• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 新哥哥 2010.7.3 星期六 天氣:晴

      新哥哥 2010.7.3 星期六 天氣:晴

     1.    
     2. yuè
     3.    
     4. hào
     5.  
     6.  
     7. miào
     8. miào
     9.  
     10. miù
     11. zhī
     12. chén
     13.  
     14.  
     15. zhāng
     16. huī
     17. gēn
     18. zhe
     19. xiǎo
     20. zuò
     21. 71號,我、妙妙(繆知宸)、張益琿跟著小作
     22. jiā
     23. lián
     24. huì
     25. tái
     26. zhōu
     27. yóu
     28.  
     29. 家聯誼會去臺州旅游。
     30.  
     31.  
     32. yīn
     33. wéi
     34. rén
     35.  
     36. suǒ
     37. hái
     38. yào
     39. jiā
     40. rén
     41. lái
     42.  因為四個人一組,所以還要加一個人來我
     43. men
     44. duì
     45.  
     46. shì
     47. shuí
     48. ne
     49.  
     50. men
     51. zài
     52. chē
     53. shàng
     54. dōu
     55. pàn
     56. zhe
     57.  
     58. zhōng
     59. dào
     60. 們隊。是誰呢?我們在車上都盼著。終于到啦
     61.  
     62. lǎo
     63. shī
     64. nián
     65. de
     66. fàng
     67. dào
     68. men
     69. duì
     70.  
     71. yǒu
     72. ,老師把一個五年級的哥哥放到我們隊。他有
     73. yuán
     74. liū
     75. liū
     76. de
     77. nǎo
     78. dài
     79.  
     80. shuāng
     81. míng
     82. liàng
     83. de
     84. yǎn
     85. jīng
     86.  
     87. 一個圓溜溜的腦袋,一雙明亮的眼睛,一個和
     88. zhāng
     89. xiǎo
     90. de
     91. zuǐ
     92.  
     93. 一張不大也不小的鼻子和嘴巴。
     94.  
     95.  
     96. men
     97. dào
     98. fáng
     99. jiù
     100. shàng
     101. lái
     102. dào
     103. fáng
     104. jiān
     105.  
     106. miào
     107. miào
     108. chū
     109.  我們拿到房卡就馬上來到房間,妙妙拿出
     110. bāo
     111.  
     112. jiāo
     113. men
     114. wán
     115.  
     116. guī
     117. wáng
     118. dàn
     119.  
     120. de
     121. yóu
     122.  
     123. 一包撲克,教我們玩“烏龜王八蛋”的游戲。
     124. kāi
     125. shǐ
     126. wán
     127. le
     128.  
     129. gòng
     130. shí
     131. zhāng
     132. pái
     133.  
     134. diào
     135. liǎng
     136. zhāng
     137. lìng
     138. 開始玩了,一共五十一張牌(已去掉兩張司令
     139.  
     140. zhāng
     141. shuō
     142. míng
     143. shū
     144. zhāng
     145.  
     146. guī
     147. wáng
     148. dàn
     149.  
     150.  
     151. chú
     152. 、一張說明書和一張“烏龜王八蛋”)除以四
     153. rén
     154.  
     155. děng
     156. měi
     157. rén
     158. shí
     159. èr
     160. zhāng
     161. pái
     162.  
     163. men
     164. xiān
     165. chōu
     166. chū
     167.  
     168. guī
     169. wáng
     170. 人,等于每人十二張牌,我們先抽出“烏龜王
     171. dàn
     172.  
     173.  
     174. zhè
     175. shì
     176.  
     177.    
     178.  
     179.  
     180. rán
     181. hòu
     182. pái
     183. zhōng
     184. de
     185. liǎng
     186. zhāng
     187. 八蛋”,這次是“5”,然后把自己牌中的兩張
     188. tóng
     189. yàng
     190. de
     191. pái
     192. diào
     193. zuò
     194. fèi
     195.  
     196. rán
     197. hòu
     198. kāi
     199. shǐ
     200. wán
     201.  
     202. chōu
     203. zhāng
     204. 同樣的牌拿掉作廢,然后開始玩。哥哥抽張益
     205. huī
     206. de
     207. pái
     208.  
     209. zhāng
     210. huī
     211. chōu
     212. de
     213.  
     214. chōu
     215. miào
     216. miào
     217. de
     218.  
     219. miào
     220. miào
     221. 琿的牌,張益琿抽我的,我抽妙妙的,妙妙則
     222. chōu
     223. de
     224.  
     225. lún
     226. dào
     227. chōu
     228. miào
     229. miào
     230. de
     231. le
     232.  
     233. gāng
     234. kāi
     235. shǐ
     236. chōu
     237. dào
     238. 抽哥哥的。輪到我抽妙妙的了,剛開始我抽到
     239. le
     240.  
     241.    
     242.  
     243.  
     244. yǒu
     245.  
     246. jiù
     247. liǎng
     248. zhāng
     249. diào
     250. xiāo
     251. zài
     252. chōu
     253.  
     254. chōu
     255. dào
     256. 了“K”,我有,就把兩張拿掉抵消再抽,抽到
     257. le
     258.  
