• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 讀《叮當的魔法??時間寶藏》有感

      讀《叮當的魔法??時間寶藏》有感

     1. jīn
     2. tiān
     3. kàn
     4. wán
     5. le
     6. běn
     7. shū
     8.  
     9. de
     10. míng
     11. jiào
     12.  
     13. dīng
     14. dāng
     15. de
     16. 今天我看完了一本書,它的名字叫《叮當的魔
     17.  
     18.  
     19. shí
     20. jiān
     21. bǎo
     22. cáng
     23.  
     24.  
     25. zhè
     26. běn
     27. shū
     28. gào
     29. le
     30. shí
     31. jiān
     32. yǒu
     33. duō
     34. 法??時間寶藏》,這本書告訴了我時間有多
     35. zhòng
     36. yào
     37.  
     38. 重要。
     39.  
     40.  
     41. shí
     42. jiān
     43. de
     44. tiáo
     45. jiù
     46. shì
     47. shí
     48. jiān
     49. zuì
     50. zhēn
     51. guì
     52.  
     53. shì
     54. jiè
     55.  時間的法則第一條就是時間最珍貴。世界
     56. shàng
     57. zuì
     58. zhēn
     59. guì
     60. de
     61. dōng
     62. shì
     63. huáng
     64. jīn
     65.  
     66. shì
     67. zuàn
     68. shí
     69.  
     70. shì
     71. shí
     72. 上最珍貴的東西不是黃金,也不是鉆石,是時
     73. jiān
     74.  
     75. èr
     76. tiáo
     77. shì
     78. jīn
     79. tiān
     80. zuì
     81. zhòng
     82. yào
     83.  
     84. yào
     85. ràng
     86. zhè
     87. tiān
     88. biàn
     89. 間。第二條是今天最重要。不要讓這一天變得
     90. shì
     91. chéng
     92.  
     93. zhè
     94. yàng
     95. měi
     96. tiān
     97. cái
     98. huì
     99. guò
     100. jìn
     101. néng
     102. de
     103. gèng
     104. tián
     105.  
     106. 一事無成,這樣每天才會過得盡可能的更甜。
     107. sān
     108. tiáo
     109. shì
     110. zhì
     111. zuò
     112. zhāng
     113. shí
     114. jiān
     115. biǎo
     116.  
     117. jiāng
     118. shí
     119. jiān
     120. yǒu
     121. huá
     122. 第三條是制作一張時間表。它將時間有計劃地
     123. zhī
     124. lái
     125.  
     126. ràng
     127. měi
     128. tiān
     129. dōu
     130. yǒu
     131. de
     132. de
     133.  
     134. zhāng
     135. shí
     136. 組織起來,讓每一天都有自己的目的,一張時
     137. jiān
     138. biǎo
     139. miǎn
     140.  
     141. xiā
     142. máng
     143.  
     144.  
     145. lái
     146.  
     147. huā
     148. chū
     149. de
     150. 間表可以避免“瞎忙”,如此一來,花出去的
     151. shí
     152. jiān
     153. jiù
     154. jiàn
     155. le
     156. chéng
     157. xiào
     158.  
     159. zhī
     160. shì
     161.  
     162. yǒu
     163. le
     164. shí
     165. jiān
     166. biǎo
     167. hái
     168. yào
     169. zhēn
     170. zhèng
     171. 時間就見了成效。只是,有了時間表還要真正
     172. zhí
     173. háng
     174. ò
     175.  
     176. tiáo
     177. shì
     178. zhuān
     179. xīn
     180. zhì
     181. zhì
     182.  
     183. kǎo
     184. chǎng
     185. shàng
     186. de
     187. quán
     188. shén
     189. 執行哦。第四條是專心致志。把考場上的全神
     190. guàn
     191. zhù
     192. yùn
     193. yòng
     194. dào
     195. píng
     196. shí
     197.  
