• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 二年級日記 -> 小兔

      小兔

     1. jiā
     2. yǒu
     3. zhī
     4. xiǎo
     5.  
     6. shì
     7. zài
     8. wài
     9. miàn
     10. dài
     11. huí
     12. lái
     13. de
     14.  
     15. 我家有一只小兔,是媽媽在外面帶回來的。
     16.  
     17.  
     18. xiǎo
     19. de
     20. tóu
     21. hěn
     22. xiǎo
     23.  
     24. shēn
     25. xiǎn
     26. hěn
     27.  
     28. shàng
     29. miàn
     30. yǒu
     31.  小兔的頭很小,身子顯得很大,上面有一
     32. dào
     33. dào
     34. de
     35. huā
     36. wén
     37.  
     38. yàng
     39. ài
     40. le
     41.  
     42. 道道的花紋,樣子可愛極了!
     43.  
     44.  
     45. xiǎo
     46. píng
     47. shí
     48. huān
     49. zài
     50. cháo
     51. shī
     52. de
     53. fāng
     54. shuì
     55. jiào
     56.  
     57. měi
     58. tiān
     59. zǎo
     60.  小兔平時喜歡在潮濕的地方睡覺,每天早
     61. chén
     62.  
     63. tài
     64. yáng
     65. gāng
     66. gāng
     67. chū
     68. lái
     69. de
     70. shí
     71. hòu
     72.  
     73. ài
     74. de
     75. xiǎo
     76. jiù
     77. dào
     78. 晨,太陽剛剛出來的時候,可愛的小兔就爬到
     79. shuǐ
     80. gāng
     81. de
     82. shí
     83. kuài
     84. shàng
     85. shēn
     86. zhǎng
     87.  
     88. hǎo
     89. xiàng
     90. zài
     91. shuō
     92.  
     93.  
     94. yào
     95. 水缸里的石塊上身長脖子,好象在說:“我要
     96. shài
     97. tài
     98. yáng
     99. le
     100.  
     101. kuài
     102. diǎn
     103. dài
     104. chū
     105.  
     106.  
     107. 曬太陽了,快點帶我出去。”
     108.  
     109.  
     110. jiù
     111. fàng
     112. zài
     113. wài
     114. de
     115. shí
     116. tóu
     117. shàng
     118.  
     119. xiǎo
     120. jiù
     121. lǎn
     122. yáng
     123.  我就把它放在屋外的石頭上,小兔就懶洋
     124. yáng
     125. de
     126. zhe
     127.  
     128. měi
     129. de
     130. shài
     131. tài
     132. yáng
     133. lái
     134.  
     135. děng
     136. máo
     137. shài
     138. 洋的趴著,美滋滋的曬起太陽來。等他把毛曬
     139. wēn
     140. nuǎn
     141. de
     142. shí
     143. hòu
     144.  
     145. zài
     146. dào
     147. shuǐ
     148. wán
     149. shuǎ
     150.  
     151. bié
     152. duō
     153. zài
     154. 得溫暖的時候,再到水里去玩耍,別提多自在
     155. le
     156.  
     157. zài
     158. shuǐ
     159. huì
     160. ér
     161. fān
     162. gēn
     163. tóu
     164.  
     165. huì
     166. ér
     167. wéi
     168. zhe
     169. shí
     170. kuài
     171. zhuǎn
     172. 了。在水里一會兒翻跟頭,一會兒圍著石塊轉
     173. yóu
     174.  
     175. dào
     176. le
     177. zhōng
     178.  
     179. xiǎo
     180. tíng
     181. de
     182. zài
     183. shí
     184. kuài
     185. shàng
     186. lái
     187. huí
     188. dòng
     189. 游。到了中午,小兔不停的在石塊上來回爬動
     190.  
     191. hǎo
     192. xiàng
     193. zài
     194. kǎo
     195. shí
     196. me
     197. nán
     198.  
     199. yàng
     200. xiàng
     201. xiǎo
     202. shì
     203.  
     204. ,好象在思考什么難題。那樣子像個小博士。
     205.  
     206.  
     207. zhe
     208. zhe
     209.  
     210. xià
     211. kàn
     212. jiàn
     213. le
     214. qián
     215. tiān
     216. fàng
     217. jìn
     218.  它爬著爬著,一下子看見了我前幾天放進
     219. shuǐ
     220. gāng
     221. de
     222. xiǎo
     223. xiā
     224.  
