• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 偉大的志愿軍

      偉大的志愿軍

     1. zài
     2. zhàn
     3. de
     4. shí
     5. hòu
     6.  
     7. shì
     8. zuì
     9. kùn
     10. nán
     11. de
     12. shí
     13. hòu
     14.  
     15. zhì
     16. yuàn
     17. 在五次戰役的時候,也是最困難的時候,志愿
     18. jun1
     19. è
     20. zhe
     21. gēn
     22. rén
     23. pīn
     24. le
     25. sān
     26. tiān
     27. sān
     28.  
     29. 軍餓著肚子跟敵人拼了三天三夜!
     30.  
     31.  
     32. tiān
     33.  第一天
     34.  
     35.  
     36. zhī
     37. yuán
     38. jun1
     39. shǒu
     40. chōng
     41. fēng
     42. qiāng
     43.  
     44. zhī
     45. tīng
     46. pēng
     47. pēng
     48. liǎng
     49. shēng
     50.  
     51. rén
     52.  支援軍手拿沖鋒槍,只聽砰砰兩聲,敵人
     53. yīng
     54. shēng
     55. dǎo
     56. xià
     57.  
     58. jiā
     59. jǐn
     60. shǒu
     61. zhèn
     62.  
     63. shì
     64. hái
     65. yǒu
     66. hěn
     67. duō
     68. zhàn
     69. shì
     70. 應聲倒下。大家緊守陣地,可是還有很多戰士
     71. xìng
     72. shēn
     73. wáng
     74. le
     75.  
     76. méng
     77. méng
     78. xiāo
     79. yān
     80. zhōng
     81.  
     82. zhī
     83. tīng
     84. jiàn
     85. shēng
     86. hǎn
     87.  
     88. 不幸身亡了,蒙蒙硝煙中,只聽見一聲大喊:
     89.  
     90. xiǎo
     91. liú
     92.  
     93. kuài
     94. xiān
     95. huí
     96. ba
     97.  
     98. nián
     99. líng
     100. xiǎo
     101.  
     102. shēn
     103. hǎo
     104. “小劉,你快先回去吧,你年齡小,身體不好
     105.  
     106. xiān
     107. huí
     108. xiū
     109. ba
     110.  
     111.  
     112.  
     113. tuán
     114. zhǎng
     115.  
     116. yào
     117. jǐn
     118.  
     119. hái
     120. ,先回去休息吧!”“李團長,我不要緊,還
     121. shì
     122. nín
     123. xiān
     124. huí
     125. ba
     126.  
     127. tuán
     128. méi
     129. yǒu
     130. nín
     131. háng
     132.  
     133.  
     134. xiǎo
     135. liú
     136. hǎn
     137. 是您先回去吧,團里沒有您不行!”小劉大喊
     138.  
     139. jiā
     140. pīn
     141. mìng
     142. de
     143. kāi
     144. huǒ
     145. xīn
     146. zhōng
     147. zhī
     148. yǒu
     149. niàn
     150. tóu
     151. jiù
     152. shì
     153.  
     154. !大家拼命的開火心中只有一個念頭就是:一
     155. dìng
     156. yào
     157. yíng
     158.  
     159. zhì
     160. yuàn
     161. jun1
     162. qián
     163. zhàn
     164. zhe
     165. xiǎo
     166. xiǎo
     167. de
     168. yōu
     169. shì
     170.  
     171. ér
     172. jiǎo
     173. huá
     174. 定要贏!志愿軍目前占著小小的優勢,而狡猾
     175. de
     176. rén
     177. què
     178. zhàn
     179. lǐng
     180. le
     181. yùn
     182. shū
     183. shí
     184. de
     185.  
     186. zhàn
     187. shì
     188. men
     189. shí
     190. fèn
     191. 的敵人卻占領了運輸食物的基地,戰士們十分
     192. è
     193.  
     194. hái
     195. shì
     196. jiān
     197. chí
     198. xià
     199. lái
     200. le
     201.  
     202. 饑餓,可還是堅持下來了!
     203.  
     204.  
     205. èr
     206. tiān
     207.  第二天
     208.  
     209.  
     210. zhàn
     211. shì
     212. men
     213. jīng
     214. bèi
     215. kān
     216.  
     217. jiā
     218. shàng
     219. wǎn
     220. shàng
     221. fáng
     222. shǒu
     223. zhèn
     224.  戰士們已經疲憊不堪,加上晚上防守陣地
     225.  
     226. méi
     227. shuì
     228. hǎo
     229.  
     230. ér
     231. qiě
     232. shí
     233. me
     234. méi
     235. chī
     236.  
     237. yīn
     238. wéi
     239. yǒu
     240. duō
     241. zhàn
     242. shì
     243. ,沒睡好,而且什么也沒吃。因為有許多戰士
     244. lèi
     245. dǎo
     246. le
     247.  
