• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 難忘的一天

      難忘的一天

     1. jīn
     2. tiān
     3. shì
     4. nán
     5. wàng
     6. de
     7. tiān
     8.  
     9. shì
     10. tóng
     11. xué
     12. lǎo
     13. shī
     14. zuò
     15. 今天是難忘的一天,是我和同學老師一起去做
     16. de
     17. tiān
     18.  
     19. 課題的一天。
     20.  
     21.  
     22. zǎo
     23. shàng
     24. tiān
     25. hěn
     26. lěng
     27.  
     28. zhī
     29. duō
     30. suō
     31. méi
     32. bàn
     33. wéi
     34. le
     35. néng
     36.  早上天氣很冷,我只打哆嗦沒辦法為了能
     37. zhǔn
     38. shí
     39. huì
     40. miàn
     41. qiáng
     42. rěn
     43. zhe
     44. hán
     45. lěng
     46. chuáng
     47.  
     48. zài
     49. jiā
     50. líng
     51. 準時和他會面和我強忍著寒冷起床。在家里零
     52. líng
     53. suì
     54. suì
     55. de
     56. shì
     57. qíng
     58. máng
     59. wán
     60. hòu
     61.  
     62. hái
     63. méi
     64. chī
     65. zǎo
     66. cān
     67. jiù
     68. máng
     69. zhe
     70. xué
     71. 零碎碎的事情忙完后,還沒吃早餐就忙著去學
     72. xiào
     73. le
     74.  
     75. zài
     76. chē
     77. shàng
     78. diàn
     79. huà
     80. cuī
     81. lǎo
     82. shī
     83. chuáng
     84.  
     85. suī
     86. rán
     87. lái
     88. 校了。在車上我打電話催老師起床。雖然起來
     89. mán
     90. zǎo
     91. de
     92. hái
     93. shì
     94. chí
     95. dào
     96. le
     97. shí
     98. fèn
     99. zhōng
     100.  
     101. dào
     102. le
     103. xué
     104. xiào
     105. men
     106. 蠻早的我還是遲到了十幾分鐘。到了學校我們
     107. máng
     108. gǎn
     109. zhe
     110. lǎo
     111. shī
     112.  
     113. shì
     114. dào
     115. men
     116. chí
     117. dào
     118. le
     119.       
     120. 忙趕著去老師那里,可是到那里我們遲到了20
     121. fèn
     122. zhōng
     123.  
     124. zhēn
     125. shì
     126. hǎo
     127.  
     128. 分鐘,真是不好意思。
     129.  
     130.  
     131. jiù
     132. zhè
     133. yàng
     134. men
     135. kāi
     136. shǐ
     137. jīn
     138. tiān
     139. de
     140. yán
     141. jiū
     142. le
     143.  
     144.  就這樣我們開始今天的研究課題了。第一
     145. zhàn
     146. shì
     147. shí
     148. qiáo
     149.  
     150. zài
     151. yǎng
     152. chǎng
     153. xià
     154. le
     155. chē
     156.  
     157. kāi
     158. shǐ
     159. diào
     160. chá
     161.  
     162. 站是石橋,在一個養雞廠下了車,開始調查。
     163. zhè
     164. de
     165. rén
     166. hái
     167. yīn
     168. wéi
     169. chū
     170. de
     171. shí
     172. hòu
     173. zuò
     174. guò
     175. 這里的人還記得我因為我初一的時候也做過課
     176.  
     177. mán
     178. pèi
     179. de
     180. gēn
     181. jiǎng
     182. le
     183. xiē
     184. yǒu
     185. guān
     186. de
     187. zhī
     188. 題。她蠻配合的跟我講了一些有關于課題的知
     189. shí
     190.  
     191. rán
     192. hòu
     193. dào
     194. shàng
     195. miàn
     196. diǎn
     197. diǎn
     198.  
     199. lái
     200. dào
     201. lǎo
     202. nǎi
     203. nǎi
     204. jiā
     205. diào
     206. 識。然后到上面一點點,來到一個老奶奶家調
     207. chá
     208.  
     209. zhè
     210. lǎo
     211. nǎi
     212. nǎi
     213. nǎi
     214. hǎo
     215. qíng
     216.  
     217. jǐn
     218. pèi
     219. hái
     220. shí
     221. 查,這個老奶奶奶好熱情,不僅配合還拿實物
     222. gěi
     223. men
     224. cān
     225. guān
     226.  
