• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 童年趣事

      童年趣事

     1. tóng
     2. nián
     3. shì
     4. 童年趣事
     5.  
     6.  
     7. shì
     8. nián
     9. bān
     10. qíng
     11.  世紀五年級四班司雨晴
     12.  
     13.  
     14. tóng
     15. nián
     16. xiàng
     17. tiáo
     18. chuán
     19.  
     20. zhuāng
     21. mǎn
     22. le
     23. táng
     24. guǒ
     25.  
     26. zhuāng
     27. mǎn
     28. le
     29. wán
     30.  童年像一條船,裝滿了糖果、裝滿了玩具
     31.  
     32. zhuāng
     33. mǎn
     34. le
     35. huān
     36.  
     37. 。也裝滿了歡樂。
     38.  
     39.  
     40. yǒu
     41. jiàn
     42. shì
     43. shēng
     44. zài
     45. suì
     46. nián
     47.  
     48. jiā
     49. yǒu
     50.  有一件趣事發生在我五歲那年,家里有一
     51. pén
     52. huā
     53.  
     54.  
     55. dié
     56. huā
     57.  
     58. dié
     59. huā
     60. hěn
     61. piāo
     62. liàng
     63.  
     64. cǎi
     65. de
     66. huā
     67. bàn
     68. 盆花??蝴蝶花。蝴蝶花很漂亮,五彩的花瓣
     69. yuǎn
     70. kàn
     71. jiù
     72. xiàng
     73. zhī
     74. zhī
     75. zhēn
     76. de
     77. dié
     78.  
     79. cháng
     80. cháng
     81. zhàn
     82. zài
     83. xiǎo
     84. bǎn
     85. dèng
     86. 遠看就像一只只真的蝴蝶。我常常站在小板凳
     87. shàng
     88.  
     89. jiǔ
     90. jiǔ
     91. de
     92. kàn
     93. zhe
     94.  
     95. shì
     96. jiàn
     97. jiàn
     98. xiàn
     99. zhè
     100. huā
     101. yǒu
     102. diǎn
     103. 上,久久的看著它,可是漸漸地發現這花有點
     104. měi
     105. zhōng
     106.  
     107. méi
     108. yǒu
     109. xiāng
     110. wèi
     111.  
     112. wéi
     113. gǎn
     114. dào
     115. hěn
     116. wǎn
     117.  
     118. 美中不足:沒有香味。為此我感到很惋惜。如
     119. guǒ
     120. ràng
     121. de
     122. huā
     123. yǒu
     124. ér
     125. lái
     126. de
     127. xiāng
     128. wèi
     129.  
     130. gāi
     131. 果讓我的花也有一股股撲鼻而來的香味,那該
     132. duō
     133. hǎo
     134. ā
     135.  
     136. ǒu
     137. rán
     138. jiān
     139. kàn
     140. jiàn
     141. le
     142. shū
     143. zhuāng
     144. tái
     145. shàng
     146. de
     147. píng
     148. 多好啊,偶然間我看見了媽媽梳妝臺上的幾瓶
     149. xiāng
     150. shuǐ
     151.  
     152. piān
     153. yòu
     154. le
     155. zhǔ
     156.  
     157. 香水,立刻偏右了主意。
     158.  
     159.  
     160. tiān
     161.  
     162. chèn
     163. dōu
     164. zài
     165. jiā
     166. de
     167. shí
     168. hòu
     169.  
     170. lái
     171.  一天,趁爸爸媽媽都不在家的時候,我來
     172. dào
     173. shū
     174. zhuāng
     175. tái
     176. qián
     177.  
     178. cóng
     179. sān
     180. píng
     181. xiāng
     182. shuǐ
     183. xuǎn
     184. chū
     185. píng
     186. zuì
     187. hǎo
     188. 到媽媽梳妝臺前,從三瓶香水里選出一瓶最好
     189. wén
     190. de
     191.  
     192. rán
     193. hòu
     194. bàn
     195. le
     196.  
     197. lái
     198. dào
     199. huā
     200. gēn
     201. qián
     202.  
     203. shǐ
     204. jìn
     205. 聞的,然后辦了一把椅子,來到花跟前,使勁
     206. nǐng
     207. kāi
     208. píng
     209. gài
     210.  
     211. gǎn
     212. jǐn
     213. zài
     214. huā
     215. bàn
     216. shàng
     217. le
     218. diǎn
     219.  
     220. yòu
     221. zài
     222. gēn
     223. 地擰開瓶蓋,趕緊在花瓣上撒了一點,又在根
     224. shàng
     225. dào
     226. le
     227. xiē
     228.  