     198. jiù
     199. néng
     200. xiǎo
     201. shí
     202. biàn
     203. chéng
     204. liǎng
     205. xiǎo
     206. shí
     207. shèn
     208. 貫注運用到平時,就能把一小時變成兩小時甚
     209. zhì
     210. gèng
     211. duō
     212.  
     213. tiáo
     214. shì
     215. jǐng
     216. rán
     217. yǒu
     218.  
     219. yào
     220. de
     221. dōng
     222. 至更多。第五條是井然有序。要把自己的東西
     223. yǒu
     224. guī
     225. de
     226. bǎi
     227. fàng
     228.  
     229. zhè
     230. yàng
     231. huì
     232. shěng
     233. què
     234. hěn
     235. duō
     236. shí
     237. jiān
     238.  
     239. liù
     240. tiáo
     241. 有規律的擺放,這樣會省卻很多時間。第六條
     242. shì
     243. shǒu
     244. shí
     245.  
     246. shǒu
     247. shí
     248. shì
     249. zhǒng
     250. měi
     251.  
     252. shǒu
     253. shí
     254. shì
     255. duì
     256. rén
     257. 是守時。守時是一種美德,不守時也是對他人
     258. shí
     259. jiān
     260. de
     261. zūn
     262. zhòng
     263.  
     264. suǒ
     265. yào
     266. zài
     267. de
     268. xīn
     269. shàng
     270. 時間的不尊重,所以要在自己的心里刻上一個
     271.  
     272. zǎo
     273.  
     274.  
     275. tiáo
     276. shì
     277. fèn
     278. miǎo
     279. zhēng
     280.  
     281. bèi
     282. chēng
     283. wéi
     284.  
     285. shuǐ
     286. guài
     287. “早”字。第七條是分秒必爭。被稱為“水怪
     288.  
     289. de
     290. měi
     291. guó
     292. yóu
     293. yǒng
     294. míng
     295. jiāng
     296. zài
     297. dié
     298. yǒng
     299. sài
     300. zhōng
     301.       
     302. miǎo
     303. de
     304. yōu
     305. shì
     306. zhàn
     307. ”的美國游泳名將在蝶泳比賽中以01秒的優勢戰
     308. shèng
     309. le
     310. duì
     311. shǒu
     312.  
     313. zài
     314. zhè
     315. duǎn
     316. duǎn
     317. de
     318. shùn
     319. jiān
     320. jué
     321. dìng
     322. le
     323. jīn
     324. pái
     325. de
     326. guī
     327. 勝了對手,在這短短的一瞬間決定了金牌的歸
     328. shǔ
     329.  
     330. fèn
     331. miǎo
     332. zhēng
     333.  
     334. huì
     335. ràng
     336. chéng
     337. wéi
     338. gāo
     339. xiào
     340. de
     341. rén
     342.  
     343. 屬。分秒必爭,會讓我成為一個高效率的人。
     344. tiáo
     345. shì
     346. yào
     347. wéi
     348. xiǎo
     349. shì
     350. làng
     351. fèi
     352. shí
     353. jiān
     354.  
     355. shí
     356. jiān
     357. jiù
     358. xiàng
     359. 第八條是不要為小事浪費時間。時間就像一個
     360. wǎng
     361.  
     362. xiǎo
     363. de
     364. wǎng
     365. yǎn
     366. xiǎo
     367.  
     368. de
     369. wǎng
     370. yǎn
     371.  
     372. zài
     373. 漁網,捕小魚的網眼小,捕大魚的網眼大,在
     374. bān
     375. rén
     376. yǎn
     377. zhōng
     378.  
     379. xiǎo
     380. de
     381. wǎng
     382. hěn
     383. róng
     384. dào
     385.  
     386. 一般人眼中,捕小魚的網很容易捕到大魚,如
     387. guǒ
     388. zài
     389. méi
     390. lāo
     391. shàng
     392. zhī
     393. qián
     394.  
     395. wǎng
     396. jiù
     397. bèi
     398. xiǎo
     399. xiǎo
     400. xiā
     401. zhàn
     402. mǎn
     403. 果你在沒撈上大魚之前,網就被小魚小蝦占滿
     404. le
     405.  
