• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 生活像花兒一樣

      生活像花兒一樣

     1. shēng
     2. huó
     3. xiàng
     4. huā
     5. ér
     6. yàng
     7. 生活像花兒一樣
     8.  
     9.  
     10. dēng
     11. kāi
     12. zhe
     13.  
     14. zhèng
     15. kǎo
     16.  
     17.    
     18. xiǎo
     19. shí
     20. guò
     21. le
     22.  
     23. què
     24.  燈開著,我正思考,2個小時過去了,卻一
     25. diǎn
     26. méi
     27.  
     28. shì
     29. dào
     30. shí
     31. me
     32.  
     33.  
     34. shēng
     35. huó
     36. xiàng
     37. huā
     38. ér
     39. 點思路也沒,是一道什么題?“生活像花兒一
     40. yàng
     41.  
     42.  
     43. zuì
     44. hòu
     45.  
     46. zhī
     47. hǎo
     48. zhè
     49. liú
     50. zhe
     51.  
     52. děng
     53. míng
     54. tiān
     55. xǐng
     56. 樣。”最后,只好把這題留著,等明天爸爸醒
     57. lái
     58. zài
     59. shuō
     60.  
     61. 來再說。
     62.  
     63.  
     64. èr
     65. tiān
     66.  
     67. wèn
     68.  
     69.  
     70. zuó
     71. tiān
     72. de
     73. dào
     74.  
     75.  第二天,爸爸問我:“昨天的那道題目,
     76. kěn
     77. dìng
     78. yǒu
     79. méi
     80. yǒu
     81. ba
     82.  
     83.  
     84.  
     85. ēn
     86.  
     87.  
     88. huí
     89.  
     90.  
     91. 肯定有沒有思路吧。”“恩!”我回答。“那
     92. lái
     93. jiǎng
     94. jiě
     95. xià
     96. ba
     97.  
     98.  
     99. shuō
     100.  
     101.  
     102. zhè
     103. dào
     104. de
     105. zhèng
     106. míng
     107. 我來講解一下吧,”爸爸說:“這道題的證明
     108. de
     109. shì
     110.  
     111. shēng
     112. huó
     113. xiàng
     114. huā
     115. ér
     116. yàng
     117.  
     118.  
     119. zuò
     120. chū
     121.  
     122. zhǔ
     123. yào
     124. 的是‘生活像花兒一樣’,你做不出題,主要
     125. shì
     126. duì
     127.  
     128. shēng
     129. huó
     130.  
     131.  
     132. huā
     133. ér
     134.  
     135. gòu
     136. le
     137. jiě
     138.  
     139. shí
     140. zhī
     141. yào
     142. 是對‘生活’和‘花兒’不夠了解,其實只要
     143. chū
     144.  
     145. huā
     146. ér
     147. shì
     148. zěn
     149. me
     150. de
     151.  
     152. lèi
     153. mìng
     154.  
     155. ruò
     156.  
     157. shēng
     158. huó
     159.  
     160. 得出‘花兒是怎么的’類似命題,若‘生活’
     161. mǎn
     162. zhè
     163. tiáo
     164. jiàn
     165.  
     166. me
     167.  
     168. jiù
     169. zhèng
     170. míng
     171. chū
     172. lái
     173. le
     174.  
     175. jiǎn
     176. dān
     177. shuō
     178.  
     179. 滿足這條件,那么,就證明出來了。簡單說,
     180. jiù
     181. shì
     182. zhǎo
     183. shēng
     184. huó
     185. huā
     186. ér
     187. de
     188. gòng
     189. tōng
     190. diǎn
     191.  
     192. zhè
     193. jiù
     194. shì
     195. zhè
     196. dào
     197. 就是去找生活和花兒的共通點,這就是這道題
     198. de
     199.  
     200.  
     201. tīng
     202. wán
     203. de
     204. huà
     205.  
     206. yǒu
     207. le
     208.  
     209. kāi
     210. shǐ
     211. 的思路。”聽完爸爸的話,我有了思路,開始
     212. zuò
     213.  
     214. shì
     215.  
     216. wǎng
     217. wǎng
     218. zuò
     219. dào
     220. le
     221. bàn
     222. shí
     223.  
     224. rán
     225. dōu
     226. xiě
     227. 做題,可是,往往做到了一半時,突然都寫不
     228. xià
     229. le
     230.  
     231. zài
     232.  
     233. xiàn
     234. le
     235. zhè
     236. qíng
     237. kuàng
     238.  
     239. duì
     240. 下去了,卡在那里。爸爸發現了這個情況,對
     241. shuō
     242.  
