• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 拉 歌

      拉 歌

     1. 拉歌
     2.  
     3.  
     4.  
     5. xìng
     6. yuàn
     7.  
     8. lái
     9.  
     10. lái
     11.  
     12. xìng
     13. yuàn
     14.  
     15.  
     16.  “幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!…
     17.  
     18.  
     19. cāi
     20.  
     21. men
     22. zài
     23. gàn
     24. shí
     25. me
     26.  
     27. duì
     28. le
     29.  
     30. men
     31. zhèng
     32. zài
     33. …”你猜,我們在干什么?對了,我們正在拉
     34. ne
     35. zhè
     36. men
     37. jun1
     38. xùn
     39.  
     40. de
     41. xué
     42. suī
     43. shì
     44. fēi
     45. cháng
     46. 歌呢這次我們去軍訓,其他的學得雖不是非常
     47. hǎo
     48.  
     49. dàn
     50. néng
     51. suàn
     52. chà
     53.  
     54. xué
     55. zuì
     56. hǎo
     57. de
     58. yīng
     59. gāi
     60. shì
     61. zhè
     62. 好,但也不能算差,學得最好的應該是這拉歌
     63. le
     64.  
     65. 了。
     66.  
     67.  
     68. gāng
     69. kāi
     70. shǐ
     71. men
     72. zhī
     73. shì
     74. wán
     75. wán
     76.  
     77. xùn
     78. liàn
     79. jiān
     80. shí
     81. jiān
     82.  
     83.  剛開始我們也只是玩玩,訓練間隙時間,
     84. men
     85. bān
     86. nèi
     87. biàn
     88. fèn
     89. chéng
     90. liǎng
     91. fāng
     92. zhèn
     93. nán
     94. fāng
     95.  
     96. měi
     97. 我們班內便分成兩大方陣男女各一方。每次拉
     98. zǒng
     99. shì
     100. men
     101. shēng
     102. zhàn
     103. shàng
     104. fēng
     105.  
     106. yīn
     107. wéi
     108. shēng
     109. rén
     110. duō
     111. shì
     112. zhòng
     113.  
     114. 歌總是我們女生占上風,因為女生人多勢眾,
     115. yòu
     116. yǒu
     117. xià
     118. jiāo
     119. guān
     120. de
     121. bāng
     122. zhù
     123.  
     124. nán
     125. shēng
     126. biān
     127. jiào
     128. gōng
     129. píng
     130.  
     131. 又有夏教官的幫助,男生那邊覺得不公平,大
     132. hǎn
     133. lǎo
     134. tiān
     135. gōng
     136.  
     137. zhī
     138. zěn
     139. me
     140. le
     141.  
     142. huì
     143. men
     144. nán
     145. 喊老天不公。也不知怎么了,不一會我們男女
     146. shuāng
     147. fàng
     148. móu
     149. ér
     150. hǎn
     151.  
     152.  
     153. xià
     154. jiāo
     155. guān
     156.  
     157. lái
     158.  
     159. lái
     160. 雙放不謀而合起大喊:“夏教官,來一個!來
     161.  
     162. xià
     163. jiāo
     164. guān
     165.  
     166.  
     167.  
     168.  
     169.  
     170. hǎn
     171. shí
     172. me
     173. hǎn
     174.  
     175. zài
     176. hǎn
     177. jiù
     178. 一個,夏教官!……”“喊什么喊,再喊就去
     179. xùn
     180. liàn
     181.  
     182.  
     183. xià
     184. jiāo
     185. guān
     186.  
     187. shēng
     188.  
     189. shuō
     190.  
     191. zhī
     192. hòu
     193.  
     194. měi
     195. dāng
     196. 訓練。”夏教官“生氣”地說。之后,每當我
     197. men
     198. yào
     199. qiú
     200. xià
     201. jiāo
     202. guān
     203. biǎo
     204. yǎn
     205. shí
     206.  
     207. zǒng
     208. zhè
     209. xùn
     210. liàn
     211. lái
     212. xià
     213.  
     214. 們要求夏教官表演時,他總拿這訓練來嚇唬,
     215.  
     216. shǐ
     217.  
     218. men
     219. yán
     220. xiàng
     221. duì
     222.  
     223. “迫使”我們無言相對。
     224.  
     225.  
     226. màn
     227. màn
     228. men
     229. jiù
     230. shí
     231. fèn
     232. huān
     233. le
     234.  
     235. bié
     236. shì
     237.    
     238.  慢慢地我們就十分喜歡拉歌了,特別是8
     239. xià
     240.  
