• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 讀 《因為感恩 我頑強的活著》有感

      讀 《因為感恩 我頑強的活著》有感

     1. yáng
     2. yǒu
     3. guì
     4. zhī
     5. ēn
     6. yǒu
     7. fǎn
     8. zhī
     9. qíng
     10. zhè
     11. jiù
     12. shì
     13. rán
     14. duì
     15. 羊有跪乳之恩烏鴉有反哺之情這就是大自然對
     16. gǎn
     17. ēn
     18. zhī
     19. xīn
     20. de
     21. zuì
     22. hǎo
     23. quán
     24. shì
     25. men
     26. zuò
     27. wéi
     28. wàn
     29. de
     30. líng
     31. zhě
     32. yōng
     33. yǒu
     34. 感恩之心的最好詮釋我們作為萬物的靈者擁有
     35. fēng
     36. de
     37. gǎn
     38. qíng
     39. gèng
     40. yīng
     41. gāi
     42. huái
     43. zhe
     44. chì
     45. de
     46. gǎn
     47. ēn
     48. zhī
     49. 細膩豐富的感情更應該懷著一顆赤熱的感恩之
     50. xīn
     51. lái
     52. kàn
     53. dài
     54. zhōu
     55. wéi
     56. de
     57. qiē
     58.  
     59. 心來看待周圍的一切。
     60.  
     61.  
     62.       
     63. suì
     64. shǎo
     65. nián
     66. nuò
     67. wén
     68. shēn
     69. huàn
     70. guài
     71. zhèng
     72.  
     73. mǎn
     74. liǎn
     75. zhǎng
     76. mǎn
     77. le
     78.  10歲少年諾文迪身患怪癥,滿臉長滿了巨大
     79. de
     80. zhǒng
     81. liú
     82.  
     83. cóng
     84. xiǎo
     85. jiù
     86. zāo
     87. dào
     88. bié
     89. rén
     90. de
     91. shì
     92.  
     93. de
     94. wài
     95. gōng
     96. 的腫瘤,他從小就遭到別人的歧視,他的外公
     97. wài
     98. shí
     99. fèn
     100. de
     101. ài
     102.  
     103. lùn
     104. de
     105. liǎn
     106. zěn
     107. yàng
     108. chéng
     109. zhǎng
     110.  
     111. de
     112. 外婆十分的愛他,無論他的臉怎樣成長,他的
     113. wài
     114. gōng
     115. wài
     116. zǒng
     117. shì
     118. me
     119. ài
     120.  
     121. xián
     122.  
     123. duì
     124. wài
     125. gōng
     126. 外公外婆總是那么愛他,不嫌棄他。他對外公
     127. wài
     128. yǒu
     129. zhǒng
     130. shū
     131. de
     132. gǎn
     133. qíng
     134.  
     135. jiù
     136. shì
     137. gǎn
     138. ēn
     139. zhī
     140. qíng
     141.  
     142. yīn
     143. 外婆有一種特殊的感情,那就是感恩之情。因
     144. wéi
     145. céng
     146. yīng
     147. wài
     148. gōng
     149. wài
     150. yào
     151. jiān
     152. qiáng
     153. de
     154. huó
     155. xià
     156.  
     157. bèi
     158. kùn
     159. 為他曾答應外公外婆要堅強的活下去,不被困
     160. nán
     161. dǎo
     162.  
     163. shì
     164. jìn
     165. nián
     166. lái
     167. de
     168. qíng
     169. kuàng
     170. hěn
     171. guān
     172.  
     173. yóu
     174. 難打倒,可是近年來他的情況很不樂觀,由于
     175. zhǒng
     176. liú
     177. de
     178. xùn
     179. shēng
     180. zhǎng
     181. nóng
     182. shuǐ
     183. xuè
     184. shuǐ
     185. cóng
     186. de
     187. zuǐ
     188. liú
     189. 腫瘤的迅速生長膿水和血水從他的鼻里嘴里留
     190. chū
     191.  
     192. de
     193. qīn
     194. dài
     195. kàn
     196. bìng
     197.  
     198. zǒu
     199. le
     200. hěn
     201. duō
     202.  
     203. men
     204. 出,他的父親帶他去看病,走了很多路,他們
     205. zhōng
     206. dào
     207. le
     208. jiā
     209. yuàn
     210. kěn
     211. gěi
     212. zhì
     213. liáo
     214.  
     215. shì
     216. shǒu
     217. shù
     218. fèi
     219. 終于遇到了一家醫院肯給他治療,可是手術費
     220. duì
     221. men
     222. què
     223. shì
     224. tiān
     225. wén
     226. shù
     227.  
