• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 我要學會堅強

      我要學會堅強

     1. jiān
     2. guò
     3. de
     4. me
     5. kuài
     6.  
     7. zhǎng
     8. le
     9.  
     10. yào
     11. xué
     12. huì
     13. jiān
     14. qiáng
     15.  
     16. 間過的那么快,我也長大了,我要學會堅強。
     17.  
     18.  
     19. jiān
     20. qiáng
     21.  
     22. yào
     23. xué
     24. huì
     25. jiān
     26. qiáng
     27.  
     28. jiān
     29. qiáng
     30. shì
     31. shí
     32. me
     33. ne
     34.  堅強,我要學會堅強。堅強是什么意思呢
     35.  
     36. huì
     37. jiě
     38. shì
     39.  
     40. ?我不會解釋。
     41.  
     42.  
     43. néng
     44. zài
     45. qīng
     46. jiù
     47. diào
     48. yǎn
     49. lèi
     50.  
     51. yīn
     52. wéi
     53. jīng
     54. zhǎng
     55.  我不能再輕易就掉眼淚,因為我已經長大
     56. le
     57.  
     58.             
     59. nián
     60.  
     61. jiù
     62.       
     63. suì
     64. le
     65. 了,2009年,我就13歲了
     66.  
     67.  
     68. měi
     69. bèi
     70. bié
     71. rén
     72.  
     73. jiù
     74. huì
     75. tōu
     76. tōu
     77. de
     78. liú
     79. lèi
     80.  
     81. bié
     82. rén
     83.  每次被別人罵,我就會偷偷的流淚(別人
     84. zhī
     85. dào
     86.  
     87.  
     88. yǒu
     89. shí
     90. kàn
     91. shàng
     92. tǐng
     93. jiān
     94. qiáng
     95. de
     96.  
     97. dàn
     98. de
     99. xīn
     100. 不知道)。有時我看上去挺堅強的,但我的心
     101. què
     102. hěn
     103. róu
     104. ruǎn
     105.  
     106. suǒ
     107. yào
     108. xué
     109. huì
     110. jiān
     111. qiáng
     112.  
     113. yào
     114. zài
     115. tōu
     116. 卻很柔軟,所以我要學會堅強,不要自己再偷
     117. tōu
     118. de
     119. liú
     120. lèi
     121.  
     122. jiào
     123. hěn
     124. shǎ
     125.  
     126. wéi
     127. shí
     128. me
     129. 偷的獨自流淚。我覺得我自己很傻耶,為什么
     130. bié
     131. rén
     132.  
     133. de
     134. yǎn
     135. lèi
     136. jiù
     137. huì
     138. yóu
     139. zhǔ
     140. de
     141. liú
     142. xià
     143. lái
     144. ne
     145. 別人罵我,我的眼淚就會不由自主的流下來呢
     146.  
     147. wéi
     148. shí
     149. me
     150. ne
     151.  
     152. zhè
     153. shì
     154. shì
     155. biǎo
     156. shì
     157. hěn
     158. ruǎn
     159. ruò
     160. ne
     161.  
     162. xiǎng
     163. ?為什么呢?這是不是表示我很軟弱呢?我想
     164. le
     165. jiě
     166.  
     167. dàn
     168. què
     169.  
     170.  
     171. 了解我自己(但卻不可以)。
     172.  
     173.  
     174. měi
     175. bié
     176. rén
     177. duì
     178. shēng
     179. shuō
     180. huà
     181.  
     182. dōu
     183. huì
     184. yǒu
     185. zhǒng
     186. hài
     187.  每次別人對我大聲說話,我都會有一種害
     188. de
     189. gǎn
     190. jiào
     191.  
     192. zhī
     193. wéi
     194. shí
     195. me
     196.  
     197. měi
     198. de
     199. tóng
     200. xué
     201. duì
     202. 怕的感覺,不知為什么。每次我的同學對我大
     203. shēng
     204. shuō
     205. huà
     206.  
