• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 讀《虹貓藍兔七俠傳》有感

      讀《虹貓藍兔七俠傳》有感

     1. xiǎng
     2.  
     3. kěn
     4. dìng
     5. yǒu
     6. hěn
     7. duō
     8. tóng
     9. xué
     10. huān
     11.  
     12. hóng
     13. māo
     14. lán
     15. xiá
     16. chuán
     17. 我想,肯定有很多同學喜歡《虹貓藍兔七俠傳
     18.  
     19. ba
     20. wài
     21. shuō
     22. shì
     23. chāo
     24.  
     25. hóng
     26. māo
     27. lán
     28.  
     29. 》吧我也不例外我可以說是超級“虹貓藍兔”
     30.  
     31. jǐn
     32. kàn
     33. dòng
     34. huà
     35. piàn
     36.  
     37. hóng
     38. māo
     39. lán
     40. xiá
     41. chuán
     42.  
     43.  
     44. zuì
     45. 迷。我不僅看動畫片《虹貓藍兔七俠傳》,最
     46. hòu
     47. hái
     48.  
     49. hóng
     50. māo
     51. lán
     52. xiá
     53. chuán
     54.  
     55. tào
     56. shū
     57. quán
     58. kàn
     59. wán
     60. le
     61.  
     62. 后還把《虹貓藍兔七俠傳》一套書全看完了。
     63.  
     64.  
     65. zhè
     66. běn
     67. shū
     68. xiě
     69. le
     70. hóng
     71. māo
     72.  
     73.  
     74. jiàn
     75. zhī
     76. shǒu
     77. zhǎng
     78. hóng
     79. jiàn
     80. de
     81. chuán
     82.  這本書寫了虹貓??七劍之首長虹劍的傳
     83. rén
     84.  
     85. zhì
     86. duō
     87. móu
     88.  
     89. jiān
     90. qiáng
     91. yǒng
     92. gǎn
     93. běn
     94. lǐng
     95.  
     96. wéi
     97. le
     98. bài
     99. 人,他足智多謀,堅強勇敢本領大,為了打敗
     100. hēi
     101. xīn
     102.  
     103. xià
     104. shān
     105. xún
     106. zhǎo
     107. liù
     108. jiàn
     109. chuán
     110. rén
     111.  
     112. jīng
     113. qiān
     114. 黑心虎,他下山尋找其他六劍傳人。他歷經千
     115. xīn
     116. wàn
     117. zhōng
     118. zhǎo
     119. dào
     120. le
     121.  
     122. bīng
     123. jiàn
     124. de
     125. chuán
     126. rén
     127.  
     128.  
     129. lán
     130.  
     131. 辛萬苦終于找到了:冰魄劍的傳人??藍兔,
     132. shì
     133. chán
     134. gōng
     135. de
     136. gōng
     137. zhǔ
     138.  
     139. hóng
     140. māo
     141. bìng
     142. jiān
     143. zuò
     144. zhàn
     145. chū
     146. shēng
     147. 她是玉蟾宮的公主,她與虹貓并肩作戰出生入
     148.  
     149. shā
     150.  
     151.  
     152. yún
     153. jiàn
     154. de
     155. chuán
     156. rén
     157.  
     158. zhòng
     159. zhòng
     160. kùn
     161. nán
     162. 死;莎麗??紫云劍的傳人,她克服重重困難
     163. zuì
     164. zhōng
     165. liàn
     166. chéng
     167. le
     168. zuǒ
     169. shǒu
     170. jiàn
     171.  
     172. zài
     173. liù
     174. nèi
     175. zhǎo
     176. dào
     177. le
     178. huā
     179. 最終練成了左手劍法;在六奇閣內找到了雨花
     180. jiàn
     181. zhǔ
     182.  
     183.  
     184. dòu
     185. dòu
     186.  
     187. zài
     188. bēn
     189. léi
     190. shān
     191. zhuāng
     192. zhǎo
     193. dào
     194. le
     195. jiàn
     196.  
     197.  
     198. 劍主??逗逗;在奔雷山莊找到了第五劍??
     199. bēn
     200.  
     201. bìng
     202. qiě
     203. rèn
     204. shí
     205. le
     206. qīng
     207. guāng
     208. jiàn
     209.  
