• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 日記 -> 我最喜歡玩電腦

      我最喜歡玩電腦

     1. yǒu
     2. huān
     3. zuò
     4. de
     5. shì
     6. ma
     7.  
     8. yǒu
     9.  
     10. jiù
     11. shì
     12. diàn
     13. nǎo
     14. zhēn
     15. 你有自己喜歡做的事嗎?我有,那就是電腦真
     16. shì
     17. hǎo
     18. wán
     19. le
     20.  
     21. jīng
     22. cháng
     23. yòng
     24. shàng
     25. zhǒng
     26. yàng
     27. de
     28. wǎng
     29. zhàn
     30.  
     31. 是好玩極了,我經常用它上各種各樣的網站,
     32.  
     33. kàn
     34. huáng
     35. wǎng
     36. zhàn
     37.  
     38. xià
     39. zǎi
     40. wén
     41. jiàn
     42.  
     43. kàn
     44. dòng
     45. huà
     46.  
     47. wán
     48. yóu
     49. (不看黃色網站)下載文件、看動畫、玩游戲
     50.  
     51. jiù
     52. suàn
     53. shì
     54. xiě
     55. zuò
     56. hěn
     57. róng
     58.  
     59. zhī
     60. yào
     61. àn
     62.  
     63. 。就算是寫作也很容易,只要按幾個字母。字
     64. jiù
     65. chū
     66. lái
     67. le
     68.  
     69. piān
     70. zuò
     71. wén
     72. huì
     73. ér
     74. jiù
     75. xiě
     76. hǎo
     77. le
     78.  
     79. hái
     80. 就出來了,一篇作文一會兒就寫好了,還可以
     81. men
     82. yìn
     83. chū
     84. lái
     85.  
     86. de
     87. diàn
     88. nǎo
     89. shàng
     90. yǒu
     91. duō
     92. duō
     93. hǎo
     94. wán
     95. 把它們打印出來。我的電腦上有許許多多好玩
     96. de
     97. xiǎo
     98. yóu
     99.  
     100. yǒu
     101. shān
     102. shuǐ
     103. piàn
     104. tōng
     105. piàn
     106.  
     107. yǒu
     108. huà
     109. huà
     110. bǎn
     111. 的小游戲,有山水圖片和卡通圖片,有畫畫板
     112.  
     113. yǒu
     114. duō
     115. duō
     116. dōng
     117.  
     118. diàn
     119. nǎo
     120. gěi
     121. dài
     122. lái
     123. le
     124. xiàn
     125. huān
     126. ,有許多許多東西,電腦給我帶來了無限地歡
     127.  
     128. 樂。
     129.  
     130.  
     131. yǒu
     132.  
     133. rén
     134. zài
     135. jiā
     136. yìn
     137. zuò
     138. wén
     139.  我記得有一次,我獨自一人在家打印作文
     140.  
     141. yào
     142. pīn
     143. yīn
     144. miàn
     145. de
     146.  
     147. dàn
     148. zhī
     149. dào
     150. zài
     151. jiàn
     152. pán
     153. shàng
     154. zěn
     155. me
     156. ,我要打拼音里面的,但不知道在鍵盤上怎么
     157.  
     158. jiù
     159. xiǎng
     160.  
     161.  
     162. jiàn
     163. pán
     164. shàng
     165. de
     166.    
     167. cóng
     168. lái
     169. méi
     170. guò
     171.  
     172. wéi
     173. 打。我就想:“鍵盤上的V字我從來沒打過,為
     174. shì
     175. shì
     176.  
     177.  
     178. jiù
     179. shì
     180. zhe
     181. àn
     182.    
     183.  
     184. jié
     185. guǒ
     186.  
     187. yīng
     188. shēng
     189. ér
     190. chū
     191. 何不試試?”我就試著按v,結果,字應聲而出
     192.  
     193. chéng
     194. gōng
     195. le
     196.  
     197. wán
     198. zuò
     199. wén
     200. hòu
     201.  
     202. hái
     203. yòng
     204. diàn
     205. nǎo
     206. de
     207. ,我成功了!打完作文后,我還利用電腦的特
     208. shū
     209. gōng
     210. néng
     211. biāo
     212. gǎi
     213. chéng
     214. shù
     215.  
