• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 軍訓日記(二)

      軍訓日記(二)

     1. jun1
     2. xùn
     3. èr
     4. 軍訓日記二
     5.  
     6.  
     7.  
     8. zán
     9. dāng
     10. bīng
     11. de
     12. rén
     13.  
     14. yǒu
     15. shá
     16. yàng
     17.  
     18.  
     19.  
     20.  
     21. suí
     22. zhe
     23.  “咱當兵的人,有啥不一樣,……”隨著
     24. liáo
     25. liàng
     26. de
     27. jun1
     28. xiǎng
     29.  
     30. dāng
     31. le
     32. míng
     33. yǒng
     34. gǎn
     35. de
     36. xiǎo
     37. jun1
     38. 嘹亮的軍歌響起,我也當起了一名勇敢的小軍
     39. rén
     40.  
     41. 人。
     42.  
     43.  
     44. cóng
     45. zhè
     46. xué
     47. kāi
     48. shǐ
     49.  
     50. xué
     51. xiào
     52. jiù
     53. wéi
     54. men
     55. qǐng
     56. lái
     57. le
     58. duì
     59.  從這學期開始,學校就為我們請來了部隊
     60. jiāo
     61. guān
     62.  
     63. àn
     64. huá
     65. duì
     66. men
     67. jìn
     68. háng
     69. jun1
     70. xùn
     71.  
     72. jun1
     73. xùn
     74. shì
     75. xiàng
     76. xīn
     77. 教官,按計劃對我們進行軍訓。軍訓是一項辛
     78. dàn
     79. yòu
     80. duàn
     81. liàn
     82. zhì
     83. de
     84. huó
     85. dòng
     86.  
     87. xiàng
     88. duì
     89. men
     90. zhè
     91. yàng
     92. jiāo
     93. shēng
     94. 苦但又鍛煉意志力的活動,像對我們這樣嬌生
     95. guàn
     96. yǎng
     97. de
     98. hái
     99. lái
     100. shuō
     101.  
     102. de
     103. què
     104. shì
     105. yán
     106. jun4
     107. de
     108. kǎo
     109. yàn
     110.  
     111. 慣養的孩子來說,的確是一次嚴峻的考驗。
     112.  
     113.  
     114. xùn
     115. liàn
     116. de
     117. fāng
     118. jiù
     119. shè
     120. zài
     121. xué
     122. xiào
     123. de
     124. cāo
     125. chǎng
     126.  
     127. jiāo
     128. men
     129. de
     130.  訓練的地方就設在學校的操場,教我們的
     131. shì
     132. wèi
     133. shí
     134. fèn
     135. yán
     136. de
     137. hǎi
     138. jun1
     139. jiāo
     140. guān
     141.  
     142. zài
     143. zhèn
     144. chǎo
     145. nào
     146. guò
     147. hòu
     148. 是一位十分嚴肅的海軍教官。在一陣吵鬧過后
     149.  
     150. men
     151. zhōng
     152. duì
     153. pái
     154. hǎo
     155. le
     156.  
     157. zhī
     158. jiàn
     159. jiāo
     160. guān
     161. xiān
     162. sǎo
     163. shì
     164. le
     165. ,我們終于把隊伍排好了。只見教官先掃視了
     166. men
     167. yǎn
     168.  
     169. jiē
     170. zhe
     171. yán
     172. xuān
     173. jun1
     174. xùn
     175.  
     176. rán
     177. hòu
     178. rèn
     179. 我們一眼,接著嚴肅地宣布軍訓紀律,然后認
     180. zhēn
     181. jiǎng
     182. jiě
     183. zhàn
     184. hǎo
     185. jun1
     186.  
     187. biān
     188. jiǎng
     189. biān
     190. hái
     191. shì
     192. fàn
     193. gěi
     194. 真講解如何站好軍姿,一邊講一邊還示范給我
     195. men
     196. kàn
     197.  
     198. tóng
     199. xué
     200. men
     201. zǎi
     202. tīng
     203. rèn
     204. zhēn
     205. liàn
     206.  
     207.       
     208. fèn
     209. zhōng
     210.  
     211.       
     212. fèn
     213. zhōng
     214.  
     215.       
     216. fèn
     217. 們看。同學們仔細聽認真練,10分鐘、20分鐘、30
     218. zhōng
     219.  
     220. shèn
     221. zhì
     222.    
     223. xiǎo
     224. shí
     225.  
     226. fǎn
     227. zuò
     228. tóng
     229. dòng
     230. zuò
     231.  