     241. men
     242. xùn
     243. liàn
     244. wán
     245.  
     246. jiāo
     247. guān
     248. jiàn
     249. shí
     250. jiān
     251. hái
     252. zǎo
     253. jiù
     254. 下午,我們訓練完畢,教官見時間還早就和五
     255.  
     256.    
     257.  
     258. bān
     259. lián
     260. lái
     261.       
     262. wáng
     263. jiāo
     264. guān
     265. dài
     266. de
     267. xìng
     268. yuàn
     269. xiǎo
     270. xué
     271.  
     272.  
     273. 2)班聯合起來去PK王教官帶的幸福苑小學。“
     274. róng
     275.  
     276. lái
     277.  
     278. lái
     279.  
     280. róng
     281.  
     282.  
     283. èr
     284.  
     285. kuài
     286. kuài
     287. 戎徐,來一個!來一個,戎徐!一、二,快快
     288.  
     289.  
     290. èr
     291.  
     292. sān
     293.  
     294. kuài
     295. kuài
     296. kuài
     297.  
     298.  
     299. hái
     300. méi
     301. yǒu
     302. děng
     303. men
     304. fǎn
     305. yīng
     306. !一、二、三,快快快!”還沒有等我們反應
     307. guò
     308. lái
     309.  
     310. xìng
     311. yuàn
     312. jiù
     313. gěi
     314. men
     315. lái
     316. le
     317.  
     318. xià
     319. wēi
     320.  
     321.  
     322. 過來,幸福苑就給我們來了個“下馬威”,我
     323. men
     324. gān
     325. shì
     326. ruò
     327. shàng
     328. jiē
     329. zhe
     330.  
     331. xìng
     332. yuàn
     333.  
     334. lái
     335.  
     336. lái
     337. 們也不甘示弱馬上接著“幸福苑,來一個!來
     338.  
     339. xìng
     340. yuàn
     341.  
     342.  
     343. zhè
     344. xìng
     345. yuàn
     346. de
     347. xué
     348. shēng
     349. hái
     350. zhēn
     351. tīng
     352. huà
     353.  
     354. 一個,幸福苑!”這幸福苑的學生還真聽話,
     355. men
     356. gāng
     357. hǎn
     358.  
     359. men
     360. jiù
     361. chàng
     362. le
     363. lái
     364.  
     365.  
     366. tuán
     367. jié
     368. jiù
     369. shì
     370. 我們剛一喊,他們就唱了起來;“團結就是力
     371. liàng
     372.  
     373. tuán
     374. jié
     375. jiù
     376. shì
     377. liàng
     378.  
     379. zhè
     380. liàng
     381. shì
     382. tiě
     383.  
     384.  
     385.  
     386. děng
     387. men
     388. 量,團結就是力量,這力量是鐵……”等他們
     389. shēng
     390. wán
     391.  
     392. men
     393. chéng
     394. shèng
     395. zhuī
     396. ràng
     397. men
     398. yǒu
     399. chuǎn
     400. de
     401. 歌聲一完,我們乘勝追擊不讓他們有喘氣的機
     402. huì
     403.  
     404. jiē
     405. zhe
     406. men
     407. yòu
     408. gāo
     409. hǎn
     410.  
     411.  
     412. xìng
     413. yuàn
     414.  
     415. lái
     416.  
     417. lái
     418. 會,接著我們又高喊;“幸福苑,來一個!來
     419.  
     420. xìng
     421. yuàn
     422.  
     423.  
     424.  
     425.  
     426.  
     427. róng
     428.  
     429. lái
     430.  
     431. lái
     432. 一個,幸福苑!……”“戎徐,來一個!來一
     433.  
     434. róng
     435.  
     436.  
     437.  
     438.  
     439. xìng
     440. yuàn
     441. kāi
     442. shǐ
     443. gāo
     444. shēng
     445. hǎn
     446.  
     447. zhè
     448. 個,戎徐!……”幸福苑也開始高聲大喊。這
     449. shuí
     450. ruǎn
     451.  
     452. dàn
     453. jīng
     454. guò
     455. lún
     456.       
     457. hòu
     458.  
     459. xìng
     460. yuàn
     461. de
     462. xué
     463. shēng
     464. 次誰也不服軟,但經過幾輪PK后,幸福苑的學生
     465. rán
     466.  
     467. zhàn
     468. bài
     469.  
     470.  
     471. yòu
     472. chàng
     473.  
     474. tuán
     475. jié
     476. jiù
     477. shì
     478. liàng
     479.  
     480.  