     243.  
     244. xiǎng
     245. yīng
     246. gāi
     247. shì
     248. zài
     249. xún
     250. zhǎo
     251. shēng
     252. huó
     253. huā
     254. ér
     255. de
     256. gòng
     257. 我說:“我想你應該是在尋找生活和花兒的共
     258. tōng
     259. diǎn
     260. shàng
     261. zhǎo
     262. dào
     263. shì
     264. ma
     265.  
     266.  
     267.  
     268. shì
     269.  
     270.  
     271. shuō
     272. dào
     273.  
     274. 通點上找不到是嗎?”“是。”我說道。爸爸
     275. tīng
     276. le
     277. huí
     278.  
     279. yòu
     280. duì
     281. shuō
     282.  
     283.  
     284. shí
     285.  
     286. shēng
     287. huó
     288. huā
     289. ér
     290. yǒu
     291. 聽了回答,又對我說:“其實,生活和花兒有
     292. hěn
     293. duō
     294. de
     295. gòng
     296. tōng
     297. diǎn
     298.  
     299. men
     300. cóng
     301. wài
     302. xíng
     303.  
     304. pǐn
     305. zhì
     306. děng
     307. fāng
     308. miàn
     309. 很多的共通點,我們可以從外形,品質等方面
     310. kǎo
     311.  
     312. fáng
     313. men
     314. shuō
     315. shuō
     316. men
     317. fèn
     318. bié
     319. suǒ
     320. xiàn
     321. de
     322. 去考慮。不妨我們一起說說我們分別所發現的
     323. gòng
     324. tōng
     325. diǎn
     326.  
     327.  
     328.  
     329. shēng
     330. huó
     331. huā
     332. ér
     333. yàng
     334. měi
     335.  
     336.  
     337. shuō
     338.  
     339. 共通點。”“生活和花兒一樣美麗,”我說,
     340.  
     341. shēng
     342. huó
     343. huā
     344. ér
     345. yàng
     346. duō
     347. cǎi
     348.  
     349. shēng
     350. huó
     351. huā
     352. ér
     353. yàng
     354. bǎo
     355. jīng
     356. “生活和花兒一樣多彩;生活和花兒一樣飽經
     357. fēng
     358. shuāng
     359.  
     360. què
     361. yòu
     362. zhōng
     363. shuò
     364. guǒ
     365.  
     366. shēng
     367. huó
     368. huā
     369. ér
     370. yàng
     371. huì
     372. chéng
     373. zhǎng
     374. 風霜,卻又終得碩果;生活和花兒一樣會成長
     375.  
     376. shēng
     377. huó
     378. huā
     379. ér
     380. yàng
     381.  
     382. méi
     383. yǒu
     384. liàn
     385.  
     386. jiù
     387. néng
     388. chéng
     389.  
     390. ;生活和花兒一樣,沒有歷練,就不能成器;
     391. shēng
     392. huó
     393. xiàng
     394. huā
     395. ér
     396. yàng
     397. xìng
     398.  
     399.  
     400.  
     401.  
     402. yuè
     403. shuō
     404. yuè
     405. duō
     406.  
     407. tīng
     408. 生活像花兒一樣幸福。”……我越說越多,聽
     409. dào
     410. zhè
     411. xiē
     412.  
     413. wēi
     414. wēi
     415. xiào
     416.  
     417. shuō
     418.  
     419.  
     420. me
     421.  
     422. de
     423. 到這些,爸爸微微一笑,說:“那么,把你的
     424. àn
     425. xiě
     426. chū
     427. lái
     428. ba
     429.  
     430.  
     431. fēng
     432. kuáng
     433. xiě
     434. lái
     435.  
     436. 答案寫出來吧!”我瘋狂地寫起來,我也把我
     437. de
     438. zhèng
     439. míng
     440. guò
     441. chéng
     442. xiě
     443. le
     444. xià
     445. lái
     446.  
     447. zhèng
     448. míng
     449.  
     450. shēng
     451. huó
     452. xiàng
     453. huā
     454. ér
     455. yàng
     456. 的證明過程寫了下來,證明“生活像花兒一樣
     457. měi
     458.  
     459. shēng
     460. huó
     461. xiàng
     462. huā
     463. ér
     464. yàng
     465. duō
     466. cǎi
     467.  
     468. shēng
     469. huó
     470. xiàng
     471. huā
     472. ér
     473. yàng
     474. 美麗;生活像花兒一樣多彩;生活像花兒一樣
     475. xìng
     476.  