     406. hái
     407. yǒu
     408. de
     409. róng
     410. shēn
     411. zhī
     412. ya
     413.  
     414. guǒ
     415. yòng
     416. 了,那哪還有大魚的容身之地呀,如果用捕大
     417. de
     418. wǎng
     419. lāo
     420.  
     421. lāo
     422. shàng
     423. lái
     424. de
     425. dìng
     426. shì
     427.  
     428. guǒ
     429. 魚的網去撈,那撈上來的一定是大魚,如果你
     430. xiǎng
     431. lāo
     432. de
     433. huà
     434.  
     435. jiù
     436. ràng
     437. xiǎo
     438. xiǎo
     439. xiā
     440. chéng
     441. wéi
     442. lòu
     443. wǎng
     444. zhī
     445. ba
     446. 想撈大魚的話,就讓小魚小蝦成為漏網之魚吧
     447.  
     448.  
     449.  
     450. rèn
     451. zhēn
     452. jiě
     453. zhè
     454. tiáo
     455. shí
     456. jiān
     457.  
     458. dǒng
     459. le
     460. zài
     461.  我認真理解這八條時間法則,我懂得了在
     462. men
     463. shēng
     464. huó
     465. zhōng
     466.  
     467. shí
     468. jiān
     469.  
     470. shì
     471. zuì
     472. bǎo
     473. guì
     474. de
     475. yuán
     476.  
     477. 我們生活中,時間第一,它是最寶貴的資源,
     478. tóng
     479. shí
     480.  
     481. zuì
     482. róng
     483. bèi
     484. làng
     485. fèi
     486.  
     487. zhēn
     488. shí
     489. jiān
     490.  
     491. hái
     492. yào
     493. huì
     494. 同時,它也最容易被浪費。珍惜時間,還要會
     495. yǒu
     496. xiào
     497. yòng
     498. shí
     499. jiān
     500.  
     501. yào
     502. ràng
     503. měi
     504. fèn
     505. měi
     506. miǎo
     507. dōu
     508. huā
     509. 合理有效地利用時間,要讓每一分每一秒都花
     510. yǒu
     511. jià
     512. zhí
     513.  
     514. jīn
     515. hòu
     516. dìng
     517. zuò
     518. zhēn
     519. shí
     520. jiān
     521. de
     522. hǎo
     523. hái
     524. 得有價值,今后我一定做一個珍惜時間的好孩
     525.  
     526. 子。
     527.  
     528.  
     529.  
       
      無注音版:讀《叮當的魔法??時間寶藏》有感
       今天我看完了一本書,它的名字叫《叮當的魔法??時間寶藏》,這本書告訴了我時間有多重要。
       時間的法則第一條就是時間最珍貴。世界上最珍貴的東西不是黃金,也不是鉆石,是時間。第二條是今天最重要。不要讓這一天變得一事無成,這樣每天才會過得盡可能的更甜。第三條是制作一張時間表。它將時間有計劃地組織起來,讓每一天都有自己的目的,一張時間表可以避免“瞎忙”,如此一來,花出去的時間就見了成效。只是,有了時間表還要真正執行哦。第四條是專心致志。把考場上的全神貫注運用到平時,就能把一小時變成兩小時甚至更多。第五條是井然有序。要把自己的東西有規律的擺放,這樣會省卻很多時間。第六條是守時。守時是一種美德,不守時也是對他人時間的不尊重,所以要在自己的心里刻上一個“早”字。第七條是分秒必爭。被稱為“水怪”的美國游泳名將在蝶泳比賽中以01秒的優勢戰勝了對手,在這短短的一瞬間決定了金牌的歸屬。分秒必爭,會讓我成為一個高效率的人。第八條是不要為小事浪費時間。時間就像一個漁網,捕小魚的網眼小,捕大魚的網眼大,在一般人眼中,捕小魚的網很容易捕到大魚,如果你在沒撈上大魚之前,網就被小魚小蝦占滿了,那哪還有大魚的容身之地呀,如果用捕大魚的網去撈,那撈上來的一定是大魚,如果你想撈大魚的話,就讓小魚小蝦成為漏網之魚吧。