     259.    
     260.  
     261. méi
     262. yǒu
     263.  
     264. jiù
     265. zhè
     266. zhāng
     267. pái
     268. lái
     269. gěi
     270.  
     271. ràng
     272. miào
     273. 了“3”我沒有,就把這張牌拿來給自己,讓妙
     274. miào
     275. chōu
     276. de
     277. pái
     278.  
     279. hòu
     280. lái
     281.  
     282. miào
     283. miào
     284. de
     285. pái
     286. wán
     287. le
     288.  
     289. shì
     290. 妙抽哥哥的牌。后來,妙妙的牌打完了,他是
     291. míng
     292.  
     293. èr
     294.  
     295. zhāng
     296. huī
     297. sān
     298.  
     299. hái
     300. shèng
     301. le
     302. 第一名,我第二,張益琿第三,哥哥還剩了一
     303. zhāng
     304.  
     305. guī
     306. wáng
     307. dàn
     308.  
     309. zhāng
     310.  
     311.    
     312.  
     313. biàn
     314. chéng
     315. le
     316.  
     317. 張“烏龜王八蛋”和一張“7”哥哥變成了“烏
     318. guī
     319. wáng
     320. dàn
     321.  
     322.  
     323.  
     324.  
     325.    
     326.  
     327.  
     328. guǒ
     329.  
     330. guī
     331. wáng
     332. dàn
     333. 龜王八蛋”,∩∩O哈哈!(如果“烏龜王八蛋
     334.  
     335. quán
     336. bèi
     337. xiāo
     338.  
     339. me
     340. zuì
     341. hòu
     342. shuí
     343. hái
     344. shěng
     345. pái
     346. shuí
     347. jiù
     348. shì
     349.  
     350. guī
     351. ”全被抵消,那么最后誰還省牌誰就是“烏龜
     352. wáng
     353. dàn
     354.  
     355.  
     356. 王八蛋”)
     357.  
     358.  
     359.  
     360. ā
     361.  
     362. zhào
     363. xiàng
     364. méi
     365. diàn
     366. le
     367.  
     368. zěn
     369. me
     370. bàn
     371.  
     372.  
     373. èr
     374. tiān
     375.  “啊!照相機沒電了,怎么辦?”第二天
     376. wǎn
     377. shàng
     378.  
     379. xiàn
     380. zhào
     381. xiàng
     382. méi
     383. diàn
     384. le
     385.  
     386. jiào
     387. lái
     388.  
     389. tuō
     390. 晚上,我發現照相機沒電了,叫起來。哥哥脫
     391. kǒu
     392. ér
     393. chū
     394.  
     395.  
     396. de
     397. zhào
     398. xiàng
     399. chōng
     400. diàn
     401. shì
     402.          
     403. pái
     404. de
     405.  
     406. 口而出:“我的照相機和充電器也是ony牌的,我
     407. jiè
     408.  
     409.  
     410.  
     411. xiè
     412. xiè
     413.  
     414.  
     415. chōng
     416. le
     417. wǎn
     418. shàng
     419.  
     420. diàn
     421. mǎn
     422. le
     423.  
     424. 借你。”“謝謝!”充了一個晚上,電滿了,
     425. de
     426. zhào
     427. xiàng
     428.  
     429. huí
     430. shēng
     431.  
     432. le
     433.  
     434. 我的照相機可以“起死回生”了。
     435.  
     436.  
     437. hái
     438. yǒu
     439.  
     440. chà
     441. diǎn
     442. jiù
     443. nòng
     444. chū
     445. bìng
     446. lái
     447. le
     448.  
     449.  還有一次,哥哥差點就把我弄出病來了。
     450. shì
     451. qíng
     452. shì
     453. zhè
     454. yàng
     455. de
     456.  
     457. gěi
     458. zhào
     459. xiàng
     460. chōng
     461. diàn
     462. de
     463. wǎn
     464. shàng
     465.  
     466. 事情是這樣的:給照相機充電的那個晚上,哥
     467. xiǎng
     468. kāi
     469. wán
     470. xiào
     471.  
     472. bèi
     473. zǒu
     474. le
     475.  
     476. chà
     477. diǎn
     478. jiù
     479. yào
     480. dòng
     481. 哥想開個玩笑,把被子拿走了,我差點就要凍
     482. chū
     483. kōng
     484. diào
     485. bìng
     486. lái
     487.  
     488. 出空調病來。
     489.  
     490.  
     491. hěn
     492. kuài
     493.  
     494. sān
     495. tiān
     496. de
     497. tái
     498. zhōu
     499. zhī
     500. jié
     501. shù
     502. le
     503.  
     504. men
     505. yào
     506.  很快,三天的臺州之旅結束了,我們也要
     507.                      
     508. le
     509.  
     510. goodbye了。
     511.  
     512.  
     513.  