     477.  
     478. shēng
     479. huó
     480. xiàng
     481. huā
     482. ér
     483. yàng
     484.  
     485.  
     486. 幸福……生活像花兒一樣。”
     487.  
     488.  
     489. bàn
     490. tiān
     491. de
     492. guò
     493. le
     494.  
     495. zhòng
     496. xīn
     497. kàn
     498. kàn
     499. dào
     500. zhèng
     501. míng
     502. guò
     503. chéng
     504.  半天的過去了,重新看看那道題證明過程
     505. de
     506.  
     507. shēng
     508. huó
     509. xiàng
     510. huā
     511. ér
     512. yàng
     513.  
     514. de
     515.  
     516. xiǎng
     517.  
     518. 里的那句“生活像花兒一樣”的句子,我想:
     519. shì
     520. ā
     521.  
     522. de
     523. shēng
     524. huó
     525. suí
     526. zhe
     527. nián
     528. líng
     529. de
     530. zēng
     531. zhǎng
     532.  
     533. shí
     534. dài
     535. de
     536. biàn
     537. 是啊,我的生活隨著我年齡的增長,時代的變
     538. huà
     539.  
     540. zài
     541. chéng
     542. zhǎng
     543.  
     544. ér
     545. qiě
     546.  
     547. jiù
     548. xiàng
     549. huā
     550. ér
     551. de
     552. chéng
     553. zhǎng
     554. yàng
     555.  
     556. 化,也在成長,而且,就像花兒的成長一樣,
     557. shì
     558. yuè
     559. lái
     560. yuè
     561. měi
     562. hǎo
     563.  
     564. jiù
     565. shēng
     566. huó
     567. de
     568. chéng
     569. shì
     570.  
     571.  
     572. háng
     573. zhōu
     574. lái
     575. 是越來越美好。就拿我生活的城市??杭州來
     576. shuō
     577. ba
     578.  
     579. qián
     580. de
     581. háng
     582. zhōu
     583. jiē
     584. shàng
     585. yǒu
     586. dǎo
     587. zài
     588. shàng
     589. de
     590. chǎng
     591. jǐng
     592. 說吧,以前的杭州街上有垃圾倒在路上的場景
     593.  
     594. xiǎo
     595. xiàng
     596. de
     597. tǒng
     598.  
     599. duī
     600. mǎn
     601. le
     602. méi
     603. rén
     604. chù
     605.  
     606. xiàn
     607. zài
     608. ,小巷里的垃圾桶,堆滿了也沒人處理。現在
     609. ne
     610.  
     611. bǎi
     612. yóu
     613. shàng
     614. de
     615. jiǎn
     616. shǎo
     617.  
     618. tǒng
     619. hái
     620. guò
     621. 呢?柏油路上的垃圾大大減少,垃圾桶還不過
     622. bàn
     623.  
     624. jiù
     625. yǒu
     626. rén
     627. lái
     628. qīng
     629.  
     630. biān
     631. shàng
     632. měi
     633. jiù
     634. yòu
     635. 半,就有人來清理,西湖邊上每隔幾米就又一
     636. tǒng
     637.  
     638. rén
     639. rén
     640. kuā
     641. háng
     642. zhōu
     643. shì
     644. tiān
     645. táng
     646.  
     647. jiā
     648. xīn
     649. zào
     650. shēng
     651. 個垃圾桶,人人夸杭州是天堂。大家一心造生
     652. huó
     653. pǐn
     654. zhì
     655. zhī
     656. chéng
     657.  
     658. men
     659. jiā
     660. de
     661. shēng
     662. huó
     663. tiáo
     664. jiàn
     665. yuè
     666. lái
     667. yuè
     668. hǎo
     669.  
     670. zhè
     671. 活品質之城。我們家的生活條件越來越好,這
     672. diǎn
     673.  
     674. cóng
     675. hěn
     676. duō
     677. fāng
     678. miàn
     679. dōu
     680. kàn
     681. chū
     682. lái
     683.  
     684. hái
     685. yǒu
     686. zài
     687. jīng
     688. shén
     689. wén
     690. 點,從很多方面都可以看出來,還有在精神文
     691. míng
     692. zhuī
     693. qiú
     694. shàng
     695.  
     696. diàn
     697. nǎo
     698.  
     699.       
     700.  
     701. yīn
     702. xiǎng
     703.  
     704. yàng
     705. yàng
     706. yǒu
     707.  
