• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 三年級日記 -> 我愛讀書

      我愛讀書

     1.          
     2. bān
     3. hóng
     4. huá
     5. 301班洪華曦
     6.  
     7.  
     8. jīn
     9. tiān
     10.  
     11. dào
     12. wài
     13. jiā
     14. zuò
     15.  
     16. kàn
     17. dào
     18. biǎo
     19. yǒu
     20.  今天,我到外婆家做客,看到我表弟有一
     21. hǎo
     22. kàn
     23. de
     24.  
     25. dīng
     26. dāng
     27. māo
     28.  
     29. wán
     30.  
     31. duì
     32. wài
     33. shuō
     34.  
     35.  
     36. wài
     37. 個好看的“叮當貓”玩具,我對外婆說:“外
     38.  
     39. zhè
     40. qiāo
     41. qiāo
     42. de
     43. sòng
     44. gěi
     45. ba
     46.  
     47. yào
     48. ràng
     49. biǎo
     50. zhī
     51. dào
     52. 婆,這個你悄悄的送給我吧!不要讓表弟知道
     53.  
     54.  
     55. méi
     56. xiǎng
     57. dào
     58. wài
     59. jìng
     60. rán
     61. hěn
     62. shuǎng
     63. kuài
     64. jiù
     65. yīng
     66. le
     67.  
     68.  
     69. hǎo
     70. ā
     71. 。”沒想到外婆竟然很爽快就答應了:“好啊
     72.  
     73. fǎn
     74. zhèng
     75. chén
     76. kěn
     77. huì
     78. wán
     79.  
     80. kuàng
     81. zhè
     82. wán
     83. běn
     84. lái
     85. jiù
     86. shì
     87. !反正陳懇他也不會玩,何況這玩具本來就是
     88. de
     89.  
     90.  
     91. zěn
     92. me
     93.  
     94. shì
     95. de
     96.  
     97. zěn
     98. me
     99. sòng
     100. chén
     101. kěn
     102. ne
     103.  
     104. yǒu
     105. 你的。”怎么?是我的,怎么送陳懇呢?我有
     106. diǎn
     107. huò
     108.  
     109. wàng
     110. zhe
     111.  
     112. shuō
     113.  
     114.  
     115. qián
     116.  
     117. xiǎo
     118. shí
     119. 點迷惑,望著媽媽,媽媽說:“以前,你小時
     120. huān
     121.  
     122. suǒ
     123. bān
     124. jiā
     125. shí
     126.  
     127. rēng
     128. le
     129. guài
     130. de
     131.  
     132. 不喜歡布娃娃,所以搬家時,扔了怪可惜的,
     133. nǎi
     134. nǎi
     135. jiù
     136. sòng
     137. gěi
     138. biǎo
     139. le
     140.  
     141.  
     142. 你奶奶就送給你表弟了。”
     143.  
     144.  
     145. tīng
     146.  
     147. gāo
     148. xìng
     149. le
     150.  
     151. shuō
     152. dào
     153.  
     154.  
     155. ò
     156.  
     157. yuán
     158. lái
     159. zhè
     160.  一聽,我高興極了,說道:“哦,原來這
     161. yàng
     162.  
     163. xiàn
     164. zài
     165. zhè
     166.  
     167. dīng
     168. dāng
     169. māo
     170.  
     171. wán
     172. zhōng
     173.  
     174. hái
     175.  
     176. 樣,現在這“叮當貓”玩具終于“以牙還牙”
     177. le
     178.  
     179.  
     180.  
     181. shí
     182. me
     183.  
     184.  
     185. hái
     186.  
     187.  
     188. rán
     189. 了。”“什麼,‘以牙還牙’”媽媽突然哈哈
     190. xiào
     191.  
     192. zhēn
     193. shì
     194. zhàng
     195. èr
     196. shàng
     197.  
     198.  
     199. zhe
     200. nǎo
     201. dài
     202.  
     203. 大笑!我真是丈二和尚??摸不著腦袋?媽媽
     204. xiào
     205. shá
     206.  
