• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 4.1班的壞小子

      4.1班的壞小子

     1.    
     2. yuè
     3.    
     4. yīn
     5. xīng
     6. 11日陰星期五
     7.  
     8.  
     9. jīn
     10. tiān
     11. men
     12. bān
     13. háng
     14. yuán
     15. dàn
     16. lián
     17. huān
     18. huì
     19.  
     20.  今天我們班舉行元旦聯歡會。
     21.  
     22.  
     23. bàn
     24. yǎn
     25. huā
     26. xiān
     27. de
     28. ài
     29. wēi
     30. shǒu
     31. tuō
     32. dàn
     33. huáng
     34. téng
     35. tiáo
     36. biàn
     37.  扮演花仙子的艾薇手托一個淡黃色藤條變
     38. chéng
     39. de
     40. huā
     41. lán
     42.  
     43. huā
     44. lán
     45. cuò
     46. luò
     47. yǒu
     48. zhì
     49. mǎn
     50. le
     51. tiān
     52. lán
     53. de
     54. 成的花籃,花籃里錯落有致地鋪滿了天藍色的
     55. xīn
     56. xíng
     57. piàn
     58.  
     59. piàn
     60. shàng
     61. yìn
     62. zhe
     63. tóng
     64. de
     65. shù
     66.  
     67. píng
     68. zhe
     69. shù
     70. 心形卡片,卡片上印著不同的數字,憑著數字
     71.  
     72. zhǎo
     73. dào
     74. piàn
     75. duì
     76. yīng
     77. de
     78.  
     79. ,找到與卡片對應的禮物。
     80.  
     81.  
     82. zuì
     83. xiǎng
     84. dào
     85. de
     86. shì
     87. xīn
     88. ér
     89. de
     90.  
     91. tài
     92. tǎn
     93. hào
     94.  
     95.  我最想得到的是莫欣兒的《泰坦尼克號》
     96. de
     97. zhǔ
     98.  
     99. xīn
     100. yǒng
     101. héng
     102.  
     103. de
     104. dài
     105.  
     106. zhè
     107. shí
     108.  
     109. ài
     110. wēi
     111. xiàng
     112. 的主題曲《我心永恒》的磁帶。這時,艾薇向
     113. zǒu
     114. lái
     115. le
     116.  
     117. dài
     118. de
     119. róu
     120. róu
     121. shǒu
     122.  
     123. wàng
     124. pèng
     125. shàng
     126. 我走來了,我迫不及待的揉一揉手,希望碰上
     127. shǒu
     128. hǎo
     129.  
     130. chōu
     131. dào
     132. fèn
     133. zuì
     134. xīn
     135. ài
     136. de
     137.  
     138. xiǎng
     139. dōu
     140. méi
     141. 手氣好,抽到那份我最心愛的禮物。我想都沒
     142. xiǎng
     143.  
     144. jiù
     145. chōu
     146. le
     147. zhāng
     148. piàn
     149.  
     150. tān
     151. kāi
     152. kàn
     153.  
     154. shì
     155.    
     156.  
     157. zhèng
     158. dāng
     159. 想,就抽了一張卡片,攤開一看,是8。正當我
     160. yūn
     161. tóu
     162. zhuǎn
     163. xiàng
     164. zhī
     165. chōu
     166. dào
     167. shí
     168. me
     169. dōng
     170. de
     171. shí
     172. hòu
     173.  
     174. jiā
     175. yuē
     176. 暈頭轉向不知抽到什么東西的時候,大家不約
     177. ér
     178. tóng
     179. hǎn
     180. le
     181. chū
     182. lái
     183.  
     184.  
     185.    
     186. hào
     187.  
     188.    
     189. hào
     190.  
     191.  
     192.  
     193.    
     194. hào
     195.  
     196. kuài
     197. chū
     198. lái
     199. 而同地喊了出來,“8號、8號”、“8號,快出來
     200.  
     201.  
     202. ”。
     203.  
     204.  
     205. zhè
     206. suǒ
     207. wèi
     208.    
     209. hào
     210. de
     211. shì
     212. yòng
     213. bào
     214. zhǐ
     215. luàn
     216. bāo
     217.  這個所謂8號的禮物是一個用報紙胡亂包起
     218. lái
     219. de
     220.  
     221. shàng
     222. miàn
     223. zhe
     224. zhāng
     225. zhǐ
     226. tiáo
     227.  
     228. xiě
     229. zhe
     230.  
     231. dào
     232. 來的禮物,上面附著一張紙條,寫著:你得到
     233. le
     234. de
     235.  
     236. jiù
     237. shì
     238. shǐ
     239. shàng
     240. zuì
     241. xìng
     242. yùn
     243. de
     244. rén
     245.  
     246.  
     247. 了我的禮物,你就是史上最幸運的人。哈!我
     248. chéng
     249. le
     250. shì
     251. jiè
     252. shàng
     253. zuì
     254. xìng
     255. yùn
     256. de
     257. rén
     258. le
     259.  