     248. tuán
     249. zhǎng
     250. jǐn
     251. suǒ
     252. méi
     253. tóu
     254. shuō
     255. dào
     256.  
     257.  
     258. èr
     259. tuán
     260. de
     261. gēn
     262. 累倒了,團長緊鎖眉頭說到:“一二團的跟我
     263. lái
     264.  
     265. shèng
     266. xià
     267. de
     268. rén
     269. kàn
     270. shǒu
     271. zhèn
     272. yuán
     273. xiū
     274.  
     275.  
     276. èr
     277. tuán
     278. jǐn
     279. 來,剩下的人看守陣地原地休息!”一二團緊
     280. gēn
     281. zài
     282. hòu
     283. miàn
     284.  
     285. rán
     286. bèi
     287. rén
     288. xiàn
     289. le
     290.  
     291. shǒu
     292. liú
     293. dàn
     294.  
     295. 跟在后面,突然被敵人發現了,一個手榴彈,
     296. huá
     297. chū
     298. tiáo
     299. yōu
     300. měi
     301. de
     302. xiàn
     303.  
     304. zài
     305. zhàn
     306. shì
     307. men
     308. shēn
     309. páng
     310. bào
     311. zhà
     312.  
     313. 滑出一條優美的弧線,在戰士們身旁爆炸!一
     314. piàn
     315. zhàn
     316. shì
     317. dǎo
     318. xià
     319. le
     320.  
     321. tuán
     322. zhǎng
     323. rěn
     324. zhù
     325. lèi
     326. shuǐ
     327. qiāng
     328. měng
     329. 大片戰士倒下了,團長忍住淚水拿起槍猛打幾
     330. xià
     331.  
     332. yòu
     333. piàn
     334. rén
     335. dǎo
     336. xià
     337. le
     338.  
     339. 下,又一大片敵人倒下了。
     340.  
     341.  
     342. sān
     343. tiān
     344.  第三天
     345.  
     346.  
     347. zhè
     348. shì
     349. de
     350. suǒ
     351. yǒu
     352. rén
     353. jīng
     354. méi
     355. yǒu
     356. zài
     357. zhàn
     358. lái
     359. de
     360. le
     361.  這是的所有人已經沒有再站起來的力氣了
     362.  
     363. zuǐ
     364. jiǎo
     365. gàn
     366. liè
     367. de
     368. tuán
     369. zhǎng
     370. yòng
     371. zuì
     372. hòu
     373. de
     374. wèn
     375.  
     376.  
     377. shuí
     378. hái
     379. néng
     380. ,嘴角干裂的團長用最后的力氣問:“誰還能
     381.  
     382.  
     383. suǒ
     384. yǒu
     385. de
     386. zhàn
     387. shì
     388. shēng
     389. shuō
     390.  
     391. néng
     392.  
     393.  
     394. suī
     395. rán
     396. shēng
     397. yīn
     398. hěn
     399. 打?”所有的戰士齊聲說“能!”雖然聲音很
     400. xiǎo
     401. dàn
     402. shì
     403. hěn
     404. yǒu
     405.  
     406.  
     407. zǒu
     408.  
     409.  
     410. tuán
     411. zhǎng
     412. shuō
     413.  
     414. shì
     415. gāng
     416. zǒu
     417. chū
     418. 小但是很有力。“走。”團長說,可是剛走出
     419. yuǎn
     420. biàn
     421. kàn
     422. dào
     423. méng
     424. méng
     425. xiāo
     426. yān
     427. hòu
     428. miàn
     429. duō
     430. dǐng
     431. zhe
     432. gāo
     433. zǒu
     434. 不遠便看到蒙蒙硝煙后面許多婦女頂著打糕走
     435. guò
     436. lái
     437.  
     438. zhàn
     439. shì
     440. men
     441. chī
     442. guò
     443. gāo
     444. hòu
     445. gèng
     446. yǒu
     447. jìn
     448. le
     449.  
     450. chōng
     451. ā
     452.  
     453.  
     454. 過來,戰士們吃過打糕后更有勁了“沖啊!”
     455. tuán
     456. zhǎng
     457. shēng
     458. lìng
     459. xià
     460.  
     461. jiā
     462. zhōng
     463. rén
     464. xiāo
     465. miè
     466. le
     467.  
     468. 團長一聲令下,大家終于把敵人消滅了!
     469.  
     470.  
     471.  
       
      無注音版:偉大的志愿軍
       在五次戰役的時候,也是最困難的時候,志愿軍餓著肚子跟敵人拼了三天三夜!