     708. zhè
     709. xiē
     710. dōu
     711. néng
     712. 明追求上,電腦,DV,音響,樣樣有。這些都能
     713. xiàn
     714. chū
     715. men
     716. de
     717. shēng
     718. huó
     719. shì
     720. zài
     721. duàn
     722. gāo
     723.  
     724. duì
     725. hòu
     726. de
     727. 體現出我們的生活是在不斷提高。我對以后的
     728. shēng
     729. huó
     730. chōng
     731. mǎn
     732. wàng
     733.  
     734.  
     735. 生活充滿希望。 
     736.  
     737.  
     738. yǎn
     739. jīng
     740. yòu
     741. zhuǎn
     742. dào
     743.  
     744. shēng
     745. huó
     746. xiàng
     747. huā
     748. ér
     749. yàng
     750.  
     751.  
     752. shì
     753. ā
     754.  
     755.  眼睛又轉到“生活像花兒一樣”,是啊,
     756. de
     757. shēn
     758. biān
     759. zǒng
     760. yǒu
     761. me
     762. xiē
     763. rén
     764.  
     765. zài
     766. shāng
     767. xīn
     768. shí
     769.  
     770. zài
     771. 我的身邊總有那么一些人,在我傷心時,在我
     772. kuài
     773. shí
     774.  
     775. zǒng
     776. gěi
     777. guān
     778. huái
     779.  
     780. zǒng
     781. gěi
     782.  
     783. men
     784. de
     785. míng
     786. 快樂時,總給我關懷,總給我鼓勵,他們的名
     787. shì
     788.  
     789. péng
     790. yǒu
     791.  
     792.  
     793. hái
     794. yǒu
     795. me
     796. xiē
     797. rén
     798.  
     799. men
     800. shēng
     801. péi
     802. 字是“朋友”。還有那么一些人,他們一生陪
     803. bàn
     804.  
     805. shēng
     806. duì
     807. chū
     808. wàng
     809.  
     810. men
     811. de
     812. míng
     813. shì
     814.  
     815. qīn
     816. 伴我,一生對我付出希望,他們的名字是“親
     817. rén
     818.  
     819.  
     820.  
     821. 人”。 
     822.  
     823.  
     824. shì
     825. ā
     826.  
     827. yuán
     828. lái
     829. yǒu
     830. me
     831. duō
     832. de
     833. xìng
     834. zài
     835. shēng
     836. huó
     837. zhōng
     838.  
     839. zhī
     840.  是啊,原來有那么多的幸福在生活中,只
     841. shì
     842. méi
     843. xiàn
     844.  
     845. zhè
     846.  
     847. míng
     848. bái
     849. lǎo
     850. shī
     851. chū
     852. zhè
     853. 是我沒去發現。這一刻,我似乎明白老師出這
     854. dào
     855. de
     856. le
     857. 道題得目的了
     858.  
     859.  
     860.  
       
      無注音版:生活像花兒一樣
       生活像花兒一樣
       燈開著,我正思考,2個小時過去了,卻一點思路也沒,是一道什么題?“生活像花兒一樣。”最后,只好把這題留著,等明天爸爸醒來再說。
       第二天,爸爸問我:“昨天的那道題目,肯定有沒有思路吧。”“恩!”我回答。“那我來講解一下吧,”爸爸說:“這道題的證明的是‘生活像花兒一樣’,你做不出題,主要是對‘生活’和‘花兒’不夠了解,其實只要得出‘花兒是怎么的’類似命題,若‘生活’滿足這條件,那么,就證明出來了。簡單說,就是去找生活和花兒的共通點,這就是這道題的思路。”聽完爸爸的話,我有了思路,開始做題,可是,往往做到了一半時,突然都寫不下去了,卡在那里。爸爸發現了這個情況,對我說:“我想你應該是在尋找生活和花兒的共通點上找不到是嗎?”“是。”我說道。爸爸聽了回答,又對我說:“其實,生活和花兒有很多的共通點,我們可以從外形,品質等方面去考慮。不妨我們一起說說我們分別所發現的共通點。”“生活和花兒一樣美麗,”我說,“生活和花兒一樣多彩;生活和花兒一樣飽經風霜,卻又終得碩果;生活和花兒一樣會成長;生活和花兒一樣,沒有歷練,就不能成器;生活像花兒一樣幸福。”……我越說越多,聽到這些,爸爸微微一笑,說:“那么,把你的答案寫出來吧!”我瘋狂地寫起來,我也把我的證明過程寫了下來,證明“生活像花兒一樣美麗;生活像花兒一樣多彩;生活像花兒一樣幸福……生活像花兒一樣。”