     260. dǎo
     261. yào
     262. kàn
     263. kàn
     264. zhè
     265. shì
     266. 成了世界上最幸運的人了,我倒要看看這是個
     267. shí
     268. me
     269.  
     270. chāi
     271. kāi
     272. kàn
     273.  
     274. jìng
     275. shì
     276. shēn
     277. zhe
     278. yín
     279. bái
     280. 什么禮物。拆開一看,竟是一個身著銀白色大
     281. de
     282.  
     283. chà
     284. diǎn
     285. ér
     286. bèi
     287. guò
     288.  
     289. 衣的芭比娃娃,我差點兒氣得背過氣去,我不
     290. huān
     291.  
     292. zhèng
     293. hǎo
     294.  
     295. zhè
     296. shí
     297. shā
     298. chōu
     299. dào
     300. le
     301. jiǎng
     302.  
     303. 喜歡芭比。正好,這時沙麗也抽到了一個獎,
     304. xiàng
     305. dài
     306. de
     307. xíng
     308. zhuàng
     309.  
     310. wàng
     311. suǒ
     312. zhǎng
     313. lái
     314.  
     315. tóng
     316. 像個磁帶的形狀,我忘乎所以地鼓起掌來,同
     317. xué
     318. men
     319. fēn
     320. fēn
     321. xiàng
     322. tóu
     323. lái
     324. míng
     325. miào
     326. de
     327. yǎn
     328. guāng
     329.  
     330. tíng
     331. 學們紛紛向我投來莫名其妙的眼光,我立刻停
     332. zhǐ
     333. zhù
     334. le
     335.  
     336. 止住了。
     337.  
     338.  
     339. rán
     340.  
     341. shā
     342. chū
     343. yào
     344. gēn
     345. huàn
     346.  
     347. chǔ
     348. shēn
     349.  突然,沙麗提出要跟我換禮物,楚一一伸
     350. chū
     351. shuāng
     352. pàng
     353. de
     354. xiǎo
     355. shǒu
     356. zhì
     357. zhǐ
     358. zhù
     359. le
     360.  
     361. shuō
     362.  
     363.  
     364. 出她那雙胖乎乎的小手制止住了我,她說:“
     365. miǎn
     366.  
     367. qiān
     368. wàn
     369. bié
     370. yīng
     371.  
     372. xiǎng
     373. zhè
     374. dōu
     375. 吳緬,你可千萬別答應她,她想我這個芭比都
     376. xiǎng
     377. le
     378. wàn
     379. nián
     380. le
     381.  
     382. zài
     383. shōu
     384. ér
     385.  
     386. jiù
     387. chà
     388. zhè
     389. 想了一萬年了。她在收集可兒芭比,就差我這
     390. tào
     391.  
     392.  
     393. tīng
     394. le
     395. zhè
     396. fān
     397. huà
     398.  
     399. cái
     400. dùn
     401. rán
     402. xǐng
     403.  
     404. chǔ
     405. 一套啦!”聽了這番話,我才頓然醒悟,楚一
     406. hái
     407. zài
     408. yīn
     409. wéi
     410. shàng
     411. zhōu
     412. gēn
     413. shā
     414. shēng
     415. le
     416. diǎn
     417. xiǎo
     418. zuǐ
     419. jiǎo
     420. ér
     421. dào
     422. xiàn
     423. 一還在因為上周跟沙麗發生了點小嘴角而到現
     424. zài
     425. hái
     426. gěng
     427. gěng
     428. zhōng
     429. ne
     430.  
     431. jiào
     432. zhè
     433. dùn
     434. shí
     435. bǎo
     436. bèi
     437. lái
     438. 在還耿耿于忠呢!我覺得這芭比頓時寶貝起來
     439.  
     440.  
     441.  
     442. shì
     443.  
     444. xiǎng
     445. dào
     446. shā
     447. de
     448. shì
     449. zuì
     450. huān
     451. de
     452.  可是,一想到沙麗的禮物是我最喜歡的磁
     453. dài
     454. shí
     455.  
     456. xià
     457. méi
     458. le
     459. shāng
     460. liàng
     461.  
     462.  
     463. chéng
     464. jiāo
     465.  
     466.  
     467. shā
     468. dǎo
     469. 帶時,一下子沒了商量,“成交!”沙麗倒也
     470. gàn
     471. cuì
     472.  
     473. shì
     474.  
     475. men
     476. dào
     477. le
     478. huān
     479. de
     480.  
     481. liǎng
     482. 干脆。于是,我們各自拿到了喜歡的禮物,兩
     483. jiē
     484.  
     485. 大皆喜。
     486.  
     487.  
     488.  
