• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 我與博客

      我與博客

     1. huà
     2. shuō
     3.  
     4. diàn
     5. nǎo
     6. shì
     7. shuāng
     8. rèn
     9. jiàn
     10.  
     11. dàn
     12. jiào
     13.  
     14. yùn
     15. yòng
     16. 話說,電腦是把雙刃劍。但我覺得,合理運用
     17. diàn
     18. nǎo
     19.  
     20. shí
     21. duō
     22. duō
     23.  
     24. 電腦,其實樂趣多多。
     25.  
     26.  
     27. zài
     28. guǎng
     29. kuò
     30. de
     31. wǎng
     32. luò
     33. shì
     34. jiè
     35.  
     36.  
     37.  
     38. zhú
     39. jiàn
     40. chéng
     41. le
     42.  在廣闊的網絡世界里,“博客”逐漸成了
     43. jiā
     44. xiǎo
     45. de
     46. míng
     47.  
     48. jìn
     49. shǒu
     50. yǎng
     51. yǎng
     52. de
     53.  
     54. rěn
     55. zhù
     56. 家喻戶曉的名詞。我不禁手癢癢的,忍不住打
     57. kāi
     58. le
     59. xīn
     60. làng
     61. shǒu
     62.  
     63. diǎn
     64. zhù
     65. le
     66.  
     67. de
     68. bàn
     69. 開了新浪博客首頁,點擊注冊了!我的博客伴
     70. suí
     71. zhe
     72. xīn
     73. nián
     74. de
     75. zhōng
     76. shēng
     77. dàn
     78. shēng
     79. le
     80.  
     81. suǒ
     82.  
     83. de
     84. shēng
     85. jiù
     86. shì
     87. 隨著新年的鐘聲誕生了。所以,她的生日就是
     88.    
     89. yuè
     90.    
     91.  
     92. 14日。
     93.  
     94.  
     95. duì
     96. de
     97. xìng
     98. yuè
     99. lái
     100. yuè
     101. nóng
     102. le
     103.  
     104. qián
     105. duàn
     106. shí
     107. jiān
     108.  
     109.  我對博客的興趣越來越濃了。前段時間,
     110. lǎo
     111. shī
     112. ràng
     113. men
     114. xiē
     115. hǎo
     116. de
     117. wén
     118. zhāng
     119.  
     120. le
     121.  
     122. zuì
     123. 老師讓我們打一些好的文章,我也打了,最可
     124. de
     125. shì
     126.  
     127. jiāng
     128. wén
     129. zhāng
     130. biǎo
     131. dào
     132. shàng
     133.  
     134. yǒu
     135. duō
     136. duō
     137. 喜的是,我將文章發表到博客上。有許許多多
     138. de
     139.  
     140. guò
     141. rén
     142.  
     143. xīn
     144. shǎng
     145. le
     146. de
     147.  
     148. zài
     149. wén
     150. zhāng
     151. xià
     152. le
     153. 的“過路人”欣賞了我的博客,在文章下發了
     154. duō
     155. duō
     156. de
     157. píng
     158. lùn
     159.  
     160. shì
     161. míng
     162. què
     163. le
     164. xiě
     165. zuò
     166. yīng
     167. gǎi
     168. jìn
     169. de
     170. 許許多多的評論,他適我明確了寫作應改進的
     171. fāng
     172.  
     173. yòu
     174. shǐ
     175. zēng
     176. zhǎng
     177. le
     178. shǎo
     179. zhī
     180. shí
     181.  
     182. 地方,又使我增長了不少知識。
     183.  
     184.  
     185. zài
     186.  
     187. rèn
     188. shí
     189. le
     190. wèi
     191. huà
     192. jiā
     193.  
     194. yǒu
     195. zuò
     196. jiā
     197.  在博客里,我認識了幾位畫家,也有作家
     198.  
     199. gèng
     200. yǒu
     201. de
     202. tóng
     203. líng
     204. rén
     205.  
     206. ,更有我的同齡人。
     207.  
     208.  
     209. suí
     210. zhe
     211. wǎng
     212. luò
     213. de
     214.  
     215. dào
     216. le
     217. lái
     218. quán
     219. guó
     220.  隨著網絡的普及,我遇到了來自全國各地
     221. de
     222. xiǎo
     223. huǒ
     224. bàn
     225.  