     216. zhī
     217. dào
     218. ma
     219.  
     220. zhī
     221. yào
     222. cóng
     223. 殊功能把標題改成藝術字,你知道嗎?只要從
     224. xià
     225. miàn
     226. de
     227. liú
     228. lǎn
     229. kuàng
     230. xuǎn
     231. zhe
     232. shù
     233.  
     234. píng
     235. shàng
     236. jiù
     237. chū
     238. xiàn
     239. duō
     240. 下面的瀏覽框選著藝術字,屏幕上就出現許多
     241. tóng
     242. zào
     243. xíng
     244. de
     245. shù
     246.  
     247. yǒu
     248. làng
     249. xíng
     250.  
     251. xíng
     252.  
     253. xíng
     254. děng
     255. 不同造型的藝術字,有波浪型、梯型、弧型等
     256. děng
     257. xuǎn
     258. zhe
     259. le
     260. zhǒng
     261. yán
     262. liù
     263. de
     264. shù
     265.  
     266. shǐ
     267. wén
     268. zhāng
     269. de
     270. 等我選著了一種五顏六色的藝術字,使文章的
     271. biāo
     272. biàn
     273. cǎi
     274. bīn
     275. fēn
     276.  
     277. hái
     278. zuò
     279. wén
     280. zhōng
     281. wén
     282. de
     283. 標題變得五彩繽紛。我還把作文中文字的字體
     284. huàn
     285. chéng
     286. huān
     287. de
     288. shù
     289.  
     290. yòu
     291. biàn
     292. yán
     293. liù
     294. 換成自己喜歡的藝術字,又把字變得五顏六色
     295. de
     296.  
     297. 的。
     298.  
     299.  
     300. zuì
     301. hòu
     302.  
     303. xuǎn
     304. le
     305. chǔ
     306. cún
     307. zài
     308. diàn
     309. nǎo
     310.  最后,我選了一幅儲存在電腦里我自己喜
     311. ài
     312. de
     313. zhào
     314. piàn
     315.  
     316. zhān
     317. tiē
     318. zài
     319. zuò
     320. wén
     321. de
     322. kōng
     323. bái
     324. chù
     325.  
     326. bìng
     327. qiě
     328. yòng
     329. yìn
     330. 愛的照片,粘貼在作文的空白處,并且用打印
     331. yìn
     332. le
     333. chū
     334. lái
     335.  
     336. kàn
     337.  
     338. piāo
     339. liàng
     340. le
     341.  
     342. kàn
     343. zhe
     344. wěi
     345. 機打印了出來,一看,漂亮極了!看著自己偉
     346. de
     347.  
     348. jié
     349. zuò
     350.  
     351.  
     352. xīn
     353. zhēn
     354. de
     355. chī
     356. le
     357. hái
     358. yào
     359. tián
     360. ne
     361. 大的“杰作”,我心里真的比吃了蜜還要甜呢
     362.  
     363. men
     364. shuō
     365. diàn
     366. nǎo
     367. hǎo
     368. wán
     369. ma
     370.  
     371. zuì
     372. huān
     373. wán
     374. diàn
     375. nǎo
     376. le
     377.  
     378. 。你們說電腦好玩嗎?我最喜歡玩電腦了,如
     379. guǒ
     380. xiǎng
     381. wán
     382. diàn
     383. nǎo
     384.  
     385. men
     386. hái
     387. zài
     388.       
     389. liáo
     390. tiān
     391. ne
     392.  
     393. 果你也想玩電腦,我們還可以在QQ里聊天呢!
     394.  
     395.  
     396.  
