• <cite id="hhjtg"></cite>
  <rp id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rp>
  <source id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></source>
  <ruby id="hhjtg"></ruby>
  <rt id="hhjtg"></rt>
  1. <rt id="hhjtg"><optgroup id="hhjtg"></optgroup></rt>
   <rp id="hhjtg"></rp>
   <rt id="hhjtg"><nav id="hhjtg"></nav></rt>
  2. <s id="hhjtg"></s>
    1. <rt id="hhjtg"></rt>
      小學生日記大全 -> 五年級日記 -> 一場別開生面的運動會

      一場別開生面的運動會

     1. chǎng
     2. bié
     3. kāi
     4. shēng
     5. miàn
     6. de
     7. yùn
     8. dòng
     9. huì
     10. 一場別開生面的運動會
     11.  
     12.  
     13. suí
     14. zhe
     15. zhuāng
     16. zhòng
     17. de
     18. jìn
     19. háng
     20.  
     21. men
     22. yíng
     23. lái
     24. le
     25. níng
     26. wéi
     27. xiǎo
     28.  隨著莊重的進行曲,我們迎來了寧圍四小
     29. èr
     30. jiè
     31. bān
     32. yùn
     33. dòng
     34. huì
     35.  
     36. 第二屆班級運動會。
     37.  
     38.  
     39. yǎn
     40. wàng
     41. men
     42. de
     43.  
     44. zhàn
     45. chǎng
     46.  
     47.  
     48. gēn
     49. sài
     50. xiàng
     51.  一眼望去我們的“戰場”,根據比賽項目
     52. de
     53. tóng
     54. bèi
     55. huá
     56. fèn
     57. chéng
     58. ruò
     59. gàn
     60. kuài
     61.  
     62. fèn
     63. bié
     64. shì
     65.  
     66. tiào
     67. gāo
     68. kuài
     69. 的不同被劃分成若干區塊,分別是:跳高區塊
     70.  
     71. tiào
     72. yuǎn
     73. kuài
     74.  
     75. lěi
     76. qiú
     77. kuài
     78. pǎo
     79. kuài
     80. děng
     81. děng
     82.  
     83. ;跳遠區塊;壘球區塊和跑步區塊等等。各個
     84. zhuān
     85. cái
     86. pàn
     87. dōu
     88. zài
     89. máng
     90. máng
     91. de
     92. zhǔn
     93. bèi
     94. zhe
     95.  
     96. zài
     97. wàng
     98. guān
     99. zhòng
     100. 專業裁判都在忙忙碌碌的準備著;再望觀眾席
     101.  
     102. rén
     103. shān
     104. rén
     105. hǎi
     106.  
     107. duì
     108. yuán
     109. men
     110. dōu
     111. qíng
     112. gāo
     113. áng
     114.  
     115. ,人山人海,拉拉隊員們一個個都熱情高昂,
     116. hòu
     117. qín
     118. gōng
     119. zuò
     120. de
     121. tóng
     122. xué
     123. zǎo
     124. jiāng
     125. shuǐ
     126. máo
     127. jīn
     128. děng
     129. zhǔn
     130. bèi
     131. dào
     132.  
     133. 后勤工作的同學早已將水和毛巾等準備到齊;
     134. yòu
     135. wàng
     136. yùn
     137. dòng
     138. yuán
     139. men
     140. jīng
     141. shén
     142. dǒu
     143. sǒu
     144.  
     145. xìn
     146. xīn
     147. bǎi
     148. bèi
     149.  
     150. shèng
     151. jiù
     152. zài
     153. 又望運動員們精神抖擻,信心百倍,勝利就在
     154. qián
     155. fāng
     156.  
     157. 前方。
     158.  
     159.  
     160. zài
     161. sài
     162. guò
     163. chéng
     164. zhōng
     165.  
     166. yǒu
     167. duō
     168. ràng
     169. rén
     170. gǎn
     171. dòng
     172. de
     173. shì
     174.  
     175.  在比賽過程中,有許多讓人感動的事,如
     176.  
     177. nián
     178. de
     179. liù
     180. shí
     181. jué
     182. sài
     183. zhōng
     184.  
     185. jiā
     186. jìng
     187. tóng
     188. xué
     189. zài
     190. pǎo
     191. :五年級的六十米決賽中,顧佳婧同學在起跑
     192. xiàn
     193. shàng
     194. niǔ
     195. le
     196. niǔ
     197. jiǎo
     198.  
     199. hòu
     200. lái
