• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 四年級日記 -> 一年級趣事(小紅狐和小黃狐第六集預告)

      一年級趣事(小紅狐和小黃狐第六集預告)

     1. xiān
     2. shì
     3. gào
     4.  
     5. xià
     6. xīng
     7. gèng
     8. xīn
     9.  
     10. shì
     11.  
     12. yóu
     13.  
     14. de
     15. xiě
     16. 先是預告:下個星期更新,是《西游記》的寫
     17.  
     18. wén
     19. bǎn
     20.  
     21.  
     22. xiě
     23. le
     24.  
     25. xiǎo
     26. huáng
     27. de
     28. wài
     29. mào
     30. 法(古文版),寫了哈子夫、小黃狐的外貌和
     31. dòu
     32. de
     33. chǎng
     34. miàn
     35.  
     36. hái
     37. yǒu
     38. jīng
     39. diǎn
     40. de
     41.  
     42.          
     43.  
     44. wáng
     45. shuō
     46. de
     47. huà
     48. 打斗的場面,還有一句經典的大(dai)王說的話
     49.  
     50. zàn
     51. shí
     52. xiān
     53. bǎo
     54.  
     55. miàn
     56. yǒu
     57. duàn
     58. è
     59. gǎo
     60. chā
     61.  
     62. xiǎo
     63. hóng
     64. ,暫時先保密。里面有一段惡搞插曲:小紅狐
     65. xiǎo
     66. huáng
     67. wàng
     68. dài
     69. zhuāng
     70. bèi
     71. le
     72.  
     73. jiāng
     74. jun1
     75. hěn
     76. 和小黃狐忘帶武器和裝備了。哈子夫將軍很垃
     77.  
     78. yào
     79. jiè
     80.  
     81. huì
     82. xiě
     83. de
     84.  
     85. yào
     86. duō
     87. duō
     88. de
     89. 圾,不要介意,我會努力寫的,我需要多多的
     90. píng
     91. lùn
     92.  
     93. qiú
     94. piào
     95.  
     96. xiǎng
     97. zhī
     98. dào
     99. biān
     100. de
     101. shì
     102. yǒu
     103. shí
     104. me
     105. 評論,不求票。我想知道自己編的故事有什么
     106. hǎo
     107. de
     108. fāng
     109.  
     110. de
     111. fāng
     112.  
     113. 好的地方,和不足的地方。
     114.  
     115.  
     116.  
     117.  
     118.  
     119.  
     120.  
     121.  
     122. shàng
     123. shì
     124. liù
     125. gào
     126.  
     127.  
     128. měi
     129.  ??????以上是第六集預告??美麗
     130. de
     131. fèn
     132. xiàn
     133.  
     134.  
     135.  
     136. 的分割線???
     137.  
     138.  
     139. nián
     140. shì
     141.  一年級趣事
     142.  
     143.  
     144. shì
     145. méng
     146. méng
     147. de
     148. zhōng
     149.  
     150. kǎo
     151. wán
     152. le
     153. shì
     154.  
     155.  那是一個蒙蒙細雨的中午,我考完了試,
     156. zǒu
     157. chū
     158. xué
     159. xiào
     160.  
     161. kàn
     162. jiàn
     163. rén
     164. zài
     165. mài
     166. xiǎo
     167.  
     168. 走出學校,看見一個人在賣小鴨子。
     169.  
     170.  
     171.  
     172.  
     173. néng
     174. néng
     175. gěi
     176. mǎi
     177. liǎng
     178. zhī
     179. ā
     180.  
     181.  
     182.  “媽媽,能不能給我買兩只鴨子啊?”我
     183. shuō
     184.  
     185. 說。
     186.  
     187.  
     188. shuō
     189.  
     190.  
     191. hǎo
     192. ā
     193.  
     194. dàn
     195. shì
     196. hěn
     197. róng
     198.  
     199. le
     200.  媽媽說:“好啊。但是很容易死,死了你
     201. guǎn
     202. ò
     203.  
     204.  
     205. 自己管哦。”
     206.  
     207.  
     208. shì
     209.  
     210. jiù
     211. gěi
     212. mǎi
     213. le
     214. liǎng
     215. zhī
     216.  
     217. men
     218. quán
     219.  于是,媽媽就給我買了兩只鴨子,它們全
     220. shēn
     221. huáng
     222. huáng
     223. de
     224.  