     227. zhè
     228. lái
     229. nǎi
     230. nǎi
     231. zhēn
     232. hǎo
     233.  
     234. jiā
     235. yào
     236. ā
     237. 給我們參觀。這來奶奶真好,大家要記得他啊
     238.  
     239.  
     240.  
     241. èr
     242. zhàn
     243. men
     244. lái
     245. dào
     246. le
     247. miào
     248. hòu
     249.  
     250. zài
     251. zhè
     252. pāi
     253. le
     254. zhāng
     255.  第二站我們來到了廟后,在這里拍了幾張
     256. zhào
     257. piàn
     258. men
     259. jiù
     260. zǒu
     261. le
     262.  
     263. 照片我們就走了。
     264.  
     265.  
     266. sān
     267. zhàn
     268. men
     269. lái
     270. dào
     271. le
     272. lín
     273. yáng
     274.  
     275. zài
     276. zhè
     277. men
     278. huì
     279.  第三站我們來到了林洋,在這里我們體會
     280. hěn
     281. duō
     282.  
     283. pāi
     284. zhào
     285. ā
     286.  
     287. fǎng
     288. wèn
     289. ā
     290.  
     291.  
     292.  
     293.  
     294.  
     295. 也很多。拍照啊,訪問啊。。。。。
     296.  
     297.  
     298. zhàn
     299. shì
     300. zuì
     301. shēn
     302. de
     303. zhàn
     304.  
     305. zhè
     306. zhàn
     307.  第四站是記憶我最深刻的一站,這一站我
     308. men
     309. lái
     310. de
     311. le
     312. de
     313. lǎo
     314. jiā
     315.  
     316. lái
     317. dào
     318. lǎo
     319. jiā
     320. jīng
     321.       
     322. diǎn
     323. duō
     324. le
     325. jiù
     326. 們來的了我的老家。來到老家已經10點多了我就
     327. kāi
     328. shǐ
     329. zuò
     330. fàn
     331. gěi
     332. lǎo
     333. shī
     334. tóng
     335. xué
     336. men
     337. chī
     338.  
     339. zhè
     340. shì
     341. shǎo
     342. 開始做飯給老師和同學們吃,這是我第一次少
     343. zhè
     344. me
     345. duō
     346. cài
     347.  
     348. suī
     349. rán
     350. yǒu
     351. hěn
     352. duō
     353. dōng
     354. huì
     355.  
     356. dàn
     357. shì
     358. jīng
     359. guò
     360. 這么多菜。雖然我有很多東西不會,但是經過
     361. zhè
     362. de
     363. duàn
     364. liàn
     365. xué
     366. dào
     367. le
     368. hěn
     369. duō
     370.  
     371. 這次的鍛煉我學到了很多。
     372.  
     373.  
     374. jīn
     375. tiān
     376. shì
     377. kàn
     378. jiàn
     379.          
     380. tóng
     381. xué
     382. zhè
     383. me
     384. láng
     385. bèi
     386.  
     387. yīn
     388. wéi
     389.  今天是我第一次看見lql同學這么狼狽,因為
     390. huì
     391. zuò
     392. chē
     393.  
     394. píng
     395. shí
     396. huó
     397. luàn
     398. tiào
     399. de
     400.  
     401. jīn
     402. tiān
     403. hǎo
     404. wén
     405. jìng
     406. 他不會坐車。平時活潑亂跳的他,今天好文靜
     407.  
     408.  
     409.  
     410.  
     411.  
     412.  
     413.  
     414.  
     415. 。。。。。。。。
     416.  
     417.  
     418. jīn
     419. tiān
     420. men
     421. de
     422. huì
     423. hěn
     424. duō
     425.  
     426. shì
     427. nán
     428. wàng
     429. de
     430. tiān
     431.  
     432.  今天我們的體會很多,也是難忘的一天。
     433. yīn
     434. wéi
     435. zài
     436. zhè
     437. guò
     438. chéng
     439. zhōng
     440. lèi
     441. guò
     442.  
     443. fán
     444. guò
     445.  
     446. kuài
     447. guò
     448.  
     449. 因為在這個過程中我累過,煩過,也快樂過。
     450.  
     451.  
     452.  
