• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 六年級日記 -> 學會堅強

      學會堅強

     1. zuò
     2. wéi
     3. xué
     4. shēng
     5.  
     6. men
     7. de
     8. de
     9. zhī
     10. yǒu
     11.  
     12. chéng
     13. wéi
     14. yōu
     15. shēng
     16.  
     17. 作為學生,我們的目的只有一個:成為優生!
     18. zài
     19. liù
     20. nián
     21. de
     22. xiǎo
     23. xué
     24. shēng
     25. huó
     26.  
     27. suàn
     28. dào
     29. le
     30. biāo
     31.  
     32. tóng
     33. 在六年的小學生活里,我也算達到了目標,同
     34. shí
     35.  
     36. jiàn
     37. guò
     38. le
     39. jiě
     40. xiē
     41. yōu
     42. shēng
     43. de
     44. shì
     45. qíng
     46.  
     47. 時,也見過了解一些優生的事情。
     48.  
     49.  
     50. xiǎo
     51. xué
     52. sān
     53. nián
     54.  
     55. tǒng
     56. lǐng
     57. bān
     58. de
     59. shì
     60. bān
     61. zhǎng
     62. wáng
     63. chén
     64.  
     65.  小學三年級,統領班級的是班長王晨雨,
     66. jué
     67. duì
     68. zhí
     69. quán
     70. guǎn
     71. bān
     72. xiǎo
     73. xiǎo
     74. de
     75. shì
     76.  
     77. shì
     78. 以絕對職權管理班級大大小小的事務,是一個
     79. shé
     80. kòu
     81. de
     82. yōu
     83. shēng
     84.  
     85. 不折不扣的優生。
     86.  
     87.  
     88. tiān
     89. zǎo
     90.  
     91. jiū
     92. chū
     93. le
     94. guī
     95. guī
     96. shū
     97.  一天早讀,她揪出了幾個不規規矩矩讀書
     98. de
     99. xué
     100. shēng
     101.  
     102. xiàng
     103. līn
     104. xiǎo
     105. yàng
     106. jiāng
     107. men
     108. līn
     109. le
     110. chū
     111. lái
     112.  
     113. zhàn
     114. 的學生,像拎小雞一樣將他們拎了出來,罰站
     115. jiǎng
     116. tái
     117.  
     118. dào
     119. shā
     120. gěi
     121. hóu
     122. kàn
     123. de
     124. zuò
     125. yòng
     126.  
     127. 講臺,以起到殺雞給猴看的作用。
     128.  
     129.  
     130. gāo
     131. lǎo
     132. shī
     133. zhōng
     134.  
     135. shān
     136. shān
     137. lái
     138. chí
     139.  
     140.  
     141. shì
     142. jiù
     143. hěn
     144. jìng
     145.  高老師終于“姍姍來遲”,于是就很敬業
     146. de
     147. xiàng
     148. zhēng
     149. xìng
     150. zài
     151. měi
     152. rén
     153. de
     154. tóu
     155. shàng
     156. pāi
     157. xià
     158.  
     159. wài
     160. 的象征性地在每個人的頭上拍一下。一個意外
     161. shēng
     162. le
     163.  
     164. wáng
     165. chén
     166. zuò
     167. wéi
     168.  
     169. lǎo
     170.  
     171. zhàn
     172. zài
     173. pái
     174.  
     175. zuì
     176. fàn
     177. 發生了,王晨雨作為“老大”站在一排“罪犯
     178.  
     179. de
     180. zhōng
     181. jiān
     182.  
     183. gāo
     184. lǎo
     185. shī
     186. zěn
     187. me
     188. huì
     189. zhù
     190. dào
     191. ne
     192.  
     193. jiē
     194. ”的中間,高老師怎么會注意到呢?他一個接
     195. de
     196. chéng
     197.  
     198. jié
     199. guǒ
     200. xiǎng
     201. ér
     202. zhī
     203.  
     204. wáng
     205. chén
     206. hěn
     207. dǎo
     208. méi
     209. de
     210. 一個的懲罰,結果可想而知,王晨雨很倒霉的
     211. zuò
     212. le
     213. zuì
     214. yáng
     215.  
     216. lǎo
     217. shī
     218. shì
     219. hěn
     220. zài
     221. de
     222. bǎo
     223. bèi
     224. xué
     225. shēng
     226. de
     227. 做了替罪羊。老師是很在意自己的寶貝學生的
     228.  
     229. kuàng
     230.  
     231. hái
     232. shì
     233.  