       
      無注音版:新哥哥 2010.7.3 星期六 天氣:晴
       7月1號,我、妙妙(繆知宸)、張益琿跟著小作家聯誼會去臺州旅游。
       因為四個人一組,所以還要加一個人來我們隊。是誰呢?我們在車上都盼著。終于到啦,老師把一個五年級的哥哥放到我們隊。他有一個圓溜溜的腦袋,一雙明亮的眼睛,一個和一張不大也不小的鼻子和嘴巴。
       我們拿到房卡就馬上來到房間,妙妙拿出一包撲克,教我們玩“烏龜王八蛋”的游戲。開始玩了,一共五十一張牌(已去掉兩張司令、一張說明書和一張“烏龜王八蛋”)除以四人,等于每人十二張牌,我們先抽出“烏龜王八蛋”,這次是“5”,然后把自己牌中的兩張同樣的牌拿掉作廢,然后開始玩。哥哥抽張益琿的牌,張益琿抽我的,我抽妙妙的,妙妙則抽哥哥的。輪到我抽妙妙的了,剛開始我抽到了“K”,我有,就把兩張拿掉抵消再抽,抽到了“3”我沒有,就把這張牌拿來給自己,讓妙妙抽哥哥的牌。后來,妙妙的牌打完了,他是第一名,我第二,張益琿第三,哥哥還剩了一張“烏龜王八蛋”和一張“7”哥哥變成了“烏龜王八蛋”,∩∩O哈哈!(如果“烏龜王八蛋”全被抵消,那么最后誰還省牌誰就是“烏龜王八蛋”)
       “啊!照相機沒電了,怎么辦?”第二天晚上,我發現照相機沒電了,叫起來。哥哥脫口而出:“我的照相機和充電器也是ony牌的,我借你。”“謝謝!”充了一個晚上,電滿了,我的照相機可以“起死回生”了。
       還有一次,哥哥差點就把我弄出病來了。事情是這樣的:給照相機充電的那個晚上,哥哥想開個玩笑,把被子拿走了,我差點就要凍出空調病來。
       很快,三天的臺州之旅結束了,我們也要goodbye了。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.666er456546.com:贵港市| www.czxinlai.com:汾阳市| www.auntcharlottes.com:涞水县| www.guolianmc.com:郁南县| www.108ccc.com:绍兴县| www.noticiasecuador.org:紫金县| www.edunestinstitute.com:忻城县| www.byopi.com:顺平县| www.creantik.com:比如县| www.658peizi.com:韶关市| www.blimprobotics.com:广丰县| www.cp3585.com:武城县| www.goodgirltoys.com:读书| www.586652.com:七台河市| www.treatmentcenterpage.com:沁水县| www.1pshouhui.com:枞阳县| www.escenamobile.com:新丰县| www.name-com.com:佛山市| www.xlcoms.com:蓝山县| www.conceptpromotions.net:旺苍县| www.yongbeikeji.cn:黄陵县| www.alamtareque.com:康定县| www.zjdgelectrical.com:大竹县| www.jgdzj.com:达孜县| www.brosway-gioielli-it.com:嵩明县| www.f9963.com:金湖县| www.jxyataicy.com:黔东| www.sh-ble.com:建阳市| www.frenchjacuzzi.com:青铜峡市| www.qxtongbeng.com:成都市| www.anonyourvoice.com:乌拉特中旗| www.horseflyblog.com:东乡| www.sydney-quilt.com:大洼县| www.gzjdvc.com:项城市| www.krankgolfasia.com:石家庄市| www.cooperspeed.com:来安县| www.relishculinaryschool.com:荣昌县| www.686105.com:天水市| www.0790sf.com:城固县| www.221275.com:临夏市| www.rgepi.com:拜城县| www.autocity-curacao.com:外汇| www.ebuygift.com:思南县| www.surprisegiftt.com:醴陵市| www.alrashidtravels.com:永川市| www.weatherkingdom.net:湘乡市| www.egehannakliyat.com:太仓市| www.chenabtimes.net:宁陕县| www.abitiusati.net:余干县| www.jeanpellissier.com:溧水县| www.airportlimoes.com:延川县| www.ninaseattle.com:依兰县| www.dechavanne.net:河源市| www.addx-technologies.com:巩留县| www.johnhunterregatta.com:泰安市| www.pianfang120.com:吴堡县| www.banthuoconline.com:仙居县| www.garanit.com:吉安市| www.ate77.com:蓬莱市| www.patrickcoxdna.com:大姚县| www.hcqidong.com:山丹县| www.guitarquest.net:靖远县| www.zhiminjia.com:广河县| www.yz-tygy.com:正阳县| www.ofnail.com:佳木斯市| www.jimmysocks.com:偏关县| www.wapqe.com:陆良县| www.jxyataicy.com:石棉县| www.belle1.com:东至县| www.lvchuanhuanbao.com:苏尼特右旗| www.ajseger.com:盐边县| www.zuiyuan-sh.com:广灵县| www.sxsz.org:宿迁市| www.njaoyang.com:太康县| www.fjhyqm.com:江孜县| www.tbspp.com:西城区| www.litianaudio.com:烟台市| www.gibraltarrocktours.com:甘德县| www.mugua668.com:张掖市| www.jingmeihb.com:赣榆县| www.edunestinstitute.com:确山县| www.bozhce.com:漳平市| www.barnfrog.com:花莲县| www.foothill-bible.org:固原市|