     225. yǒu
     226. zhe
     227. xiǎo
     228. xiǎo
     229. de
     230. yǎn
     231. jīng
     232.  
     233. duì
     234. men
     235. lái
     236. shuō
     237.  
     238. 身黃黃的,有著小小的眼睛(對于我們來說)
     239.  
     240. hái
     241. yǒu
     242. ài
     243. de
     244. zuǐ
     245. zhǎo
     246.  
     247. men
     248. gài
     249. shì
     250. biē
     251. huài
     252. le
     253. ,還有可愛的嘴巴和爪子。它們大概是憋壞了
     254. ba
     255.  
     256. jìng
     257. rán
     258. xiǎng
     259. yǎo
     260. dài
     261.  
     262. pǎo
     263. chū
     264. lái
     265. wán
     266. wán
     267.  
     268. kàn
     269. kàn
     270. zhè
     271. měi
     272. 吧!竟然想咬破袋子,跑出來玩玩,看看這美
     273. de
     274. shì
     275. jiè
     276.  
     277. 麗的世界!
     278.  
     279.  
     280. huí
     281. dào
     282. le
     283. jiā
     284.  
     285. gěi
     286. xiǎo
     287. fàng
     288. zài
     289. liǎn
     290. pén
     291.  回到了家,我立刻給小鴨子放在洗臉盆里
     292. le
     293. lěng
     294. shuǐ
     295. zǎo
     296.  
     297. ā
     298.  
     299. men
     300. lěng
     301. dǒu
     302. le
     303.  
     304.  
     305. duì
     306. 洗了一個冷水澡。啊!它們冷得發抖了!“對
     307.  
     308. xiǎo
     309.  
     310.  
     311. xiǎng
     312.  
     313. 不起,小鴨子!”我想。
     314.  
     315.  
     316. chū
     317. chuī
     318. fēng
     319.  
     320. xiǎo
     321. chuī
     322. gàn
     323.  
     324.  媽媽立刻拿出吹風機,把小鴨子吹干。我
     325. kàn
     326. zhe
     327. xiǎo
     328.  
     329. men
     330. hǎo
     331. xiàng
     332. le
     333.  
     334. lěng
     335. huì
     336. gǎn
     337. 看著小鴨子,他們好像熱死了!一冷一熱會感
     338. mào
     339. de
     340.  
     341.  
     342. āi
     343.  
     344. duì
     345.  
     346. xiǎo
     347.  
     348.  
     349. zài
     350. xiǎng
     351. dào
     352. 冒的。“唉,對不起,小鴨子。”我再次想到
     353.  
     354.  
     355.  
     356.  
     357. qián
     358. zhēn
     359. shì
     360. de
     361.  
     362. huì
     363. gěi
     364. xiǎo
     365.  呵呵,我以前也真是的,不會給小鴨子洗
     366. zǎo
     367.  
     368. hái
     369. piān
     370. piān
     371. chěng
     372. néng
     373.  
     374. hài
     375. xiǎo
     376. dǒu
     377.  
     378. yòu
     379. yòng
     380. chuī
     381. fēng
     382. 澡,還偏偏逞能,害得小鴨子發抖,又用吹風
     383. chuī
     384. gàn
     385.  
     386. ràng
     387. men
     388.  
     389. 機吹干,讓他們熱。
     390.  
     391.  
     392.  
     393.  續:
     394.  
     395.  
     396. zhī
     397. xiǎo
     398. zài
     399. èr
     400. tiān
     401. le
     402.  
     403.  一只小鴨子在第二天死了。
     404.  
     405.  
     406. èr
     407. zhī
     408. xiǎo
     409. zài
     410. sān
     411. tiān
     412. le
     413.  
     414.  第二只小鴨子在第三天死了。
     415.  
     416.  
     417.  
       
      無注音版:一年級趣事(小紅狐和小黃狐第六集預告)
       先是預告:下個星期更新,是《西游記》的寫法(古文版),寫了哈子夫、小黃狐的外貌和打斗的場面,還有一句經典的大(dai)王說的話,暫時先保密。里面有一段惡搞插曲:小紅狐和小黃狐忘帶武器和裝備了。哈子夫將軍很垃圾,不要介意,我會努力寫的,我需要多多的評論,不求票。我想知道自己編的故事有什么好的地方,和不足的地方。
       ??????以上是第六集預告??美麗的分割線???