     229. xiǎng
     230. ràng
     231. xiāng
     232. wèi
     233. cóng
     234. huā
     235. zhī
     236. zhí
     237. dào
     238. huā
     239. ruǐ
     240.  
     241. 上到了一些,想讓香味從花枝一直灑到花蕊。
     242. huì
     243. ér
     244. mǎn
     245. dōu
     246. shì
     247. xiāng
     248. wèi
     249.  
     250. kàn
     251. chà
     252. duō
     253. le
     254.  
     255. cái
     256. tíng
     257. 一會兒滿屋子都是香味,我看差不多了,才停
     258. shǒu
     259.  
     260. 手。
     261.  
     262.  
     263. xià
     264.  
     265. huí
     266. jiā
     267. le
     268.  
     269. wén
     270. dào
     271. mǎn
     272. dōu
     273. shì
     274. xiāng
     275. wèi
     276.  下午,媽媽回家了,聞到滿屋子都是香味
     277. jiù
     278. wèn
     279.  
     280. shì
     281. de
     282.  
     283. chuàng
     284. zào
     285.  
     286. yuán
     287. yuán
     288. běn
     289. běn
     290. 就問我,于是我把自己的“創造”原原本本地
     291. shuō
     292. le
     293. biàn
     294.  
     295. tīng
     296. le
     297. xiào
     298. shuō
     299.  
     300.  
     301. zhè
     302. 說了一遍。媽媽聽了哭笑不得地說:“你這個
     303. wéi
     304. shì
     305. de
     306. xiǎo
     307. bèn
     308. dàn
     309.  
     310. zhè
     311. yàng
     312. zuò
     313. huì
     314. huā
     315. nòng
     316. de
     317.  
     318. 自以為是的小笨蛋,你這樣做會把花弄死的。
     319.  
     320. chū
     321. duì
     322. de
     323. huà
     324. bàn
     325. xìn
     326. bàn
     327.  
     328. dàn
     329. èr
     330. tiān
     331. zǎo
     332. chén
     333. ”起初我對媽媽的話半信半疑,但第二天早晨
     334.  
     335. dié
     336. huā
     337. huā
     338. bàn
     339. kāi
     340. shǐ
     341. huáng
     342. le
     343.  
     344. guò
     345. le
     346. tiān
     347.  
     348. huā
     349. ,蝴蝶花花瓣開始發枯發黃了,過了幾天,花
     350. zhēn
     351. de
     352. dōu
     353. xiè
     354. le
     355.  
     356. shāng
     357. xīn
     358. le
     359. hǎo
     360. duō
     361. tiān
     362.  
     363. dào
     364. xiàn
     365. zài
     366.  
     367. 真的都謝了,我傷心了好多天,到現在,媽媽
     368. hái
     369. yòng
     370. zhè
     371. jiàn
     372. shì
     373. gào
     374. jiè
     375. zuò
     376. shì
     377. néng
     378. huà
     379. shé
     380. tiān
     381. ne
     382.  
     383. 還用這件事告誡我做事不能畫蛇添足呢!
     384.  
     385.  
     386. tóng
     387. nián
     388. de
     389. shì
     390. tài
     391. duō
     392. le
     393.  
     394. guǒ
     395. men
     396. shì
     397. chuàn
     398. fēng
     399. líng
     400.  童年的趣事太多了,如果他們是一串風鈴
     401. de
     402. huà
     403.  
     404. fēng
     405. ér
     406. chuī
     407.  
     408. men
     409. biàn
     410. huì
     411. chū
     412. zhèn
     413. zhèn
     414. qīng
     415. cuì
     416. 的話,那風兒一吹,它們便會發出一陣陣清脆
     417.  
     418. huān
     419. kuài
     420. de
     421. xiǎng
     422. shēng
     423.  
     424. 、歡快的響聲。
     425.  
     426.  
     427. zhǐ
     428. dǎo
     429. lǎo
     430. shī
     431.  
     432. wěi
     433.  指導老師:李偉
     434.  
     435.  
     436.  