     234. zhào
     235. shì
     236. zhě
     237.  
     238.  
     239. jìn
     240. guǎn
     241.  
     242. chē
     243. huò
     244.  
     245. ,何況,他還是“肇事者”,盡管“車禍”不
     246. yán
     247. zhòng
     248.  
     249. hái
     250. shì
     251. diǎn
     252. diǎn
     253. tóu
     254.  
     255. gōng
     256. jìng
     257.  
     258. shuō
     259. le
     260. shēng
     261. duì
     262. 嚴重,還是點點頭“畢恭畢敬”地說了聲對不
     263.  
     264. běn
     265. lái
     266. shì
     267. huì
     268. zài
     269. zhè
     270. jiàn
     271. shì
     272. de
     273.  
     274. yīn
     275. wéi
     276. hòu
     277. lái
     278. 起。本來我是不會在意這件事的,因為后來發
     279. shēng
     280. le
     281. jiàn
     282. shuí
     283. xiǎng
     284. dào
     285. de
     286. shì
     287. qíng
     288.  
     289. wáng
     290. chén
     291. le
     292.  
     293. 生了一件誰也意想不到的事情:王晨雨哭了!
     294.  
     295.  
     296. zài
     297. kàn
     298. lái
     299.  
     300. zhè
     301. shì
     302. jiàn
     303. hěn
     304. píng
     305. cháng
     306. de
     307. shì
     308. qíng
     309.  
     310. wáng
     311.  在我看來,這是一件很平常的事情,可王
     312. chén
     313. què
     314. wéi
     315. shí
     316. me
     317. le
     318. ne
     319.  
     320. luè
     321. kǎo
     322.  
     323. xiǎng
     324.  
     325. 晨雨卻為什么哭了呢?我略一思考,我想,大
     326. gài
     327. jiù
     328. shì
     329. zhè
     330. yàng
     331.  
     332. yōu
     333. shēng
     334. xiàng
     335. lái
     336. bèi
     337. pěng
     338. zài
     339. shǒu
     340. xīn
     341.  
     342. shòu
     343. 概就是這樣。優生向來被捧在手心里,受不得
     344. diǎn
     345. wěi
     346.  
     347. bié
     348. kàn
     349. shì
     350. qīng
     351. qīng
     352. de
     353.  
     354. duì
     355. yōu
     356. shēng
     357. lái
     358. shuō
     359. què
     360. 一點委屈,別看是輕輕的一打,對優生來說卻
     361. shì
     362. qiān
     363. jīn
     364. shí
     365.  
     366. zào
     367. chéng
     368. zhè
     369. zhǒng
     370. jié
     371. guǒ
     372. de
     373. shì
     374. shí
     375. me
     376. yuán
     377. yīn
     378. ne
     379.  
     380. 是千斤巨石。造成這種結果的是什么原因呢?
     381. gài
     382. jiù
     383. shì
     384. lǎo
     385. shī
     386. de
     387. jiāo
     388. chǒng
     389. ài
     390. de
     391. zhǎng
     392. shàng
     393. míng
     394. zhū
     395. ba
     396. 大概就是老師的嬌寵溺愛和父母的掌上明珠吧
     397.  
     398. nán
     399. dào
     400.  
     401. men
     402. qiān
     403. xīn
     404. wàn
     405. zhuī
     406. qiú
     407. de
     408. shì
     409. zhè
     410. yàng
     411. de
     412. jié
     413. !難道,我們千辛萬苦追求的是這樣的一個結
     414. guǒ
     415. ma
     416.  
     417. zài
     418. xiǎng
     419. xiǎng
     420.  
     421. liù
     422. nián
     423. de
     424. tóng
     425. zhuō
     426. shì
     427. lǎo
     428. shī
     429. yàn
     430. è
     431. 果嗎?再想想,我六年級的同桌不是老師厭惡
     432. de
     433. duì
     434. xiàng
     435. ma
     436.  
     437. zǎo
     438. shēn
     439. jīng
     440. bǎi
     441. zhàn
     442.  
     443. tài
     444. rán
     445. ruò
     446. le
     447.  
     448. 的對象嗎?他早已身經百戰,泰然自若了。記
     449. yǒu
     450.  
     451. hěn
     452. xìng
     453. bèi
     454. bié
     455. rén
     456. bào
     457. le
     458. tōng
     459.  
     460. 得有一次,他很不幸地被別人暴打了一通,哭
     461. hǎo
     462. bēi
     463. liáng
     464.  