     481. 依然“戰敗”,又唱起《團結就是力量》,我
     482. men
     483. dōu
     484. xiǎo
     485. shēng
     486.  
     487.  
     488. zěn
     489. me
     490. yòu
     491. shì
     492. zhè
     493. shǒu
     494.  
     495.  
     496. zhè
     497. xià
     498. 們都小聲嘀咕:“怎么又是這一首?”這下子
     499. wáng
     500. jiāo
     501. guān
     502. le
     503.  
     504. shuō
     505.  
     506.  
     507. men
     508. liǎng
     509. bān
     510.  
     511. men
     512. cái
     513. 王教官不服氣了,說:“你們兩個班,我們才
     514. bān
     515.  
     516. gōng
     517. píng
     518.  
     519. gōng
     520. píng
     521.  
     522.  
     523. wáng
     524. jiāo
     525. guān
     526. gāng
     527. shuō
     528. wán
     529.  
     530. 一個班,不公平,不公平。”王教官剛說完,
     531. men
     532. de
     533. xià
     534. jiāo
     535. guān
     536. còu
     537. le
     538. shàng
     539.  
     540. zhī
     541. men
     542. shuō
     543. le
     544. xiē
     545. shí
     546. 我們的夏教官湊了上去,也不知他們說了些什
     547. me
     548.  
     549. dào
     550. zuì
     551. hòu
     552. liǎng
     553. rén
     554. jìng
     555. rán
     556.  
     557.  
     558. le
     559. lái
     560.  
     561. men
     562. cái
     563. 么,到最后兩人竟然“打”了起來,我們才不
     564. guǎn
     565. men
     566. ne
     567.  
     568. hái
     569. shì
     570. wǎng
     571.  
     572. xìng
     573. yuàn
     574. pín
     575. pín
     576. 管他們呢!還是一如既往地拉歌,幸福苑頻頻
     577. chàng
     578.  
     579. men
     580. chàng
     581. de
     582. duō
     583. shù
     584. shì
     585.  
     586. tuán
     587. jié
     588. jiù
     589. shì
     590. liàng
     591.  
     592.  
     593. tīng
     594. 唱歌,他們唱的多數是《團結就是力量》,聽
     595. men
     596. kuài
     597. yào
     598. yūn
     599. le
     600.  
     601. dàn
     602. cóng
     603. zhōng
     604. què
     605. gěi
     606. le
     607. men
     608. 得我們幾乎快要暈了,但從拉歌中卻給了我們
     609. shǎo
     610.  
     611. 不少樂趣。
     612.  
     613.  
     614.  
     615. tīng
     616. shuō
     617.  
     618. shì
     619. jun1
     620. yíng
     621. shēng
     622. huó
     623. zhōng
     624. shì
     625.  拉歌,聽爺爺說,是軍營生活中鼓舞士氣
     626.  
     627. huó
     628. yuè
     629. wén
     630. huà
     631. fēn
     632. de
     633. zhǒng
     634. fāng
     635. shì
     636.  
     637. jīng
     638. guò
     639. zhè
     640. jun1
     641. xùn
     642. shēng
     643. 、活躍文化氣氛的一種方式。經過這次軍訓生
     644. huó
     645. de
     646. shí
     647. jiàn
     648.  
     649. gǎn
     650. shòu
     651. dào
     652. què
     653. shí
     654. néng
     655. men
     656. de
     657. shì
     658. 活的實踐,我也感受到它確實能鼓舞我們的士
     659.  
     660. 氣。
     661.  
     662.  
     663.  
