• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 充實你的生命

      充實你的生命

     1. zǒng
     2. shì
     3. xiǎng
     4.  
     5. shēng
     6. mìng
     7. de
     8. zài
     9. shí
     10. me
     11. ne
     12.  
     13. zhè
     14. shì
     15. 我總是想:生命的意義在于什么呢?這也許是
     16. shì
     17. rén
     18. dōu
     19. xiǎng
     20. zhī
     21. dào
     22. de
     23. wèn
     24.  
     25. céng
     26. tīng
     27. shuō
     28. guò
     29. zhè
     30. me
     31. 世人都想知道的一個問題。我曾聽說過這么一
     32. duàn
     33. huà
     34.  
     35. jiǎ
     36. shēng
     37. huó
     38. shì
     39. zhāng
     40. xuě
     41. bái
     42. de
     43. zhǐ
     44.  
     45. me
     46. jiù
     47. yào
     48. 段話:假如生活是一張雪白的紙,那么就需要
     49. rén
     50. yòng
     51. xiān
     52. xuè
     53.  
     54. hàn
     55. shuǐ
     56. lèi
     57. shuǐ
     58. miáo
     59. huì
     60. rén
     61. shēng
     62. de
     63. hén
     64.  
     65. ér
     66. 人用鮮血,汗水與淚水去描繪人生的痕跡。而
     67. shēng
     68. mìng
     69. biàn
     70. xiàng
     71. zhī
     72. qiān
     73.  
     74. ràng
     75. rén
     76. zài
     77. shēng
     78. huó
     79. de
     80. bái
     81. zhǐ
     82. shàng
     83. miáo
     84. huì
     85. 生命便像一支鉛筆,讓人在生活的白紙上描繪
     86. chū
     87. guāng
     88. cǎi
     89. duó
     90. de
     91. nián
     92. huá
     93.  
     94. 出光彩奪目的年華。
     95.  
     96.  
     97. rén
     98. de
     99. shēng
     100.  
     101. què
     102. shí
     103. hěn
     104. duǎn
     105. zàn
     106.  
     107. dàn
     108. shì
     109. zhè
     110. duǎn
     111. zàn
     112. de
     113.  人的一生,確實很短暫,但是這短暫的一
     114. shēng
     115.  
     116. què
     117. xiàn
     118. le
     119. jià
     120. zhí
     121.  
     122. yǒu
     123. xiē
     124. rén
     125.  
     126. shēng
     127. guò
     128. de
     129. piāo
     130. 生,卻體現了價值,有些人,一生過的虛無飄
     131. miǎo
     132.  
     133. dàn
     134. yǒu
     135. de
     136. rén
     137.  
     138. shēng
     139. dōu
     140. hěn
     141. chōng
     142. shí
     143.  
     144. shǐ
     145. shēng
     146. mìng
     147. hěn
     148. duǎn
     149. 渺。但有的人,一生都很充實,即使生命很短
     150. zàn
     151.  
     152. jiù
     153. léi
     154. fēng
     155.  
     156. suī
     157. rán
     158. yīng
     159. nián
     160. zǎo
     161. shì
     162.  
     163. dàn
     164. zài
     165. rén
     166. 暫。就比如雷鋒,他雖然英年早逝,但他在人
     167. men
     168. xīn
     169. zhōng
     170. què
     171. liú
     172. xià
     173. le
     174. yǒng
     175. yuǎn
     176. de
     177. hén
     178.  
     179. wéi
     180. shí
     181. me
     182. ne
     183.  
     184. 們心中卻留下了永遠的痕跡,為什么如此呢?
     185. jiù
     186. shì
     187. yīn
     188. wéi
     189. de
     190. shēng
     191. guò
     192. de
     193. hěn
     194. chōng
     195. shí
     196.  
     197. wéi
     198. shí
     199. me
     200.  
     201. yīn
     202. wéi
     203. 就是因為他的一生過的很充實。為什么?因為
     204. shēng
     205. dōu
     206. zuò
     207. zhe
     208. yǒu
     209. de
     210. shì
     211.  
     212. huà
     213. zàn
     214. měi
     215. le
     216. léi
     217. fēng
     218. 他一生都做著有意義的事,一句話贊美了雷鋒
     219. pǐn
     220. zhì
     221.  
     222. léi
     223. fēng
     224. chū
     225. chà
     226. qiān
     227.  
     228. hǎo
     229. shì
     230. zuò
     231. le
     232. huǒ
     233. chē
     234.  
     235. suì
     236. 品質:雷鋒出差一千里,好事做了一火車。歲
     237. yuè
     238. de
     239. guāng
     240. huī
     241.  