     207.  
     208. shǎ
     209. hái
     210.  
     211. nào
     212. xiào
     213. huà
     214. le
     215.  
     216. zhè
     217. yīng
     218. gāi
     219. shuō
     220. shì
     221.  
     222. 笑啥?“傻孩子,你鬧笑話了。這應該說是‘
     223. guī
     224. yuán
     225. zhǔ
     226.  
     227. ā
     228.  
     229.  
     230. 物歸原主’啊!”
     231.  
     232.  
     233. yīn
     234. wéi
     235. gāng
     236. cái
     237. de
     238. shì
     239.  
     240. huí
     241. jiā
     242. de
     243. shàng
     244.  
     245. liǎn
     246.  因為剛才的事,回家的路上,我一臉不大
     247. gāo
     248. xìng
     249.  
     250. guò
     251. hóng
     252. dēng
     253. kǒu
     254. shí
     255.  
     256. gāng
     257. hǎo
     258. shì
     259. dēng
     260. liàng
     261. le
     262.  
     263. cháo
     264. 高興,過紅燈路口時,剛好是綠燈亮了,我朝
     265. hǎn
     266. dào
     267.  
     268.  
     269. dēng
     270.  
     271. kuài
     272.  
     273. men
     274. chèn
     275. huǒ
     276. jié
     277.  
     278. gāng
     279. hǎo
     280. 媽媽喊道:“綠燈,快,我們趁火打劫,剛好
     281. guò
     282.  
     283.  
     284. huò
     285. wèn
     286.  
     287.  
     288. shí
     289. me
     290. jiào
     291. chèn
     292. huǒ
     293. 可以過!”媽媽疑惑地問我:“什么叫趁火打
     294. jié
     295.  
     296.  
     297. jiě
     298. shì
     299. dào
     300.  
     301.  
     302. jiù
     303. shì
     304. chèn
     305. zhe
     306. xiàn
     307. zài
     308. shì
     309. dēng
     310.  
     311. kuài
     312. 劫?”我解釋道:“就是趁著現在是綠燈,快
     313. diǎn
     314. guò
     315.  
     316.  
     317.  
     318. hái
     319.  
     320. jīn
     321. tiān
     322. zěn
     323. me
     324. le
     325.  
     326. yòu
     327. luàn
     328. yòng
     329. le
     330. 點過。”“孩子,今天你怎么了,又亂用詞了
     331.  
     332.  
     333. āi
     334.  
     335. zěn
     336. me
     337. gǎo
     338. de
     339.  
     340. zhēn
     341. shì
     342. xiào
     343. huà
     344. shuāng
     345. lián
     346. pào
     347.  
     348. diū
     349. rén
     350. 。”哎!怎么搞的,真是笑話雙連炮,丟死人
     351. le
     352.  
     353. 了!
     354.  
     355.  
     356. huí
     357. dào
     358. jiā
     359.  
     360. shàng
     361. chū
     362. diǎn
     363. chá
     364. xià
     365.  
     366. miǎn
     367.  回到家,我馬上拿出詞典查一下,免得以
     368. hòu
     369. zài
     370. yòng
     371. cuò
     372.  
     373. nào
     374. xiào
     375. huà
     376.  
     377. yuán
     378. lái
     379.  
     380. hái
     381.  
     382. de
     383. 后再用錯詞,鬧笑話。原來“以牙還牙”的意
     384. shì
     385. zhǐ
     386. yòng
     387. bié
     388. rén
     389. duì
     390. de
     391. bàn
     392. hái
     393. bié
     394. rén
     395.  
     396. ér
     397.  
     398. chèn
     399. 思是指用別人對付你的辦法還擊別人,而“趁
     400. huǒ
     401. jié
     402.  
     403. què
     404. shì
     405. shuō
     406. chèn
     407. bié
     408. rén
     409. jiā
     410. shī
     411. huǒ
     412. shí
     413. qiǎng
     414. jié
     415.  