       
      無注音版:拉 歌
       拉歌
       “幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!……”你猜,我們在干什么?對了,我們正在拉歌呢這次我們去軍訓,其他的學得雖不是非常好,但也不能算差,學得最好的應該是這拉歌了。
       剛開始我們也只是玩玩,訓練間隙時間,我們班內便分成兩大方陣男女各一方。每次拉歌總是我們女生占上風,因為女生人多勢眾,又有夏教官的幫助,男生那邊覺得不公平,大喊老天不公。也不知怎么了,不一會我們男女雙放不謀而合起大喊:“夏教官,來一個!來一個,夏教官!……”“喊什么喊,再喊就去訓練。”夏教官“生氣”地說。之后,每當我們要求夏教官表演時,他總拿這訓練來嚇唬,“迫使”我們無言相對。
       慢慢地我們就十分喜歡拉歌了,特別是8日下午,我們訓練完畢,教官見時間還早就和五(2)班聯合起來去PK王教官帶的幸福苑小學。“戎徐,來一個!來一個,戎徐!一、二,快快!一、二、三,快快快!”還沒有等我們反應過來,幸福苑就給我們來了個“下馬威”,我們也不甘示弱馬上接著“幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!”這幸福苑的學生還真聽話,我們剛一喊,他們就唱了起來;“團結就是力量,團結就是力量,這力量是鐵……”等他們歌聲一完,我們乘勝追擊不讓他們有喘氣的機會,接著我們又高喊;“幸福苑,來一個!來一個,幸福苑!……”“戎徐,來一個!來一個,戎徐!……”幸福苑也開始高聲大喊。這次誰也不服軟,但經過幾輪PK后,幸福苑的學生依然“戰敗”,又唱起《團結就是力量》,我們都小聲嘀咕:“怎么又是這一首?”這下子王教官不服氣了,說:“你們兩個班,我們才一個班,不公平,不公平。”王教官剛說完,我們的夏教官湊了上去,也不知他們說了些什么,到最后兩人竟然“打”了起來,我們才不管他們呢!還是一如既往地拉歌,幸福苑頻頻唱歌,他們唱的多數是《團結就是力量》,聽得我們幾乎快要暈了,但從拉歌中卻給了我們不少樂趣。
       拉歌,聽爺爺說,是軍營生活中鼓舞士氣、活躍文化氣氛的一種方式。經過這次軍訓生活的實踐,我也感受到它確實能鼓舞我們的士氣。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.cp7110.com:礼泉县| www.szbxmchess.com:朔州市| www.citybetgr.com:韩城市| www.greenitways.com:惠安县| www.plasticsconsultancy.com:永济市| www.iberobox.com:富源县| www.axecue.com:建昌县| www.sdwxm.com:陆丰市| www.brilliantgarmentco.com:来安县| www.riseaboveself.org:宣威市| www.w-b-z.com:大同县| www.xkfan.com:广昌县| www.jljtf.com:许昌县| www.valentinesday-poems.com:哈巴河县| www.jhkangtai.com:泉州市| www.relationshipbreakp.com:香格里拉县| www.abitiusati.net:柯坪县| www.fzjiaolun.com:英吉沙县| www.aashbooksplus.com:靖州| www.chiemlamdep.com:永登县| www.mmzydq.com:深水埗区| www.gbbsrh.com:平安县| www.cedarcoverentals.com:德钦县| www.g7568.com:周宁县| www.gibneyfamily.com:昌都县| www.trcreations.net:襄城县| www.wughsc.com:阳曲县| www.mcmhonmono.com:南宁市| www.taoquanou.com:武强县| www.xlypw.cn:郁南县| www.auburnoysterbar.com:周宁县| www.shreesuryawood.com:连州市| www.jb908.com:黔西| www.gbbsrh.com:尤溪县| www.ohranabg.com:清丰县| www.newoxfordbotanical.com:武功县| www.ynsh9188.com:城步| www.168wjcw.com:应用必备| www.digishoppy.com:沛县| www.cigdemyartasi.com:茌平县| www.h3787.com:曲阳县| www.92top10.com:赤城县| www.npyczc.com:中阳县| www.freetrafficx.com:三明市| www.antski.com:灵台县| www.arab-link.com:宁都县| www.49yf.com:离岛区| www.iidcs.com:兴化市| www.nordea-im.com:正安县| www.2828anime.com:尚志市| www.yuanrongxing.com:剑川县| www.xlcoms.com:肃宁县| www.gb-intercorp.com:荆门市| www.rzbangrong.com:泰和县| www.jtjdg.cn:庆阳市| www.myoldagehome.com:达拉特旗| www.liansheng-tech.com:湘潭市| www.69k96.com:西畴县| www.haohanghuanbao.com:西丰县| www.z5838.com:丹阳市| www.troop100bsa.com:呼玛县| www.extrapolater.com:临猗县| www.h20proof.com:尼勒克县| www.suliaopingpi.com:贡山| www.898240.com:罗定市| www.tiantaojiaosu.com:彭山县| www.fromge.com:营口市| www.gx-gad.com:融水| www.01gyrc.com:资中县| www.expressdomestic.net:曲阜市| www.getallsites.com:南投市| www.jlswp.com:章丘市| www.bcsdi.com:临夏市| www.mindsonthemarkets.com:德安县| www.cp1107.com:安义县| www.texastroop424.org:哈巴河县| www.s-program.com:同江市| www.shkef.com:嫩江县| www.velvetstorm-media.com:天门市| www.zsgaori.com:和硕县| www.bmwholding.com:河间市| www.vosmisi.com:宁陕县| www.puzzle-tours.com:涪陵区| www.sky-8.com:黄浦区|