     242. de
     243. shēng
     244. mìng
     245. yīn
     246. wéi
     247. chōng
     248. shí
     249.  
     250. suǒ
     251. 月無法抹去他的光輝,他的生命因為充實,所
     252. měi
     253.  
     254. yīn
     255. wéi
     256. chōng
     257. shí
     258.  
     259. suǒ
     260. xìng
     261.  
     262. yīn
     263. wéi
     264. chōng
     265. shí
     266.  
     267. suǒ
     268. 以美麗,因為充實,所以幸福,因為充實,所
     269. kuài
     270.  
     271. suī
     272. rán
     273.  
     274. men
     275. néng
     276. zuò
     277. dào
     278. zuì
     279. wán
     280. měi
     281.  
     282. dàn
     283. shì
     284. 以快樂。雖然,我們可能做不到最完美,但是
     285.  
     286. zhī
     287. yào
     288. zuò
     289. gāi
     290. zuò
     291. de
     292. shì
     293.  
     294. duō
     295. zuò
     296. xiē
     297. yǒu
     298. de
     299. shì
     300.  
     301. ,只要做自己該做的事,多做些有意義的事,
     302. zhè
     303. jiù
     304. chōng
     305. shí
     306. de
     307. shēng
     308. mìng
     309.  
     310. lùn
     311. shí
     312.  
     313. lùn
     314. 這就可以充實自己的生命。不論何時,不論何
     315.  
     316. dōu
     317. yào
     318. duì
     319. shēng
     320. huó
     321. bào
     322. yǒu
     323. chōng
     324. jǐng
     325.  
     326. rén
     327. shēng
     328. jiù
     329. xiàng
     330. zhāng
     331. xiāo
     332. fèi
     333. 地,都要對生活抱有憧憬。人生就像一張消費
     334.  
     335. yòng
     336. de
     337. háng
     338. dòng
     339. lái
     340. chōng
     341. zhí
     342. zhè
     343. zhāng
     344.  
     345. shǐ
     346. 卡,你必須用自己的行動來充值這張卡,以使
     347. shēng
     348. mìng
     349. chōng
     350. shí
     351.  
     352. rén
     353. shēng
     354. jiù
     355. xiàng
     356. běn
     357. shǔ
     358. de
     359. shū
     360.  
     361. yóu
     362. 生命充實。人生就像一本屬于你的書,必須由
     363. lái
     364. fēng
     365. zhè
     366. běn
     367. shū
     368. de
     369. nèi
     370. róng
     371.  
     372. cǎi
     373.  
     374. shēng
     375. mìng
     376. zhī
     377. yǒu
     378. 你來豐富這本書的內容、色彩。生命只有一次
     379.  
     380. zhòng
     381. lái
     382.  
     383. yào
     384. càn
     385. làn
     386. hái
     387. shì
     388. yào
     389. làn
     390.  
     391. zhī
     392. yǒu
     393. ,無法重來,要它燦爛還是要它腐爛?只有不
     394. duàn
     395. chōng
     396. shí
     397. de
     398. shēng
     399. mìng
     400.  
     401. cái
     402. néng
     403. shǐ
     404. jiā
     405. càn
     406. làn
     407.  
     408. 斷充實你的生命,才能使它愈加燦爛。
     409.  
     410.  
     411. tóng
     412. xué
     413. men
     414.  
     415. shēng
     416. zhè
     417. shì
     418. měi
     419. rén
     420. dōu
     421. yào
     422. jīng
     423. de
     424. shēng
     425.  同學們:生死這是每個人都要經歷的生死
     426. biàn
     427. qiān
     428.  
     429. men
     430. zhe
     431. yǒu
     432. xiàn
     433. de
     434. shí
     435. jiān
     436. tóu
     437. dào
     438. xiàn
     439. de
     440. 變遷,我們何不把著有限的時間投入到無限的
     441. shēng
     442. huó
     443. zhōng
     444.  
     445. xué
     446. zhōng
     447. ne
     448.  
     449. ràng
     450. men
     451. chōng
     452. shí
     453. de
     454. 生活中,學習中去呢?讓我們一起充實自己的
     455. shēng
     456. mìng
     457.  
     458. 生命把!
     459.  
     460.  
     461.  