       半天的過去了,重新看看那道題證明過程里的那句“生活像花兒一樣”的句子,我想:是啊,我的生活隨著我年齡的增長,時代的變化,也在成長,而且,就像花兒的成長一樣,是越來越美好。就拿我生活的城市??杭州來說吧,以前的杭州街上有垃圾倒在路上的場景,小巷里的垃圾桶,堆滿了也沒人處理。現在呢?柏油路上的垃圾大大減少,垃圾桶還不過半,就有人來清理,西湖邊上每隔幾米就又一個垃圾桶,人人夸杭州是天堂。大家一心造生活品質之城。我們家的生活條件越來越好,這點,從很多方面都可以看出來,還有在精神文明追求上,電腦,DV,音響,樣樣有。這些都能體現出我們的生活是在不斷提高。我對以后的生活充滿希望。
        眼睛又轉到“生活像花兒一樣”,是啊,我的身邊總有那么一些人,在我傷心時,在我快樂時,總給我關懷,總給我鼓勵,他們的名字是“朋友”。還有那么一些人,他們一生陪伴我,一生對我付出希望,他們的名字是“親人”。
        是啊,原來有那么多的幸福在生活中,只是我沒去發現。這一刻,我似乎明白老師出這道題得目的了
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.kartvizitturkiyem.com:内乡县| www.witbankguesthouseaccommodation.com:寻乌县| www.bestfoodsrecipe.com:锡林郭勒盟| www.jfc-grp.com:凤山县| www.fgzcs.com:五常市| www.oushunuxe.com:望都县| www.fg556.com:来凤县| www.bol-usa.com:五常市| www.f5767.com:广元市| www.77neo.com:海南省| www.cueballbeograd.com:和龙市| www.020hpgl.com:玉林市| www.whzxfw.com:曲水县| www.primal2.com:安新县| www.xfshh.com:牡丹江市| www.yhfs100.com:太康县| www.jinlanwanmuye.com:岚皋县| www.obg1.com:武山县| www.xvideogaytube.com:勃利县| www.woodenfences.org:寻乌县| www.km-alliance.com:建瓯市| www.zhongyancheng.com:安福县| www.associazionesimbiosigratteri.com:府谷县| www.fxptgs.com:翁源县| www.krankgolfasia.com:宣恩县| www.goodnewsbro.com:滦平县| www.arnatour.com:潮安县| www.cp3359.com:长乐市| www.qdsej.com:陇川县| www.uidongmun.com:和龙市| www.best-wpthemes.com:德格县| www.the-kish.com:东乌珠穆沁旗| www.cp3325.com:扶风县| www.santiagopalacios.com:新蔡县| www.ianburney.com:定安县| www.dannyquattro.com:施甸县| www.merrylandchinesefood.com:阿合奇县| www.artpairs.com:邢台市| www.chengyuzs.com:新晃| www.tjmtw.com:库车县| www.weipengsc.com:武强县| www.hongliansy.com:晋城| www.jfc-grp.com:东丰县| www.zl1234.com:白银市| www.f8r8.com:星子县| www.zhongyunhe.com:临城县| www.beihaihurong56.com:盈江县| www.kdjbw.cn:平湖市| www.lnkqxx.com:美姑县| www.fisting-tube.com:确山县| www.chengbag.com:永泰县| www.tztrelleborg.com:于田县| www.uuxer.com:绥棱县| www.tangoporteno.org:麻城市| www.kneadinbread.com:合川市| www.zhengdayy.com:饶平县| www.totoadmin.com:阳江市| www.ynrgj.com:大厂| www.intercritics.com:双鸭山市| www.cp6167.com:渑池县| www.0086ssw.com:绥阳县| www.traumleben.org:上虞市| www.weiyanwangluo.com:巢湖市| www.mei-le-jia.com:濉溪县| www.gxcjg.com:温泉县| www.theraputty.net:文昌市| www.singaku-antenna.com:宁德市| www.znfyw.cn:崇左市| www.wewworld.com:临泉县| www.thevirginiainformer.com:澳门| www.pzbxyx.com:虎林市| www.valentine1china.com:玛多县| www.bromoijenvacation.com:南平市| www.yongchangtv.com:鹤山市| www.xuanfengling.com:潞城市| www.carecnn.com:江都市| www.cp1107.com:峡江县| www.lecadeauenligne.com:宁南县| www.kjyjw.cn:黄梅县| www.headsickpinups.com:庆城县| www.liyingbaobei.com:天祝| www.escortseoservices.com:巫山县| www.taifengdianqi.com:南安市| www.farmaboti.com:福州市|