     201. xiǎng
     202. jiā
     203. kuài
     204. xiē
     205.  
     206. xiǎo
     207. xīn
     208. zài
     209. 線上扭了扭腳,后來想加快些速度,不小心在
     210. zhōng
     211. diǎn
     212. yuǎn
     213. chù
     214. shuāi
     215. le
     216. jiāo
     217.  
     218. dàn
     219. hái
     220. shì
     221. yǎo
     222. yǎo
     223. jiān
     224. chí
     225. pǎo
     226. 離終點不遠處摔了一跤,但還是咬咬牙堅持跑
     227. dào
     228. le
     229. zhōng
     230. diǎn
     231.  
     232. zhè
     233. zhǒng
     234. guì
     235. de
     236. yǒng
     237. shí
     238. zài
     239. ràng
     240. jìng
     241. pèi
     242.  
     243. 到了終點,這種可貴的勇氣實在讓我敬佩。
     244.  
     245.  
     246. zài
     247. lái
     248. shuō
     249. shuō
     250. men
     251. bān
     252. pǎo
     253.             
     254. de
     255. sān
     256. wèi
     257. tóng
     258. xué
     259. ba
     260.  
     261.             
     262.  再來說說我們班跑1500米的三位同學吧。1500米可
     263. shì
     264. xiǎo
     265. shù
     266.  
     267. pǎo
     268.             
     269. yào
     270. yǒu
     271. gòu
     272. de
     273. nài
     274. xīn
     275. yǒng
     276. 不是一個小數目,跑1500你要有足夠的耐心和勇氣
     277.  
     278. zhěng
     279. zhěng
     280. rào
     281. cāo
     282. chǎng
     283. pǎo
     284. liù
     285. quān
     286.  
     287. yǒu
     288. xiē
     289. rén
     290. lián
     291. xiǎng
     292. dōu
     293. gǎn
     294. xiǎng
     295.  
     296. 。整整繞操場跑六圈,有些人連想都不敢想,
     297. ér
     298. men
     299. bān
     300. de
     301. sān
     302. wèi
     303. tóng
     304. xué
     305. jiù
     306. wán
     307. chéng
     308. le
     309. zhè
     310. de
     311. shǐ
     312. mìng
     313. 而我們班的三位同學就完成了這個巨大的使命
     314.  
     315. zhōng
     316. hái
     317. yǒu
     318. wèi
     319. shì
     320. tóng
     321. xué
     322.  
     323. zhè
     324. sān
     325. míng
     326. tóng
     327. xué
     328. huò
     329. ,其中還有一位是女同學。這三名同學也獲得
     330. le
     331. cuò
     332. de
     333. chéng
     334.  
     335. sān
     336. míng
     337.  
     338. nán
     339. míng
     340. 了不錯的成績:女子第三名,男子第四名和第
     341. míng
     342.  
     343. 五名。
     344.  
     345.  
     346. zhè
     347. sài
     348. jǐn
     349. shì
     350. chū
     351. le
     352. men
     353. bān
     354. de
     355. chéng
     356.  這次比賽不僅測試出了我們班的體育成績
     357.  
     358. hái
     359. gāo
     360. le
     361. men
     362. bān
     363. de
     364. tuán
     365. jié
     366. jīng
     367. shén
     368.  
     369. dāng
     370. yùn
     371. ,還大大提高了我們班的團結精神。當一個運
     372. dòng
     373. yuán
     374. zài
     375. sài
     376. shí
     377.  
     378. jiā
     379. wéi
     380. jiā
     381. yóu
     382.  
     383. guò
     384. 動員在比賽時,大家一起為他加油打氣,如過
     385. yùn
     386. dòng
     387. yuán
     388. méi
     389. huò
     390. jiǎng
     391. shí
     392. jiā
     393. ān
     394. wèi
     395.  
     396. 一個運動員沒獲獎時大家一起安慰他。
     397.  
     398.  
     399. wàng
     400. zhè
     401. yàng
     402. bié
     403. kāi
     404. shēng
     405. miàn
     406. de
     407. yùn
     408. dòng
     409. huì
     410. hòu
     411. duō
     412. bàn
     413.  我希望這樣別開生面的運動會以后多辦幾
     414.  
     415. 次!
     416.  
     417.  
     418.  
       