     228. hòu
     229. lái
     230. yóu
     231. nuò
     232. wén
     233. 對于他們卻是一個天文數字,后來由于諾文迪
     234. de
     235. gǎn
     236. ēn
     237. zhī
     238. qíng
     239. dòng
     240. le
     241. tái
     242. wān
     243. jiāo
     244. jīn
     245. huì
     246. de
     247. rén
     248.  
     249. 的感恩之情打動了臺灣佛教慈濟基金會的人,
     250. hòu
     251. lái
     252. chéng
     253. wéi
     254. le
     255. zhè
     256. jīn
     257. huì
     258. de
     259. yuán
     260. zhù
     261. duì
     262. xiàng
     263.  
     264. zài
     265. jiā
     266. wéi
     267. 后來成為了這個基金會的援助對象。在大家為
     268. chóu
     269. le
     270. shǒu
     271. shù
     272. fèi
     273. hòu
     274.  
     275. mǎn
     276. huái
     277. gǎn
     278. ēn
     279. jìn
     280. le
     281. shǒu
     282. shù
     283. 他籌集了手術費后,他滿懷感恩地進入了手術
     284. shì
     285.  
     286. zài
     287. xǐng
     288. lái
     289. de
     290. shí
     291. hòu
     292.  
     293. xiàn
     294. de
     295. zuǒ
     296. liǎn
     297. píng
     298. tǎn
     299. 室,在他醒來的時候,他發現自己的左臉平坦
     300. le
     301.  
     302. 了。
     303.  
     304.  
     305. méi
     306. yǒu
     307. tài
     308. yáng
     309. jiù
     310. méi
     311. yǒu
     312. guāng
     313. míng
     314.  
     315. méi
     316. yǒu
     317. jiù
     318. méi
     319. yǒu
     320. fēng
     321.  沒有太陽就沒有光明,沒有雨露就沒有豐
     322. shōu
     323.  
     324. méi
     325. yǒu
     326. jiù
     327. méi
     328. yǒu
     329. men
     330.  
     331. zài
     332. shēng
     333. mìng
     334. de
     335. 收,沒有父母就沒有我們自己。在生命的旅途
     336. zhōng
     337.  
     338. men
     339. huì
     340. dào
     341. zhǒng
     342. kǎn
     343.  
     344. tóng
     345. shí
     346. huì
     347. 中,我們也許會遇到各種坎坷,同時也許會遇
     348. dào
     349. xīn
     350. shàn
     351. liáng
     352. de
     353. hǎo
     354. xīn
     355. rén
     356. de
     357. bāng
     358. zhù
     359.  
     360. ràng
     361. zài
     362. tòng
     363. zhōng
     364. 到心地善良的好心人的無私幫助,讓在痛苦中
     365. zhèng
     366. zhā
     367. de
     368. rén
     369. men
     370. zhòng
     371. xīn
     372. huò
     373. xīn
     374. shēng
     375.  
     376. liǎn
     377. shàng
     378. zhòng
     379. xīn
     380. chū
     381. xìng
     382. 掙扎的人們重新獲得新生,臉上重新露出幸福
     383. de
     384. guāng
     385. cǎi
     386.  
     387. zhī
     388. yào
     389. men
     390. xīn
     391. huái
     392. gǎn
     393. ēn
     394.  
     395. xìng
     396. de
     397. rén
     398. jiù
     399. huì
     400. jiān
     401. 的光彩。只要我們心懷感恩,不幸的人就會堅
     402. qiáng
     403. de
     404. shēng
     405. huó
     406. xià
     407.  
     408. zhī
     409. yào
     410. men
     411. xīn
     412. huái
     413. gǎn
     414. ēn
     415.  
     416. shì
     417. jiè
     418. yǒng
     419. yuǎn
     420. 強的生活下去;只要我們心懷感恩,世界永遠
     421. huì
     422. chōng
     423. mǎn
     424. ài
     425.  
     426. 會充滿愛!
     427.  
     428.  
     429.  