       
      無注音版:難忘的一天
       今天是難忘的一天,是我和同學老師一起去做課題的一天。
       早上天氣很冷,我只打哆嗦沒辦法為了能準時和他會面和我強忍著寒冷起床。在家里零零碎碎的事情忙完后,還沒吃早餐就忙著去學校了。在車上我打電話催老師起床。雖然起來蠻早的我還是遲到了十幾分鐘。到了學校我們忙趕著去老師那里,可是到那里我們遲到了20幾分鐘,真是不好意思。
       就這樣我們開始今天的研究課題了。第一站是石橋,在一個養雞廠下了車,開始調查。這里的人還記得我因為我初一的時候也做過課題。她蠻配合的跟我講了一些有關于課題的知識。然后到上面一點點,來到一個老奶奶家調查,這個老奶奶奶好熱情,不僅配合還拿實物給我們參觀。這來奶奶真好,大家要記得他啊。
       第二站我們來到了廟后,在這里拍了幾張照片我們就走了。
       第三站我們來到了林洋,在這里我們體會也很多。拍照啊,訪問啊。。。。。
       第四站是記憶我最深刻的一站,這一站我們來的了我的老家。來到老家已經10點多了我就開始做飯給老師和同學們吃,這是我第一次少這么多菜。雖然我有很多東西不會,但是經過這次的鍛煉我學到了很多。
       今天是我第一次看見lql同學這么狼狽,因為他不會坐車。平時活潑亂跳的他,今天好文靜。。。。。。。。
       今天我們的體會很多,也是難忘的一天。因為在這個過程中我累過,煩過,也快樂過。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.626190.com:孙吴县| www.binhai1tuan.com:博白县| www.cp7110.com:开封市| www.sproutstudio.net:临泽县| www.david-bird.com:嘉鱼县| www.southfumigation.com:科尔| www.genoad.com:山丹县| www.obatviagraasli.com:临澧县| www.wh256.com:平泉县| www.u-lott.com:称多县| www.qdtingmei.com:亳州市| www.iseshu.com:比如县| www.oklahomatrivia.com:上杭县| www.battleison.com:绥棱县| www.zgqtq.com:淮安市| www.zibohonglu.com:红原县| www.meilesou.com:广德县| www.ivanerofeev.com:武强县| www.hg29789.com:顺昌县| www.ourmanufacturers.com:杭州市| www.aiellocalabro.org:蒙自县| www.932361.com:长白| www.canproimmigration.com:南投县| www.agen66.com:临洮县| www.cencorjeans.com:皋兰县| www.acseconference.com:友谊县| www.dubailandresort.com:商水县| www.dennisforhire.com:三门峡市| www.sableridgevillage.com:滕州市| www.myqxw.com:灯塔市| www.guitar-building.com:卓资县| www.purefitnessoc.com:五峰| www.cp5581.com:北流市| www.ib118.com:永吉县| www.rlasurveys.org:沐川县| www.fdsqmg.com:金山区| www.lucky-sevens.com:股票| www.classicblindscc.com:怀宁县| www.km-alliance.com:宾阳县| www.wwwhg8682.com:林周县| www.lwshengfeng.com:凌云县| www.aggressive-lawyers.com:镇巴县| www.zzchaguan.com:永昌县| www.js28928.com:金平| www.hnbdfw.com:三都| www.janainaewilliam.com:吉林省| www.wdzx88.com:乃东县| www.boostbob.com:吴江市| www.wwwmamma.com:澄江县| www.toreadmoto.com:神农架林区| www.hbtw.net:内乡县| www.kjyzw.cn:鸡东县| www.gcyy-120.com:信阳市| www.seafishingtackle.net:灌云县| www.asiannet21.org:贵港市| www.shermantheband.com:平利县| www.levelnsquare.com:牙克石市| www.ybcxjt.com:崇阳县| www.zhuangshita88.com:米泉市| www.hhaaxx.com:体育| www.cp5159.com:永登县| www.g6559.com:永昌县| www.logicuz.com:南部县| www.szjlufe.org:佛冈县| www.parkerpeter.com:余江县| www.jm88dz.com:阜康市| www.sf123cq.com:汝州市| www.acseconference.com:宁海县| www.kates-garden.com:隆林| www.5niu5.com:齐齐哈尔市| www.520lei.com:石嘴山市| www.gotta-go-fast.com:电白县| www.alanseptictank.com:彭泽县| www.mybzw.com:灵川县| www.nnljhp.com:赞皇县| www.316gm.com:崇义县| www.bulgariatourguide.com:四会市| www.ymt-tea.com:轮台县| www.913820.com:武川县| www.killdevilhillbrooklyn.com:拉孜县| www.mfnfp.com:资源县| www.playmarket-androids.net:巨鹿县| www.xx4y.com:得荣县| www.bestquality365.com:桦甸市|