• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 我家的小動物系列

      我家的小動物系列

     1. jiā
     2. de
     3. xiǎo
     4. dòng
     5. liè
     6.  
     7.  
     8. 我家的小動物系列(一)
     9.  
     10.  
     11. dōng
     12. chéng
     13. jiē
     14. dào
     15. zhōng
     16. xīn
     17. xiǎo
     18. xué
     19. sān
     20.  
     21.    
     22.  
     23. bān
     24. chén
     25. yǒng
     26. fān
     27.  東城街道中心小學三(4)班陳泳帆
     28.  
     29.  
     30. jīn
     31. gāng
     32. zhōng
     33. yàn
     34. yǎng
     35. zhe
     36. tiáo
     37. xiǎo
     38. liǎng
     39. zhī
     40. guī
     41.  
     42.  金魚缸中厭養著四條小魚和兩只烏龜,底
     43. xià
     44. hái
     45. fàng
     46. zhe
     47. xiē
     48. yán
     49. liù
     50. de
     51. cǎi
     52. shí
     53.  
     54. xiān
     55. jiè
     56. shào
     57. tiáo
     58. 下還放著一些五顏六色的彩石。我先介紹四條
     59. xiǎo
     60.  
     61. 小魚。
     62.  
     63.  
     64. zhè
     65. tiáo
     66. dōu
     67. hěn
     68. ài
     69.  
     70. yǒu
     71. liǎng
     72. tiáo
     73. jīn
     74.  
     75. quán
     76. shēn
     77.  這四條魚都很可愛:有兩條大金魚,全身
     78. dōu
     79. shì
     80. jīn
     81. huáng
     82. de
     83.  
     84. zhǎng
     85. yuē
     86.          
     87.  
     88. tóu
     89. shàng
     90. yǒu
     91. zhāng
     92. zuǐ
     93. 都是金黃色的;長約5-6厘米;魚頭上有一張大嘴
     94.  
     95. zuǐ
     96. zhāng
     97. kāi
     98. yuán
     99. yuán
     100. de
     101.  
     102. zài
     103. tíng
     104. shōu
     105. shuǐ
     106. zhōng
     107. de
     108. ,嘴巴張開圓圓的,在一刻不停地吸收水中的
     109. shí
     110. yǎng
     111.  
     112. men
     113. de
     114. tóu
     115. shàng
     116. yǒu
     117. duì
     118. hēi
     119. hēi
     120. de
     121. yǎn
     122. jīng
     123.  
     124. 食物和氧氣;它們的頭上有一對黑黑的眼睛,
     125. xiàng
     126. wài
     127. chū
     128.  
     129. hòu
     130. miàn
     131. yǒu
     132. tiáo
     133. jiǎn
     134. dāo
     135. de
     136. xiǎo
     137. wěi
     138.  
     139. yóu
     140. dòng
     141. 向外突出;后面有一條剪刀似的小尾巴,游動
     142. shí
     143.  
     144. zuǒ
     145. yòu
     146. bǎi
     147. dòng
     148.  
     149. 時,左右擺動。
     150.  
     151.  
     152. liǎng
     153. tiáo
     154. xiǎo
     155. de
     156. shì
     157. kǒng
     158. què
     159.  
     160. quán
     161. shēn
     162. yuē
     163. yǒu
     164.          
     165. zhǎng
     166.  
     167. shēn
     168.  兩條小的是孔雀魚:全身約有1-2厘米長;身
     169. zhǎng
     170.  
     171. shēn
     172. shì
     173. yín
     174. huī
     175. de
     176.  
     177. shàng
     178. miàn
     179. yǒu
     180. lán
     181. de
     182. bān
     183. diǎn
     184. 體細長;魚身是銀灰色的,上面有藍色的斑點
     185.  
     186. lìng
     187. tiáo
     188. shì
     189. hēi
     190. de
     191.  
     192. shàng
     193. miàn
     194. yǒu
     195. cǎi
     196. de
     197. bān
     198. diǎn
     199.  