       
      無注音版:讀 《因為感恩 我頑強的活著》有感
       羊有跪乳之恩烏鴉有反哺之情這就是大自然對感恩之心的最好詮釋我們作為萬物的靈者擁有細膩豐富的感情更應該懷著一顆赤熱的感恩之心來看待周圍的一切。
       10歲少年諾文迪身患怪癥,滿臉長滿了巨大的腫瘤,他從小就遭到別人的歧視,他的外公外婆十分的愛他,無論他的臉怎樣成長,他的外公外婆總是那么愛他,不嫌棄他。他對外公外婆有一種特殊的感情,那就是感恩之情。因為他曾答應外公外婆要堅強的活下去,不被困難打倒,可是近年來他的情況很不樂觀,由于腫瘤的迅速生長膿水和血水從他的鼻里嘴里留出,他的父親帶他去看病,走了很多路,他們終于遇到了一家醫院肯給他治療,可是手術費對于他們卻是一個天文數字,后來由于諾文迪的感恩之情打動了臺灣佛教慈濟基金會的人,后來成為了這個基金會的援助對象。在大家為他籌集了手術費后,他滿懷感恩地進入了手術室,在他醒來的時候,他發現自己的左臉平坦了。
       沒有太陽就沒有光明,沒有雨露就沒有豐收,沒有父母就沒有我們自己。在生命的旅途中,我們也許會遇到各種坎坷,同時也許會遇到心地善良的好心人的無私幫助,讓在痛苦中掙扎的人們重新獲得新生,臉上重新露出幸福的光彩。只要我們心懷感恩,不幸的人就會堅強的生活下去;只要我們心懷感恩,世界永遠會充滿愛!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.all-best-slots.com:康平县| www.tranoweb.com:监利县| www.sx888fc.com:四平市| www.jiaanhb.com:五原县| www.delatan.com:西丰县| www.silviatenenti.com:岳普湖县| www.prematureblog4u.com:攀枝花市| www.cp7173.com:永善县| www.bwbuffaloridgeinn.com:金昌市| www.hbtzn.com:临清市| www.cosmosofsweden.com:水富县| www.99533b.com:岳西县| www.newclassicsingers.org:杭州市| www.rldmw.cn:达孜县| www.clsiouxlookout.com:于田县| www.jb908.com:深水埗区| www.blogcampghana.com:阿克苏市| www.gevorkyanphoto.com:勃利县| www.stmgqhw.com:黑龙江省| www.themarie.org:涟水县| www.024wanlikt.com:湖州市| www.casadelillian.com:河曲县| www.dchsci.com:金沙县| www.rjccw.cn:成武县| www.shopthapcam.com:诏安县| www.sweetandnastyburlesque.com:进贤县| www.rotaryclubstpete.com:砚山县| www.wisataboyolali.com:顺昌县| www.waunakeeyoga.com:民乐县| www.adjian.com:彰武县| www.hailongju.com:广汉市| www.commandotech.com:河曲县| www.avancemosconosur.org:封开县| www.bustybarmaid.com:柞水县| www.jwdat.cn:嵊泗县| www.tech1950.com:梅州市| www.fenggongsi.com:荣昌县| www.altermolfetta.com:独山县| www.societyofweddingplanners.com:镶黄旗| www.xzzygg.com:临江市| www.jiamei369.com:大名县| www.haohanghuanbao.com:石狮市| www.hongliansy.com:罗山县| www.a3gteam.com:临泉县| www.casamentocarolebruno.com:白山市| www.savvytravelshop.com:玉龙| www.chepaijiaoyi.com:久治县| www.linksforlunch.com:泗水县| www.bulgariatourguide.com:宝应县| www.cleanhouselimpeza.com:黔南| www.medicalhealthblog.com:随州市| www.ninareviews.com:元谋县| www.bxwol.com:岗巴县| www.palliaclubekm.com:新乡市| www.eprsdwj.com:获嘉县| www.wangshangyouxi.com:称多县| www.hg10456.com:宁强县| www.chinazigong.com:搜索| www.ss-shop.org:阿坝| www.digishoppy.com:白朗县| www.foodboxmenu.com:南丹县| www.cp6990.com:长垣县| www.dennisforhire.com:钟祥市| www.cantaxhelp.com:天台县| www.chenxuan88.com:手游| www.alihybrid.com:成都市| www.qunfengdesign.com:宜良县| www.biberhapisatinal.com:来凤县| www.colangelosbakery.com:南漳县| www.plastic-cn.com:阿拉善左旗| www.egehannakliyat.com:彰武县| www.teamizzat.com:郓城县| www.xiduo520.com:香格里拉县| www.bulkemailonline.com:安阳市| www.hsx-hsx.com:龙川县| www.cp5581.com:平罗县| www.thejoyryders.com:嵊州市| www.qdsej.com:休宁县| www.hannahchungportfolio.com:北京市| www.careerinmining.com:三门县| www.cp55522.com:大港区| www.fitnessghost.com:华池县| www.qilism.com:辰溪县| www.cindyy.com:凉城县|