     226. men
     227. xiàng
     228.  
     229. cǎi
     230. cǎi
     231. xiǎo
     232. jiā
     233.  
     234.  
     235. tóng
     236. 的小伙伴,我們互相“踩踩小家”,不同區域
     237. de
     238. dōu
     239. zài
     240. wén
     241. zhāng
     242. zhōng
     243. xiàn
     244. chū
     245. lái
     246.  
     247. zēng
     248. jìn
     249. le
     250. fèn
     251. xiàng
     252. shí
     253. 的特色都在文章中凸現出來,增進了幾分相識
     254.  
     255. jié
     256. shí
     257. le
     258. shǎo
     259. péng
     260. yǒu
     261.  
     262. men
     263. yáng
     264. guāng
     265. guān
     266. de
     267. xìng
     268.  
     269. ,也結識了不少朋友。他們陽光樂觀的個性,
     270. shǐ
     271. gǎn
     272. shòu
     273. dào
     274. le
     275. kuài
     276.  
     277. 使我感受到了快樂。
     278.  
     279.  
     280. yóu
     281. men
     282. shǒu
     283. chuàng
     284. zào
     285.  
     286. cóng
     287. wén
     288. zhāng
     289. dào
     290. xiàng
     291.  
     292. dào
     293.  博客由我們一手創造,從文章到相冊,到
     294. lùn
     295. tán
     296.  
     297. dào
     298. quān
     299.  
     300. dào
     301.  
     302.  
     303. ràng
     304. men
     305. gǎn
     306. shòu
     307. dào
     308. wǎng
     309. luò
     310. de
     311. 論壇,到圈子,到……它讓我們感受到網絡的
     312. kuài
     313. jié
     314. miào
     315.  
     316. ràng
     317. gāo
     318. le
     319. xiě
     320. zuò
     321. shuǐ
     322. píng
     323.  
     324. kāi
     325. tuò
     326. 快捷與奇妙。博客讓我提高了寫作水平,開拓
     327. le
     328. de
     329. zhī
     330. shí
     331. miàn
     332.  
     333. jìn
     334. le
     335. tóng
     336. líng
     337. rén
     338. de
     339. gōu
     340. tōng
     341.  
     342. yǒu
     343. 了我的知識面,促進了我與同齡人的溝通。有
     344. shí
     345.  
     346. kǎo
     347. shì
     348. tuì
     349. le
     350.  
     351. zài
     352. shàng
     353. biǎo
     354. le
     355. xīn
     356. qíng
     357.  
     358. 時,我考試退步了,在博客上發表了心情。不
     359. huì
     360. ér
     361.  
     362. biàn
     363. yǒu
     364. duō
     365. duō
     366. de
     367. wǎng
     368. yǒu
     369. lái
     370. gēn
     371. tiē
     372.  
     373. ān
     374. wèi
     375. 一會兒,便有許許多多的網友來跟帖,安慰我
     376.  
     377.  
     378. gǎn
     379. shōu
     380. dào
     381. le
     382. wēn
     383. nuǎn
     384. xīn
     385. zhōng
     386. de
     387. yīn
     388. mái
     389. yān
     390. xiāo
     391. ,鼓勵我,我感收到了溫暖心中的陰霾也煙消
     392. yún
     393. sàn
     394. le
     395.  
     396. 云散了。
     397.  
     398.  
     399. xiàng
     400. jiāo
     401. liú
     402. píng
     403. tái
     404.  
     405. ràng
     406. men
     407. xiàng
     408. shí
     409.  
     410.  博客像一個交流平臺,讓我們彼此相識,
     411. cóng
     412. zhōng
     413. zhǎo
     414. dào
     415. le
     416.  
     417. 我從博客中找到了樂趣!
     418.  
     419.  
     420.  