     210.  
     211. tiào
     212. tiào
     213.  
     214. yòu
     215. zài
     216. shí
     217. 大奔;并且認識了青光劍??跳跳;又在十里
     218. huà
     219. láng
     220. zhǎo
     221. dào
     222. le
     223. xuán
     224. fēng
     225. jiàn
     226.  
     227.  
     228.  
     229. men
     230. xiàng
     231. bāng
     232. zhù
     233. zuò
     234. 畫廊找到了旋風劍??達達。他們互相幫助做
     235. le
     236. hěn
     237. duō
     238. hǎo
     239. shì
     240.  
     241. zuì
     242. hòu
     243. jiàn
     244. bài
     245. le
     246. hēi
     247. xīn
     248.  
     249. 了很多好事。最后七劍合璧打敗了黑心虎。
     250.  
     251.  
     252. kàn
     253. wán
     254. zhè
     255. tào
     256. shū
     257. zhī
     258. dào
     259. le
     260. tuán
     261. jié
     262. zuò
     263. jiù
     264. néng
     265. gàn
     266. chéng
     267.  看完這套書我知道了團結合作就能干成大
     268. shì
     269. de
     270. dào
     271.  
     272. xiǎng
     273. le
     274. liǎng
     275. huà
     276.  
     277.  
     278. xiōng
     279. tóng
     280. xīn
     281.  
     282. 事的道理。我想起了兩句話:“兄弟同心,其
     283. duàn
     284. jīn
     285.  
     286.  
     287.  
     288. hǎo
     289. hàn
     290. sān
     291. bāng
     292.  
     293.  
     294. kàn
     295. wán
     296. le
     297. shū
     298. 力斷金。”“一個好漢三個幫。”看完了書我
     299. bié
     300. pèi
     301. hóng
     302. māo
     303.  
     304. jiào
     305. bié
     306. yǒng
     307. gǎn
     308.  
     309. bié
     310. cōng
     311. míng
     312. 特別佩服虹貓,我覺得他特別勇敢,特別聰明
     313.  
     314. yǒu
     315. le
     316. jiā
     317. zǒng
     318. néng
     319. zài
     320. jué
     321. chù
     322. féng
     323. shēng
     324.  
     325. ér
     326. qiě
     327. yǒng
     328. ,有了他大家總能在絕處逢生,而且他那永不
     329. něi
     330. de
     331. jīng
     332. shén
     333. shēn
     334. shēn
     335. gǎn
     336. dòng
     337. le
     338.  
     339. duō
     340. me
     341. wàng
     342. 氣餒的精神深深感動了我。我多么希望自己也
     343. néng
     344. xiàng
     345. hóng
     346. māo
     347. yàng
     348. yǒu
     349. mǎn
     350. shēn
     351. de
     352. běn
     353. lǐng
     354. bāng
     355. zhù
     356. bié
     357. rén
     358.  
     359. 能像虹貓一樣有滿身的本領去幫助別人。
     360.  
     361.  
     362. jué
     363. dìng
     364. cóng
     365. xiàn
     366. zài
     367. kāi
     368. shǐ
     369. xué
     370. zhī
     371. shí
     372.  
     373. xué
     374. hǎo
     375. běn
     376.  我決定從現在開始努力學習知識,學好本
     377. lǐng
     378.  
     379. jiāng
     380. lái
     381. zuò
     382. néng
     383. bāng
     384. zhù
     385. rén
     386. de
     387. rén
     388.  
     389. 領,將來也做一個能幫助他人的人。
     390.  
     391.  
     392.  