     207. dōu
     208. huì
     209. bèi
     210. men
     211. xià
     212. tiào
     213.  
     214. men
     215. dōu
     216. shuō
     217.  
     218. 聲說話,我都會被他們嚇一跳,他們都說:你
     219. zuò
     220. le
     221. shí
     222. me
     223. kuī
     224. xīn
     225. shì
     226. le
     227. ma
     228.  
     229. wéi
     230. shí
     231. me
     232. měi
     233. dōu
     234. zhè
     235. me
     236. hài
     237. 做了什么虧心事了嗎?為什么每次你都這么害
     238.  
     239. shí
     240. zhī
     241. dào
     242. wéi
     243. shí
     244. me
     245.  
     246. nán
     247. dào
     248. zhè
     249. shì
     250. biǎo
     251. shì
     252. 怕。其實我也不知道為什么。難道這也是表示
     253. hěn
     254. ruǎn
     255. ruò
     256. ma
     257.  
     258. 我很軟弱嗎?
     259.  
     260.  
     261. xiǎo
     262. xué
     263. de
     264. shí
     265. hòu
     266.  
     267. jiào
     268. tǐng
     269. jiān
     270. qiáng
     271. de
     272.  
     273. yīn
     274. wéi
     275.  小學的時候,我覺得我挺堅強的,因為一
     276. bān
     277. de
     278. shì
     279. qíng
     280. dōu
     281. jiě
     282. jué
     283.  
     284. yīng
     285. bié
     286. rén
     287. 般我自己的事情我自己都可以解決,答應別人
     288. de
     289. shì
     290. qíng
     291. bān
     292. dōu
     293. huì
     294. zuò
     295. dào
     296.  
     297. dàn
     298. dào
     299. le
     300. chū
     301. zhōng
     302.  
     303. yóu
     304. 的事情我一般都會做得到。但到了初中,由于
     305. zhù
     306. zài
     307. ā
     308. jiā
     309.  
     310. zài
     311. zhè
     312. me
     313. shēng
     314. de
     315. huán
     316. jìng
     317. shēng
     318. huó
     319. 我住在我阿姨家,在這么一個陌生的環境生活
     320.  
     321. bān
     322. bié
     323. rén
     324. shuō
     325. de
     326. huà
     327.  
     328. dōu
     329. gǎn
     330. duō
     331. chā
     332. zuǐ
     333.  
     334. chú
     335. le
     336. xué
     337. ,一般別人說的話,我都不敢多插嘴,除了學
     338. hái
     339. shì
     340. xué
     341.  
     342. gǎo
     343. de
     344. méi
     345. yǒu
     346. shí
     347. me
     348. zhǔ
     349. jiàn
     350. le
     351.  
     352. yóu
     353. 習還是學習,搞的我自己沒有什么主見了,由
     354. yǎng
     355. chéng
     356. le
     357. zhè
     358. zhǒng
     359. guàn
     360.  
     361. màn
     362. màn
     363. de
     364. zài
     365. bié
     366. rén
     367. de
     368. yǎn
     369. 于養成了這種習慣,自己慢慢的在別人的掩護
     370. xià
     371. shēng
     372. huó
     373. le
     374.  
     375. shí
     376. me
     377. shì
     378. bié
     379. rén
     380. bān
     381. dōu
     382. huì
     383. bāng
     384. zuò
     385. le
     386.  
     387. 下生活了,什么事別人一般都會幫自己做了,
     388. de
     389. shí
     390. jiān
     391. dōu
     392. liú
     393. xià
     394. lái
     395. xué
     396. le
     397.  
     398. suǒ
     399. biàn
     400. de
     401. yuè
     402. lái
     403. yuè
     404. 我的時間都留下來學習了,所以我變的越來越
     405. ruǎn
     406. ruò
     407. le
     408.  
     409. shí
     410. me
     411. dōu
     412. tīng
     413. bié
     414. rén
     415. de
     416.  