       
      無注音版:童年趣事
       童年趣事
       世紀五年級四班司雨晴
       童年像一條船,裝滿了糖果、裝滿了玩具。也裝滿了歡樂。
       有一件趣事發生在我五歲那年,家里有一盆花??蝴蝶花。蝴蝶花很漂亮,五彩的花瓣遠看就像一只只真的蝴蝶。我常常站在小板凳上,久久的看著它,可是漸漸地發現這花有點美中不足:沒有香味。為此我感到很惋惜。如果讓我的花也有一股股撲鼻而來的香味,那該多好啊,偶然間我看見了媽媽梳妝臺上的幾瓶香水,立刻偏右了主意。
       一天,趁爸爸媽媽都不在家的時候,我來到媽媽梳妝臺前,從三瓶香水里選出一瓶最好聞的,然后辦了一把椅子,來到花跟前,使勁地擰開瓶蓋,趕緊在花瓣上撒了一點,又在根上到了一些,想讓香味從花枝一直灑到花蕊。一會兒滿屋子都是香味,我看差不多了,才停手。
       下午,媽媽回家了,聞到滿屋子都是香味就問我,于是我把自己的“創造”原原本本地說了一遍。媽媽聽了哭笑不得地說:“你這個自以為是的小笨蛋,你這樣做會把花弄死的。”起初我對媽媽的話半信半疑,但第二天早晨,蝴蝶花花瓣開始發枯發黃了,過了幾天,花真的都謝了,我傷心了好多天,到現在,媽媽還用這件事告誡我做事不能畫蛇添足呢!
       童年的趣事太多了,如果他們是一串風鈴的話,那風兒一吹,它們便會發出一陣陣清脆、歡快的響聲。
       指導老師:李偉
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.zhengbojx.com:荔波县| www.chinagoodbuy.com:万盛区| www.274758.com:安阳市| www.bleed-x.com:牙克石市| www.ph581.com:津南区| www.preciosmadrid.com:衡水市| www.spaziotrearredamenti.com:伊川县| www.paulovarelahairspace.com:汝南县| www.materiel-beaute.com:通城县| www.miguelduhamel.com:苏尼特右旗| www.earmaps.com:朝阳市| www.zhongyunhe.com:建水县| www.pj88853.com:策勒县| www.troop100bsa.com:西和县| www.findadetoxnow.com:湖口县| www.biganimaimovies.com:饶河县| www.szbaled.com:宁津县| www.ft677.com:古浪县| www.lamaihotelpatong.net:康保县| www.magnetiseur-toulon.com:大理市| www.publicjusticeforum.org:青海省| www.tjjdwsbesrq.com:察隅县| www.douooo.com:孟津县| www.taynelemon.com:涪陵区| www.zn677.com:黔江区| www.alphaaidtraining.com:驻马店市| www.supplementpricing.com:鹿邑县| www.sh-ble.com:保亭| www.fapuc.com:河曲县| www.ivanerofeev.com:浦北县| www.appstoremarketingpro.com:万年县| www.jlxrny.com:翁牛特旗| www.pn335.com:梁河县| www.2eos.com:民丰县| www.phuengoat.com:横山县| www.manlighting.com:同德县| www.jljtf.com:宜章县| www.blogsfere.com:西平县| www.onetimeofferz.com:大悟县| www.51cuike.com:巨野县| www.voxpopolo.com:泉州市| www.hg98345.com:固始县| www.crg-x.com:厦门市| www.mahomesearcher.com:海口市| www.house-of-jorob.com:洛阳市| www.bouge-ton-body.com:东海县| www.alida-hisku.net:丰顺县| www.zzxccz.com:崇明县| www.fzjiaolun.com:巨野县| www.jnjfk.cn:齐齐哈尔市| www.navette-9.com:彰化市| www.547291.com:遂川县| www.newhavenph.com:贵定县| www.tianhaoyule.com:修水县| www.m2992.com:锦屏县| www.myoldagehome.com:凤台县| www.shilongwangcn.com:织金县| www.lsjomd.com:新源县| www.hghx.org:石泉县| www.gf665.com:于田县| www.wp733.com:濮阳县| www.hzmaner.cn:正镶白旗| www.daotaolaptop.com:定州市| www.aroyalhangover.com:伊春市| www.fjmejd.com:宜君县| www.gythe.cn:崇仁县| www.litianaudio.com:泸溪县| www.liangjiangsihu.com:天全县| www.classifiedscolumn.com:昭通市| www.aaotimepasskarain.com:博罗县| www.midifa.com:思茅市| www.jlzsd.cn:卢湾区| www.listensoulution.com:志丹县| www.victorhugor.com:定陶县| www.dobene.com:商水县| www.223980.com:凭祥市| www.shshangxin.com:黄平县| www.berniewolfsdorf.com:大石桥市| www.f8772.com:梅州市| www.afashionwonder.com:理塘县| www.365gxlvyou.com:九龙城区| www.samsungsdsu.com:绥江县| www.520lei.com:扎兰屯市| www.thuebannhadat.net:商洛市|