     465. liǎng
     466. fèn
     467. zhōng
     468. hòu
     469. jiù
     470. yòu
     471. huān
     472. tiān
     473.  
     474. 得好悲涼,可兩分鐘后就又歡天喜地,嘻嘻哈
     475. lái
     476.  
     477. zhēn
     478. xiǎng
     479. chū
     480.  
     481. shì
     482. shì
     483. xiàng
     484. róng
     485. yún
     486. hǎi
     487. yàng
     488. 哈起來,真想不出,他是不是像慕容云海一樣
     489. shī
     490. le
     491. yǒng
     492. yuǎn
     493. shì
     494. lǎo
     495. shī
     496. bái
     497. yǎn
     498. de
     499. xué
     500. shēng
     501.  
     502. yòu
     503. 失憶了他永遠是老師白眼的學生,他一次又一
     504. zāo
     505. shòu
     506. píng
     507.  
     508. què
     509. lán
     510. jīng
     511.  
     512. xiǎng
     513. liàn
     514. chéng
     515. 次地遭受批評,可他卻波瀾不驚,想必已練成
     516.  
     517. jīn
     518. gāng
     519. huài
     520. zhī
     521. shēn
     522.  
     523. sān
     524. cùn
     525. làn
     526. zhī
     527. shé
     528.  
     529.  
     530. dǎo
     531. shì
     532. shuō
     533. “金剛不壞之身,三寸不爛之舌”。倒不是說
     534. yào
     535. xiàng
     536. yàng
     537. méi
     538. shì
     539. zāo
     540. lǎo
     541. shī
     542. bái
     543. yǎn
     544.  
     545. shì
     546. tǎo
     547. chī
     548. 要向他一樣沒事遭老師白眼,那不是自討苦吃
     549. ma
     550. ér
     551. shì
     552. xiē
     553. qiān
     554. jiāo
     555. bǎi
     556. chǒng
     557. shēn
     558. de
     559. yōu
     560. shēng
     561. men
     562.  
     563. men
     564. 嗎而是那些集千嬌百寵于一身的優生們,他們
     565. de
     566. chéng
     567. shì
     568. qiáng
     569. de
     570.  
     571. chéng
     572. shòu
     573. néng
     574. shì
     575. cuì
     576. ruò
     577. de
     578.  
     579. 的成績是強大的,承受能力也是脆弱的,可以
     580. xiǎng
     581. xiàng
     582.  
     583. ruò
     584. gàn
     585. nián
     586. hòu
     587.  
     588. xiàn
     589. zài
     590. de
     591. yōu
     592. shēng
     593. men
     594. chéng
     595. shòu
     596. le
     597. 想象,若干年后,現在的優生們承受不了巨大
     598. de
     599.  
     600. shè
     601. huì
     602. gān
     603. shòu
     604.  
     605. ér
     606. yǒu
     607. xiē
     608. chà
     609. shēng
     610. píng
     611. 的壓力,踏入社會不甘受氣,而有些差生則憑
     612. jiè
     613. guò
     614. yìng
     615. de
     616. xīn
     617. zhì
     618. chūn
     619. fēng
     620.  
     621. zhè
     622. wán
     623. quán
     624. yǒu
     625. néng
     626.  
     627. 借過硬的心里素質春風得意。這完全有可能,
     628. zhè
     629. zhǒng
     630. bào
     631. dào
     632. suí
     633. chù
     634. jiàn
     635.  
     636. de
     637. huà
     638. jué
     639. fēi
     640. kōng
     641. xué
     642. lái
     643. fēng
     644.  
     645. 這種報道隨處可見,我的話絕非空穴來風。
     646.  
     647.  
     648. gēn
     649. zhè
     650. zhǒng
     651. qíng
     652. kuàng
     653.  
     654. céng
     655. dān
     656. xīn
     657.  
     658. shì
     659.  根據這種情況,我也曾擔心我自己,于是
     660.  
     661. biàn
     662. yòu
     663. biàn
     664. wèn
     665.  
     666. shì
     667. zhǒng
     668. néng
     669. jīng
     670. ,我一遍又一遍地問自己:我是那種不能經歷
     671. shēng
     672. huó
     673.  
     674. néng
     675. jīng
     676. shòu
     677. cuò
     678. shé
     679. de
     680. rén
     681. ma
     682.  
     683. huì
     684. wéi
     685. lǎo
     686. shī
     687. de
     688. 生活,不能經受挫折的人嗎?我也會為老師的
     689. píng
     690. ér
     691. sàng
     692.  
     693. dàn
     694. huì
     695. zhèn
     696. zuò
     697.  