     225. xiǎo
     226. jiàn
     227. le
     228. máng
     229. pǎo
     230. guò
     231.  
     232. cāi
     233. 水缸的小蝦,小兔見了急忙跑過去,我猜它一
     234. dìng
     235. xiǎng
     236. de
     237. xiǎo
     238. xiā
     239. biàn
     240. chéng
     241. de
     242. měi
     243. wèi
     244. jiā
     245. yáo
     246.  
     247. xiǎo
     248. xiā
     249. hǎo
     250. xiàng
     251. 定想把我的小蝦變成他的美味佳肴。小蝦好像
     252. kàn
     253. tòu
     254. le
     255. xiǎo
     256. de
     257. xiǎng
     258.  
     259. máng
     260. duǒ
     261. dào
     262. shí
     263. kuài
     264. hòu
     265. miàn
     266.  
     267. xiǎo
     268. 看透了小兔的想法,急忙躲到石塊后面。小兔
     269. jiàn
     270. zhuī
     271. shàng
     272. xiǎo
     273. xiā
     274.  
     275. jiù
     276. xiǎng
     277. chū
     278. le
     279. huá
     280.  
     281.  
     282. 見自己追不上小蝦,就想出了一個計劃,它?
     283.  
     284. xiǎo
     285. duǒ
     286. dào
     287. shí
     288. kuài
     289. hòu
     290. miàn
     291.  
     292. xiǎo
     293. xiā
     294. jiàn
     295. xiǎo
     296. jiàn
     297. le
     298.  
     299. ?小兔也躲到石塊后面,小蝦見小兔不見了,
     300. wéi
     301. zǒu
     302. le
     303. ne
     304.  
     305. jiù
     306. yāo
     307. bǎi
     308. zǒu
     309. chū
     310. lái
     311.  
     312. xiǎo
     313. 以為它走了呢,就大腰大擺地走出來。小兔烏
     314. guī
     315. jiàn
     316. xiǎo
     317. xiā
     318. chū
     319. lái
     320. le
     321.  
     322. shàng
     323. yóu
     324. guò
     325. xiǎo
     326. xiā
     327. zhuō
     328. zhù
     329. le
     330.  
     331. 龜見小蝦出來了,馬上游過去把小蝦捉住了,
     332. kǒu
     333. jiù
     334. chī
     335. diào
     336. le
     337.  
     338. biān
     339. chī
     340. biān
     341. hái
     342. yáo
     343. tóu
     344. huǎng
     345. nǎo
     346.  
     347. hǎo
     348. xiàng
     349. 幾口就把它吃掉了。邊吃邊還搖頭晃腦,好象
     350. zài
     351. shuō
     352.  
     353.  
     354. kàn
     355. duō
     356. cōng
     357. míng
     358.  
     359.  
     360. 在說:“看我多聰明!”
     361.  
     362.  
     363. huān
     364. zhè
     365. zhī
     366. cōng
     367. míng
     368.  
     369. ài
     370. de
     371. xiǎo
     372. guī
     373.  
     374. suī
     375. rán
     376.  我喜歡這只聰明、可愛的小兔烏龜,雖然
     377. de
     378. xiǎo
     379. xiā
     380. chī
     381. le
     382.  
     383. dàn
     384. gēn
     385. jiào
     386.  
     387. xiàn
     388. zài
     389. xiǎo
     390. 它把我的小蝦吃了,但我不跟它計較,現在小
     391. jīng
     392. chéng
     393. le
     394. de
     395. hǎo
     396. péng
     397. yǒu
     398.  
     399. 兔已經成了我的好朋友。
     400.  
     401.  
     402.  
       
      無注音版:小兔
       我家有一只小兔,是媽媽在外面帶回來的。
       小兔的頭很小,身子顯得很大,上面有一道道的花紋,樣子可愛極了!