       我認真理解這八條時間法則,我懂得了在我們生活中,時間第一,它是最寶貴的資源,同時,它也最容易被浪費。珍惜時間,還要會合理有效地利用時間,要讓每一分每一秒都花得有價值,今后我一定做一個珍惜時間的好孩子。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.thinkhandbag.com:安国市| www.yinxiu669.com:嘉义县| www.yungtsai.com:保亭| www.hollyflicks.com:栾城县| www.hg74678.com:中超| www.mermecinc.com:元氏县| www.appletwig.com:马边| www.fusheng1bet.com:洛宁县| www.cdzhyz.com:旬阳县| www.wwwzhenren.com:上虞市| www.tribpeel.com:织金县| www.mingyunjiaoxiangqu.com:桦川县| www.zgfysy.com:五华县| www.conceptflame.com:华坪县| www.gamelip.com:横山县| www.relishculinaryschool.com:黄浦区| www.15590742199.com:安龙县| www.usedpresses.org:哈密市| www.magnetiseur-toulon.com:泸州市| www.thejoyryders.com:思茅市| www.wingflytravel.com:乐昌市| www.photolockr.com:德兴市| www.petespencilart.com:双鸭山市| www.zybrickmachine.com:庆阳市| www.clubefarroupilha.com:通渭县| www.bbtwl.com:金湖县| www.pulaumandeh.com:宁夏| www.wed-direct.com:江源县| www.5i3b.com:北海市| www.m7y3.com:铁岭县| www.dsl-miami.com:喀什市| www.hougangopenmri.com:宜昌市| www.abgxx.com:全州县| www.fisting-tube.com:交城县| www.xianguoss.com:宝丰县| www.apofraxeis-athina.com:调兵山市| www.misterkiru.com:定远县| www.skywzpt.com:西丰县| www.brianpuspos.com:新泰市| www.chinaheliang.com:融水| www.jiahaoco.com:八宿县| www.118coffee.com:浠水县| www.xianghongdian.com:潜江市| www.blissfuljapan.com:靖宇县| www.boutiquenergizhotel.com:阿城市| www.bfgw.org:达州市| www.373jy.com:凤台县| www.linmaomiaomu.com:灵寿县| www.shanghailondoncab.com:吴忠市| www.lynnekeane.com:滨海县| www.multihullsbyus.com:云南省| www.taipeisailing.org:依兰县| www.fedormatsko.com:南丹县| www.zhengdayy.com:桑日县| www.amerous.com:乌拉特前旗| www.taikunco.com:嘉善县| www.hhlbw.cn:玉环县| www.zsfulinmen.com:遂溪县| www.bbtwl.com:湛江市| www.pornofilmid.net:内乡县| www.youhumitwesingit.com:咸阳市| www.guolianmc.com:和田县| www.shenqi5150.com:九龙城区| www.cncddc.com:乡宁县| www.code1220.com:英吉沙县| www.clutchsdelpotosi.com:宁河县| www.shopzall.com:灵山县| www.hzmdprint.com:虎林市| www.wonderfuldealspot.com:陈巴尔虎旗| www.chuangjiake.com:渭源县| www.jy-zaoxing.com:绥中县| www.spjjs.com:麻栗坡县| www.elalumbramiento.org:建德市| www.gillysnow.com:广水市| www.zyjymy.com:凤冈县| www.illusionsandreality.com:瓦房店市| www.tonivlee.com:台前县| www.parcfrankston.com:甘德县| www.celineverlant.com:广宗县| www.yongchangtv.com:新巴尔虎右旗| www.perfectskinserum.org:乐昌市| www.fhmkq.cn:漠河县| www.hairbook.org:宿松县| www.218101.com:秦皇岛市|