       
      無注音版:4.1班的壞小子
       1月1日陰星期五
       今天我們班舉行元旦聯歡會。
       扮演花仙子的艾薇手托一個淡黃色藤條變成的花籃,花籃里錯落有致地鋪滿了天藍色的心形卡片,卡片上印著不同的數字,憑著數字,找到與卡片對應的禮物。
       我最想得到的是莫欣兒的《泰坦尼克號》的主題曲《我心永恒》的磁帶。這時,艾薇向我走來了,我迫不及待的揉一揉手,希望碰上手氣好,抽到那份我最心愛的禮物。我想都沒想,就抽了一張卡片,攤開一看,是8。正當我暈頭轉向不知抽到什么東西的時候,大家不約而同地喊了出來,“8號、8號”、“8號,快出來”。
       這個所謂8號的禮物是一個用報紙胡亂包起來的禮物,上面附著一張紙條,寫著:你得到了我的禮物,你就是史上最幸運的人。哈!我成了世界上最幸運的人了,我倒要看看這是個什么禮物。拆開一看,竟是一個身著銀白色大衣的芭比娃娃,我差點兒氣得背過氣去,我不喜歡芭比。正好,這時沙麗也抽到了一個獎,像個磁帶的形狀,我忘乎所以地鼓起掌來,同學們紛紛向我投來莫名其妙的眼光,我立刻停止住了。
       突然,沙麗提出要跟我換禮物,楚一一伸出她那雙胖乎乎的小手制止住了我,她說:“吳緬,你可千萬別答應她,她想我這個芭比都想了一萬年了。她在收集可兒芭比,就差我這一套啦!”聽了這番話,我才頓然醒悟,楚一一還在因為上周跟沙麗發生了點小嘴角而到現在還耿耿于忠呢!我覺得這芭比頓時寶貝起來。
       可是,一想到沙麗的禮物是我最喜歡的磁帶時,一下子沒了商量,“成交!”沙麗倒也干脆。于是,我們各自拿到了喜歡的禮物,兩大皆喜。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.livewellfeelgood.com:桂林市| www.yalifirini.com:弋阳县| www.aeul-subs.com:滨州市| www.948066.com:磐安县| www.maison-den-haut.com:安阳县| www.aulahumax.com:新田县| www.reelgeeksguide.com:徐汇区| www.xirunjiaoyu.com:安徽省| www.wzsghm.com:宜兰县| www.dedicationcompilation.com:达尔| www.valsogtc.com:漳州市| www.nosdepotsvente.com:兴隆县| www.lumicphoto.com:清远市| www.golddragonrecruiter.com:沈阳市| www.chameleon-dating.com:莱西市| www.720742.com:绵阳市| www.char-o-lotranch.com:建宁县| www.phoneitipad.com:扬中市| www.mocle360.com:永新县| www.jiaanhb.com:桦南县| www.baidubocai.com:金山区| www.drjcdua.com:乌审旗| www.jrjhl.com.cn:五大连池市| www.565783.com:双鸭山市| www.desengulu.com:成武县| www.konjacspons.com:交城县| www.zhengyuxiangsu.com:铁力市| www.loupanvip.com:正蓝旗| www.julie-lavergne.com:金秀| www.zblrw.cn:云和县| www.appleidd.com:新晃| www.zuluanimazione.com:康平县| www.qywdj.com:威海市| www.bwefo.cn:高台县| www.hexin518.com:涞源县| www.viralcoins.com:荔浦县| www.spielothekspiele.com:镇安县| www.hongtaitiyu.com:房产| www.99069ll.com:台南县| www.mwxnh.cn:康马县| www.sclxss.com:玛多县| www.aodowear.com:克什克腾旗| www.tribpeel.com:桦川县| www.whatsnewbondi.com:延寿县| www.firden.com:苗栗市| www.medicalhealthblog.com:浪卡子县| www.northgateterrace.org:鄯善县| www.diendankientruc.net:茂名市| www.getpoloapp.com:明溪县| www.bikerzworld.com:永登县| www.clarebirth.com:广州市| www.fomrf.org:通江县| www.linksforlunch.com:广丰县| www.hearthemlive.com:昌宁县| www.bestjav4you.com:东丰县| www.rentanaudience.com:溆浦县| www.guitar-building.com:屏东县| www.affiliatemarketingbest.com:竹山县| www.zshxyl.com:湘乡市| www.m2667.com:临高县| www.bkentertainments.com:沿河| www.implantdentalve.com:班玛县| www.whatssparkling.com:沙河市| www.zhimeijie.com:宜兰市| www.jsahs.com:都兰县| www.0937xt.com:弥渡县| www.steinblogger.com:子洲县| www.whagy.com:武威市| www.sidewaysmilk.com:贺州市| www.qslqsl.com:浮梁县| www.glviagragtr.com:互助| www.googlegol.com:晋城| www.126youxiang.com:铜梁县| www.ds-mould.com:晋州市| www.motricentro.com:五莲县| www.pqwhm.com:德保县| www.waynell.com:玉门市| www.freetrafficx.com:浦东新区| www.hg79678.com:宁陵县| www.standartstill.com:文化| www.yinxiu669.com:阜新| www.addx-technologies.com:库车县| www.kusenet.com:淄博市| www.cdzhyz.com:宕昌县|