       小兔平時喜歡在潮濕的地方睡覺,每天早晨,太陽剛剛出來的時候,可愛的小兔就爬到水缸里的石塊上身長脖子,好象在說:“我要曬太陽了,快點帶我出去。”
       我就把它放在屋外的石頭上,小兔就懶洋洋的趴著,美滋滋的曬起太陽來。等他把毛曬得溫暖的時候,再到水里去玩耍,別提多自在了。在水里一會兒翻跟頭,一會兒圍著石塊轉游。到了中午,小兔不停的在石塊上來回爬動,好象在思考什么難題。那樣子像個小博士。
       它爬著爬著,一下子看見了我前幾天放進水缸的小蝦,小兔見了急忙跑過去,我猜它一定想把我的小蝦變成他的美味佳肴。小蝦好像看透了小兔的想法,急忙躲到石塊后面。小兔見自己追不上小蝦,就想出了一個計劃,它??小兔也躲到石塊后面,小蝦見小兔不見了,以為它走了呢,就大腰大擺地走出來。小兔烏龜見小蝦出來了,馬上游過去把小蝦捉住了,幾口就把它吃掉了。邊吃邊還搖頭晃腦,好象在說:“看我多聰明!”
       我喜歡這只聰明、可愛的小兔烏龜,雖然它把我的小蝦吃了,但我不跟它計較,現在小兔已經成了我的好朋友。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.leicestercityjersey.com:双牌县| www.shenqi5150.com:策勒县| www.f9963.com:芮城县| www.honoluluhawaiiairportshuttle.com:桃园县| www.aw368.com:出国| www.hg73345.com:贵港市| www.collegecafe.org:昌图县| www.berniewolfsdorf.com:雷山县| www.versign-grs.com:大洼县| www.ppxsp.com:公安县| www.njadl.com:兴和县| www.emlakdukkaniist.com:中江县| www.mmm522.com:道孚县| www.wfzfcn.com:轮台县| www.nycfarts.com:循化| www.oblocals.com:同德县| www.shipwatch.org:唐山市| www.jll-ah.com:平和县| www.phototuredesigns.com:三门峡市| www.344hhgz.com:乌兰县| www.helpthehooch.org:潜江市| www.petshopkapinda.com:三门县| www.s59uk.com:武胜县| www.carrington-place.com:衡山县| www.bac3d.com:深水埗区| www.nazliyarim.com:吉木乃县| www.hidprovisionplus.net:会同县| www.g9773.com:托克逊县| www.gzbjbgs.com:莒南县| www.kavaccinos.com:潞城市| www.ledwallwasher.org:墨玉县| www.yzc833.com:泗洪县| www.cncddc.com:会东县| www.ntbdyp.com:巍山| www.cn-reiz.com:南靖县| www.ligu-coating.com:鹤壁市| www.thebookswisschocolate.com:吉木萨尔县| www.218101.com:霍林郭勒市| www.680378.com:桦南县| www.web3key.com:舒兰市| www.cafeconsolas.com:洪洞县| www.rutthe.com:昌平区| www.uclubct.com:綦江县| www.compassionhealing.com:阳信县| www.tvoy24.com:玉树县| www.antoniouk.com:门头沟区| www.itao321.com:潞城市| www.chessul.com:陈巴尔虎旗| www.burkholderpaving.com:内乡县| www.friendsshelter.com:乌兰浩特市| www.tiehimup.com:五原县| www.shophapi.com:城步| www.opomart.com:松阳县| www.ptlpw.cn:宁南县| www.090633.com:霍山县| www.557934.com:个旧市| www.wwwhg4950.com:鄂托克旗| www.asmyachtsigns.com:湖北省| www.curvy-lady.com:兴业县| www.healthwearonline.com:阳高县| www.tw-graphics.com:阳城县| www.shaltiv.com:宝鸡市| www.zjyxgs.com:察雅县| www.pb559.com:新疆| www.healtheworldtour.org:静宁县| www.hyrscg.net:湖北省| www.hjdbw.cn:乡宁县| www.myqxw.com:景泰县| www.ipcstz-africa.org:资阳市| www.szhaofu.com:静乐县| www.cp3669.com:南部县| www.rcaaart.org:泰兴市| www.tuestate.com:湄潭县| www.zhugangfamen.com:长兴县| www.siamcornerthaikitchen.com:久治县| www.yourlifebar.com:横峰县| www.hg38345.com:东安县| www.safecarservice.com:岗巴县| www.rush-it.com:宜川县| www.sunn99.com:股票| www.yfsco.com:双桥区| www.waunakeeyoga.com:精河县| www.jnslt.cn:石狮市| www.curlytoppipeco.com:大名县|