     417. guǎn
     418. shì
     419. duì
     420. hái
     421. shì
     422. duì
     423. 軟弱了,什么都聽別人的,不管是對還是不對
     424.  
     425. dōu
     426. gǎn
     427. duō
     428. shuō
     429. shí
     430. me
     431.  
     432. jiù
     433. zhè
     434. yàng
     435.  
     436. jiù
     437. biàn
     438. chéng
     439. zhè
     440. yàng
     441. ,我都不敢多說什么。就這樣,我就變成這樣
     442. le
     443.  
     444. āi
     445. 了,唉
     446.  
     447.  
     448. xiàn
     449. zài
     450.  
     451. jué
     452. dìng
     453. yào
     454. gǎi
     455. biàn
     456.  
     457. yào
     458. xué
     459. huì
     460. jiān
     461.  現在,我決定要改變我自己,我要學會堅
     462. qiáng
     463.  
     464. yào
     465. xué
     466. huì
     467. jiān
     468. qiáng
     469.  
     470. yào
     471. zuò
     472. huí
     473. yuán
     474. lái
     475. yǒng
     476. gǎn
     477.  
     478. 強,我要學會堅強,我要做回原來那個勇敢、
     479. yǒu
     480. rèn
     481. xīn
     482. de
     483.  
     484. 有責任心的自己。
     485.  
     486.  
     487. jīng
     488. zhǎng
     489. le
     490.  
     491. yào
     492. xué
     493. huì
     494. jiān
     495. qiáng
     496.  
     497. yào
     498. yǒu
     499.  我已經長大了,我要學會堅強,我要有自
     500. de
     501. zhǔ
     502. jiàn
     503.  
     504. yào
     505. shí
     506. me
     507. dōu
     508. kào
     509. bié
     510. rén
     511. bāng
     512. zhù
     513.  
     514. 己的主見,不要什么都靠別人幫助自己,自己
     515. de
     516. shì
     517. qíng
     518. zuò
     519. ma
     520.  
     521. 的事情自己做嘛。
     522.  
     523.  
     524. xiàng
     525. xìn
     526.  
     527. jiā
     528. yóu
     529. ò
     530.  
     531.  相信自己,加油哦!
     532.  
     533.  
     534.       
     535. nián
     536.  
     537. quán
     538. xīn
     539. de
     540.  
     541. ma
     542.  
     543.  
     544.  
     545.  09年,一個全新的自己(可以嗎?)。
     546.  
     547.  
     548.  
       
      無注音版:我要學會堅強
       間過的那么快,我也長大了,我要學會堅強。
       堅強,我要學會堅強。堅強是什么意思呢?我不會解釋。
       我不能再輕易就掉眼淚,因為我已經長大了,2009年,我就13歲了
       每次被別人罵,我就會偷偷的流淚(別人不知道)。有時我看上去挺堅強的,但我的心卻很柔軟,所以我要學會堅強,不要自己再偷偷的獨自流淚。我覺得我自己很傻耶,為什么別人罵我,我的眼淚就會不由自主的流下來呢?為什么呢?這是不是表示我很軟弱呢?我想了解我自己(但卻不可以)。
       每次別人對我大聲說話,我都會有一種害怕的感覺,不知為什么。每次我的同學對我大聲說話,我都會被他們嚇一跳,他們都說:你做了什么虧心事了嗎?為什么每次你都這么害怕。其實我也不知道為什么。難道這也是表示我很軟弱嗎?