       第一天
       支援軍手拿沖鋒槍,只聽砰砰兩聲,敵人應聲倒下。大家緊守陣地,可是還有很多戰士不幸身亡了,蒙蒙硝煙中,只聽見一聲大喊:“小劉,你快先回去吧,你年齡小,身體不好,先回去休息吧!”“李團長,我不要緊,還是您先回去吧,團里沒有您不行!”小劉大喊!大家拼命的開火心中只有一個念頭就是:一定要贏!志愿軍目前占著小小的優勢,而狡猾的敵人卻占領了運輸食物的基地,戰士們十分饑餓,可還是堅持下來了!
       第二天
       戰士們已經疲憊不堪,加上晚上防守陣地,沒睡好,而且什么也沒吃。因為有許多戰士累倒了,團長緊鎖眉頭說到:“一二團的跟我來,剩下的人看守陣地原地休息!”一二團緊跟在后面,突然被敵人發現了,一個手榴彈,滑出一條優美的弧線,在戰士們身旁爆炸!一大片戰士倒下了,團長忍住淚水拿起槍猛打幾下,又一大片敵人倒下了。
       第三天
       這是的所有人已經沒有再站起來的力氣了,嘴角干裂的團長用最后的力氣問:“誰還能打?”所有的戰士齊聲說“能!”雖然聲音很小但是很有力。“走。”團長說,可是剛走出不遠便看到蒙蒙硝煙后面許多婦女頂著打糕走過來,戰士們吃過打糕后更有勁了“沖啊!”團長一聲令下,大家終于把敵人消滅了!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.ynrgj.com:姜堰市| www.sonleyglove.com:枞阳县| www.cp3557.com:德令哈市| www.jjmatransportation.com:齐齐哈尔市| www.yalifirini.com:和平县| www.ldc-ci.com:丁青县| www.digitalcartonprinter.com:龙胜| www.dalyanpatiohotel.com:永和县| www.berniewolfsdorf.com:东乌珠穆沁旗| www.wwwhg8682.com:大庆市| www.dannyquattro.com:高陵县| www.mueryoubabing.com:上饶县| www.yctcg.cn:南岸区| www.xinyuezuche.com:甘南县| www.gottumblr.com:泰和县| www.881501.com:郸城县| www.toptuto.com:陆河县| www.344hhgz.com:南城县| www.pressplaycoach.com:赣州市| www.sjssxj.com:庆阳市| www.bulkemailonline.com:临西县| www.zhimeijie.com:德州市| www.phototuredesigns.com:柘城县| www.tykxzz.com:聊城市| www.boomtownbabylon.com:临猗县| www.jsc877.com:玛纳斯县| www.cz-xhw.com:莎车县| www.soundandvisionmex.com:凤山县| www.workwithskeleton.com:淮滨县| www.sz-jhdz.com:麦盖提县| www.yumaii.com:兰西县| www.trackallpackages.net:白银市| www.cp5517.com:江西省| www.sunmesjournals.com:大田县| www.lakehousemitchell.com:麟游县| www.xjydylny.com:维西| www.prolongwin-handbagfactory.com:根河市| www.materialhandler.net:克山县| www.yzc833.com:财经| www.pj88851.com:大宁县| www.topgunshops.com:鸡泽县| www.carrentalhurghada.com:阿瓦提县| www.mcmhonmono.com:长子县| www.starolympus.com:扎赉特旗| www.wwwswjlll.com:呼图壁县| www.m6885.com:永嘉县| www.982320.com:屏边| www.yumingxiqing.com:普定县| www.htjfbjlaw.com:隆回县| www.wangshangyouxi.com:星座| www.ypymw.cn:柏乡县| www.ztxx.com.cn:南溪县| www.youetme.com:东辽县| www.tearway.com:阳江市| www.informasijakarta.com:张掖市| www.palliaclubekm.com:广西| www.zone416.com:水富县| www.new-taxi.com:林口县| www.huidenhd.com:保德县| www.toreadmoto.com:灌南县| www.earncurve.com:兖州市| www.quizonerp.com:章丘市| www.telepoisson.com:明水县| www.lishanan.com:彭阳县| www.midtownmt.com:瑞丽市| www.stmgqhw.com:江陵县| www.rcybgg.com:游戏| www.chengyuzs.com:正阳县| www.aircompressorhose.org:江孜县| www.hangangcamp.com:克山县| www.faisltd.com:岳阳市| www.sangox.com:彰化市| www.checkisautobody.com:盐城市| www.hithazaramovie.com:绿春县| www.wzxj888.com:东乌珠穆沁旗| www.apjiahaisw.com:前郭尔| www.mermecinc.com:丽水市| www.wh-leadlaser.com:聊城市| www.bolemaimai.com:江津市| www.caa-w.com:彭州市| www.f8r8.com:龙州县| www.uearbitrage.com:顺昌县| www.ixiaoo.com:子洲县| www.bobrussellequip.com:南溪县|