     416. 火打劫”卻是說趁別人家失火時去搶劫,比喻
     417. chèn
     418. rén
     419. zhī
     420. wēi
     421. móu
     422.  
     423.  
     424. guī
     425. yuán
     426. zhǔ
     427.  
     428. shì
     429. shuō
     430. bié
     431. 趁人之危謀取私利,“物歸原主”則是說把別
     432. rén
     433. de
     434. pǐn
     435. hái
     436. gěi
     437. zhǔ
     438. rén
     439.  
     440. 人的物品還給主人。
     441.  
     442.  
     443. nòng
     444. dǒng
     445. zhè
     446. de
     447.  
     448. wéi
     449. jīn
     450. tiān
     451. de
     452. xiào
     453. huà
     454. gǎn
     455.  弄懂這幾個詞的意思,我為今天的笑話感
     456. dào
     457. miàn
     458. hóng
     459. ěr
     460. chì
     461.  
     462. shēn
     463. huì
     464. dào
     465. bān
     466. zhǔ
     467. rèn
     468. lǎo
     469. shī
     470. cháng
     471. shuō
     472. 到面紅耳赤。我也深刻體會到班主任老師常說
     473. de
     474. huà
     475.  
     476.  
     477. yào
     478. duō
     479. shū
     480.  
     481. zhī
     482. yào
     483. shū
     484.  
     485. cái
     486. néng
     487. zhǎng
     488. jiàn
     489. shí
     490.  
     491. 的話:“要多讀書,只要讀書,才能長見識。
     492.  
     493. xìng
     494. kuī
     495. jīn
     496. tiān
     497. zhī
     498. zài
     499. miàn
     500. qián
     501. chū
     502. chǒu
     503.  
     504. yào
     505. shì
     506. zài
     507. ”幸虧今天我只在媽媽面前出丑,要是在其他
     508. rén
     509. miàn
     510. qián
     511.  
     512. chǒu
     513. le
     514.  
     515. 人面前,我可丑大了。
     516.  
     517.  
     518. jīn
     519. hòu
     520.  
     521. yào
     522. duō
     523. shū
     524.  
     525. zēng
     526. zhǎng
     527. zhī
     528. shí
     529.  
     530. gāo
     531. xiū
     532. yǎng
     533.  今后,我要多讀書,增長知識,提高修養
     534.  
     535. zuò
     536. zhī
     537. shí
     538. fēng
     539. de
     540. rén
     541.  
     542. ,做一個知識豐富的人。
     543.  
     544.  
     545.  
       
      無注音版:我愛讀書
       301班洪華曦
       今天,我到外婆家做客,看到我表弟有一個好看的“叮當貓”玩具,我對外婆說:“外婆,這個你悄悄的送給我吧!不要讓表弟知道。”沒想到外婆竟然很爽快就答應了:“好啊!反正陳懇他也不會玩,何況這玩具本來就是你的。”怎么?是我的,怎么送陳懇呢?我有點迷惑,望著媽媽,媽媽說:“以前,你小時不喜歡布娃娃,所以搬家時,扔了怪可惜的,你奶奶就送給你表弟了。”
       一聽,我高興極了,說道:“哦,原來這樣,現在這“叮當貓”玩具終于“以牙還牙”了。”“什麼,‘以牙還牙’”媽媽突然哈哈大笑!我真是丈二和尚??摸不著腦袋?媽媽笑啥?“傻孩子,你鬧笑話了。這應該說是‘物歸原主’啊!”
       因為剛才的事,回家的路上,我一臉不大高興,過紅燈路口時,剛好是綠燈亮了,我朝媽媽喊道:“綠燈,快,我們趁火打劫,剛好可以過!”媽媽疑惑地問我:“什么叫趁火打劫?”我解釋道:“就是趁著現在是綠燈,快點過。”“孩子,今天你怎么了,又亂用詞了。”哎!怎么搞的,真是笑話雙連炮,丟死人了!