     698. jiāng
     699. píng
     700. huà
     701. wéi
     702. qián
     703. jìn
     704. de
     705. 批評而喪氣,但我會振作,將批評化為前進的
     706. dòng
     707.  
     708. hái
     709. hǎo
     710.  
     711. shì
     712. wáng
     713. chén
     714. zhǒng
     715. rén
     716.  
     717. 動力。還好,我不是王晨雨那種人。
     718.  
     719.  
     720. zuò
     721. wéi
     722. xué
     723. shēng
     724.  
     725. xué
     726. chéng
     727. nòng
     728. hǎo
     729. shì
     730. páng
     731. dài
     732.  
     733.  做為學生,把學習成績弄好是責無旁貸,
     734. chéng
     735. wéi
     736. chéng
     737. hǎo
     738. de
     739. yōu
     740. shēng
     741. gèng
     742. shì
     743. tiān
     744. jīng
     745.  
     746. dàn
     747. men
     748. yào
     749. zuò
     750. 成為成績好的優生更是天經地義。但我們要做
     751. néng
     752. suí
     753. ér
     754. ān
     755. de
     756. gōng
     757. yīng
     758.  
     759. jiān
     760. rèn
     761. de
     762. bái
     763. yáng
     764.  
     765. wèi
     766. 能隨遇而安的蒲公英,堅韌不拔的白楊,不畏
     767. yán
     768. hán
     769. de
     770. huā
     771. men
     772. shì
     773. shè
     774. huì
     775. de
     776. dòng
     777. liáng
     778.  
     779. xīn
     780. dài
     781. de
     782. jiē
     783. bān
     784. 嚴寒的菊花我們是社會的棟梁,新一代的接班
     785. rén
     786.  
     787. chéng
     788. hǎo
     789. hǎo
     790. shì
     791. fèn
     792.  
     793. gèng
     794. zhòng
     795. yào
     796. de
     797. shì
     798.  
     799. men
     800. 人,成績好不好是一部分,更重要的是,我們
     801. yào
     802. xué
     803. huì
     804. jiān
     805. qiáng
     806.  
     807. xué
     808. huì
     809. chéng
     810. shòu
     811.  
     812. ràng
     813. jiāo
     814. jiàn
     815. guǐ
     816. ba
     817.  
     818. 要學會堅強,學會承受。讓嬌氣見鬼去吧,我
     819. men
     820. yào
     821. xué
     822. huì
     823. zuò
     824. jiān
     825. qiáng
     826. de
     827. xīn
     828. dài
     829. jiē
     830. bān
     831. rén
     832.  
     833. 們要學會做堅強的新一代接班人!
     834.  
     835.  
     836.  
       
      無注音版:學會堅強
       作為學生,我們的目的只有一個:成為優生!在六年的小學生活里,我也算達到了目標,同時,也見過了解一些優生的事情。
       小學三年級,統領班級的是班長王晨雨,以絕對職權管理班級大大小小的事務,是一個不折不扣的優生。
       一天早讀,她揪出了幾個不規規矩矩讀書的學生,像拎小雞一樣將他們拎了出來,罰站講臺,以起到殺雞給猴看的作用。
       高老師終于“姍姍來遲”,于是就很敬業的象征性地在每個人的頭上拍一下。一個意外發生了,王晨雨作為“老大”站在一排“罪犯”的中間,高老師怎么會注意到呢?他一個接一個的懲罰,結果可想而知,王晨雨很倒霉的做了替罪羊。老師是很在意自己的寶貝學生的,何況,他還是“肇事者”,盡管“車禍”不嚴重,還是點點頭“畢恭畢敬”地說了聲對不起。本來我是不會在意這件事的,因為后來發生了一件誰也意想不到的事情:王晨雨哭了!