     232. hěn
     233. duō
     234. 鐘、甚至1個小時,反復地做同一個動作,很多
     235. tóng
     236. xué
     237. dōu
     238. zhōng
     239. shǔ
     240. le
     241.  
     242. yǒu
     243. de
     244. shèn
     245. zhì
     246. dāng
     247. chǎng
     248. yūn
     249. dǎo
     250.  
     251. dàn
     252. hái
     253. shì
     254. 同學都中暑了,有的甚至當場暈倒,但我還是
     255. jiān
     256. chí
     257. xià
     258. lái
     259. le
     260.  
     261. yīn
     262. wéi
     263. jǐn
     264. zhǎng
     265. le
     266. dòng
     267. zuò
     268. yào
     269. lǐng
     270.  
     271. ér
     272. 堅持下來了。因為我不僅掌握了動作要領,而
     273. qiě
     274. shēn
     275. hái
     276. hěn
     277. bàng
     278.  
     279. 且身體還很棒。
     280.  
     281.  
     282. cóng
     283. shì
     284. jun1
     285. rén
     286. de
     287. tiān
     288. zhí
     289.  
     290. duì
     291. shēn
     292. xīn
     293. bèi
     294. de
     295. lái
     296.  服從是軍人的天職,對于身心疲憊的我來
     297. shuō
     298.  
     299. shì
     300. kǎo
     301. yàn
     302.  
     303. cóng
     304. jun1
     305. xùn
     306. de
     307. tiān
     308.  
     309. jiù
     310. 說,也是一個考驗。從軍訓的第一天起,我就
     311. xué
     312. huì
     313. měi
     314. dòng
     315. zuò
     316.  
     317. shì
     318. zhè
     319. shí
     320. jiān
     321. tài
     322. duǎn
     323. le
     324.  
     325. 努力去學會每一個動作。可是這時間太短了,
     326. gēn
     327. běn
     328. lái
     329. ràng
     330. xué
     331. huì
     332. gèng
     333. duō
     334. dòng
     335. zuò
     336.  
     337. dàn
     338. hái
     339. shì
     340. yǒu
     341. hěn
     342. 根本來不及讓我學會更多動作,但我還是有很
     343. duō
     344. shōu
     345. huò
     346.  
     347. zuì
     348. hǎo
     349. de
     350. shì
     351. xué
     352. huì
     353. le
     354. jiān
     355. chí
     356.  
     357. 多收獲,最好的是學會了堅持。
     358.  
     359.  
     360. rén
     361. zhī
     362. yǒu
     363. zài
     364. nán
     365. zhōng
     366.  
     367. cái
     368. néng
     369. rèn
     370. shí
     371.  
     372. què
     373. shí
     374.  
     375.  人只有在苦難中,才能認識自我。確實,
     376. jun1
     377. xùn
     378. gěi
     379. le
     380. zhè
     381. huì
     382.  
     383. ràng
     384. rèn
     385. shí
     386. dào
     387. le
     388. de
     389. yōu
     390. 軍訓給了我這個機會,讓我認識到了自己的優
     391. diǎn
     392.  
     393. ràng
     394. míng
     395. bái
     396. le
     397. shǎo
     398. dào
     399.  
     400. 點與不足,也讓我明白了不少道理。
     401.  
     402.  
     403. shuō
     404. jun1
     405. xùn
     406. ràng
     407. rèn
     408. shí
     409. le
     410.  
     411. shuō
     412. jun1
     413.  可以說軍訓讓我認識了自己,也可以說軍
     414. xùn
     415. duàn
     416. liàn
     417. le
     418.  
     419. lùn
     420. zěn
     421. yàng
     422.  
     423. jiān
     424. xìn
     425.  
     426. tōng
     427. guò
     428. de
     429. 訓鍛煉了我。無論怎樣,我堅信,通過自己的
     430.  
     431. dìng
     432. néng
     433. zài
     434. zhèn
     435. hǎi
     436. jun1
     437. xùn
     438. shí
     439. biǎo
     440. xiàn
     441. de
     442. gèng
     443. yōu
     444.  
     445. 努力,一定能在鎮海軍訓時表現的更優異。
     446.  
     447.  
     448.  