       回到家,我馬上拿出詞典查一下,免得以后再用錯詞,鬧笑話。原來“以牙還牙”的意思是指用別人對付你的辦法還擊別人,而“趁火打劫”卻是說趁別人家失火時去搶劫,比喻趁人之危謀取私利,“物歸原主”則是說把別人的物品還給主人。
       弄懂這幾個詞的意思,我為今天的笑話感到面紅耳赤。我也深刻體會到班主任老師常說的話:“要多讀書,只要讀書,才能長見識。”幸虧今天我只在媽媽面前出丑,要是在其他人面前,我可丑大了。
       今后,我要多讀書,增長知識,提高修養,做一個知識豐富的人。
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.687090.com:射洪县| www.lbbxb.com:通江县| www.stefanie-scott.org:诸城市| www.lxgggs.com:郁南县| www.magazintelevizyonu.com:千阳县| www.royaltyaffairs.com:紫金县| www.512825.com:建湖县| www.nbajerseysaustralia.com:青冈县| www.enselo.com:吉木乃县| www.gztbyf.com:白玉县| www.sxsz.org:界首市| www.meixinyuan-ic.com:读书| www.bungalowsvicksol.com:崇仁县| www.gf665.com:利川市| www.pikaglass.com:临夏市| www.selailai.com:滦南县| www.qpjmw.com:马公市| www.haojianmin.com:张家川| www.jll-ah.com:达拉特旗| www.brillonenbarrois.org:本溪市| www.cnzqhc.com:吕梁市| www.cindymcelroy.com:苏尼特左旗| www.twoland-tech.com:丰都县| www.allaboutcleaningmonterey.com:文化| www.seatbunol.com:华容县| www.cp5117.com:霍林郭勒市| www.shophapi.com:衡水市| www.yritysportti.com:大理市| www.lawzh.com:突泉县| www.01dyy.com:仁寿县| www.zhjuzi.com:莫力| www.sandersfieldtrees.org:华安县| www.ddlfantasy.org:射洪县| www.tjhct.com:阜平县| www.ecohf.com:从化市| www.thsxled.com:西乌| www.aromatherapy-eucalyptus.com:彭泽县| www.f6557.com:江门市| www.xzrxsf.com:改则县| www.pzbxyx.com:永登县| www.amerous.com:隆子县| www.nation-wide-building.com:繁峙县| www.gdgypvc.com:博客| www.wh256.com:当雄县| www.wfhtdr.com:黔江区| www.lainiyin.com:丘北县| www.mhicons.com:龙门县| www.rolfjoneslaw.com:肇庆市| www.modasaatler.com:原平市| www.dlm-music.com:武宣县| www.starsmadrid.com:安平县| www.dannyquattro.com:醴陵市| www.royaltyaffairs.com:衡水市| www.carandpetspa.com:青岛市| www.ohranabg.com:宁远县| www.010wg.com:南川市| www.523962.com:东源县| www.gumur.com:疏附县| www.wwwhg4950.com:石家庄市| www.tolkieninterviews.com:永丰县| www.lapakpoker.org:襄城县| www.cbplanningpartners.com:永靖县| www.qpjmw.com:宜州市| www.ds1980.com:始兴县| www.pmtprofits.com:内乡县| www.saybelfld.com:肥东县| www.dachodesign.com:南皮县| www.hohgcn.com:巧家县| www.tgtxw.com:调兵山市| www.gibraltarrocktours.com:阳高县| www.white-label-host.com:榆林市| www.schpw.cn:武平县| www.xingyixiehe.com:清原| www.emploi-quebec-trousse.com:贡觉县| www.himanidalmia.com:枣庄市| www.shgsfwls.com:盐边县| www.wisata-batu.net:正定县| www.adlibeatum.com:清丰县| www.2009k.com:通海县| www.rcaaart.org:吉木乃县| www.tj-dqhcjt.com:阳原县| www.blainebandboosters.org:农安县| www.kfuyn.cn:长武县| www.gibraltarrocktours.com:建平县|