       在我看來,這是一件很平常的事情,可王晨雨卻為什么哭了呢?我略一思考,我想,大概就是這樣。優生向來被捧在手心里,受不得一點委屈,別看是輕輕的一打,對優生來說卻是千斤巨石。造成這種結果的是什么原因呢?大概就是老師的嬌寵溺愛和父母的掌上明珠吧!難道,我們千辛萬苦追求的是這樣的一個結果嗎?再想想,我六年級的同桌不是老師厭惡的對象嗎?他早已身經百戰,泰然自若了。記得有一次,他很不幸地被別人暴打了一通,哭得好悲涼,可兩分鐘后就又歡天喜地,嘻嘻哈哈起來,真想不出,他是不是像慕容云海一樣失憶了他永遠是老師白眼的學生,他一次又一次地遭受批評,可他卻波瀾不驚,想必已練成“金剛不壞之身,三寸不爛之舌”。倒不是說要向他一樣沒事遭老師白眼,那不是自討苦吃嗎而是那些集千嬌百寵于一身的優生們,他們的成績是強大的,承受能力也是脆弱的,可以想象,若干年后,現在的優生們承受不了巨大的壓力,踏入社會不甘受氣,而有些差生則憑借過硬的心里素質春風得意。這完全有可能,這種報道隨處可見,我的話絕非空穴來風。
       根據這種情況,我也曾擔心我自己,于是,我一遍又一遍地問自己:我是那種不能經歷生活,不能經受挫折的人嗎?我也會為老師的批評而喪氣,但我會振作,將批評化為前進的動力。還好,我不是王晨雨那種人。
       做為學生,把學習成績弄好是責無旁貸,成為成績好的優生更是天經地義。但我們要做能隨遇而安的蒲公英,堅韌不拔的白楊,不畏嚴寒的菊花我們是社會的棟梁,新一代的接班人,成績好不好是一部分,更重要的是,我們要學會堅強,學會承受。讓嬌氣見鬼去吧,我們要學會做堅強的新一代接班人!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.wapqe.com:格尔木市| www.giteaux5lucarnes.com:阿城市| www.xm707.com:武胜县| www.xnkdaiviet.com:北辰区| www.i-vv8.com:小金县| www.ramblingabare.com:桐乡市| www.alishido.com:满洲里市| www.binggankong.com:东兰县| www.fenggongsi.com:江门市| www.bo318.com:库车县| www.tjajd.com:祁门县| www.yumaoziyuan.com:文山县| www.stonedz.com:沙河市| www.abgoonfelezgroup.com:全南县| www.shannonrenfrew.com:密云县| www.jatemweb.com:循化| www.0573packages.com:通江县| www.bakedandbranded.com:阳曲县| www.982320.com:门源| www.spicythaievans.com:惠安县| www.drlitchman.com:舞阳县| www.4008557888.com:沙洋县| www.cash618.com:龙州县| www.sjdhgs.com:绥芬河市| www.bcltw.com:禄丰县| www.huangdaobb.com:于都县| www.destryband.com:胶州市| www.samsungsdsu.com:长治县| www.cognaso.com:石渠县| www.dflvshi110.com:扬州市| www.homelifepremier.com:康保县| www.beautyonstage.com:扶绥县| www.gbdbn.cn:峨眉山市| www.szbxmchess.com:尚志市| www.bjhbyhdx.com:贞丰县| www.dj-ruki.com:台中县| www.photolockr.com:车致| www.brochesyalfileres.com:顺义区| www.madlypopn.com:虞城县| www.ypiasby.com:蒙山县| www.wodacorp.com:武冈市| www.makpad.com:丹棱县| www.whatssparkling.com:施甸县| www.mxfz8.com:云安县| www.thehappyendisnear.com:钟祥市| www.bearmouthrvpark.com:汶上县| www.ovomasturbador.com:内乡县| www.2nbe.com:鄯善县| www.hibiscus-cottages.com:威信县| www.dj-ruki.com:临西县| www.yadu111.com:建宁县| www.fengfa-china.com:祁连县| www.xinchenba.com:德化县| www.lizsalmon.com:时尚| www.02art.com:阳高县| www.lvvbbe.com:阜阳市| www.cocina-online.net:谷城县| www.bisutekirevere.com:喜德县| www.xianfenghuashi.com:永胜县| www.temp-abc.com:绥德县| www.eamff.com:玛多县| www.jhgkip.com:海兴县| www.bethesdauk.com:图木舒克市| www.loowng.com:康定县| www.biaogantiyu.com:柳州市| www.how2scuba.com:政和县| www.donorsnet.net:新晃| www.tazouzart.com:宜昌市| www.asklow.com:冀州市| www.gazisozluk.org:桂东县| www.glitznglow.com:临城县| www.rbdp668.com:若尔盖县| www.acssecuritygroup.com:新建县| www.tea778.com:商城县| www.982320.com:小金县| www.blackspaceidp.com:积石山| www.ynrlb.com:南城县| www.egehannakliyat.com:蒙自县| www.vicomech.com:宁强县| www.yumugift.com:彭阳县| www.uknowkase.com:承德市| www.qunfengdesign.com:肥东县| www.used-staticcaravans.com:五河县| www.afgj642.com:密云县|