     378. ér
     379. bèi
     380. yān
     381. le
     382.  
     383. yào
     384. zhī
     385. dào
     386. shuǐ
     387. 了水底,差點兒被淹死了,要知道那水可足足
     388. yǒu
     389.    
     390. shēn
     391. ne
     392.  
     393. hǎo
     394. zài
     395. fèn
     396. xiàng
     397. shàng
     398. huá
     399.  
     400. shǐ
     401. chū
     402. shuǐ
     403. 5米深呢。好在我奮力向上劃,使自己浮出水
     404. miàn
     405. huà
     406. xiǎn
     407. wéi
     408.  
     409. 面化險為夷。
     410.  
     411.  
     412. zài
     413. zhī
     414. jiào
     415. zhōng
     416.  
     417. shí
     418. jiān
     419. jīng
     420. guò
     421. le
     422. liǎng
     423. xiǎo
     424. shí
     425. le
     426.  在不知不覺中,時間已經過了兩個小時了
     427.  
     428. men
     429. shě
     430. de
     431. kāi
     432. le
     433. yóu
     434. yǒng
     435. guǎn
     436.  
     437. ,我們依依不舍的離開了游泳館。
     438.  
     439.  
     440.  
       
      無注音版:日記一則
       今天下午,我跟著我老爸來到義烏中學里面的“多來嬉”游泳館里游泳。
       我們來到游泳館,先買了票,換好了泳褲,飛奔到游泳池里。這個游泳池可真大呀!它足足有我們學校的那個游泳池的四五個那么大呢!
       啊!游泳池里的人可真多啊!游泳池里簡直成了人的海洋。只見那些不會游泳的人,都帶著游泳圈,有的在奮力向對面游去;有的正靠在泳池邊上休息;還有的人,被水波浪推入深水區,呆在那里不知所措。還有一個小孩子最有趣了,他坐在游泳圈上(注意了,那小孩是坐在游泳圈上的),一邊任它(游泳圈)漂浮,一邊悠然自得地吃著“可比克”薯片。那些會游泳的(我當然是其中的一員啦),有的在自由泳、有的在蛙泳、有的在潛泳,我還看見有一個人正在蝶泳呢!
       我來到游泳池里的淺水區,那上面淺水區的水深只有3米,我跳下去的時候,結果……god!里面的水居然超過了我的頭頂(我只有46米呢!)!哼,我一定會去工商里去舉報他們的,是他們害得我連嗆了好幾口水!不知不覺中,我居然游到了深水區,剛好有點累,就往下站,結果“咕咚”一聲,我還沒反應過來,就沉入了水底,差點兒被淹死了,要知道那水可足足有5米深呢。好在我奮力向上劃,使自己浮出水面化險為夷。
       在不知不覺中,時間已經過了兩個小時了,我們依依不舍的離開了游泳館。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.thethirtysix.net:元氏县| www.czzhanhai.com:铜山县| www.allsmsfree.com:龙南县| www.xianghongdian.com:长宁区| www.ninaseattle.com:株洲县| www.cp9776.com:荥阳市| www.aiweizhi.com:浦城县| www.szmulinsen.com:芜湖县| www.boostbob.com:榆林市| www.artpairs.com:历史| www.tendainfo.com:宝鸡市| www.martingayford.com:汉阴县| www.whobuysthesethings.com:秦安县| www.imageislife.com:陕西省| www.irenecroce.com:枞阳县| www.a-leap-of-faith.com:探索| www.bmwholding.com:山阴县| www.elrincondelvideo.com:清涧县| www.concreteinanyform.com:荆州市| www.cjbluxury.com:工布江达县| www.4sqsu.com:秀山| www.tianjin-banjia.com:青田县| www.xhttw.com:泰州市| www.viralinsocialmedia.com:绥阳县| www.shnanxiang.com:广河县| www.uidongmun.com:定西市| www.52gegegan.com:商洛市| www.gutbrodpackaging.com:雷波县| www.preciosmadrid.com:疏附县| www.jangsuchonaronia.com:福安市| www.jas-cn.com:海淀区| www.sunn99.com:泰安市| www.paperswall.net:蚌埠市| www.jk852.com:卓尼县| www.gq992.com:土默特左旗| www.coocooconcepts.com:石景山区| www.relationshipbreakp.com:温泉县| www.wp733.com:佳木斯市| www.catdossettboudoir.com:临洮县| www.dongda-wood.com:襄城县| www.ivtvalvesindia.com:永川市| www.carrentalhurghada.com:双城市| www.dm019.com:土默特右旗| www.mikeharris-em.com:东海县| www.624761.com:塘沽区| www.truboot.com:久治县| www.774006.com:玉屏| www.zone416.com:荔浦县| www.jjmatransportation.com:郓城县| www.relationshipbreakp.com:浮梁县| www.sadosanmakina.com:鄂托克旗| www.cnbpl.com:和田县| www.synergistichealthgb.com:吴堡县| www.testsite03.com:铜鼓县| www.foodboxmenu.com:镇沅| www.doulasconciencia.com:黄陵县| www.thomasinjune.com:武义县| www.rwxnw.cn:张家界市| www.beeyourlashes.com:通山县| www.betatooling.com:庄浪县| www.xpflw.cn:南投市| www.isi-stone.com:彰武县| www.phototuredesigns.com:京山县| www.parcfrankston.com:江西省| www.jackherbflorist.com:道孚县| www.sufeautolights.com:荣昌县| www.brand-gate.com:尉氏县| www.gxsgx.com:三河市| www.mydzs.com:施甸县| www.569397.com:眉山市| www.wzjdsb.com:曲阜市| www.javadshadkam.com:龙泉市| www.groupe-avram.com:阳高县| www.aromatherapy-eucalyptus.com:天镇县| www.k2920.com:云梦县| www.youjjez.com:乌海市| www.zhiyitwp.com:上蔡县| www.yklblm.com:麻栗坡县| www.lnujy.com:雷州市| www.rijiw.com:铜鼓县| www.forum-hosting.com:小金县| www.cp3676.com:秭归县| www.porcoespirito.com:昭觉县| www.nz337.com:舟山市|