       
      無注音版:軍訓日記(二)
       軍訓日記二
       “咱當兵的人,有啥不一樣,……”隨著嘹亮的軍歌響起,我也當起了一名勇敢的小軍人。
       從這學期開始,學校就為我們請來了部隊教官,按計劃對我們進行軍訓。軍訓是一項辛苦但又鍛煉意志力的活動,像對我們這樣嬌生慣養的孩子來說,的確是一次嚴峻的考驗。
       訓練的地方就設在學校的操場,教我們的是一位十分嚴肅的海軍教官。在一陣吵鬧過后,我們終于把隊伍排好了。只見教官先掃視了我們一眼,接著嚴肅地宣布軍訓紀律,然后認真講解如何站好軍姿,一邊講一邊還示范給我們看。同學們仔細聽認真練,10分鐘、20分鐘、30分鐘、甚至1個小時,反復地做同一個動作,很多同學都中暑了,有的甚至當場暈倒,但我還是堅持下來了。因為我不僅掌握了動作要領,而且身體還很棒。
       服從是軍人的天職,對于身心疲憊的我來說,也是一個考驗。從軍訓的第一天起,我就努力去學會每一個動作。可是這時間太短了,根本來不及讓我學會更多動作,但我還是有很多收獲,最好的是學會了堅持。
       人只有在苦難中,才能認識自我。確實,軍訓給了我這個機會,讓我認識到了自己的優點與不足,也讓我明白了不少道理。
       可以說軍訓讓我認識了自己,也可以說軍訓鍛煉了我。無論怎樣,我堅信,通過自己的努力,一定能在鎮海軍訓時表現的更優異。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.biaomeiqiyue.com:岗巴县| www.tradersofcamden.com:大渡口区| www.kmnwx.cn:阿尔山市| www.xinda-zq.com:盐亭县| www.bulkemailonline.com:金平| www.9zmm.com:尼勒克县| www.dm019.com:汕尾市| www.phototuredesigns.com:泰安市| www.tianxiaojyh.com:额济纳旗| www.cp5220.com:微山县| www.exawple.com:林周县| www.wordsihate.org:呼伦贝尔市| www.bdkindustries.com:毕节市| www.blgzs88.com:盐津县| www.1663pj.com:永昌县| www.singaku-antenna.com:开阳县| www.hanse88.com:罗定市| www.bestincellular.com:新源县| www.slgdw.cn:仁布县| www.hannahchungportfolio.com:四平市| www.awakenhaven.com:五大连池市| www.marketsizeinfo.com:新丰县| www.brushhairandmakeup.com:宾川县| www.guggamugga.com:肥城市| www.qshinny.com:松原市| www.onetimeofferz.com:姚安县| www.cp9557.com:静安区| www.catalinamotoroiu.com:涿鹿县| www.sp533.com:唐河县| www.lsyteam.com:财经| www.sgillp.com:保靖县| www.hqjyjg.cn:钟祥市| www.n5883.com:确山县| www.ylcwyy.com:喀喇沁旗| www.swaggjewels.com:安岳县| www.biganimaimovies.com:台北县| www.axecue.com:岫岩| www.udestudio.com:峨眉山市| www.gondex.com:合川市| www.italianfashionllc.com:华池县| www.borealmatters.org:荣昌县| www.kathyleegifford.com:禄丰县| www.jollychang.com:来凤县| www.cadenceworks.com:肇州县| www.comtery.com:尼木县| www.jhjxjgc.com:平潭县| www.fulibat.com:广南县| www.n3969.com:滁州市| www.3hjapanese.com:宣汉县| www.bcsdi.com:锡林郭勒盟| www.51quyandai.com:鹤山市| www.tbgnr.com:甘谷县| www.chenabtimes.net:徐汇区| www.cnshippingk.com:古丈县| www.hidprovisionplus.net:乌恰县| www.qfaqs.com:玉门市| www.sandillc.com:开阳县| www.cnxhy.com:天等县| www.sdwlcc.com:丹巴县| www.51cuike.com:昌黎县| www.xnkdaiviet.com:大安市| www.mxfz8.com:尉犁县| www.cz-xhw.com:苍溪县| www.1000bugu.com:龙游县| www.airmaxshoesnike.net:铜陵市| www.ccredimix.com:大同县| www.py556.com:崇州市| www.jpgdu.com:大田县| www.curtisdemarce.com:孙吴县| www.aeul-subs.com:揭阳市| www.jhjzqc.com:巴彦淖尔市| www.thethirtysix.net:黔江区| www.radiolauniversal.com:昌图县| www.zzliyu.com:定陶县| www.iptb.org:南乐县| www.13539929392.com:江津市| www.lauragottlieb.com:望奎县| www.nord-lefilm.com:宁阳县| www.www-81189.com:明溪县| www.thedrugtest.net:建瓯市| www.920suncity.com:金寨县| www.dramacity4u.net:左权县| www.ydgongce.com:泽库县| www.aidaomu.com:舞阳县|