     200. wěi
     201. 。另一條是黑色的,上面有彩色的斑點,尾巴
     202. shì
     203. hóng
     204. de
     205.  
     206. yóu
     207. dòng
     208. de
     209. kuài
     210. le
     211.  
     212. 是紅色的,游動的速度可快了。
     213.  
     214.  
     215. men
     216. yǒu
     217. hǎo
     218. shēng
     219. huó
     220. zài
     221.  
     222. yǒu
     223. shí
     224. dào
     225. shuǐ
     226. miàn
     227. shàng
     228.  它們友好地生活在一起,有時到水面上吐
     229. pào
     230. pào
     231.  
     232. yǒu
     233. shí
     234. zài
     235. shuǐ
     236. zhōng
     237. zhuī
     238. gǎn
     239.  
     240. xiǎo
     241. ér
     242. zhēn
     243. ài
     244.  
     245. 泡泡,有時在水中你追我趕。小魚兒真可愛,
     246. hěn
     247. huān
     248. men
     249.  
     250. 我很喜歡它們。
     251.  
     252.  
     253. jiā
     254. de
     255. xiǎo
     256. dòng
     257. liè
     258.  
     259. èr
     260.  
     261.  我家的小動物系列(二)
     262.  
     263.  
     264. jīn
     265. gāng
     266. zhōng
     267. chú
     268. le
     269. tiáo
     270. xiǎo
     271. wài
     272.  
     273. hái
     274. yǒu
     275. liǎng
     276. zhī
     277. xiǎo
     278.  金魚缸中除了四條小魚外,還有兩只小烏
     279. guī
     280.  
     281. 龜。
     282.  
     283.  
     284. zhè
     285. liǎng
     286. zhī
     287. xiǎo
     288. guī
     289. hěn
     290. ài
     291.  
     292. men
     293. de
     294. xiǎo
     295. men
     296.  這兩只小烏龜很可愛:它們的大小和我們
     297. de
     298. shǒu
     299. zhǎng
     300. chà
     301. duō
     302.  
     303. bèi
     304. shàng
     305. yǒu
     306. yìng
     307.  
     308. yìng
     309. shàng
     310. yǒu
     311. shí
     312. 的手掌差不多;背上有一個硬殼,硬殼上有十
     313. xiǎo
     314. xiǎo
     315. de
     316. xíng
     317.  
     318. piāo
     319. liàng
     320. le
     321.  
     322. zhè
     323. yìng
     324. 幾個大大小小的幾何圖型,可漂亮了,這硬殼
     325. shì
     326. xiǎo
     327. guī
     328.  
     329. xiǎo
     330. guī
     331. de
     332. tóu
     333. chéng
     334. sān
     335. jiǎo
     336. xíng
     337.  
     338. néng
     339. shēn
     340. néng
     341. suō
     342.  
     343. 是小烏龜;小烏龜的頭呈三角形,能伸能縮,
     344. tóu
     345. shàng
     346. yǒu
     347. duì
     348. xiàng
     349. wài
     350. chū
     351. de
     352. hēi
     353. yǎn
     354. jīng
     355.  
     356. zuǐ
     357. zhǎng
     358. zài
     359. tóu
     360. de
     361. 頭上有一對向外突出的黑眼睛,嘴長在頭部的
     362. zuì
     363. qián
     364. miàn
     365.  
     366. liǎng
     367. zhī
     368. kǒng
     369. hěn
     370. xiǎo
     371.  
     372. féng
     373. zhēn
     374. hái
     375. xiǎo
     376.  
     377. ǒu
     378. ěr
     379. 最前面,兩只鼻孔很小,比縫衣針還小,偶爾
     380. huì
     381. mào
     382. chū
     383. xiǎo
     384. pào
     385.  
     386. yǒu
     387. céng
     388. qīng
     389. huáng
     390. de
     391. yìng
     392.  
     393. 會冒出小汽泡。腹部也有一層青黃色的硬殼,
     394. shàng
     395. miàn
     396. yǒu
     397. shēn
     398. de
     399. huā
     400. wén
     401.  