      無注音版:一場別開生面的運動會
       一場別開生面的運動會
       隨著莊重的進行曲,我們迎來了寧圍四小第二屆班級運動會。
       一眼望去我們的“戰場”,根據比賽項目的不同被劃分成若干區塊,分別是:跳高區塊;跳遠區塊;壘球區塊和跑步區塊等等。各個專業裁判都在忙忙碌碌的準備著;再望觀眾席,人山人海,拉拉隊員們一個個都熱情高昂,后勤工作的同學早已將水和毛巾等準備到齊;又望運動員們精神抖擻,信心百倍,勝利就在前方。
       在比賽過程中,有許多讓人感動的事,如:五年級的六十米決賽中,顧佳婧同學在起跑線上扭了扭腳,后來想加快些速度,不小心在離終點不遠處摔了一跤,但還是咬咬牙堅持跑到了終點,這種可貴的勇氣實在讓我敬佩。
       再來說說我們班跑1500米的三位同學吧。1500米可不是一個小數目,跑1500你要有足夠的耐心和勇氣。整整繞操場跑六圈,有些人連想都不敢想,而我們班的三位同學就完成了這個巨大的使命,其中還有一位是女同學。這三名同學也獲得了不錯的成績:女子第三名,男子第四名和第五名。
       這次比賽不僅測試出了我們班的體育成績,還大大提高了我們班的團結精神。當一個運動員在比賽時,大家一起為他加油打氣,如過一個運動員沒獲獎時大家一起安慰他。
       我希望這樣別開生面的運動會以后多辦幾次!
       

      小學生日記大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

      Powered by 小學生日記大全www.bestkitchenkniveslist.com© 2012 www.bestkitchenkniveslist.com Inc.
      Copyright © 2010 小學生日記大全

      辽宁11选5 www.gjjjsq.com:兰溪市| www.bcsvolleyball.com:英德市| www.mfrzz.com:沂水县| www.jt1h.com:都昌县| www.bouge-ton-body.com:苍溪县| www.tjjdwsbesrq.com:莒南县| www.obatviagraasli.com:如皋市| www.aaaago.com:河西区| www.zgzsygw.com:信宜市| www.manytronics.com:宁波市| www.hs855.com:湘潭县| www.discussfood.com:铁力市| www.hg29789.com:贺州市| www.vsassociatesbiz.com:阳朔县| www.ykw100.com:彝良县| www.2dfloorplan.com:高雄市| www.bccc14.com:崇礼县| www.bakedandbranded.com:郎溪县| www.hg62345.com:安远县| www.duhocnamhai.com:夏邑县| www.wwwhg5717.com:延津县| www.hyperprosales.com:台南县| www.fusheng1bet.com:英吉沙县| www.zgmtt.com:新乐市| www.kenh17.net:习水县| www.923007.com:漳浦县| www.pouyateb.com:甘德县| www.jessinet.com:罗定市| www.bzaomei.com:漳浦县| www.crowsphotography.com:景谷| www.fmars2007.org:福州市| www.hg89456.com:青铜峡市| www.kpt555.com:宜丰县| www.modernimagelisam.com:措勤县| www.afgj642.com:玉龙| www.youjiao2.com:海城市| www.myqccoupons.com:毕节市| www.ninareviews.com:福泉市| www.obatviagraasli.com:铜川市| www.hflsggc.com:阿拉尔市| www.redmarked.com:手游| www.sunmastering.com:洛隆县| www.riseaboveself.org:五寨县| www.robingrace-artist.com:和龙市| www.qdnlmw.com:大洼县| www.ssyqyx.com:呼和浩特市| www.gjbnc.cn:突泉县| www.anlson.com:保亭| www.celebedia.com:蓬安县| www.iikkee.com:临沂市| www.ymt-tea.com:东海县| www.thelilydrone.com:龙江县| www.zhjuzi.com:富宁县| www.coolvier.com:绥芬河市| www.akazib.com:临夏市| www.hjdbw.cn:万源市| www.cwwwm.cn:辽宁省| www.hg16456.com:遂川县| www.g5663.com:大英县| www.divided-games.com:广平县| www.sweetandnastyburlesque.com:枝江市| www.dcwt.org:建宁县| www.edenspringshotel.com:莱芜市| www.parrotfm.com:五河县| www.xianguoss.com:和政县| www.0530gr.com:喜德县| www.ym559.com:新兴县| www.mortalgames.net:聊城市| www.hyperprosales.com:绥芬河市| www.mei-le-jia.com:沙田区| www.zzliyu.com:班玛县| www.yh9983.com:孝感市| www.apachasdesign.com:霍州市| www.alpacitnz.com:上林县| www.982320.com:呼伦贝尔市| www.poboyzbarandgrill.com:遵化市| www.merryzoe.com:苏州市| www.enxuemi.com:永登县| www.debibaker.org:政和县| www.alarmsunrise.com:远安县| www.logosheji8.com:新蔡县| www.w-b-z.com:大同市| www.shanggao-valve.com:肥乡县| www.3dbasketballcamp.com:天镇县|