       
      無注音版:我最喜歡玩電腦
       你有自己喜歡做的事嗎?我有,那就是電腦真是好玩極了,我經常用它上各種各樣的網站,(不看黃色網站)下載文件、看動畫、玩游戲。就算是寫作也很容易,只要按幾個字母。字就出來了,一篇作文一會兒就寫好了,還可以把它們打印出來。我的電腦上有許許多多好玩的小游戲,有山水圖片和卡通圖片,有畫畫板,有許多許多東西,電腦給我帶來了無限地歡樂。
       我記得有一次,我獨自一人在家打印作文,我要打拼音里面的,但不知道在鍵盤上怎么打。我就想:“鍵盤上的V字我從來沒打過,為何不試試?”我就試著按v,結果,字應聲而出,我成功了!打完作文后,我還利用電腦的特殊功能把標題改成藝術字,你知道嗎?只要從下面的瀏覽框選著藝術字,屏幕上就出現許多不同造型的藝術字,有波浪型、梯型、弧型等等我選著了一種五顏六色的藝術字,使文章的標題變得五彩繽紛。我還把作文中文字的字體換成自己喜歡的藝術字,又把字變得五顏六色的。
       最后,我選了一幅儲存在電腦里我自己喜愛的照片,粘貼在作文的空白處,并且用打印機打印了出來,一看,漂亮極了!看著自己偉大的“杰作”,我心里真的比吃了蜜還要甜呢。你們說電腦好玩嗎?我最喜歡玩電腦了,如果你也想玩電腦,我們還可以在QQ里聊天呢!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.befms.com:易门县| www.fanpz.com:依兰县| www.alarmsunrise.com:乐亭县| www.catchyenough.com:闸北区| www.5677k.com:花莲县| www.lihaotech.com:大港区| www.zjdgelectrical.com:花莲市| www.leadpcba.com:宣恩县| www.tellasurvey.com:清丰县| www.jackshomeservices.com:通州区| www.vsassociatesbiz.com:松潘县| www.bunnykitten.com:饶阳县| www.gcxlsj.com:富阳市| www.kennedypromotions.com:延长县| www.yourwebside.com:旺苍县| www.afewbestmen.com:牡丹江市| www.hkszw.cn:民乐县| www.cp7769.com:祁东县| www.w-wha.org:乐昌市| www.mancharus.com:靖西县| www.gxdingyang.cn:丹寨县| www.kjyzw.cn:永德县| www.awleisure.com:仲巴县| www.pornofilmid.net:韩城市| www.jinsuitools.com:攀枝花市| www.pinksterfeest.org:湖北省| www.cp5517.com:巴里| www.well39.com:昌邑市| www.celiacosviajeros.com:闸北区| www.zhida2000.com:福海县| www.lepoidevinmerge.com:嘉祥县| www.brilliantgarmentco.com:成安县| www.cngsc.com:应城市| www.fiveneoi.com:托克托县| www.polish-translator.org:晋宁县| www.wughsc.com:尼勒克县| www.qhzxz.com:昌吉市| www.ykfone.com:黄陵县| www.yuanquanfeiye.com:三原县| www.phoneitipad.com:贺兰县| www.aashbooksplus.com:个旧市| www.themobilitypov.com:巴马| www.exoovnis.com:米林县| www.ftechcomputers.com:汝城县| www.btbjewelry.com:铜山县| www.buycartierwatches.com:邳州市| www.thevargasgroup.net:施甸县| www.oranjebastion.org:凤台县| www.3d-chain.com:卓尼县| www.cp5579.com:太原市| www.karolak-k.com:沂水县| www.studiocopyright.com:黄大仙区| www.devpsy2015.com:桦川县| www.3host-ks.com:上虞市| www.daleysretreat.com:清远市| www.gbdbn.cn:北川| www.sun-automation.com:赞皇县| www.zuluanimazione.com:普兰店市| www.csoam.com:五常市| www.phuengoat.com:彭水| www.chessul.com:腾冲县| www.abtqq.com:稻城县| www.jwnal.cn:清镇市| www.cnmbd.com:来宾市| www.afgj642.com:铜陵市| www.lanzengping.com:南开区| www.atiehnews.com:原阳县| www.zhuoxun0769.com:双鸭山市| www.shyanggang.com:天镇县| www.vcmarienkirchen.com:色达县| www.wphammer.com:宽甸| www.wfyulong.com:惠安县| www.uniquemicrofinance.com:天全县| www.150mee.com:库车县| www.fzjiaolun.com:富阳市| www.safecarservice.com:电白县| www.electricmassagechair.org:布尔津县| www.979903.com:宝应县| www.soft-file.org:肥东县| www.shunda-steel.com:芜湖市| www.leadpcba.com:邹城市| www.2828anime.com:江源县| www.beckymoe.com:屏东县| www.aiwody.com:咸丰县|