     402. xiǎo
     403. guī
     404. de
     405. tiáo
     406. tuǐ
     407. néng
     408. shēn
     409. 上面有深綠色的花紋;小烏龜的四條腿也能伸
     410. néng
     411. suō
     412.  
     413. zhè
     414. tiáo
     415. tuǐ
     416. zuò
     417. yòng
     418. le
     419.  
     420. xiǎo
     421. guī
     422. yóu
     423. dòng
     424. shí
     425.  
     426. 能縮,這四條腿作用可大了,小烏龜游動時,
     427. zhè
     428. tiáo
     429. tuǐ
     430. tíng
     431. huá
     432. shuǐ
     433.  
     434. xiàng
     435. chuán
     436. jiāng
     437. yàng
     438.  
     439. xiǎo
     440. guī
     441. de
     442. 這四條腿不停地劃水,像船漿一樣;小烏龜的
     443. shēn
     444. hòu
     445. hái
     446. yǒu
     447. tiáo
     448. zhǎng
     449. de
     450. wěi
     451.  
     452. 身后還有一條細長的尾巴。
     453.  
     454.  
     455. zhè
     456. liǎng
     457. zhī
     458. xiǎo
     459. guī
     460. zài
     461. yǒu
     462. shí
     463. jīn
     464. gāng
     465. zhōng
     466. yóu
     467. lái
     468. yóu
     469.  
     470.  這兩只小烏龜在有時金魚缸中游來游去,
     471.  
     472. xiàng
     473. zài
     474. zuò
     475. zhuō
     476. zhuō
     477. táo
     478. táo
     479. de
     480. yóu
     481.  
     482. yǒu
     483. shí
     484. men
     485. dòng
     486. dòng
     487. ,像在做捉捉逃逃的游戲,有時它們一動不動
     488.  
     489. hǎo
     490. xiàng
     491. zài
     492. xiū
     493.  
     494. hái
     495. yǒu
     496. shí
     497. men
     498. yán
     499. zhe
     500. gāng
     501. wǎng
     502. shàng
     503.  
     504. ,好像在休息,還有時它們沿著缸壁往上爬,
     505. hǎo
     506. xiàng
     507. yào
     508. táo
     509. zǒu
     510. de
     511.  
     512. 好像要逃走似的。
     513.  
     514.  
     515. jiā
     516. de
     517. xiǎo
     518. dòng
     519. zhēn
     520. ài
     521.  
     522.  我家的小動物真可愛。
     523.  
     524.  
     525.  
       
      無注音版:我家的小動物系列
       我家的小動物系列(一)
       東城街道中心小學三(4)班陳泳帆
       金魚缸中厭養著四條小魚和兩只烏龜,底下還放著一些五顏六色的彩石。我先介紹四條小魚。
       這四條魚都很可愛:有兩條大金魚,全身都是金黃色的;長約5-6厘米;魚頭上有一張大嘴,嘴巴張開圓圓的,在一刻不停地吸收水中的食物和氧氣;它們的頭上有一對黑黑的眼睛,向外突出;后面有一條剪刀似的小尾巴,游動時,左右擺動。
       兩條小的是孔雀魚:全身約有1-2厘米長;身體細長;魚身是銀灰色的,上面有藍色的斑點。另一條是黑色的,上面有彩色的斑點,尾巴是紅色的,游動的速度可快了。
       它們友好地生活在一起,有時到水面上吐泡泡,有時在水中你追我趕。小魚兒真可愛,我很喜歡它們。
       我家的小動物系列(二)
       金魚缸中除了四條小魚外,還有兩只小烏龜。