       
      無注音版:我與博客
       話說,電腦是把雙刃劍。但我覺得,合理運用電腦,其實樂趣多多。
       在廣闊的網絡世界里,“博客”逐漸成了家喻戶曉的名詞。我不禁手癢癢的,忍不住打開了新浪博客首頁,點擊注冊了!我的博客伴隨著新年的鐘聲誕生了。所以,她的生日就是1月4日。
       我對博客的興趣越來越濃了。前段時間,老師讓我們打一些好的文章,我也打了,最可喜的是,我將文章發表到博客上。有許許多多的“過路人”欣賞了我的博客,在文章下發了許許多多的評論,他適我明確了寫作應改進的地方,又使我增長了不少知識。
       在博客里,我認識了幾位畫家,也有作家,更有我的同齡人。
       隨著網絡的普及,我遇到了來自全國各地的小伙伴,我們互相“踩踩小家”,不同區域的特色都在文章中凸現出來,增進了幾分相識,也結識了不少朋友。他們陽光樂觀的個性,使我感受到了快樂。
       博客由我們一手創造,從文章到相冊,到論壇,到圈子,到……它讓我們感受到網絡的快捷與奇妙。博客讓我提高了寫作水平,開拓了我的知識面,促進了我與同齡人的溝通。有時,我考試退步了,在博客上發表了心情。不一會兒,便有許許多多的網友來跟帖,安慰我,鼓勵我,我感收到了溫暖心中的陰霾也煙消云散了。
       博客像一個交流平臺,讓我們彼此相識,我從博客中找到了樂趣!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.vsassociatesbiz.com:新安县| www.blackeyedtease.com:剑川县| www.crowsphotography.com:栾城县| www.flksk.cn:东辽县| www.cheapcialisnow.net:德州市| www.bunkiecityhall.com:日喀则市| www.spjjs.com:凤翔县| www.dressupchic.com:临夏市| www.xx4y.com:兴义市| www.mississipp.com:沾化县| www.bestjav4you.com:丰顺县| www.jshangfa.com:锦州市| www.auburnoysterbar.com:漾濞| www.z8683.com:高碑店市| www.glass-suppliers.com:鞍山市| www.nc633.com:黔西县| www.shophapi.com:伊金霍洛旗| www.ghyakeli.com:宾阳县| www.mfnnf.com:衡阳县| www.clubefarroupilha.com:外汇| www.982130.com:四平市| www.wphammer.com:崇左市| www.nbajerseysaustralia.com:平泉县| www.kljlw.cn:策勒县| www.gzgwg.com:禄丰县| www.bodorseo.net:宜昌市| www.e2aa.com:庆安县| www.xzwsst.com:马公市| www.howtowriteanad.com:桃园县| www.danwolfforsenate.com:宾川县| www.suntopcar.com:南召县| www.aeul-subs.com:张家港市| www.pixiankong.com:江川县| www.thethirtysix.net:库伦旗| www.q8685.com:札达县| www.365gxlvyou.com:泌阳县| www.thisissohot.com:阿坝| www.fooool.com:常熟市| www.mpafoto.com:崇明县| www.sydney-quilt.com:麦盖提县| www.f5767.com:手游| www.668246.com:平遥县| www.zuyiku.com:汕头市| www.delatan.com:湛江市| www.autapoleasingowe.net:天柱县| www.kone15.com:屏山县| www.parkerpeter.com:资源县| www.autoinsurancebuyersguide.com:陇南市| www.shnanxiang.com:大荔县| www.pikaglass.com:青神县| www.ipcstz-africa.org:韶关市| www.crystaltunisia.com:康保县| www.kneadinbread.com:皮山县| www.checkloansijjxr.com:阳江市| www.wphammer.com:比如县| www.ccequinephotography.com:桃江县| www.npyczc.com:榆社县| www.028tanlou.com:江陵县| www.gay5999.com:清河县| www.tfswbg.com:吴江市| www.cp7892.com:马山县| www.lzhso.com:荣昌县| www.hao-jiazheng.com:渝中区| www.panda-host.net:报价| www.commandotech.com:弥渡县| www.alrashidtravels.com:凤山市| www.asrgame.com:绵阳市| www.cz833.com:荣成市| www.wphammer.com:公主岭市| www.jinlanwanmuye.com:化州市| www.bling2day.com:高邮市| www.jordantrainerprime.com:同江市| www.thejoyryders.com:北京市| www.huangdaobb.com:鄂尔多斯市| www.bigbanganimation.com:尼玛县| www.tirlat.com:五台县| www.liujianshufa.com:富宁县| www.krankgolfasia.com:保靖县| www.smilesincovington.com:新巴尔虎右旗| www.wordsihate.org:株洲市| www.fusion-mania.com:甘肃省| www.tradersofcamden.com:镇赉县| www.fnsbx.cn:文水县| www.fdsqmg.com:巴彦县|