       小學的時候,我覺得我挺堅強的,因為一般我自己的事情我自己都可以解決,答應別人的事情我一般都會做得到。但到了初中,由于我住在我阿姨家,在這么一個陌生的環境生活,一般別人說的話,我都不敢多插嘴,除了學習還是學習,搞的我自己沒有什么主見了,由于養成了這種習慣,自己慢慢的在別人的掩護下生活了,什么事別人一般都會幫自己做了,我的時間都留下來學習了,所以我變的越來越軟弱了,什么都聽別人的,不管是對還是不對,我都不敢多說什么。就這樣,我就變成這樣了,唉
       現在,我決定要改變我自己,我要學會堅強,我要學會堅強,我要做回原來那個勇敢、有責任心的自己。
       我已經長大了,我要學會堅強,我要有自己的主見,不要什么都靠別人幫助自己,自己的事情自己做嘛。
       相信自己,加油哦!
       09年,一個全新的自己(可以嗎?)。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.nba-sports.com:扶余县| www.dementiaonourminds.com:福贡县| www.anjiescl.com:蕉岭县| www.xjzsxx.com:仁寿县| www.the-green-find.com:自治县| www.vip666b.com:共和县| www.www-81189.com:昌宁县| www.blainebandboosters.org:夹江县| www.fmciudad9070.com:东兴市| www.mississipp.com:黑龙江省| www.allsmsfree.com:宜春市| www.8888cngroup.com:永寿县| www.swaggjewels.com:海南省| www.pobohn.com:元阳县| www.david-bird.com:肃宁县| www.violinstudiova.com:南召县| www.yadayang.com:新津县| www.wordsilove.org:清河县| www.aiwody.com:建阳市| www.limonychelo.com:平武县| www.cdhkedu.com:安吉县| www.liwreo.com:丰镇市| www.massage-prague.net:油尖旺区| www.ydgongce.com:大石桥市| www.chmyl.com:陇南市| www.messagefacts.org:南充市| www.xhttw.com:江都市| www.mfgjn.com:曲麻莱县| www.tkozelibitimilijunas.com:阿瓦提县| www.clickablevideoads.com:叶城县| www.dflvshi110.com:横峰县| www.548458.com:师宗县| www.altermolfetta.com:文安县| www.x5china.com:宜章县| www.andcamera.com:日土县| www.nyrha.com:隆尧县| www.elihunter.com:宣城市| www.busybeesflorist.com:开江县| www.nba-sports.com:军事| www.suhang-cn.com:太和县| www.bytjt.com:莱芜市| www.qj-metallicyarn.com:驻马店市| www.joabiz.com:台州市| www.bunnykitten.com:宜兴市| www.kingston-university.net:三门县| www.creativegroupbd.com:定襄县| www.ctr-fk2register.com:定边县| www.lavinialewis.com:泰和县| www.assurancecarolefortin.com:庐江县| www.whagy.com:镇康县| www.cinplatcorporate.com:广饶县| www.cedarcoverentals.com:星座| www.buchuebersetzungen.com:汉源县| www.ladypaservices.com:顺义区| www.livemallorcahostel.com:安阳市| www.awleisure.com:湄潭县| www.rolfjoneslaw.com:通化市| www.52aiqing.com:抚顺市| www.gangtieye.com:阿尔山市| www.wizard-from-oz.com:云南省| www.cp7721.com:贵定县| www.conceptflame.com:营山县| www.krowstore.com:广水市| www.truthandrhetoric.com:筠连县| www.crowsphotography.com:岳池县| www.mfhmn.com:旌德县| www.zhfu8.com:曲阳县| www.maxxsaccessoires.com:新平| www.ccredimix.com:望江县| www.jlpwz.com:大同市| www.changlonggy.com:子洲县| www.bellinghamkiwanis.com:马鞍山市| www.010wg.com:建水县| www.suhang-cn.com:泗洪县| www.choraliter.com:阳曲县| www.desertridgesuperblock7north.com:英吉沙县| www.ypqkw.cn:天镇县| www.8689msc.com:武汉市| www.alongtheway-mdt.com:香格里拉县| www.chinacheapshop.com:左权县| www.cambiemosgalapagar.net:婺源县| www.zstsjd.com:定襄县| www.lamaihotelpatong.net:山东| www.khxdw.cn:虞城县|