       
      無注音版:讀《虹貓藍兔七俠傳》有感
       我想,肯定有很多同學喜歡《虹貓藍兔七俠傳》吧我也不例外我可以說是超級“虹貓藍兔”迷。我不僅看動畫片《虹貓藍兔七俠傳》,最后還把《虹貓藍兔七俠傳》一套書全看完了。
       這本書寫了虹貓??七劍之首長虹劍的傳人,他足智多謀,堅強勇敢本領大,為了打敗黑心虎,他下山尋找其他六劍傳人。他歷經千辛萬苦終于找到了:冰魄劍的傳人??藍兔,她是玉蟾宮的公主,她與虹貓并肩作戰出生入死;莎麗??紫云劍的傳人,她克服重重困難最終練成了左手劍法;在六奇閣內找到了雨花劍主??逗逗;在奔雷山莊找到了第五劍??大奔;并且認識了青光劍??跳跳;又在十里畫廊找到了旋風劍??達達。他們互相幫助做了很多好事。最后七劍合璧打敗了黑心虎。
       看完這套書我知道了團結合作就能干成大事的道理。我想起了兩句話:“兄弟同心,其力斷金。”“一個好漢三個幫。”看完了書我特別佩服虹貓,我覺得他特別勇敢,特別聰明,有了他大家總能在絕處逢生,而且他那永不氣餒的精神深深感動了我。我多么希望自己也能像虹貓一樣有滿身的本領去幫助別人。
       我決定從現在開始努力學習知識,學好本領,將來也做一個能幫助他人的人。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.youjiataoci.com:遵义县| www.gamelip.com:思茅市| www.srmcinc.org:辽宁省| www.cn-reiz.com:紫阳县| www.cp3557.com:九江县| www.ou-guo.com:泰安市| www.m2667.com:龙井市| www.summonerscentral.com:龙游县| www.joannaselby.com:沙雅县| www.commandotech.com:宜川县| www.ysliangcheng.com:邵阳县| www.spreadlovenotoil.com:伊金霍洛旗| www.blainebandboosters.org:佛学| www.hg84789.com:葵青区| www.hornyhomepages.com:额济纳旗| www.findnewyorkclubs.com:神农架林区| www.frommybedtoyours.com:顺平县| www.zhiminjia.com:溧水县| www.ganzaojijs.com:广昌县| www.juao56.com:灯塔市| www.motoclubprimeur.org:黄石市| www.py556.com:韶关市| www.a3gteam.com:将乐县| www.calentopia.com:呼和浩特市| www.wh-tattoo.com:台东市| www.ilovelingerie.net:长武县| www.oklahomatrivia.com:云龙县| www.sdwlcc.com:龙井市| www.hkszw.cn:江油市| www.xiangyanwz.com:高台县| www.ohranabg.com:衡水市| www.inspirediversity.com:长沙县| www.notokfittings.com:綦江县| www.gq992.com:德江县| www.lunarpaegs.com:乌苏市| www.ereglielitogrencievi.com:远安县| www.shank-tank.net:新津县| www.quenetic.com:荆州市| www.fcgoo.com:孙吴县| www.cp5527.com:称多县| www.plastic-cn.com:马关县| www.gythe.cn:莒南县| www.zhouluopiaoliu.com:封开县| www.gun2424.com:临澧县| www.yadu111.com:张家港市| www.yomuca.com:巴林右旗| www.hjhyw.cn:得荣县| www.axshiye.com:全椒县| www.bostonwhale.com:永登县| www.xjzsxx.com:商水县| www.adjian.com:涞源县| www.lidadz.com:英山县| www.agusrahmat.com:中江县| www.tecnoconfundido.org:南涧| www.carahedgepeth.com:宝应县| www.acehobbyaustralia.com:饶平县| www.apofraxeis-athina.com:灵寿县| www.77neo.com:扎鲁特旗| www.taian720.com:阿拉善右旗| www.ate77.com:仙居县| www.adipexdietpillblog.com:岑溪市| www.thehopedesign.com:江达县| www.anoscampagnes.com:临澧县| www.libertytechs.com:屏南县| www.laikaha.com:彭水| www.fastdiethub.com:绥德县| www.sjzhshq.com:上高县| www.982610.com:沾益县| www.wdzx88.com:上饶县| www.theslec.com:思南县| www.hdbondagesex.com:钦州市| www.supplementstestosterone.com:沭阳县| www.shdlls.com:嵩明县| www.rrrsz.com:涞源县| www.auburnoysterbar.com:江西省| www.dongda-wood.com:汉阴县| www.mmn2015.org:达日县| www.mocle360.com:旬阳县| www.trade-perfect.com:沾化县| www.shophapi.com:东明县| www.rdealerv.com:白城市| www.szhsmh.com:乐东| www.baliemvalley.com:十堰市| www.jln9.com:巴林左旗|