       一年級趣事
       那是一個蒙蒙細雨的中午,我考完了試,走出學校,看見一個人在賣小鴨子。
       “媽媽,能不能給我買兩只鴨子啊?”我說。
       媽媽說:“好啊。但是很容易死,死了你自己管哦。”
       于是,媽媽就給我買了兩只鴨子,它們全身黃黃的,有著小小的眼睛(對于我們來說),還有可愛的嘴巴和爪子。它們大概是憋壞了吧!竟然想咬破袋子,跑出來玩玩,看看這美麗的世界!
       回到了家,我立刻給小鴨子放在洗臉盆里洗了一個冷水澡。啊!它們冷得發抖了!“對不起,小鴨子!”我想。
       媽媽立刻拿出吹風機,把小鴨子吹干。我看著小鴨子,他們好像熱死了!一冷一熱會感冒的。“唉,對不起,小鴨子。”我再次想到。
       呵呵,我以前也真是的,不會給小鴨子洗澡,還偏偏逞能,害得小鴨子發抖,又用吹風機吹干,讓他們熱。
       續:
       一只小鴨子在第二天死了。
       第二只小鴨子在第三天死了。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.earncurve.com:土默特左旗| www.tp633.com:上高县| www.foodtechnologys.com:诸城市| www.cillianmurphy.net:且末县| www.changinglivesdayspa.com:菏泽市| www.tintasetinteiros.com:吉隆县| www.accommodations-around-the-world.com:睢宁县| www.feeling2007.com:冀州市| www.hammerheadradio.com:马山县| www.phuengoat.com:崇礼县| www.1663pj.com:永平县| www.trcreations.net:黄山市| www.o-pipe.com:河源市| www.hao-jiazheng.com:马公市| www.troughtonmichael.com:新余市| www.s7765.com:石泉县| www.woodenfences.org:吉安市| www.jsxysp.com:阳信县| www.faprobot.com:通海县| www.cp7892.com:志丹县| www.gondex.com:曲松县| www.porcoespirito.com:西安市| www.biberhapisatinal.com:兴化市| www.earncurve.com:龙江县| www.besthoalawyer.com:芷江| www.tuvikimhac.com:济宁市| www.premium-bux.com:阿城市| www.barattu.com:定边县| www.hina-ef.com:长丰县| www.kingbcw.com:健康| www.zen-moa-massage.com:镇康县| www.sunsetinnusa.com:太仆寺旗| www.tjmtw.com:饶阳县| www.upgamez.com:岑巩县| www.cheapvegasairfares.com:丹寨县| www.whxblaw.com:博湖县| www.559367.com:榆社县| www.yugmk.com:五台县| www.dongnamaco.com:武胜县| www.findadetoxnow.com:邢台市| www.glxinmei.com:靖宇县| www.yakkk.com:逊克县| www.zybrickmachine.com:沅江市| www.vsdtv.com:垦利县| www.royaltyaffairs.com:灌阳县| www.streetpass.org:巢湖市| www.cheap-uggboots4u.com:台前县| www.829350.com:景宁| www.0577gf.com:龙川县| www.goglgg.com:崇明县| www.zhuoxun0769.com:奇台县| www.redmarked.com:长沙市| www.jll-ah.com:辛集市| www.yingjun888.com:罗甸县| www.iikkee.com:周至县| www.zxjianfei.com:乌海市| www.sclxss.com:安阳市| www.sonda16mn.com:康马县| www.gjcuk.com:深泽县| www.jxwanli.com:阜新| www.aceophthalmics.com:宜城市| www.cp0266.com:东莞市| www.youyuejun.com:碌曲县| www.boboschinesedeli.com:十堰市| www.latest-deals.org:汝城县| www.cleitonschaefer.com:平塘县| www.catchyenough.com:荔浦县| www.jiescience.com:临澧县| www.mylisen.com:高雄县| www.yupaixieye.com:聂拉木县| www.ofnail.com:江安县| www.cnlokuki.com:高青县| www.germanincubator.net:财经| www.eldukedegreaser.com:台中县| www.wm-176.com:青岛市| www.logicuz.com:祥云县| www.crowsphotography.com:勃利县| www.dl235.com:西乌珠穆沁旗| www.considerthereasons.com:扎兰屯市| www.aaagascalculator.com:合水县| www.hg85456.com:大洼县| www.sgillp.com:伊金霍洛旗| www.3721waibao.com:阿尔山市| www.amoura2.com:鹿泉市|