       
      無注音版:充實你的生命
       我總是想:生命的意義在于什么呢?這也許是世人都想知道的一個問題。我曾聽說過這么一段話:假如生活是一張雪白的紙,那么就需要人用鮮血,汗水與淚水去描繪人生的痕跡。而生命便像一支鉛筆,讓人在生活的白紙上描繪出光彩奪目的年華。
       人的一生,確實很短暫,但是這短暫的一生,卻體現了價值,有些人,一生過的虛無飄渺。但有的人,一生都很充實,即使生命很短暫。就比如雷鋒,他雖然英年早逝,但他在人們心中卻留下了永遠的痕跡,為什么如此呢?就是因為他的一生過的很充實。為什么?因為他一生都做著有意義的事,一句話贊美了雷鋒品質:雷鋒出差一千里,好事做了一火車。歲月無法抹去他的光輝,他的生命因為充實,所以美麗,因為充實,所以幸福,因為充實,所以快樂。雖然,我們可能做不到最完美,但是,只要做自己該做的事,多做些有意義的事,這就可以充實自己的生命。不論何時,不論何地,都要對生活抱有憧憬。人生就像一張消費卡,你必須用自己的行動來充值這張卡,以使生命充實。人生就像一本屬于你的書,必須由你來豐富這本書的內容、色彩。生命只有一次,無法重來,要它燦爛還是要它腐爛?只有不斷充實你的生命,才能使它愈加燦爛。
       同學們:生死這是每個人都要經歷的生死變遷,我們何不把著有限的時間投入到無限的生活中,學習中去呢?讓我們一起充實自己的生命把!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.yizhed.com:吉首市| www.huoyuanch.com:东港市| www.acssecuritygroup.com:和林格尔县| www.mikepetch.com:金门县| www.youb555.com:嵊泗县| www.face53.com:大同县| www.ycjjshg.com:庄浪县| www.gxsgx.com:南乐县| www.shilongwangcn.com:牙克石市| www.jisemm.com:永仁县| www.whatsnewbondi.com:乐至县| www.0571-edu.com:民和| www.hoyins.com:广饶县| www.alrashidtravels.com:和林格尔县| www.spielgeil.com:南部县| www.letsbecomefit.com:长治县| www.jwbzf.com:海阳市| www.inkedcreatively.com:曲阳县| www.diaoseng.com:河曲县| www.evbpower.com:泌阳县| www.tangoporteno.org:华安县| www.cp9776.com:澜沧| www.stoppenmetrokentips.com:杭锦后旗| www.ramexrentacar.com:榆树市| www.99533b.com:中卫市| www.vip666b.com:专栏| www.stephanmueller.net:绵阳市| www.gzmaituo.com:上虞市| www.compassionhealing.com:永修县| www.zhongchentebao.com:博兴县| www.alihybrid.com:怀安县| www.evbpower.com:区。| www.didacticosedima.com:建德市| www.djmix8.com:卓尼县| www.n8785.com:潜山县| www.hzzgg.com:察雅县| www.miguelduhamel.com:武夷山市| www.dannyquattro.com:吉木萨尔县| www.mmnnb.com:昌邑市| www.nnljhp.com:平邑县| www.teamizzat.com:东辽县| www.luckysundays.com:富民县| www.thevargasgroup.net:义乌市| www.news2come.com:西丰县| www.cyber-sst.com:如东县| www.g8565.com:丹阳市| www.cp5583.com:石家庄市| www.cp3396.com:晋中市| www.982610.com:府谷县| www.rcybgg.com:中方县| www.vinintech.com:如皋市| www.hdneyo.com:盐城市| www.cp2775.com:甘肃省| www.qs655.com:阳春市| www.z5828.com:集贤县| www.jiajudianqi.com:咸阳市| www.wsr7.com:吉木萨尔县| www.bostonsalist.com:郧西县| www.nksl-soccer.org:西和县| www.bestpicsforyou.com:海林市| www.qgxystw.com:响水县| www.zgwhzy.com:蓬莱市| www.employerlawblog.com:海口市| www.bagusprint.com:麻城市| www.saltatoria.com:嵊州市| www.5510086.com:武川县| www.webit-key.com:商都县| www.lvchuanhuanbao.com:合阳县| www.eyemok.com:招远市| www.01dyy.com:唐山市| www.name-com.com:疏附县| www.a-leap-of-faith.com:天津市| www.palliaclubekm.com:灵川县| www.gongweb.com:桦甸市| www.soulshakti.org:汝城县| www.nordea-im.com:扎囊县| www.hg52456.com:辉县市| www.showproducer.net:镇安县| www.zhimeijie.com:屏东市| www.200v200.com:淮安市| www.giatlv.com:西乌珠穆沁旗| www.gfcf14greendream.com:阿坝县| www.drugs-rx.com:宜春市| www.pokerglyphs.com:陵水|