       這兩只小烏龜很可愛:它們的大小和我們的手掌差不多;背上有一個硬殼,硬殼上有十幾個大大小小的幾何圖型,可漂亮了,這硬殼是小烏龜;小烏龜的頭呈三角形,能伸能縮,頭上有一對向外突出的黑眼睛,嘴長在頭部的最前面,兩只鼻孔很小,比縫衣針還小,偶爾會冒出小汽泡。腹部也有一層青黃色的硬殼,上面有深綠色的花紋;小烏龜的四條腿也能伸能縮,這四條腿作用可大了,小烏龜游動時,這四條腿不停地劃水,像船漿一樣;小烏龜的身后還有一條細長的尾巴。
       這兩只小烏龜在有時金魚缸中游來游去,,像在做捉捉逃逃的游戲,有時它們一動不動,好像在休息,還有時它們沿著缸壁往上爬,好像要逃走似的。
       我家的小動物真可愛。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.gerakansehat.com:驻马店市| www.creativegroupbd.com:富蕴县| www.iberobox.com:潮安县| www.im360b2h.com:沅陵县| www.troughtonmichael.com:汉阴县| www.wapcsc108.com:肇庆市| www.supernakliye.com:广州市| www.hg29789.com:苏尼特右旗| www.ctspecialistsllc.com:南汇区| www.ereglielitogrencievi.com:南京市| www.hirfigyelo.com:珠海市| www.chinatiecheng.com:肇东市| www.relishculinaryschool.com:武威市| www.yhrnw.cn:关岭| www.morze-noclegi.com:华安县| www.tszscl.com:浏阳市| www.tp633.com:资源县| www.edenspringshotel.com:巨鹿县| www.gevorkyanphoto.com:肥东县| www.liansheng-tech.com:个旧市| www.tanglay.net:兖州市| www.dghrx.com:临泉县| www.cgqxl.com:盐城市| www.victorhugor.com:安达市| www.johncusick.com:古交市| www.cfpnw.cn:蒲城县| www.pa-secret.com:上思县| www.playing-roulette.net:望江县| www.bbtwl.com:柳江县| www.hg68345.com:永宁县| www.ynrgj.com:辽宁省| www.iikkee.com:惠安县| www.cencorjeans.com:梁平县| www.todoslosdiaz.com:罗城| www.cawwatches.com:瓦房店市| www.n8785.com:平原县| www.932316.com:温宿县| www.mfwsn.com:黔东| www.shihuotoys.com:阜平县| www.taikunco.com:海原县| www.nord-lefilm.com:丰宁| www.menkeji.com:富顺县| www.newleafbookstore.com:疏附县| www.cesnievyemekleri.com:宜兰县| www.autocar-dax.com:元谋县| www.friendsofryankennedy.com:福贡县| www.jrjhl.com.cn:京山县| www.zxrmq.com:杨浦区| www.cmwr-xvi.org:攀枝花市| www.pstee.com:西充县| www.cw399.com:安福县| www.lacettiid.com:景宁| www.chinazigong.com:亳州市| www.fathernatureonline.com:格尔木市| www.estadonacionalespanol.com:宜章县| www.magazintelevizyonu.com:荣成市| www.pyweitong.com:南华县| www.troninvestlimited.com:尚义县| www.cinematocinema.com:镇江市| www.tswtchkviii.net:安丘市| www.globalnj.com:德庆县| www.ns336.com:宁陵县| www.sc716.com:杭锦旗| www.abbottslandscape.com:衡阳县| www.jade-capital.com:全南县| www.sc7556.com:大同市| www.s9893.com:临汾市| www.cnshippingk.com:贡觉县| www.zjmsjt.com:石渠县| www.affiliatemarketingbest.com:东光县| www.cp5593.com:广水市| www.fomrf.org:股票| www.ukbmw.com:内丘县| www.mslct.com:岑溪市| www.mortgagelenderchillicothe.com:渑池县| www.tyaslab.com:大理市| www.7mbct.com:崇明县| www.soulshakti.org:洞口县| www.jnsqzn.com:兴义市| www.cheap-uggboots4u.com:乡宁县| www.thehappyendisnear.com:衡阳市| www.airshipapperal.com:襄樊市| www.fuwudai.com:平邑县| www.544680.com:新绛县|